Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 33/2011/TT-BTTTT hướng dẫn việc cấp Giấy phép hoạt động, chuyên trang

Số hiệu: 33/2011/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Bắc Son
Ngày ban hành: 01/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Cấp phép hoạt động báo chí điện tử

Ngày 01/11/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 33/2011/TT-BTTTT quy định chi tiết việc cấp phép hoạt động Báo chí điện tử (BCĐT), Giấy phép chuyên trang BCĐT.


Theo đó, Bộ TT&TT trực tiếp thực hiện việc cấp phép, cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động BCĐT, còn Giấy phép chuyên trang BCĐT thuộc về thẩm quyền của Cục trưởng Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

Giấy phép hoạt động BCĐT có hiệu lực 10 năm kể từ ngày cấp. Hiệu lực của giấy phép chuyên trang BCĐT được quy định trong giấy phép, nhưng không vượt quá 10 năm.

Giấy phép hoạt động BCĐT sẽ được cấp sau 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Nếu Cơ quan báo chí điện tử muốn bổ sung chuyên trang báo chí điện tử không nằm trong quy định của Giấy phép hoạt động báo chí điện tử, thì phải làm thủ tục đề nghị cấp phép chuyên trang BCĐT theo quy định tại điều 10 thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực kể từ 01/01/2012.

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 33/2011/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2011

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ ĐIỆN TỬ, GIẤY PHÉP CHUYÊN TRANG BÁO CHÍ ĐIỆN TỬ

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;

Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết việc cấp Giấy phép hoạt động báo chí điện tử, Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định chi tiết việc cấp mới, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động báo chí điện tử, Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức được cấp Giấy phép hoạt động báo chí điện tử theo quy định của pháp luật về báo chí; các báo, tạp chí điện tử và các cơ quan chủ quản báo chí (sau đây gọi tắt là cơ quan chủ quản)

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Báo chí điện tử là bao gồm báo, tạp chí điện tử được thực hiện trên mạng thông tin máy tính.

2. Chuyên trang báo chí điện tử là trang thông tin điện tử thuộc báo, tạp chí điện tử có nội dung mang tính chuyên biệt phù hợp với tôn chỉ mục đích của báo, tạp chí điện tử đã được cấp phép.

3. Trang chủ là trang thông tin điện tử hiển thị đầu tiên trên màn hình có tên miền được quy định trong giấy phép hoạt động báo chí điện tử.

Điều 4. Thẩm quyền cấp giấy phép

1. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động báo chí điện tử, Giấy phép sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động báo chí điện tử theo quy định pháp luật và theo quy định tại Thông tư này.

2. Cục trưởng Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử theo quy định của pháp luật và quy định tại Thông tư này.

Điều 5. Hiệu lực của giấy phép

1. Giấy phép hoạt động báo chí điện tử có hiệu lực mười (10) năm kể từ ngày cấp giấy phép.

2. Thời hạn hiệu lực của Giấy phép chuyên trang báo chí điện chí tử được quy định trong từng giấy phép, nhưng không vượt quá thời hạn hiệu lực của Giấy phép hoạt động báo chí điện tử đã được cấp.

3. Sau chín mươi (90) ngày kể từ ngày Giấy phép hoạt động báo chí điện tử, Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử có hiệu lực, nếu tổ chức được cấp phép không hoạt động theo nội dung quy định trong giấy phép thì giấy phép được cấp không còn giá trị.

Chương II

CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ ĐIỆN TỬ

Điều 6. Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động báo chí điện tử

1. Phải phù hợp với quy hoạch báo chí đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Điều kiện về nhân sự:

a) Có người đủ các điều kiện sau đây để bổ nhiệm tổng biên tập, phó tổng biên tập cơ quan báo chí điện tử:

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên;

Có trình độ lý luận chính trị cao cấp trở lên;

Đã qua lớp đào tạo về nghiệp vụ quản lý báo chí được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp chứng chỉ;

Có Thẻ nhà báo đang còn hiệu lực do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp;

Không trong thời gian thi hành hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên.

b) Có đủ nhân sự dự kiến để hình thành lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn và có đủ đội ngũ phóng viên, biên tập viên đã được cấp Thẻ nhà báo bảo đảm cho hoạt động của báo, tạp chí điện tử.

c) Trường hợp cơ quan báo chí điện tử sử dụng ngôn ngữ nước ngoài hoặc tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam để thể hiện nội dung thông tin, phải có đủ phóng viên, biên tập viên thành thạo về ngôn ngữ đó để đảm bảo việc xuất bản và phải có lãnh đạo cơ quan báo chí hoặc người được lãnh đạo ủy quyền chịu trách nhiệm về nội dung có khả năng sử dụng thành thạo ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số đó.

3. Xác định rõ tên gọi của báo chí điện tử dự kiến đề nghị cấp giấy phép; tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ, ngôn ngữ thể hiện của cơ quan báo chí điện tử.

4. Phải sử dụng ít nhất một tên miền.vn còn thời hạn sử dụng tối thiểu 6 tháng tại thời điểm xin cấp phép.

5. Xây dựng quy trình quản lý phù hợp với mô hình hoạt động báo chí điện tử.

6. Đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, tài chính, kỹ thuật theo hồ sơ đề nghị cấp phép, bao gồm:

a) Có trụ sở ổn định bảo đảm hoạt động của báo chí điện tử;

b) Có đủ trang thiết bị, nhân sự, giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho hoạt động của báo chí điện tử;

c) Có đủ điều kiện tài chính bảo đảm mục tiêu hoạt động theo tôn chỉ, mục đích.

7. Được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chứng nhận có đủ điều kiện để hoạt động báo chí điện tử và phù hợp với quy hoạch phát triển báo chí của địa phương đối với các tổ chức đứng tên đề nghị cấp phép thành lập báo chí điện tử của địa phương.

8. Đối với các tổ chức tôn giáo, Viện nghiên cứu khoa học cơ bản chuyên ngành đề nghị cấp phép hoạt động báo chí điện tử và những trường hợp đặc biệt khác sẽ do Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, quyết định.

Điều 7. Hồ sơ cấp Giấy phép hoạt động báo chí điện tử

1. Cơ quan chủ quản đề nghị cấp phép hoạt động báo chí điện tử gửi hai (02) bộ hồ sơ về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử). Hồ sơ gồm có:

a) Tờ khai đề nghị cấp phép hoạt động báo chí điện tử (Mẫu số 1);

Trường hợp cơ quan chủ quản không phải là Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì phải có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí.

b) Bản sao có chứng thực quyết định thành lập cơ quan, tổ chức đề nghị cấp phép hoạt động báo chí điện tử;

c) Đề án hoạt động báo chí điện tử của cơ quan chủ quản phê duyệt, trong đó nêu rõ:

- Sự cần thiết, mục đích và cơ sở pháp lý;

- Chứng minh đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 6 của Thông tư này;

- Tên gọi, các tên miền, logo (nếu có) của cơ quan báo chí điện tử;

- Kết cấu và nội dung thông tin: các chuyên trang, chuyên mục (tôn chỉ mục đích, ngôn ngữ thể hiện, các nội dung chính);

- Giao diện, hình thức báo chí điện tử. Trang chủ của báo, tạp chí điện tử phải hiển thị các thông tin: Tên báo chí điện tử; Tên cơ quan chủ quản; Số giấy phép, ngày cấp; Địa chỉ trụ sở chính; Số điện thoại, email; Họ và tên Tổng biên tập. Đối với trang chủ của chuyên trang báo chí điện tử phải có thêm tên chuyên trang;

- Các thông tin tiện ích, thông tin thu phí;

- Tổ chức thực hiện, quy trình xuất bản và quản lý nội dung.

d) Dự kiến danh sách tổng hợp nhân sự: Lãnh đạo cơ quan báo chí điện tử, trưởng các phòng ban chuyên môn, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cán bộ kỹ thuật của cơ quan báo chí điện tử (Mẫu số 2).

đ) Sơ yếu lý lịch lãnh đạo cơ quan báo chí điện tử (tổng biên tập, phó tổng biên tập) (Mẫu số 3).

e) Văn bản của Sở Thông tin và Truyền thông địa phương xác nhận có đủ điều kiện về trụ sở, trang thiết bị, nhân sự và các điều kiện khác theo quy định theo phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với các tổ chức đề nghị cấp phép hoạt động báo chí điện tử ở địa phương.

g) Bản in mầu giao diện trang chủ báo chí điện tử, trang chủ chuyên trang của báo chí điện tử.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xem xét, giải quyết việc cấp phép hoạt động báo chí điện tử (Mẫu số 5). Trường hợp không cấp phép thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Điều 8. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động báo chí điện tử

1. Cơ quan báo chí điện tử muốn thay đổi các nội dung ghi trong Giấy phép hoạt động báo chí điện tử theo quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định số 51/2002/NĐ-CP gửi một (01) bộ hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử).

2. Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung những nội dung: tên cơ quan báo chí điện tử, tên cơ quan chủ quản, tôn chỉ mục đích, ngôn ngữ thể hiện, gồm có:

a) Văn bản của cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí điện tử nêu rõ lý do và nội dung đề nghị thay đổi.

b) Bản sao có chứng thực Giấy phép hoạt động báo chí điện tử.

c) Văn bản của Sở Thông tin và Truyền thông địa phương xác nhận có đủ điều kiện hoạt động theo nội dung đề nghị thay đổi theo phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với các cơ quan báo chí điện tử ở địa phương.

3. Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung những nội dung: giao diện trang chủ, trụ sở chính, tên miền gồm có:

a) Văn bản đề nghị của cơ quan báo chí điện tử;

b) Mẫu giao diện trang chủ dự kiến thay đổi (đối với trường hợp cơ quan báo chí điện tử đề nghị thay đổi cách trình bày giao diện trang chủ);

c) Các tên miền đề nghị thay đổi (đối với trường hợp cơ quan báo chí điện tử đề nghị thay đổi, bổ sung tên miền).

4. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xem xét, giải quyết việc cấp Giấy phép sửa đổi, bổ sung (Mẫu số 6). Trường hợp không cấp phép, Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

5. Trường hợp thay đổi lãnh đạo cơ quan báo chí điện tử thực hiện theo quy định của pháp luật về báo chí.

Điều 9. Cấp lại Giấy phép hoạt động báo chí điện tử

1. Trước khi Giấy phép hoạt động báo chí điện tử hết hiệu lực chín mươi (90) ngày, nếu cơ quan báo chí muốn tiếp tục hoạt động báo chí điện tử thì cơ quan chủ quản phải làm thủ tục đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp lại giấy phép.

2. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động báo chí điện tử gồm:

a) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản;

b) Văn bản của Sở Thông tin và Truyền thông địa phương xác nhận có đủ điều kiện tiếp tục hoạt động báo chí điện tử theo phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với các cơ quan báo chí ở địa phương;

c) Bản sao Giấy phép hoạt động báo chí điện tử và các văn bản sửa đổi, bổ sung giấy phép của cơ quan báo chí điện tử đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp;

d) Tờ khai đề nghị cấp Giấy phép hoạt động báo chí điện tử (Mẫu số 1);

đ) Danh sách tổng hợp nhân sự: Lãnh đạo cơ quan báo chí, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của cơ quan báo chí điện tử (Mẫu số 2);

e) Báo cáo đánh giá hoạt động của báo chí điện tử.

3. Hồ sơ lập thành một (01) bộ là bản chính nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử).

Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ theo quy định, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xét cấp lại Giấy phép hoạt động báo chí điện tử. Trường hợp không cấp lại giấy phép, Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Điều 10. Cấp Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử

1. Cơ quan báo chí điện tử muốn bổ sung chuyên trang báo chí điện tử không nằm trong quy định của Giấy phép hoạt động báo chí điện tử phải làm thủ tục đề nghị cấp phép theo quy định.

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử gồm có:

a) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản;

b) Tờ khai đề nghị cấp phép chuyên trang báo chí điện tử (Mẫu số 4);

c) Bản sao có chứng thực Giấy phép hoạt động báo chí điện tử;

d) Đề án xây dựng chuyên trang báo chí điện tử nêu rõ:

Sự cần thiết, mục đích và cơ sở pháp lý;

Tên gọi, các tên miền riêng (nếu có) của chuyên trang;

Tôn chỉ mục đích, ngôn ngữ thể hiện, các nội dung chính, các chuyên mục;

Các thông tin tiện ích, thông tin thu phí;

Tổ chức thực hiện, quy trình xuất bản và quản lý nội dung;

đ) Văn bản của Sở Thông tin và Truyền thông địa phương xác nhận có đủ điều kiện hoạt động chuyên trang (đối với các cơ quan báo chí điện tử thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương).

e) Bản in mầu giao diện trang chủ của chuyên trang.

g) Giấy chứng nhận đăng ký sử dụng tên miền (đối với trường hợp chuyên trang có tên miền riêng).

2. Hồ sơ lập thành một (01) bộ là bản chính nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính về Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử tiến hành xem xét, cấp Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử (Mẫu số 7). Trường hợp không cấp phép, Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Điều 11. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử

1. Khi thay đổi một trong những nội dung ghi trong Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử đã cấp, cơ quan báo chí điện tử phải thực hiện thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép đã cấp.

Hồ sơ gồm có:

a) Văn bản đề nghị của cơ quan báo chí điện tử nêu rõ nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung;

b) Bản sao có chứng thực Giấy phép hoạt động báo chí điện tử, Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử đã được cấp;

c) Văn bản của Sở Thông tin và Truyền thông địa phương xác nhận đủ điều kiện hoạt động theo nội dung thay đổi (đối với các cơ quan báo chí thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương).

2. Hồ sơ lập thành một (01) bộ là bản chính nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính về Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

Trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử xem xét, cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung (Mẫu số 8). Trường hợp không cấp giấy phép, Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Điều 12. Cấp lại Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử

1. Chín mươi (90) ngày trước khi Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử hết hiệu lực, nếu muốn tiếp tục hoạt động, cơ quan báo chí điện tử phải làm thủ tục đề nghị cấp lại giấy phép.

2. Thủ tục cấp lại giấy phép thực hiện như cấp mới.

3. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử xem xét, cấp lại giấy phép. Trường hợp không cấp lại giấy phép, Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Ban hành biểu mẫu

Ban hành kèm theo Thông tư này các mẫu sau:

1. Mẫu số 1: Tờ khai đề nghị cấp phép hoạt động báo chí điện tử.

2. Mẫu số 2: Danh sách tổng hợp nhân sự của cơ quan báo chí điện tử

3. Mẫu số 3: Sơ yếu lý lịch của người dự kiến là lãnh đạo cơ quan báo chí điện tử

4. Mẫu số 4: Tờ khai đề nghị cấp Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử.

5. Mẫu số 5: Giấy phép hoạt động báo chí điện tử.

6. Mẫu số 6: Giấy phép sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động báo chí điện tử.

7. Mẫu số 7: Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử.

8. Mẫu số 8: Giấy phép sửa đổi, bổ sung Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử.

Điều 14. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

2. Cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí điện tử có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật về báo chí và các quy định trong Giấy phép hoạt động báo chí điện tử, Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, cần phản ánh kịp thời về Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng CP;
- VP Trung ương và các Ban Đảng;
- VP Quốc hội và các UB của Quốc hội;
- VP Chủ tịch nước; VP Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Toà án ND Tối cao; Viện Kiểm sát ND Tối cao;
- UBND và Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm soát TTHC (VP Chính phủ);
 - Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT&TT;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Các cơ quan báo chí;
- Công báo; TTĐT Chính phủ;
- Lưu: VT, CQLPTTH &TTĐT, MP (800)

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Bắc Son

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

THE MINISTRY OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 33/2011/TT-BTTTT

Hanoi, November 01, 2011

 

CIRCULAR

DETAILING THE LICENSING OF E-NEWSPAPERS AND SPECIAL WEBSITES OF E-NEWSPAPERS

Pursuant to the December 28, 1989 Press Law; the June 12, 1999 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Press Law;

Pursuant to the Government's Decree No. 51/2002/ND-CP of April 26, 2002, detailing the Press Law and the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Press Law;

Pursuant to the Government's Decree No. 187/2007/ND-CP of December 25, 2007, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Information and Communications;

Pursuant to the Government's Decree No. 50/2011/ND-CP of June 24, 2011, amending and supplementing the Government's Decree No. 187/2007/ND-CP of December 25, 2007, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Information and Communications;

The Ministry of Information and Communications details the licensing of e-newspapers and special websites of e-newspapers as follows:

Chapter I

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Scope of regulation

This Circular details the grant, renewal and modification of e-newspaper licenses and licenses for special websites of e-newspapers.

Article 2. Subjects of application

This Circular applies to organizations licensed for e-journalism operations under the press law; e-newspapers, e-magazines and press managing agencies (below referred to as managing agencies).

Article 3. Interpretation of terms

In this Circular, the terms below are construed as follows:

1. E-newspapers include e-newspapers and e-magazines published on the computer network.

2. Special website of an e-newspaper means the website of an e-newspaper or e-magazine with specialized contents conformable with the licensed e-newspaper or e-magazine's guidelines and objectives.

3. Home page means the web page to be first displayed on the screen at the domain name indicated in the e-newspaper license.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The Minister of Information and Communications may grant and modify e-newspaper licenses under law and this Circular.

2. The Director of the Authority of Broadcasting and Electronic Information may grant licenses for special websites of e-newspapers under law and this Circular.

Article 5. Validity of licenses

1. An e-newspaper license is valid for ten (10) years from the date of its signing.

2. The validity of a license for special website of an e-newspaper is provided in such license but must not exceed the validity duration of the granted e-newspaper license.

3. Ninety (90) days after the effective date of an e-newspaper license or a license for special website of an e-newspaper, if the licensed organization fails to operate under its license, such license is invalidated.

Chapter II

LICENSING OF E-NEWSPAPERS

Article 6. Conditions for obtaining an e-newspaper license

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Conditions on personnel:

a/ Persons to be appointed to the posts of editor-in-chief and deputy editor-in-chief must satisfy the following conditions:

Holding a tertiary or higher degree;

Holding an advanced or higher political theory degree;

Possessing the Ministry of Information and Communications' certificate of press management operations;

Possessing a valid press card granted by the Ministry of Information and Communications;

Currently not being disciplined at reprimand or severer level.

b/ Having sufficient managerial personnel for professional divisions and sections and reporters and editors with press cards for the operation of the e-newspaper or e-magazine.

c/ When using a foreign or Vietnamese ethnic minority language to present information, having sufficient reporters and editors proficient in that language for the publication and the head of the e-newspaper or the person authorized to take charge of contents must be proficient in such language.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. To operate at least 1 domain name <.vn> which remains valid for at least 6 months at the time of applying for the license.

5. To adopt an appropriate management process for its operation.

6. To satisfy conditions on physical, financial and technical foundations according to the license application dossier, including:

a/ Having a fixed office for the e-newspaper's operation;

b/ Having sufficient equipment, personnel and technical solutions to assure information safety and security for the e-newspaper's operation;

c/ Being financially viable to fulfill operation targets in line with the e-newspaper's guidelines and objectives.

7. To be certified by the provincial-level People's Committee chairperson to fully satisfy conditions for e-journalism operations and conform with the local press development planning, for applicants for licenses for local e-newspapers.

8. The Ministry of Information and Communications shall consider and decide on licensing of e-journalism operations of religious institutions and specialized basic science institutions and in other special cases.

Article 7. Dossiers and procedures for e-newspaper licensing

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ An application for an e-newspaper license (made according to form No. I);

When the managing agency is other than a provincial-level People's Committee, certification of the chairperson of a provincial-level People's Committee under Clause 6, Article 12 of the Government's Decree No. 51/ 2002/ND-CP of April 26, 2002, detailing the Press Law and the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Press Law, is required.

b/ A certified copy of the establishment decision of the applicant for the e-newspaper license;

c/ The e-newspaper operation plan approved by the managing agency, which specifies:

- Necessity, objectives and legal grounds of the e-newspaper;

- Proofs of satisfaction of all the conditions specified in Article 6 of this Circular;

- Name, domain names and logo (if any) of the e-newspaper;

- Information structure and contents: special websites and sections (guidelines, objectives, language and principal contents);

- Interface and appearance of the e- newspaper. The home page of the e-newspaper or e-magazine must display names of the e-newspaper and its managing agency; license number and date of grant; head office address; telephone number and email; full name of the editor-in-chief. The home page of a special website of an e-newspaper must present the name of this website;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Organization of implementation, process of publication and content management.

d/ General list of expected personnel: leaders, heads of professional divisions and sections, reporters, editors and technicians of the e-newspaper (made according to form No. 2);

e/ Resumes of leaders of the e-newspaper (editor-in-chief, deputy editor-in-chief) (made according to form No. 3);

f/ The provincial-level Information and Communications Department's written certification of satisfaction of conditions on offices, equipment and personnel and other conditions as assigned by the provincial-level People's Committee chairperson, for applicants for licenses for local e-newspapers;

g/ Color prints of the interface of the home pages of the e-newspaper and its special website.

2. The Ministry of Information and Communications shall consider and grant e-newspaper licenses (according to form No. 5). In case of refusal, within thirty (30) working days after receiving a valid dossier, it shall issue a reply clearly stating the reason.

Article 8. Modification of e-newspaper licenses

1. An e-newspaper agency wishing to modify the contents of its c-newspaper license under Clause 4, Article 14 of Decree No. 51/2002/ ND-CP shall send one (1) set of dossier of request for license modification to the Ministry of Information and Communications (the Authority of Broadcasting and Electronic Information).

2. A dossier of request for modification of name of the e-newspaper, name of the managing agency, guidelines, objectives or language of the e-newspaper comprises:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ A certified copy of the e-newspaper license;

c/ The provincial-level Information and Communications Department's written certification of satisfaction of operation conditions with such changes, as assigned by the provincial-level People's Committee chairperson, for local e-newspapers.

3. A dossier of request for modification of the home page interface, head office or domain name comprises:

a/ The e-newspaper agency's written request;

b/ Print of the new home page interface (for request for change of the home page interface);

c/ Domain names to be changed (for request for change or addition of domain names).

4. Within fifteen (15) days after receiving a complete and valid dossier, the Ministry of Information and Communications shall consider and modify an e-newspaper license (according to form No. 6). In case of refusal, it shall issue a reply clearly stating the reason.

5. Change of leaders of an e-newspaper complies with the press law.

Article 9. Renewal of e-newspaper licenses

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. A dossier of request for renewal of an e-newspaper license comprises:

a/ The managing agency's written request;

b/ The provincial-level Information and Communications Department's written certification of satisfaction of e-journalism operation conditions as assigned by the provincial-level People's Committee chairperson, for local press agencies;

c/ A copy of the e-newspaper license and documents modifying such license granted the Ministry of Information and Communications;

d/ An application for an e-newspaper license (made according to form No. 1);

e/ General list of personnel: leaders, heads of professional divisions and sections, reporters, editors and technicians of the e-newspaper (made according to form No. 2);

f/ An evaluation report on operations of the e-newspaper.

3. A dossier shall be made in one (1) original set and submitted directly or by post to the Ministry of Information and Communications (the Authority of Broadcasting and Electronic Information).

Within thirty (30) working days after receiving a complete and valid dossier under regulations, the Ministry of Information and Communications shall renew an c-newspaper license. In case of refusal, it shall issue a reply clearly stating the reason.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. An e-newspaper agency wishing to add a special website outside its e-newspaper license shall carry out procedures to apply for a license under regulations.

2. A dossier of application for a license for special website of an e-newspaper comprises:

a/ The managing agency's written request;

b/ Application for a license for special website of an e-newspaper (made according to form No. 4);

c/ A certified copy of the e-newspaper license;

d/ The plan on formation of the e-newspaper's special website, which specifies:

Necessity, objectives and legal grounds of the special website;

Name, domain names (if any) of the special website;

Guidelines, objectives, language, principal contents and sections;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Organization of implementation, process of publication and content management.

e/ The provincial-level Information and Communications Department's written certification of satisfaction of conditions to operate the special website (for e-newspapers of provinces and centrally run cities);

f/ A color print of the interface of the home page of the special website;

g/ The certificate of domain name use registration (for special websites with separate domain names).

2. A dossier shall be made in one (1) original set and submitted directly or by post to the Authority of Broadcasting and Electronic Information.

Within thirty (30) working days after receiving a complete and valid dossier, the Authority of Broadcasting and Electronic Information shall consider and grant a license for special website of an e-newspaper (according to form No. 7). In case of refusal, it shall issue a reply clearly stating the reason.

Article 11. Modification of licenses for special websites of e-newspapers

When there is a change in the contents of its license for special website, an e-newspaper agency shall carry out procedures to modify such license.

A dossier comprises:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/A certified copy of the e-newspaper license and license for special website;

c/ The provincial-level Information and Communications Department's written certification of satisfaction of conditions to operate with these changes (for press agencies of provinces and centrally run cities).

2. A dossier shall be made in one (1) original set and submitted directly or by post to the Authority of Broadcasting and Electronic Information.

Within ten (10) days after receiving a complete and valid dossier, the Authority of Broadcasting and Electronic Information shall modify a license (according to form No. 8). In case of refusal, it shall issue a reply clearly stating the reason.

Article 12. Renewal of licenses for special websites of e-newspapers

1. Ninety (90) days before a license for special website of an e-newspaper terminates its validity, an e-newspaper agency shall carry out procedures for renewal of the license.

2. The procedures for renewal of a license are the same as for a new license.

3. Within fifteen (15) days after receiving a complete and valid dossier, the Authority of Broadcasting and Electronic Information shall consider and renew a license. In case of refusal, it shall issue a reply clearly stating the reason.

Chapter III

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 13. Promulgation of forms

To promulgate together with this Circular the following forms:

1. Form No. I: Application for an e-newspaper license.

2. Form No. 2: General list of personnel of an e-newspaper.

3. Form No. 3: Resume of the expected head of an e-newspaper.

4. Form No. 4. Application for a license for special website of an e-newspaper.

5. Form No. 5: E-newspaper license.

6. Form No. 6: Modified e-newspaper license.

7. Form No. 7: License for special website of an e-newspaper.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Alt these forms are not printed herein)

Article 14. Implementation provisions

1. This Circular takes effect on January 1, 2012.

2. Managing agencies and e-newspaper agencies shall comply with the press law and their e-newspaper licenses and licenses for special websites of e-newspapers.

3. Any problems arising in the course of implementation should be promptly reported to the Ministry of Information and Communications for consideration and settlement.-

 

 

MINISTER OF INFORMATION AND
COMMUNICATIONS
Nguyen Bac Son

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 33/2011/TT-BTTTT ngày 01/11/2011 hướng dẫn việc cấp Giấy phép hoạt động, chuyên trang báo chí điện tử do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.918

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.158.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!