Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 16/2016/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Trương Minh Tuấn
Ngày ban hành: 28/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Thông tư 16/2016/TT-BTTTT hướng dẫn trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet quốc gia Việt Nam “.vn” được cấp không thông qua đấu giá, việc đăng ký lại tên miền Internet được chuyển nhượng, các trường hợp dừng, hủy chuyển nhượng…

 

1. Hồ sơ và phương thức nộp hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet

 
- Thông tư số 16 hướng dẫn các giấy tờ trong hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet gồm có:
 
+ Văn bản đề nghị chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet;
 
+ Bản khai thông tin đăng ký sử dụng tên miền Internet;
 
- Cá nhân, tổ chức có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại các cơ sở của Nhà đăng ký hoặc gửi hồ sơ đến Nhà đăng ký qua đường bưu chính.
 
- Bên cạnh đó, Thông tư 16/TT-BTTTT còn quy định từ khi Nhà đăng ký nhận hồ sơ đến khi hoàn tất quá trình chuyển nhượng thì: Không được chuyển đổi Nhà đăng ký, đổi tên chủ thể hoặc trả lại tên miền; các chủ thể khác không được nộp hồ sơ đăng ký tên miền; khi đề nghị rút hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet thì hồ sơ sẽ không còn giá trị.
 

2. Đăng ký lại tên miền Internet chuyển nhượng

 
Sau khi đã nộp thuế chuyển nhượng thì tiến hành đăng ký lại tên miền Internet tại Nhà đăng ký tên miền “.vn” đang quản lý tên miền chuyển nhượng.
 
Thông tư 16/2016 hướng dẫn hồ sơ đăng ký lại tên miền Internet chuyển nhượng gồm có:
 
+ Bản khai đăng ký tên miền;
 
+ Các giấy tờ chúng minh đã nộp thuế chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;
 
Trong thời gian 5 ngày làm việc, Nhà đăng ký tên miền có trách nhiệm thực hiện các nghiệp vụ cần thiết để chuyển quyền sử dụng tên miền Internet.
 

3. Các trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet phải dừng hoặc hủy bỏ kết quả

 
Các giao dịch chuyển nhượng bị dừng và hủy kết quả nếu thuộc các trường hợp tại Thông tư 16 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông gồm:
 
+ Các bên tham gia vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài nguyên Internet;
 
+ Tên miền Internet đang trong quá trình giải quyết tranh chấp;
 
+ Trong quá trình chuyển nhượng, tên miền Internet đang bị xử lý vi phạm, bị tạm ngừng hoạt động, bị yêu cầu buộc thay đổi thông tin, bị yêu cầu buộc trả lại hoặc bị thu hồi theo quy định;
 
+ Có thông báo các bên gian dối khi thực hiện nghĩa vụ nộp thuế;
 
+  Bên nhận chuyển nhượng không thực hiện nghĩa vụ nộp phí, lệ phí đăng ký sử dụng tên miền;
 
+ Có văn bản đề nghị rút hồ sơ chuyển nhượng.
 
Khi gặp các trường hợp trên, nhà đăng ký tên miền lưu giữ toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền và báo cáo cho cơ quan quản lý trong trường hợp cần thiết.
 
 
Thông tư 16/2016/TT-BTTTT có hiệu lực ngày 15/8/2016.

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2016/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2016

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG TÊN MIỀN INTERNET ĐƯỢC CẤP KHÔNG THÔNG QUA ĐẤU GIÁ

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet;

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet quốc gia Việt Nam “.vn” được cấp không thông qua đấu giá.

2. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internetquốc gia Việt Nam “.vn” được cấp không thông qua đấu giá; các Nhà đăng ký tên miền “.vn” và Trung tâm Internet Việt Nam.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá (sau đây gọi tắt là chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet) là việc tổ chức, cá nhân chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng tên miền Internet dưới đuôi tên miền Internet quốc gia Việt Nam ".vn" được cấp không thông qua hình thức đấu giá cho tổ chức, cá nhân khác.

2. Các bên tham gia chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet (sau đây gọi tắt là các bên tham gia chuyển nhượng)bao gồm bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng.

3. Bên chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet(sau đây gọi tắt là bên chuyển nhượng)là tổ chức, cá nhân chuyển giao quyền sử dụng tên miền Internet của mình cho tổ chức, cá nhân khác.

4. Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet (sau đây gọi tắt là bên nhận chuyển nhượng)là tổ chức, cá nhân tiếp nhận quyền đăng ký sử dụng tên miền Internet thông qua quá trình chuyển nhượng.

5. Đăng ký lại tên miền Internet chuyển nhượng là việc Nhà đăng ký tên miền “.vn” đang quản lý tên miền chuyển nhượng (sau đây gọi tắt là Nhà đăng ký) thực hiện các nghiệp vụ để chuyển quyền sử dụng tên miền Internet từ bên chuyển nhượng cho bên nhận chuyển nhượng.

Chương II

TRÌNH TỰ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG TÊN MIỀN INTERNET

Điều 3. Hồ sơ và phương thức nộp hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet

1. Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internetđược quy định tại Khoản 1 Điều 35 Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet (sau đây gọi tắt là Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg), nội dung chi Tiết như sau:

a) Văn bản đề nghị chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Bản khai thông tin đăng ký sử dụng tên miền Internet của bên nhận chuyển nhượng theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Địa chỉ nộp hồ sơ: Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet nộp tại Nhà đăng ký “.vn” đang quản lý tên miền Internet chuyển nhượng có tên trong danh sách được công bố tại địa chỉ www.nhadangky.vn.

3. Kể từ thời Điểm Nhà đăng ký tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet theo quy định tại Khoản 1 Điều này đến khi hoàn tất quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet:

a) Bên chuyển nhượng không được chuyển đổi Nhà đăng ký, thay đổi tên chủ thể hoặc trả lại tên miền;

b) Các chủ thể khác (ngoài bên nhận chuyển nhượng) không được nộp hồ sơ đăng ký tên miền chuyển nhượng;

c) Trong trường hợp bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng có văn bản đề nghị rút hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này gửi đến Nhà đăng ký thì hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet sẽ không còn giá trị.

4. Phương thức nộp hồ sơ:

a) Nộp trực tiếp tại các cơ sở của Nhà đăng ký:cá nhân là các bên tham gia chuyển nhượng, hoặc người thay mặt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp làm các thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internetcần xuất trình Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu đối với cá nhân là người nước ngoài) để Nhà đăng ký đối chiếu với các thông tin trong hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet;

b) Gửi hồ sơ đến Nhà đăng ký qua đường bưu chính: cá nhân là các bên tham gia chuyển nhượng, hoặc người thay mặt tổ chức, doanh nghiệp làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internetphải gửi kèm theo bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu đối với cá nhân là người nước ngoài) để Nhà đăng ký đối chiếu với các thông tin trong hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet.

Điều 4. Kiểm tra, xem xét và thông báo kết quả hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet

1. Nhà đăng ký thực hiện việc kiểm tra, xem xét hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 35 Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg, nội dung chi Tiết như sau:

a) Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet đáp ứng các quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư này;

b) Tên miền Internet chuyển nhượng đáp ứng các Điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 33 Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg và không phải tên miền được bảo vệ quy định tại Điều 8 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet (sau đây gọi tắt là Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT);

c) Bên nhận chuyển nhượng thuộc đối tượng được đăng ký, sử dụng tên miền Internet chuyển nhượng theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT.

2. Thông báo kết quả:

a) Trường hợp yêu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet đáp ứng được các quy định tại Khoản 1 Điều này, Nhà đăng ký thông báo bằng văn bản tới các bên tham gia chuyển nhượng về việc chấp thuận hồ sơ chuyển nhượng theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Trường hợp yêu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet không đáp ứng các quy định tại Khoản 1 Điều này, Nhà đăng ký thông báo bằng văn bản tới các bên tham gia chuyển nhượng về việc từ chối hồ sơ chuyển nhượng theo Mẫu số 05 ban hành kèm Thông tư này. Văn bản thông báo phải nêu rõ lý do từ chối.

Điều 5. Đăng ký lại tên miền Internet chuyển nhượng

1. Sau khi các bên tham gia chuyển nhượng hoàn thành việc nộp thuế chuyển nhượng theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 35 Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg, bên nhận chuyển nhượng thực hiện việc đăng ký lại tên miền Internet tại Nhà đăng ký tên miền “.vn”đang quản lý tên miền chuyển nhượng.

2. Hồ sơ đăng ký lại tên miền Internet chuyển nhượng bao gồm:

a) Bản khai đăng ký tên miền của bên nhận chuyển nhượng theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT;

b) Các giấy tờ thể hiện các bên tham gia chuyển nhượng hoàn thành việc nộp thuế chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;

3. Bên nhận chuyển nhượng nộp lệ phí đăng ký,phí sử dụng tên miền Internet tại Nhà đăng ký theo quy định.

4. Nhà đăng ký thực hiện các nghiệp vụ kỹ thuật để chuyển quyền sử dụng tên miền Internet từ bên chuyển nhượng cho bên nhận chuyển nhượng trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, phí và lệ phí đăng ký tên miền Internet chuyển nhượng theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều này.

Điều 6. Các trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet phải dừng hoặc hủy bỏ kết quả

1. Việc chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet bị dừng thực hiện trong các trường hợp sau:

a) Các bên tham gia chuyển nhượng có hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài nguyên Internet;

b) Tên miền Internet chuyển nhượng bị phát hiện đang trong quá trình giải quyết tranh chấp;

c) Trong quá trình chuyển nhượng, tên miền Internet chuyển nhượng bị phát hiện đang bị xử lý vi phạm, bị tạm ngừng hoạt động, bị yêu cầu buộc thay đổi thông tin, bị yêu cầu buộc trả lại hoặc bị thu hồi theo các quy định tại Điều 11, Điều 12 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT; Điều 5, Điều 6, Điều 7 Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN ngày 08/6/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ;

d) Có thông báo bằng văn bản của cơ quan thuế về việc các bên tham gia chuyển nhượng có gian dối khi thực hiện nghĩa vụ nộp thuế;

đ) Có thông báo bằng văn bản của cơ quan thuế về việc các bên tham gia chuyển nhượng chưa hoàn tất nghĩa vụ nộp thuế;

e) Bên nhận chuyển nhượng không thực hiện nghĩa vụ nộp phí, lệ phí đăng ký sử dụng tên miền theo quy định;

g) Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng có văn bản đề nghị rút hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet theo theo quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 3 Thông tư này.

2. Nhà đăng ký đã tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền dừng xử lý và thông báo bằng văn bản về việc từ chối xử lý yêu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền cho các bên tham gia chuyển nhượng trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này. Thông báo nêu rõ lý do từ chối.

3. Trường hợp việc đăng ký lại tên miền chuyển nhượng đã hoàn thành mà Trung tâm Internet Việt Nam, Nhà đăng ký nhận được thông báo bằng văn bản của cơ quan thuế về việc các bên tham gia chuyển nhượng chưa hoàn tất hoặc có gian dối khi thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, kết quả chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet sẽ bị hủy bỏ.Trung tâm Internet Việt Nam phối hợp với Nhàđăng ký đã tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền gửi văn bản thông báo huỷ bỏ kết quả chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền tới các bên liên quan.

4. Trung tâm Internet Việt Nam phối hợp với Nhà đăng ký để giải quyết việc dừng xử lý yêu cầu chuyển nhượng, hủy bỏ kết quả chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều này.

5. Nhàđăng ký tên miền lưu giữ toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền và báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý trong trường hợp cần thiết.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2016.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, các Nhà đăng ký tên miền “.vn”, các cơ quan, tổ chức và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
-Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Các Nhà đăng ký tên miền “.vn”;
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Bộ TTTT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng, các cơ quan đơn vị thuộc Bộ, Cổng thông tin điện tử;
- Lưu: VT,VNNIC.

BỘ TRƯỞNG
Trương Minh Tuấn

Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT ngày 28 tháng 06 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG TÊN MIỀN INTERNET

Kính gửi: …..(tên Nhà đăng ký)…..

Chúng tôi (bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet) đã thống nhất và đề nghị Nhà đăng ký .............................................. thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet theo các thông tin dưới đây:

1. Tên miền Internet đề nghị chuyển nhượng quyền sử dụng:

…………………………………………………………………………………..

- Ngày đăng ký: ……………………………………………………………….

- Ngày hết hạn: ………………………………………………………………

- Nhà đăng ký quản lý: ………………………………………………………

2. Bên chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet(Chủ thể tên miền)

a) Trường hợp là tổ chức:

- Tên tổ chức:…………………………………………………………………..

- Tên giao dịch viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): …………………………

- Địa chỉ: ………………………………………………………………………

- Số điện thoại: …………………

- Địa chỉ email: …………………………….

- Họ tên người đại diện theo pháp luật………………..…Chức vụ:…………..

- Thông tin của người được ủy quyền thay mặt tổ chức, doanh nghiệp làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet:

* Họ và tên: .............................................................................................

* Số chứng minh nhân dân/ Số hộ chiếu: …………………………..

b) Trường hợp là cá nhân:

- Họ và tên:…………………………

- Số chứng minh nhân dân/ Số hộ chiếu: ……………………………….

- Địa chỉ: ………………………………………………………………………

- Số điện thoại: …………………

- Địa chỉ email: …………………………….

3. Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet:

a) Trường hợp là tổ chức:

- Tên tổ chức:…………………………………………………………………..

- Tên giao dịch viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): …………………………

- Địa chỉ: ………………………………………………………………………

- Số điện thoại: …………………

- Địa chỉ email: …………………………….

- Họ tên người đại diện theo pháp luật………………..…Chức vụ:…………..

- Thông tin của người được ủy quyền thay mặt tổ chức, doanh nghiệp làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet:

* Họ và tên: .............................................................................................

* Số chứng minh nhân dân/ Số hộ chiếu: …………………………..

b) Trường hợp là cá nhân:

- Họ và tên:…………………………

- Số chứng minh nhân dân/ Số hộ chiếu: ……………………………….

- Địa chỉ: ………………………………………………………………………

- Số điện thoại: …………………

- Địa chỉ email: …………………………….

4. Cam kết

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin cung cấp và cam kết:

- Tên miền Internet chuyển nhượng quyền sử dụng đang hoạt động bình thường, không có tranh chấp, đủ Điều kiện được thực hiện chuyển quyền sử dụng theo quy định của pháp luật.

- Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet đúng đối tượng được đăng ký tên miền chuyển nhượng.

- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của các bên tham gia chuyển nhượng theo quy định của pháp luật .

Trân trọng cảm ơn./.

............, ngày ….. tháng …… năm …..........

Bên chuyển nhượng

(cá nhân ký ghi rõ họ tên; người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

Bên nhận chuyển nhượng

(cá nhân ký ghi rõ họ tên; người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT ngày 28 tháng 06 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN KHAI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TÊN MIỀN INTERNET CỦA BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

Kính gửi: …..(tên Nhà đăng ký)…..

Đề nghị Nhà đăng ký kiểm tra và thẩm định về bản khai thông tin đăng ký sử dụng tên miền Internet của bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet ………………………với các thông tin cụ thể như sau:

1. Tên tổ chức/cá nhân tiếp nhận quyền sử dụng tên miền Internet chuyển nhượng:

a)Trường hợp là tổ chức:

- Tên tổ chức:………………………………………………………………

- Tên giao dịch viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): …………………….

- Họ tên người đại diện theo pháp luật………………..…Chức vụ:…………..

- Thông tin của người được ủy quyền thay mặt tổ chức, doanh nghiệp làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet:

* Họ và tên: ................................................................................................

* Số chứng minh nhân dân/ Số hộ chiếu: ........................

b) Trường hợp là cá nhân:

- Họ và tên:…………………………

- Số chứng minh nhân dân/ Số hộ chiếu:………………………………………..

2. Địa chỉ: …………………………………………………………………………

3. Số điện thoại: …………………; địa chỉ email: ………………………………..

Chúng tôi (tôi) xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin cung cấp và cam kết:

- Thông tin cung cấp là hoàn toàn chính xác.

- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Trân trọng cảm ơn./.

Xác nhận của bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet

(cá nhân ký ghi rõ họ tên; người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT ngày 28 tháng 06 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ RÚT HỒ SƠ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG TÊN MIỀN INTERNET

Kính gửi: …..(tên Nhà đăng ký)…..

Chúng tôi (bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet) đã thống nhất và đề nghị rút hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet theo các thông tin dưới đây:

1. Tên miền Internet đề nghị rút hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng:

…………………………………………………………………………………..

- Ngày đăng ký: ……………………………………………………………….

- Ngày hết hạn: ………………………………………………………………

- Nhà đăng ký quản lý: ………………………………………………………

2. Ngày nộp hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet:

3. Bên chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet (Chủ thể tên miền)

a) Trường hợp là tổ chức:

- Tên tổ chức:…………………………………………………………………..

- Tên giao dịch viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): …………………………

- Địa chỉ: ………………………………………………………………………

- Số điện thoại: …………………

- Địa chỉ email: …………………………….

- Họ tên người đại diện theo pháp luật………………..…Chức vụ:…………..

- Thông tin của người được ủy quyền thay mặt tổ chức, doanh nghiệp làm thủ tục rút hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet:

* Họ và tên: .............................................................................................

* Số chứng minh nhân dân/ Số hộ chiếu: …………………………..

b) Trường hợp là cá nhân:

- Họ và tên:…………………………

- Số chứng minh nhân dân/ Số hộ chiếu: ……………………………….

- Địa chỉ: ………………………………………………………………………

- Số điện thoại: …………………

- Địa chỉ email: …………………………….

4. Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet:

a) Trường hợp là tổ chức:

- Tên tổ chức:…………………………………………………………………..

- Tên giao dịch viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): …………………………

- Địa chỉ: ………………………………………………………………………

- Số điện thoại: …………………

- Địa chỉ email: …………………………….

- Họ tên người đại diện theo pháp luật………………..…Chức vụ:…………..

- Thông tin của người được ủy quyền thay mặt tổ chức, doanh nghiệp làm thủ tục rút hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet:

* Họ và tên: .............................................................................................

* Số chứng minh nhân dân/ Số hộ chiếu: …………………………..

b) Trường hợp là cá nhân:

- Họ và tên:…………………………

- Số chứng minh nhân dân/ Số hộ chiếu: ……………………………….

- Địa chỉ: ………………………………………………………………………

- Số điện thoại: …………………

- Địa chỉ email: …………………………….

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin cung cấp.

Trân trọng cảm ơn./.

............, ngày ….. tháng …… năm …..........

Bên chuyển nhượng

(cá nhân ký ghi rõ họ tên; người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

Bên nhận chuyển nhượng

(cá nhân ký ghi rõ họ tên; người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT ngày 28 tháng 06 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

VĂN BẢN CHẤP THUẬN HỒ SƠ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG TÊN MIỀN INTERNET

Thông tin Nhà đăng ký quản lý tên miền chuyển nhượng quyền sử dụng:

- Tên Nhà đăng ký:

...............................................................................................................

- Địa chỉ liên hệ: .......................................................................................

- Số điện thoại: ........................................; địa chỉ email: .........................

Sau khi kiểm tra, xem xét hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet ……………….. đã tiếp nhận ngày ………….., chúng tôi trân trọng thông báo:

1. Tên miền Internet: ………………………..đủ Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng.

2. Các bên tham gia chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet có trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internettheo quy định.

Trân trọng thông báo./.

............, ngày ….. tháng …… năm ….....

Người đại diện theo pháp luật của Nhà đăng ký

(ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT ngày 28 tháng 06 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

VĂN BẢN TỪ CHỐI HỒ SƠ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG TÊN MIỀN INTERNET

Thông tin Nhà đăng ký quản lý tên miền chuyển nhượng quyền sử dụng:

- Tên Nhà đăng ký:................................................................................................................

- Địa chỉ liên hệ: .......................................................................................

- Số điện thoại: ........................................; địa chỉ email: .........................

Sau khi kiểm tra, xem xét hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet……………….. đã tiếp nhận ngày ………….., chúng tôi trân trọng thông báo:

1. Tên miền Internet: …………………… không đủ Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng;

2. Lý do từ chối: ………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Trân trọng thông báo./.

.............., ngày ….. tháng …… năm ….......

Người đại diện theo pháp luật của Nhà đăng ký

(ký tên, đóng dấu)

THE MINISTRY OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 16/2016/TT-BTTTT

Hanoi, June 28, 2016

 

CIRCULAR

ON TRANSFER OF RIGHT TO USE INTERNET DOMAIN NAMES ASSIGNED WITHOUT AUCTION

Pursuant to the Law on Telecommunications dated November 23, 2009;

Pursuant to the Government's Decree No. 132/2013/ND-CP dated October 16, 2013 defining the functions, tasks, entitlements and organizational structure of the Ministry of Information and Communications;

Pursuant to Decision No. 38/2014/QD-TTg dated July 1, 2014 of the Prime Minister on auctions and transfer of right to use telecommunication number storage and Internet domain names;

The Ministry of Information and Communications promulgates a Circular on transfer of right to use internet domain names assigned without auction.

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. This Circular provides guidelines for transfer of right to use national Internet domain names with extension “.vn” assigned without auction.

2. This Circular applies to organizations and individuals engaging in transfer of right to use national Internet domain names with extension “.vn” assigned without auction; ".vn" domain registrars and Vietnam Internet Network Information Center.

Article 2. Interpretation of terms

For the purposes of this Circular, these terms below shall be construed as follows:

1. Transfer of right to use Internet domain name assigned without auction (hereinafter referred to as domain name transfer) means that an organization or individual transfers the whole right to use Internet domain name under national Internet domain with extension “.vn” assigned without auction to another organization or individual.

2. Parties engaging domain name transfer (hereinafter referred to as parties) include transferor and transferee.

3. Transferor of right to use Internet domain name (hereinafter referred to as transferor) is an organization or an individual that transfers its/his/her right to use Internet domain name(s) to another organization or individual.

4. Transferee of right to use Internet domain name (hereinafter referred to as transferee) is an organization or an individual that acquires the right to register for use of Internet domain name(s) through a transfer.

5. Re-registration of transferred Internet domain name means that a ".vn" domain registrar which is managing a transferred domain name (hereinafter referred to as registrar) carry out procedures for transferring the rights to use Internet domain name from the transferor to the transferee.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PROCEDURES FOR DOMAIN NAME TRANSFER

Article 3. Applications and submission methods of applications for domain name transfer

1. Application for domain name transfer shall comply with Clause 1 Article 35 Decision No. 38/2014/QD-TTg dated July 1, 2014 of the Prime Minister on auctions and transfer of right to use telecommunication number storage and Internet domain names (hereinafter referred to as Decision No. 38/2014/QD-TTg), including:

a) An application for transfer and receipt of domain name transfer using the Form No. 1 issued herewith;

b) A declaration of registration for use of Internet domain name made by transferee using the Form No. 2 issued herewith.

2. Address: Each application for domain name transfer shall be submitted at a registrar in charge of transferred Internet domain name whose name is included in the list of registrars published on the website www.nhadangky.vn.

3. From the time at which the registrar receives an application for domain name transfer as prescribed in Clause 1 of this Article until the completion of the procedures for domain name transfer:

a) The transferor may not change the registrar, change the registrant’s name or return the domain name;

b) A third party (other than the transferee) may not apply for registration of the transferred domain name;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Submission methods:

a) Direct submission at premises of registrar: the person, being any of the parties or a person who is authorized by an agency, organization, or enterprise to follow procedures for domain name transfer, must present his/her ID card (or passport regarding foreigner) to the registrar. The registrar shall collate the information in the ID card/passport and the application for domain name transfer;

b) Submission to registrar by post: The person, being any of the parties or the person who is authorized by an agency, organization, or enterprise to follow procedures for domain name transfer, must enclose with certified true copy of ID card (or passport regarding foreigner) to the registrar. The registrar shall collate the information in the ID card/passport and the application for domain name transfer.

Article 4. Verification and notification of results

1. The registrar shall verify the application for domain name transfer as prescribed in Point b Clause 3 Article 35 of Decision No. 38/2014/QD-TTg if the following requirements are satisfied:

a) The application for domain name transfer complies with regulations in Clause 1 Article 3 of this Circular;

b) The transferred Internet domain name satisfies requirements prescribed in Clause 1 Article 33 of Decision No. 38/2014/QD-TTg and is not a protected domain name prescribed in Article 8 Circular No. 24/2015/TT-BTTTT dated August 18, 2015 of the Ministry of Information and Communications on management and use of Internet resources (hereinafter referred to as Circular No. 24/2015/TT-BTTTT);

c) The transferee is an entity eligible for registration and use of the transferred Internet domain name as prescribed in Clause 3 Article 5 of Circular No. 24/2015/TT-BTTTT.

2. Notification of results:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) In case that the requirements for domain name transfer are not satisfied as prescribed in Clause 1 of this Article, the registrar shall notify the parties of rejection of the application for transfer in writing, using the Form No. 5 issued herewith; It must provide explanation for the rejection in the notification.

Article 5. Re-registration of transferred Internet domain names

1. Upon the full payment of transfer tax by the parties as prescribed in Point c Clause 2 Article 35 of Decision No. 38/2014/QD-TTg, the transferee may re-register the Internet domain name at the domain name registrar in charge of the transferred Internet domain name.

2. Application for re-registration of transferred Internet domain name includes:

a) An application form for registration of Internet domain name of the transferee as prescribed in Clause 1 Article 10 of Circular No. 24/2015/TT-BTTTT;

b) Documents certifying that the parties has made full payment of tax imposed on domain name transfer in accordance with instructions of the Ministry of Finance;

3. The transferee shall pay fees for registration and use of Internet domain name at the registrar as prescribed.

4. The registrar shall carry out technical procedures to transfer the rights to use the Internet domain names from the transferor to the transferee within 5 working days from the date on which satisfactory application and full payment of fees for registration and use of Internet domain name as prescribed in Clause 2 and Clause 3 of this Article.

Article 6. Cases of suspension or cancellation of domain name transfer

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) The parties violate regulations on management and use of Internet resources;

b) The transferred Internet domain name is found out in the process of settlement of dispute;

c) During the transfer process, the transferred Internet domain name is found out to be subject to actions against violations, operation suspension, compulsion to change information, compulsion to return or revocation as prescribed in Article 11 and Article 12 Circular No. 24/2015/TT-BTTTT; Article 5, Article 6, Article 7 of Joint Circular No. 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN dated June 8, 2016 of the Ministry of Information and Communications and the Ministry of Science and Technology on procedures for changes or revocation of domain names violating law on intellectual property;

d) There is a notification of fraud acts committed by the parties in tax liability issued by a tax authority;

dd) There is a notification of undischarged tax liability incurred by parties issued by a tax authority,

e) The transferee fails to make payment of fees for user registration of domain name as prescribed;

g) The transferor and the transferee request to withdraw the application for domain name transfer as prescribed in Point c Clause 3 Article 3 of this Circular.

2. The registrar which accepted the application for domain name transfer shall stop the process and notify the parties of rejection of application for domain name transfer in the cases prescribed in Clause 1 of this Article. The registrar must provide explanation in the notification.

3. After the re-registration of the transferred domain name is completed, if the Vietnam Internet Network Information Center or the registrar receive a notification of undischarged tax liability or fraud acts in tax liability incurred by the transfer parties sent by a tax authority, the results of domain name transfer shall be cancelled. The Vietnam Internet Network Information Center shall cooperate with the registrar which accepted the application in notifying related parties of the cancellation of the domain name transfer.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. The domain name registrar shall keep records of all documents related to the transfer of right to use domain names and send reports at the request of superior authorities in exceptional circumstances.

Chapter III

IMPLEMENTATION

Article 7. Effect

This Circular comes into force from August 15, 2016.

Article 8. Implementation

1. Heads of affiliates of the Ministry of Information and Communications, ".vn" domain registrars, relevant agencies, organizations and individuals shall implement this Circular.

2. Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be reported to the Ministry of Information and Communications for consideration./.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

MINISTER
Truong Minh Tuan

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 16/2016/TT-BTTTT ngày 28/06/2016 hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.101

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.240.72
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!