Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 10/2023/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 05/09/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Ngưng hiệu lực một số quy chuẩn kỹ thuật tại Thông tư 04/2023/TT-BTTTT

Ngày 05/9/2023, Bộ Thông tin và Truyền Thông ban hành Thông tư 10/2023/TT-BTTTT về việc ngưng hiệu lực áp dụng quy định thi hành một phần/toàn bộ của một số quy chuẩn kỹ thuật tại Thông tư 04/2023/TT-BTTTT ngày 31/5/2023.

Ngưng hiệu lực một số quy chuẩn kỹ thuật tại Thông tư 04/2023/TT-BTTTT

(1) Ngưng hiệu lực thi hành một phần/toàn bộ kể từ ngày 05/9/2023 đến hết ngày 31/12/2023 đối với một số quy chuẩn kỹ thuật sau:

- QCVN 117:2020/BTTTT về Thiết vị đầu cuối thông tin di động mặt đất

- QCVN 127:2021/BTTTT, QCVN 129:2021/BTTTT và QCVN 18:2022/BTTTT về Thiết vị đầu cuối thông tin di động thế hệ thứ năm (5G)

- QCVN 18:2022/BTTTT về Thiết vị lặp thông tin di động thế hệ thứ năm (5G)

- IEC 62368-1:2018 Thiết bị điện thoại không dây loại kéo dài thuê bao vô tuyến DECT

- QCVN 55:2011/BTTTT Thiết bị phát, thu – phát vô tuyến cự lý ngắn dùng cho mục đích chung.

- QCVN 54:2020/BTTTT Thiết bị truyền dữ liệu băng rộng hoạt động trong băng tầng 2,4GHz có công suất bức xạ đẳng hướng tương đương (EIRP) 60mW đến 200mW

- QCVN 65:2021/BTTTT Thiết bị truy nhập vô tuyến băng tầng 5GHz có công suất bức xạ đẳng hướng tương đương (EIRP) 60mW trở lên

(2) Ngưng hiệu lực thi hành một phần/toàn bộ kể từ ngày 05/9/2023 đến hết ngày 30/6/2024 đối với một số quy chuẩn kỹ thuật sau:

- QCVN 41:2016/BTTTT Thiết bị trạm gốc thông tin di động GMS

- QCVN 16:2018/BTTTT Thiết bị trạm gốc thông tin di động W-CDMA FDD

- QCVN 110:2017/BTTTT Thiết bị trạm gốc thông tin di động E-UTRA FDD

- QCVN 128:2021/BTTTT và QCVN 18:2022/BTTTT  Thiết bị trạm gốc thông tin di động thế hệ thứ 5 (5G)

- QCVN 66:2018/BTTTT Thiết bị lặp thông tin di động W-CDMA FDD

- QCVN 111:2017/BTTTT Thiết bị lặp thông tin di động E-UTRA FDD

- QCVN 122:2020/BTTTT và QCVN 131:2022/BTTTT Thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN)

- QCVN 37:2018/BTTTT Thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho thoại tương tự

- QCVN 44:2018/BTTTT Thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho truyền dữ liệu (và thoại)

- QCVN 53:2017/BTTTT Thiết bị vi ba số

- QCVN 38:2011/BTTTT Thiết bị VSAT hoạt động trong băng tầng C

- QCVN 39:2011/BTTTT Thiết bị VSAT hoạt động trong băng tầng Ku

- QCVN 24:2011/BTTTT Thiết bị thu phát vô tuyến VHF của trạm ven biển thuộc hệ thống GMDSS

- QCVN 26:2011/BTTTT Thiết bị điện thoại VHF hai chiều lắp đặt trên tàu cứu nạn

- QCVN 28:2011/BTTTT Thiết bị Inmarsat-C sử dụng trên tàu biển

- QCVN 50:2020/BTTTT Thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh

- QCVN 57:2018/BTTTT Phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EIRB) hoạt động ở băng tầng 406,0MHz đến 406,1MHz

- QCVN 108:2016/BTTTT Phao chỉ báo vị trí cá nhân hoạt động ở băng tầng 406,0MHz đến 406,1MHz

- QCVN 58:2011/BTTTT Thiết bị gọi chọn số DSC

- QCVN 60:2011/BTTTT Bộ phát đáp Ra đa tìm kiếm và cứu nạn

- QCVN 62:2011/BTTTT Thiết bị Radiotelex sử dụng trong nghiệp vụ MF/HF hàng hải

- QCVN 68:2013/BTTTT Thiết bị trong hệ thống nhận dạng tự động (AIS) sử dụng trên tàu biển

- QCVN 107:2016/BTTTT Thiết bị nhận dạng tự động phát báo tìm kiếm cứu nạn

- QCVN 52:2020/BTTTT Thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ di động hàng hải

- QCVN 59:2011/BTTTT Thiết bị điện thoại vô tuyến MF và HF

- QCVN 61:2011/BTTTT Thiết bị điện thoại vô tuyến UHF

- QCVN 55:2011/BTTTT Thiết bị phát, thu-phát vô tuyến cự ly ngắn dùng cho mục đích chung.

- QCVN 55:2011/BTTTT Thiết bị nhận dạng vô tuyến điện (RFID)

- QCVN 124:2021/BTTTT Thiết bị Ra đa ứng dụng trong giao thông đường bộ hoặc đường sắt

- QCVN 55:2011/BTTTT Thiết bị sạc không dây

Xem chi tiết tại Thông tư 10/2023/TT-BTTTT có hiệu lực kể từ ngày ký.

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2023/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2023

THÔNG TƯ

NGƯNG HIỆU LỰC ÁP DỤNG QUY ĐỊNH THI HÀNH MỘT PHẦN/TOÀN BỘ CỦA MỘT SỐ QUY CHUẨN KỸ THUẬT TẠI THÔNG TƯ SỐ 04/2023/TT-BTTTT NGÀY 31 THÁNG 5 NĂM 2023 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUY ĐỊNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện ngày 09 tháng 11 năm 2022;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường;

Căn cứ Nghị định số 48/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư ngưng hiệu lực áp dụng quy định thi hành một phần/toàn bộ của một số quy chuẩn kỹ thuật tại Thông tư số 04/2023/TT-BTTTT ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 1. Ngưng hiệu lực thi hành

1. Ngưng hiệu lực áp dụng quy định thi hành một phần/toàn bộ của một số quy chuẩn kỹ thuật tại điểm 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.8, 1.1.9, 1.1.10, 1.1.11, 1.1.12, 1.1.14, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTTTT ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông với nội dung chi tiết tại Phụ lục I của Thông tư này.

2. Ngưng hiệu lực áp dụng quy định thi hành một phần/toàn bộ của một số quy chuẩn kỹ thuật tại điểm 3.1.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.8, 3.3.9, 3.3.10, 3.3.11, 3.3.12, 3.3.13, 3.3.14, 3.3.15, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTTTT ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông với nội dung chi tiết tại Phụ lục II của Thông tư này.

3. Thời gian ngưng hiệu lực đối với điểm 1.1.1, 1.1.2, 1.1.10, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 tại Phụ lục I của Thông tư này kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

4. Thời gian ngưng hiệu lực đối với điểm 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.8, 1.1.9, 1.1.11, 1.1.12, 1.1.14 tại Phụ lục I và điểm 3.1.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.8, 3.3.9, 3.3.10, 3.3.11, 3.3.12, 3.3.13, 3.3.14, 3.3.15, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 tại Phụ lục II của Thông tư này kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp

1. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đang trong quá trình thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và kiểm tra chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa quy định tại Điều 1 Thông tư này để nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh từ thời điểm ngày 15 tháng 7 năm 2023 đến trước ngày Thông tư này có hiệu lực được áp dụng thực hiện theo Thông tư này.

2. Trong thời gian ngưng hiệu lực:

Các tổ chức, cá nhân liên quan đến sản phẩm, hàng hóa quy định tại Điều 1 Thông tư này không phải thực hiện thủ tục chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy đối với nội dung quy chuẩn kỹ thuật ngưng hiệu lực.

3. Hết thời gian ngưng hiệu lực:

a) Các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và kiểm tra chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa quy định tại Điều 1 Thông tư này theo quy định tại Thông tư số 04/2023/TT-BTTTT.

b) Đối với sản phẩm, hàng hóa quy định tại Điều 1 Thông tư này, đã có giấy chứng nhận hợp quy theo quy định Thông tư số 04/2023/TT-BTTTT trong thời gian ngưng hiệu lực của Thông tư này, thì giấy chứng nhận hợp quy vẫn còn giá trị sử dụng cho đến hết thời hạn ghi trong giấy chứng nhận.

c) Đối với sản phẩm, hàng hóa quy định tại Điều 1 Thông tư này, đã được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, kiểm tra chất lượng trong thời gian ngưng hiệu lực, nếu tiếp tục sản xuất hoặc nhập khẩu thì phải được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy bổ sung đối với các nội dung quy chuẩn kỹ thuật đã ngưng hiệu lực, hoặc phải được chứng nhận hợp quy lại, công bố hợp quy với đầy đủ quy chuẩn kỹ thuật. Trường hợp chứng nhận hợp quy bổ sung, thời hạn của giấy chứng nhận hợp quy được cấp bằng thời hạn còn lại của giấy chứng nhận đã được cấp.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Bộ TT&TT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Cổng thông tin điện tử Bộ;
- Lưu: VT, KHCN (250).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Hùng

PHỤ LỤC I

DANH MỤC VÀ NỘI DUNG CÁC QUY CHUẨN KỸ THUẬT NGƯNG HIỆU LỰC CHO SẢN PHẨM, HÀNG HÓA BẮT BUỘC PHẢI CHỨNG NHẬN HỢP QUY VÀ CÔNG BỐ HỢP QUY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2023/TT-BTTTT ngày 05 tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

STT

Tên sản phẩm, hàng hóa

Mã số HS theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC

Quy chuẩn kỹ thuật

Nội dung quy chuẩn kỹ thuật ngưng hiệu lực

1

Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện có băng tần nằm trong khoảng 9 kHz đến 400 GHz

1.1

Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện dùng trong các nghiệp vụ thông tin vô tuyến cố định hoặc di động mặt đất

1.1.1

Thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất

8517.13.00

8517.14.00

QCVN 117:2020/BTTTT

Các yêu cầu kỹ thuật trong điều kiện khắc nghiệt/tới hạn

8517.62.59

1.1.2

Thiết bị đầu cuối thông tin di động thế hệ thứ năm (5G)

8517.13.00

8517.14.00

QCVN 127:2021/BTTTTQCVN 129:2021/BTTTT

QCVN 18:2022/BTTTT

Toàn bộ

8517.62.59

1.1.3

Thiết bị trạm gốc thông tin di động GSM

8517.61.00

QCVN 41:2016/BTTTT

Các yêu cầu kỹ thuật trong điều kiện khắc nghiệt/tới hạn

1.1.4

Thiết bị trạm gốc thông tin di động W-CDMA FDD

8517.61.00

QCVN 16:2018/BTTTT

Các yêu cầu kỹ thuật trong điều kiện khác nghiệt/tới hạn

1.1.5

Thiết bị trạm gốc thông tin di động E-UTRA FDD

8517.61.00

QCVN 110:2017/BTTTT

Các yêu cầu kỹ thuật trong điều kiện khắc nghiệt/tới hạn

1.1.6

Thiết bị trạm gốc thông tin di động thế hệ thứ năm (5G)

8517.61.00

QCVN 128:2021/BTTTT

Toàn bộ

QCVN 18:2022/BTTTT

Toàn bộ

1.1.8

Thiết bị lặp thông tin di động W-CDMA FDD

8517.62.59

QCVN 66:2018/BTTTT

Các yêu cầu kỹ thuật trong điều kiện khắc nghiệt/tới hạn

1.1.9

Thiết bị lặp thông tin di động E-UTRA FDD

8517.62.59

QCVN 111:2017/BTTTT

Các yêu cầu kỹ thuật trong điều kiện khắc nghiệt/tới hạn

1.1.10

Thiết bị lặp thông tin di động thế hệ thứ năm (5G)

8517.62.59

QCVN 18:2022/BTTTT

Toàn bộ

1.1.11

Thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN)

8517.61.00

8517.62.43

8517.62.59

8517.62.69

8517.62.99

8517.69.00

- Cho thiết bị hoạt động tại băng tần 920 MHz - 923 MHz:

+ Đối với thiết bị có công suất phát đến 25 mW ERP

QCVN 122:2020/BTTTT

Các yêu cầu kỹ thuật trong điều kiện khắc nghiệt/tới hạn đối với phạm vi sử dụng trên ô tô

9015.10.90

9025.19.19

9025.80.00

9027.89.90

8531.10.30

8531.90.90

8517.14.00

- Cho thiết bị đầu cuối IoT băng hẹp E-UTRA:

QCVN 131:2022/BTTTT

Các yêu cầu độ nhạy bức xạ tổng máy thu (TRS) và công suất bức xạ tổng (TRP)

1.1.12

Thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho thoại tương tự

8517.14.00

QCVN 37:2018/BTTTT

Các yêu cầu kỹ thuật trong điều kiện khắc nghiệt/tới hạn

1.1.14

Thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho truyền dữ liệu (và thoại)

8517.62.59

QCVN 44:2018/BTTTT

Các yêu cầu kỹ thuật trong điều kiện khắc nghiệt/tới hạn

2.1

Thiết bị điện thoại không dây loại kéo dài thuê bao vô tuyến DECT

8517.11.00

EEC 62368-1:2018

Các yêu cầu kỹ thuật của lEC 62368-1:2018 nằm ngoài QCVN 132:2022/BTTTT

2.2

Thiết bị phát, thu-phát vô tuyến cự ly ngắn dùng cho mục đích chung

8517.62.59

8517.62.69

QCVN 55:2011/BTTTT

Các yêu cầu kỹ thuật trong điều kiện khắc nghiệt/tới hạn

2.3

Thiết bị truyền dữ liệu băng rộng hoạt động trong băng tần 2,4 GHz có công suất bức xạ đẳng hướng tương đương (EIRP) từ 60 mW đến 200 mW

8517.62.51

QCVN 54:2020/BTTTT

Các yêu cầu kỹ thuật trong điều kiện khắc nghiệt/tới hạn

8806.21.00

8806.22.00

8806.23.00

8806.24.00

8806.29.00

8806.21.00

8806.22.00

8806.23.00

8806.24.00

8806.29.00

2.4

Thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz có công suất bức xạ đẳng hướng tương đương (EIRP) từ 60 mW trở lên

8517.62.51

QCVN 65:2021/BTTTT

Các yêu cầu kỹ thuật trong điều kiện khắc nghiệt/tới hạn

8806.21.00

8806.22.00

8806.23.00

8806.24.00

8806.29.00

8806.21.00

8806.22.00

8806.23.00

8806.24.00

8806.29.00

PHỤ LỤC II

DANH MỤC VÀ NỘI DUNG CÁC QUY CHUẨN KỸ THUẬT NGƯNG HIỆU LỰC CHO SẢN PHẨM, HÀNG HÓA BẮT BUỘC PHẢI CÔNG BỐ HỢP QUY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2023/TT-BTTTT ngày 05 tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

STT

Tên sản phẩm, hàng hóa

Mã số HS theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC

Quy chuẩn kỹ thuật

Nội dung quy chuẩn kỹ thuật ngưng hiệu lực

3

Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện có băng tần nằm trong khoảng 9 kHz đến 400 GHz và có công suất phát từ 60 mW trở lên

3.1

Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện dùng trong các nghiệp vụ thông tin vô tuyến cố định hoặc di động mặt đất

3.1.1

Thiết bị vi ba số

8517.62.59

- Cho thiết bị vi ba số điểm - điểm dải tần từ 1,4 GHz đến 55 GHz:

QCVN 53:2017/BTTTT

Các yêu cầu đối với ăng ten và các yêu cầu kỹ thuật trong điều kiện khắc nghiệt/tới hạn

3.2

Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho thông tin vệ tinh (trừ các thiết bị di động dùng trong hàng hải và hàng không)

3.2.1

Thiết bị VSAT hoạt động trong băng tần C

8517.62.59

QCVN 38:2011/BTTTT

Toàn bộ

3.2.2

Thiết bị VSAT hoạt động trong băng tần Ku

8517.62.59

QCVN 39:2011/BTTTT

Toàn bộ

3.3

Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho nghiệp vụ di động hàng hải (kể cả các thiết bị trợ giúp, thiết bị vệ tinh)

3.3.1

Thiết bị thu phát vô tuyến VHF của trạm ven biển thuộc hệ thống GMDSS

8517.62.53

QCVN 24:2011/BTTTT

Toàn bộ

8517.62.59

3.3.2

Thiết bị điện thoại VHF hai chiều lắp đặt cố định trên tàu cứu nạn

8517.18.00

QCVN 26:2011/BTTTT

Toàn bộ

3.3.3

Thiết bị Inmarsat-C sử dụng trên tàu biển

8517.62.59

QCVN 28:2011/BTTTT

Toàn bộ

3.3.4

Thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh

8517.18.00

QCVN 50:2020/BTTTT

Toàn bộ

3.3.5

Phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) hoạt động ở băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz

8526.91.10

QCVN 57:2018/BTTTT

Toàn bộ

3.3.6

Phao chỉ báo vị trí cá nhân hoạt động trên băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz

8526.91.10

QCVN 108:2016/BTTTT

Toàn bộ

8526.91.90

3,3.8

Thiết bị gọi chọn số DSC

8517.62.59

QCVN 58:2011/BTTTT

Toàn bộ

3.3.9

Bộ phát đáp Ra đa tìm kiếm và cứu nạn

8517.62.59

QCVN 60:2011/BTTTT

Toàn bộ

3.3.10

Thiết bị Radiotelex sử dụng trong nghiệp vụ MF/HF hàng hải

8517.62.59

QCVN 62:2011/BTTTT

Toàn bộ

3.3.11

Thiết bị trong hệ thống nhận dạng tự động (AIS) sử dụng trên tàu biển

8526.91.10

QCVN 68:2013/BTTTT

Toàn bộ

3.3.12

Thiết bị nhận dạng tự động phát báo tìm kiếm cứu nạn

8517.62.53

QCVN 107:2016/BTTTT

Toàn bộ

3.3.13

Thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ di động hàng hải

8517.18.00

QCVN 52:2020/BTTTT

Toàn bộ

3.3.14

Thiết bị điện thoại vô tuyến MF và HF

8517.18.00

QCVN 59:2011/BTTTT

Toàn bộ

3.3.15

Thiết bị điện thoại vô tuyến UHF

8517.18.00

QCVN 61:2011/BTTTT

Toàn bộ

4

Thiết bị phát, thu-phát vô tuyến cự ly ngắn

4.1

Thiết bị phát, thu-phát vô tuyến cự ly ngắn dùng cho mục đích chung

8517.62.59

8517.62.69

- Cho thiết bị hoạt động tại băng tần 13,553-13,567 MHz: QCVN 55:2011/BTTTT

Các yêu cầu kỹ thuật trong điều kiện khắc nghiệt/tới hạn

4.2

Thiết bị nhận dạng vô tuyến điện (RFID)

8523.52.00

8523.59.10

Cho thiết bị hoạt động tại băng tần 13,553 MHz- 13,567 MHz:

QCVN 55:2011/BTTTT

Các yêu cầu kỹ thuật trong điều kiện khắc nghiệt/tới hạn

8471.60.90

4.3

Thiết bị Ra đa ứng dụng trong giao thông đường bộ hoặc đường sắt

8526.10.10

8526.10.90

Cho thiết bị hoạt động tại dải tần 76 GHz - 77 GHz: QCVN 124:2021/BTXTT

Toàn bộ

4.4

Thiết bị sạc không dây

8504.40.19

8504.40.90

QCVN 55:2011/BTTTT

Các yêu cầu kỹ thuật trong điều kiện khắc nghiệt/tới hạn

MINISTRY OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 10/2023/TT-BTTTT

Hanoi, September 05, 2023

 

CIRCULAR

PARTIAL/FULL SUSPENSION OF PROVISIONS OF SEVERAL TECHNICAL REGULATIONS UNDER CIRCULAR NO. 04/2023/TT-BTTTT DATED MAY 31, 2023 OF MINISTER OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS PROVIDING FOR LIST OF POTENTIALLY UNSAFE COMMODITIES UNDER THE MANAGEMENT OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS

Pursuant to the Law on Quality of Products and Goods dated November 21, 2007;

Pursuant to the Law on Telecommunications dated November 23, 2009;

Pursuant to the Law on Radio Frequencies dated November 23, 2009, Law dated November 09, 2022 on Amendments to some Articles of the Law on Radio Frequencies;

Pursuant to the Law on Information Technology dated June 29, 2006;

Pursuant to the Law on Promulgation of Legislative Documents dated June 22, 2015; Law dated June 18, 2020 on Amendments to some Articles of the Law on Promulgation of Legislative Documents;

Pursuant to the Government's Decree No. 132/2008/ND-CP dated December 31, 2008 elaborating the Law on Quality of Products and Goods, Government’s Decree No. 74/2018/ND-CP dated May 15, 2018 on amendments to some Articles of the Government's Decree No. 132/2008/ND-CP;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Pursuant to the Government’s Decree No. 48/2022/ND-CP dated July 26, 2022 defining functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Information and Communications;

At the request of Director General of Department of Science and Technology,

The Minister of Information and Communications hereby promulgates a Circular on partial/full suspension of provisions of several technical regulations under Circular No. 04/2023/TT-BTTTT dated May 31, 2023 of Minister of Information and Communications providing for list of potentially unsafe commodities under the management of the Ministry of Information and Communications.

Article 1. Suspension of effect

1. Provisions of several technical regulations in points 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.8, 1.1.9, 1.1.10, 1.1.11, 1.1.12, 1.1.14, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 in the Appendix I promulgated together with the Circular No. 04/2023/TT-BTTTT dated May 31, 2023 of Minister of Information and Communications providing for list of potentially unsafe commodities under the management of the Ministry of Information and Communications are suspended in part/in full with the details specified in the Appendix I to this Circular.

2. Provisions of several technical regulations in points 3.1.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.8, 3.3.9, 3.3.10, 3.3.11, 3.3.12, 3.3.13, 3.3.14, 3.3.15, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 in the Appendix II promulgated together with the Circular No. 04/2023/TT-BTTTT dated May 31, 2023 of Minister of Information and Communications providing for list of potentially unsafe commodities under the management of the Ministry of Information and Communications are suspended in part/in full with the details specified in the Appendix II to this Circular.

3. The provisions in points 1.1.1, 1.1.2, 1.1.10, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 in the Appendix I to this Circular shall be suspended for a period commencing on the effective date of this Circular until December 31, 2023 inclusive.

4. The provisions in points 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.8, 1.1.9, 1.1.11, 1.1.12, 1.1.14 in the Appendix I and in points 3.1.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.8, 3.3.9, 3.3.10, 3.3.11, 3.3.12, 3.3.13, 3.3.14, 3.3.15, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 in the Appendix II to this Circular shall be suspended for a period commencing on the effective date of this Circular until June 30, 2024 inclusive.

Article 2. Effect

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 3. Transitional clauses

1. Any organization or individual concerned that, during the process of applying for conformity certification, conformity declaration and inspection of quality of commodities specified in Article 1 of this Circular for the purposes of import, manufacturing or trading from July 15, 2023 to before the effective date of this Circular, is entitled to apply the regulations laid down in this Circular.

2. During the suspension period:

Any organization or individual related to the commodities specified in Article 1 of this Circular are not required to follow procedures for conformity certification and conformity declaration regarding the suspended provisions specified in technical regulations.

3. Upon expiry of the suspension period:

a) Any organization or individual concerned shall apply for conformity certification, conformity declaration and inspection of quality of commodities specified in Article 1 of this Circular in accordance with regulations of the Circular No. 04/2023/TT-BTTTT.

b) For any commodity specified in Article 1 of this Circular which has been granted the certificate of conformity under the Circular No. 04/2023/TT-BTTTT during the period of suspension of this Circular, such certificate of conformity shall remain valid until its expiry date.

c) For any commodity specified in Article 1 of this Circular having its conformity certified and declared and quality inspected during the suspension period, if the manufacturing or import of such commodity is resumed, the additional certification and declaration of its conformity are required regarding the suspended provisions in technical regulations or its conformity must be certified and declared again to be conformable with full technical regulations. In the case of additional conformity certification, the new certificate of conformity shall have the same period of validity as that of the original one.

Article 4. Chief of Office, Director General of Department of Science and Technology, heads of agencies and units affiliated to the Ministry of Information and Communications, and relevant organizations and individuals are responsible for the implementation of this Circular./.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

THE MINISTER
Nguyen Manh Hung

 

APPENDIX I

LIST AND SUSPENDED PROVISIONS OF TECHNICAL REGULATIONS FOR COMMODITIES SUBJECT TO CERTIFICATION AND DECLARATION OF CONFORMITY
(Enclosed with the Circular No. 10/2023/TT-BTTTT dated September 05, 2023 of the Minister of Information and Communications)

No.

Name of commodity

HS code under Circular No. 31/2022/TT-BTC

Technical regulation

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1

Radio transmitters and transceivers operating in the 9 kHz to 400 kHz frequency band

1.1

Radio transmitters and transceivers for use in land mobile or fixed services

1.1.1

Land mobile user equipment

8517.13.00

8517.14.00

QCVN 117:2020/BTTTT

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.8517.62.59

1.1.2

Fifth generation mobile user equipment (5G)

8517.13.00

8517.14.00

QCVN 127:2021/BTTTT and QCVN 129:2021/BTTTT

QCVN 18:2022/BTTTT

All

8517.62.59

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.GSM base station

8517.61.00

QCVN 41:2016/BTTTT

Technical requirements under severe/critical conditions

1.1.4

W-CDMA FDD base station

8517.61.00

QCVN 16:2018/BTTTT

Technical requirements under severe/critical conditions

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.E-UTRA FDD base station

8517.61.00

QCVN 110:2017/BTTTT

Technical requirements under severe/critical conditions

1.1.6

Fifth generation (5G) base station

8517.61.00

QCVN 128:2021/BTTTT

All

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.All

1.1.8

W-CDMA FDD repeater

8517.62.59

QCVN 66:2018/BTTTT

Technical requirements under severe/critical conditions

1.1.9

E-UTRA FDD repeater

8517.62.59

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Technical requirements under severe/critical conditions

1.1.10

Fifth generation (5G) repeater

8517.62.59

QCVN 18:2022/BTTTT

All

1.1.11

Radio equipment in the Low Power Wide Area Networks (LPWAN)

8517.61.00

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.8517.62.59

8517.62.69

8517.62.99

8517.69.00

- For equipment operating in the 920 MHz to 923 MHz frequency band:

+ For equipment having an effective radiated power of up to 25 mW ERP

QCVN 122:2020/BTTTT

Technical requirements under severe/critical conditions if used on automobiles

9015.10.90

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.9025.80.00

9027.89.90

8531.10.30

8531.90.90

8517.14.00

- E-UTRA NB IoT user equipment:

QCVN 131:2022/BTTTT

Requirements for Total Radiated Sensitivity (TRS) and Total Radiated Power (TRP)

1.1.12

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.8517.14.00

QCVN 37:2018/BTTTT

Technical requirements under severe/critical conditions

1.1.14

Land mobile radio equipment using an integral antenna intended for the transmission of data (and speech)

8517.62.59

QCVN 44:2018/BTTTT

Technical requirements under severe/critical conditions

2.1

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.8517.11.00

EEC 62368-1:2018

Technical requirements of IEC 62368-1:2018 outside QCVN 132:2022/BTTTT

2.2

Non-specific short-range radio transmitters and transceivers

8517.62.59

8517.62.69

QCVN 55:2011/BTTTT

Technical requirements under severe/critical conditions

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Wideband data transmission equipment operating in the 2,4 GHz band having an Equivalent Isotropically Radiated Power (EIRP) from 60 mW to 200 mW

8517.62.51

QCVN 54:2020/BTTTT

Technical requirements under severe/critical conditions

8806.21.00

8806.22.00

8806.23.00

8806.24.00

8806.29.00

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.8806.22.00

8806.23.00

8806.24.00

8806.29.00

2.4

Radio access equipment operating in the 5 GHz band and having an EIRP of at least 60 mW

8517.62.51

QCVN 65:2021/BTTTT

Technical requirements under severe/critical conditions

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.8806.22.00

8806.23.00

8806.24.00

8806.29.00

8806.21.00

8806.22.00

8806.23.00

8806.24.00

8806.29.00

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.LIST AND SUSPENDED PROVISIONS OF TECHNICAL REGULATIONS FOR COMMODITIES SUBJECT TO DECLARATION OF CONFORMITY
(Enclosed with the Circular No. 10/2023/TT-BTTTT dated September 05, 2023 of the Minister of Information and Communications)

No.

Name of commodity

HS code under Circular No. 31/2022/TT-BTC

Technical regulation

Suspended provision of technical regulation

3

Radio transmitters and transceivers operating in the 9 kHz to 400 GHz frequency band and having effective radiated power of 60 mW or more

3.1

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3.1.1

Digital microwave radio equipment

8517.62.59

- For point-to-point radio equipment operating in the 1,4 GHz to 55 GHz frequency band:

QCVN 53:2017/BTTTT

Requirements for antenna and technical requirements under severe/critical conditions

3.2

Radio transmitters and transceivers used in satellite communications (excluding mobile stations used in maritime and aeronautical communications)

3.2.1

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.8517.62.59

QCVN 38:2011/BTTTT

All

3.2.2

VSAT equipment (Ku band)

8517.62.59

QCVN 39:2011/BTTTT

All

3.3

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3.3.1

VHF transmitter as coast station for GMDSS

8517.62.53

QCVN 24:2011/BTTTT

All

8517.62.59

3.3.2

Two-way VHF radiotelephone apparatus for fixed installation in survival craft

8517.18.00

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.All

3.3.3

Inmarsat-C ship earth station equipment

8517.62.59

QCVN 28:2011/BTTTT

All

3.3.4

VHF radiotelephone used on the survival craft

8517.18.00

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.All

3.3.5

Emergency Position Indicating Radio Beacons (EPIRBs) operating in the 406,0 MHz to 406,1 MHz frequency band

8526.91.10

QCVN 57:2018/BTTTT

All

3.3.6

Personal Locator Beacon (PLB) operating in the 406,0 MHz to 406,1 MHz frequency band

8526.91.10

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.All

8526.91.90

3.3.8

Digital Selective Calling DSC

8517.62.59

QCVN 58:2011/BTTTT

All

3.3.9

Transponders for search and rescue radar

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.QCVN 60:2011/BTTTT

All

3.3.10

Radiotelex equipment operating in maritime MF/HF service

8517.62.59

QCVN 62:2011/BTTTT

All

3.3.11

Shipborne equipment of the automatic identification systems (AIS)

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.QCVN 68:2013/BTTTT

All

3.3.12

AIS Search and Rescue Transmitter

8517.62.53

QCVN 107:2016/BTTTT

All

3.3.13

VHF radiotelephone for the maritime mobile service

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.QCVN 52:2020/BTTTT

All

3.3.14

MF and HF radio telephone

8517.18.00

QCVN 59:2011/BTTTT

All

3.3.15

UHF radio telephone

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.QCVN 61:2011/BTTTT

All

4

Short-range radio transmitters and transceivers

4.1

Non-specific short-range radio transmitters and transceivers

8517.62.59

8517.62.69

- For equipment operating in the 13,553-13,567 MHz frequency band: QCVN 55:2011/BTTTT

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.4.2

Radio Frequency Identification (RFID) equipment

8523.52.00

8523.59.10

For equipment operating in the 13,553 MHz to 13,567 MHz frequency band:

QCVN 55:2011/BTTTT

Technical requirements under severe/critical conditions

8471.60.90

4.3

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.8526.10.10

8526.10.90

For equipment operating in the 76 GHz to 77 GHz frequency band: QCVN 124:2021/BTXTT

All

4.4

Wireless Power Transfer

8504.40.19

8504.40.90

QCVN 55:2011/BTTTT

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 10/2023/TT-BTTTT ngày 05/09/2023 về Ngưng hiệu lực áp dụng quy định thi hành một phần/toàn bộ của một số quy chuẩn kỹ thuật tại Thông tư 04/2023/TT-BTTTT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.086

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.151.124
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!