Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Thông tư 08/2008/TT-BTTTT dịch vụ chuyển phát hướng dẫn Nghị định 128/2007/NĐ-CP

Số hiệu: 08/2008/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Thành Hưng
Ngày ban hành: 23/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 08/2008/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2008

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 128/2007/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 8 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 128/2007/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về dịch vụ chuyển phát;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn một số điều của Nghị định số 128/2007/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về dịch vụ chuyển phát như sau:

1. Các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh trong dịch vụ chuyển phát quy định tại khoản 3, Điều 9 Nghị định gồm:

a) Các biện pháp bảo đảm bí mật thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ.

b) Các biện pháp bảo đảm tính toàn vẹn của thông tin dưới dạng văn bản, kiện, gói hàng hoá chuyển qua mạng chuyển phát.

c) Các biện pháp bảo đảm an toàn đối với thiết bị, phương tiện vận chuyển, mạng chuyển phát.

d) Các biện pháp bảo đảm sự an toàn của cá nhân, tổ chức tham gia vào hoạt động chuyển phát.

đ) Các biện pháp phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm trong hoạt động chuyển phát; ngăn chặn các hành vi lợi dụng mạng chuyển phát để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, hoạt động buôn lậu và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

2. Thông tin riêng quy định tại khoản 1, Điều 10 Nghị định gồm:

a) Nội dung của thông tin dưới dạng văn bản, kiện, gói hàng hoá.

b) Thông tin về họ tên, địa chỉ, số điện thoại (nếu có) của người gửi và người nhận.

c) Các thông tin khác liên quan đến việc sử dụng dịch vụ chuyển phát.

3. Hồ sơ thông báo hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyển phát (sau đây gọi là hồ sơ thông báo) quy định tại khoản 2, Điều 13 Nghị định được thực hiện như sau:

a) Hồ sơ thông báo gồm:

- Văn bản thông báo hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyển phát theo mẫu tại Phụ lục I Thông tư này.

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực chuyển phát

- Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ.

- Bảng giá cước, tiêu chuẩn chất lượng, mức giới hạn trách nhiệm bồi thường trong trường hợp phát sinh thiệt hại.

b) Hồ sơ thông báo quy định tại điểm a) khoản này được lập thành 01 bộ là bản chính.

c) Địa điểm tiếp nhận hồ sơ thông báo:

- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Đối với hồ sơ thông báo hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyển phát trong phạm vi nội tỉnh.

- Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn Du, Hà Nội: Đối với hồ sơ thông báo hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyển phát trong phạm vi liên tỉnh, trong nước hoặc quốc tế.

4. Thủ tục xác nhận thông báo hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyển phát quy định tại Điều 14 Nghị định được thực hiện như sau:

a) Thẩm tra hồ sơ thông báo, gồm:

- Thẩm tra việc khai đầy đủ, thống nhất các nội dung trong hồ sơ thông báo quy định tại điểm a) khoản 3 Thông tư này.

- Thẩm tra tư cách pháp nhân của doanh nghiệp thông qua Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

- Thẩm tra sự phù hợp của các nội dung trong hồ sơ thông báo so với các quy định của pháp luật.

- Trường hợp hồ sơ thông báo không đúng quy định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại điểm c) khoản 3 Thông tư này gửi thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung theo mẫu tại Phụ lục II Thông tư này trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ thông báo.

b) Xác nhận thông báo hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyển phát:

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại điểm c) khoản 3 Thông tư này xác nhận thông báo hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyển phát bằng văn bản theo mẫu tại Phụ lục III Thông tư này và gửi cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ thông báo hợp lệ.

5. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư (sau đây gọi là hồ sơ đề nghị cấp phép) quy định tại khoản 1, Điều 16 Nghị định được thực hiện như sau:

a) Hồ sơ đề nghị cấp phép gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư theo mẫu tại Phụ lục IV Thông tư này.

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực chuyển phát.

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp (nếu có).

- Đề án kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư, gồm các nội dung chính sau:

+ Thông tin về doanh nghiệp: Tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax của trụ sở giao dịch, văn phòng đại diện, chi nhánh; website và e-mail của doanh nghiệp (nếu có) và các thông tin liên quan khác.

+ Địa bàn dự kiến cung ứng dịch vụ.

+ Hệ thống quản lý, điều hành dịch vụ.

+ Quy trình khai thác dịch vụ: Quy trình thu gom, chia chọn, vận chuyển và phát thư; phương thức cung ứng dịch vụ (doanh nghiệp tự tổ chức hoặc hợp tác cung ứng dịch vụ với doanh nghiệp khác).

+ Các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh trong hoạt động chuyển phát thư.

+ Phân tích tính khả thi và lợi ích kinh tế - xã hội của đề án thông qua các chỉ tiêu: sản lượng, doanh thu, chi phí, số lượng lao động, thuế nộp ngân sách, tỷ lệ hoàn vốn đầu tư trong 03 năm tới.

- Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ.

- Bảng giá cước, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ, mức giới hạn trách nhiệm bồi thường trong trường hợp phát sinh thiệt hại.

- Tài liệu chứng minh người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm trong lĩnh vực bưu chính hoặc chuyển phát.

- Bản thoả thuận với đối tác nước ngoài để chuyển phát thư ra nước ngoài, nhận thư từ nước ngoài về phát tại Việt Nam (đối với hồ sơ đề nghị cấp phép trong phạm vi quốc tế).

b) Hồ sơ đề nghị cấp phép quy định tại điểm a) khoản này được lập thành 04 bộ, trong đó có 01 bộ là bản chính, 03 bộ là bản sao.

c) Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép:

- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Đối với hồ sơ đề nghị cấp phép trong phạm vi nội tỉnh.

- Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn Du, Hà Nội: Đối với hồ sơ đề nghị cấp phép trong phạm vi liên tỉnh, trong nước hoặc quốc tế.

6. Điều kiện, thủ tục thẩm định hồ sơ đề nghị cấp phép và cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư (sau đây gọi là giấy phép) quy định tại khoản 4, Điều 16 Nghị định được thực hiện như sau:

a) Điều kiện thẩm định hồ sơ đề nghị cấp phép:

- Hồ sơ đề nghị cấp phép phải đủ về số lượng bộ hồ sơ, các đầu mục trong hồ sơ theo quy định tại điểm a), điểm b) khoản 5 Thông tư này.

- Các nội dung trong hồ sơ đề nghị cấp phép phải được khai đủ và thống nhất.

- Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp phép không đúng quy định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại điểm c) khoản 5 Thông tư này gửi thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung theo mẫu tại Phụ lục V Thông tư này.

b) Thủ tục thẩm định hồ sơ đề nghị cấp phép, gồm:

- Thẩm định tư cách pháp nhân của doanh nghiệp thông qua Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

- Thẩm định các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh trong hoạt động chuyển phát thư.

- Thẩm định quy trình nghiệp vụ trong hoạt động cung ứng dịch vụ chuyển phát thư.

- Thẩm định bảng giá cước, tiêu chuẩn chất lượng, mức bồi thường trong trường hợp phát sinh thiệt hại.

- Thẩm định tính khả thi của đề án kinh doanh thông qua các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế, khả năng tạo việc làm, mức đóng góp cho nhà nước và các lợi ích khác

c) Căn cứ để cấp giấy phép:

- Các nội dung của hồ sơ đề nghị cấp phép phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển thị trường bưu chính, chuyển phát.

- Đề án kinh doanh thể hiện lệnh khả thi, có các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

- Tiêu chuẩn chất lượng, giá cước, mức bồi thường trong trường hợp phát sinh thiệt hại, mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ phù hợp với quy định của pháp luật.

- Thời hạn của giấy phép được cấp không quá 10 năm và được xác định trên cơ sở:

+ Quy mô, phạm vi cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp.

+ Theo đề nghị của doanh nghiệp.

d) Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư:

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp phép hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyển quy định tại điểm c) khoản 5 Thông tư này thẩm định và cấp giấy phép theo mẫu tại Phụ lục VI Thông tư này.

- Trường hợp không cấp giấy phép, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại điểm c) khoản 5 Thông tư này thông báo bằng văn bản trong thời hạn nêu trên.

7. Việc thu hồi giấy phép quy định tại Điều 18 Nghị định được thực hiện như sau:

a) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại điểm c) khoản 5 Thông tư này thu hồi giấy phép đã cấp trong các trường hợp quy định tại Điều 18 Nghị định theo mẫu tại Phụ lục VII Thông tư này.

b) Kể từ ngày quyết định thu hồi giấy phép có hiệu lực, doanh nghiệp phải chấm dứt các hoạt động cung ứng dịch vụ.

c) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày quyết định thu hồi giấy phép có hiệu lực, doanh nghiệp phải thanh lý toàn bộ các hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ đã ký với bên sử dụng dịch vụ.

d) Sau thời hạn 02 năm kể từ ngày quyết định thu hồi giấy phép có hiệu lực, doanh nghiệp muốn tiếp tục kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư phải làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép theo quy định tại khoản 5 Thông tư này.

8. Ngôn ngữ thể hiện trong hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ quy định tại khoản 4, Điều 19 Nghị định được thực hiện như sau:

Ngôn ngữ thể hiện trong hợp đồng phải là tiếng Việt. Trường hợp có thêm ngôn ngữ khác trong hợp đồng thì tiếng Việt là căn cứ để xác định quyền lợi và nghĩa vụ của các bên.

9. Hiệu lực của Thông tư:

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

10. Tổ chức thực hiện:

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét, giải quyết.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

PHỤ LỤC I

MẪU VĂN BẢN THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2008/TT-BTTTT ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

(Tên doanh nghiệp)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số:

............, ngày ..... tháng .... năm .......

THÔNG BÁO

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT

Kính gửi: .....................................................................................

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 128/2007/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về dịch vụ chuyển phát;

Căn cứ................................................................................................................................;

(Tên doanh nghiệp) xin thông báo về việc kinh doanh dịch vụ chuyển phát theo các nội dung sau:

Phần 1. Thông tin về doanh nghiệp

1. Tên doanh nghiệp:

Tên giao dịch:

Tên viết tắt:

2. Địa chỉ, điện thoại, fax của trụ sở chính, văn phòng đại diện, chi nhánh, điểm phục vụ; website và e-mail của doanh nghiệp.

3. Tên, địa chỉ, số điện thoại, e-mail của người liên lạc thường xuyên của doanh nghiệp.

Phần 2. Miêu tả dịch vụ

1. Loại hình dịch vụ cung ứng:

2. Phạm vi cung ứng dịch vụ:

3. Phương thức cung ứng dịch vụ:

4. Thời điểm bắt đầu triển khai hoạt động cung ứng dịch vụ:

Phần 3. Kèm theo

Hồ sơ thông báo hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyển phát theo quy định.

Phần 4. Cam kết

(Tên doanh nghiệp) xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác; tính hợp pháp của nội dung trong văn bản thông báo này và các tài liệu kèm theo.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về hoạt động chuyển phát.

Nơi nhận:
- Như trên;
..............

(Người đại diện của doanh nghiệp)
(Ký, ghi rõ họ tên và chức danh, đóng dấu)

PHỤ LỤC II

MẪU THÔNG BÁO YÊU CẦU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỒ SƠ THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2008/TT-BTTTT ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

(Cơ quan xác nhận thông báo)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số:

............, ngày ..... tháng .... năm .......

THÔNG BÁO

V/V YÊU CẦU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỒ SƠ THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT

Kính gửi:……………………………

(Cơ quan xác nhận thông báo) có địa chỉ trụ sở tại ...........................................................

Điện thoại: ............................................ Fax: .....................................................................

Đã nhận được hồ sơ của (Tên doanh nghiệp).

Trụ sở chính tại: .................................................................................................................

Về việc thông báo hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyển phát.

Sau khi xem xét hồ sơ, (Cơ quan xác nhận thông báo) yêu cầu (Tên doanh nghiệp) sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong hồ sơ và hướng bổ sung như sau:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Đề nghị (Tên doanh nghiệp) sớm hoàn thiện và gửi về (Cơ quan xác nhận thông báo).

Nơi nhận:
- Như trên;
- ..............

(Thủ trưởng cơ quan xác nhận thông báo)
(Ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC III

MẪU VĂN BẢN XÁC NHẬN THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2008/TT-BTTTT ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

(Cơ quan xác nhận thông báo)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số /XN- (tên viết tắt của cơ quan xác nhận thông báo)

............, ngày ..... tháng .... năm .......

XÁC NHẬN THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT

(Thủ trưởng cơ quan xác nhận thông báo)

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính,Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;

Căn cứ Nghị định 128/2007/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về dịch vụ chuyển phát.

Căn cứ ...............................................................................................................................;

Xét hồ sơ thông báo hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyển phát của (Tên doanh nghiệp),

Xác nhận:

1. Đã nhận được đầy đủ hồ sơ thông báo kinh doanh dịch vụ chuyển phát của (Tên doanh nghiệp), được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư số: ..... ngày....tháng ....năm......do (Tên của cơ quan) cấp, có trụ sở chính tại ................

2. Các nội dung trong hồ sơ thông báo kinh doanh dịch vụ chuyển phát phù hợp với quy định của pháp luật về dịch vụ chuyển phát.

- Loại hình dịch vụ cung ứng:

- Phạm vi cung ứng dịch vụ:

- Phương thức cung ứng dịch vụ;

- Thời điểm bắt đầu triển khai hoạt động cung ứng dịch vụ:

3. (Tên doanh nghiệp) có trách nhiệm thông báo với Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, điểm phục vụ hoặc đại diện của doanh nghiệp tại các địa bàn này.

Nơi nhận:
- (Tên doanh nghiệp);
- ............

(Cơ quan xác nhận thông báo)
(Ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC IV

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT THƯ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2008/TT-BTTTT ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

(Tên doanh nghiệp)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số:

............, ngày ..... tháng .... năm .......

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
KINH DOANH DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT THƯ

Kính gửi: ...................................................................

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 128/2007/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về dịch vụ chuyển phát,

Căn cứ ...............................................................................................................................;

(Tên doanh nghiệp) đề nghị (Cơ quan cấp phép) cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư theo quy định của Nghị định số 128/2007/NĐ-CP .

Phần 1. Thông tin về doanh nghiệp

1. Tên doanh nghiệp;

Tên giao dịch:

Tên viết tắt:

2. Địa chỉ, điện thoại, fax của trụ sở chính, văn phóng đại diện, chi nhánh, điểm phục vụ; website và e-mail của doanh nghiệp.

3. Tên, địa chỉ, số điện thoại, e-mail của người liên lạc thường xuyên của doanh nghiệp.

Phần 2. Miêu tả dịch vụ

1. Phạm vi cung ứng dịch vụ:

2. Phương thức cung ứng dịch vụ:

Phần 3. Kèm theo

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư theo quy định.

Phần 4. Cam kết

(Tên doanh nghiệp) xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong Đơn đề nghị và các hồ sơ, tài liệu kèm theo.

2. Nếu được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư, (Tên doanh nghiệp) sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan và các quy định trong giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư.

Nơi nhận:
- Như trên;
..............

(Người đại diện của doanh nghiệp)
(Ký, ghi rõ họ tên và chức danh, đóng dấu)

PHỤ LỤC V

MẪU THÔNG BÁO YÊU CẦU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT THƯ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2008/TT-BTTTT ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

(Cơ quan cấp phép)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số:

............, ngày ..... tháng .... năm .......

THÔNG BÁO

V/V YÊU CẦU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT THƯ

Kính gửi:……………………………….

(Cơ quan cấp phép) có trụ sở tại: ......................................................................................

Điện thoại: ........................................................ Fax: .........................................................

Đã nhận được hồ sơ của (Tên doanh nghiệp)

Trụ sở chính tại: .................................................................................................................

Về việc đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư.

Sau khi xem xét hồ sơ, (Cơ quan cấp phép) yêu cầu (Tên doanh nghiệp) sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong hồ sơ và hướng sửa đổi, bổ sung như sau:

..........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Đề nghị (Tên doanh nghiệp) sớm hoàn thiện và gửi về (Cơ quan cấp phép).

Nơi nhận:
- Như trên;
..............

(Thủ trưởng cơ quan cấp phép)
(Ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC VI

MẪU GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT THƯ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2008/TT-BTTTT ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

(Cơ quan cấp giấy phép)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số:

............, ngày ..... tháng .... năm .......

GIẤY PHÉP
CUNG ỨNG DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT THƯ

(Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép)

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính,Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;

Căn cứ Nghị định 128/2007/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về dịch vụ chuyển phát;

Căn cứ ..........................................................................................................................;

Xét hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư của (Tên doanh nghiệp);

Theo đề nghị của ............................................................................................................,

NAY CHO PHÉP

Điều 1. (Tên doanh nghiệp), được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư số:.......ngày....tháng......năm...do (Tên cơ quan) ......... cấp.

(Tên giao dịch)

(Tên viết tắt)

Trụ sở chính: ................................................................................................................... được kinh doanh loại hình dịch vụ theo các quy định sau:

1. Loại hình dịch vụ: Dịch vụ chuyển phát thư, là dịch vụ thu gom, chia chọn, vận chuyển và phát, bằng các phương tiện vật lý, thông tin dưới dạng văn bản được đóng gói, dán kín, có khối lượng đơn chiếc không quá 02 ki-lô-gam và có địa chỉ nhận. Những chỉ dẫn chung về nơi nhận cũng được coi là địa chỉ nhận.

2. Phạm vi cung ứng dịch vụ: ..................................

3. Giá cước: ........................................

Mức giá cước này có thể được Bộ Thông tin và Truyền thông điều chỉnh trong từng thời kỳ.

4. Tiêu chuẩn, chất lượng dịch vụ: Thực hiện các quy định về tiêu chuẩn, chất lượng dịch vụ chuyển phát thư.

Điều 2. Ngoài các quy định tại Điều 1, (Tên doanh nghiệp) có nghĩa vụ:

1. Thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng dịch vụ.

2. Bảo đảm an toàn và an ninh thông tin đối với dịch vụ chuyển phát thư; thực hiện các quy định và chịu sự kiểm soát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc bảo đảm an toàn và an ninh thông tin đối với dịch vụ chuyển phát thư.

3. Báo cáo định kỳ theo quy định và theo yêu cầu của (cơ quan cấp Phép)

4. Nộp lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư theo quy định.

5. Thông báo với Sở Thông tin và Truyền thông về hoạt động của các chi nhánh, văn phòng đại diện, điểm phục vụ, đại diện của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát khác trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

6. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký và có thời hạn ...... năm, trừ khi bị thu hồi theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Giấy phép này được lập thành năm (05) bản gốc; một (01) bản cấp cho (Tên doanh nghiệp); một (01) bản lưu tại (Cơ quan cấp phép), một (01) bản gửi cho cơ quan cấp đăng ký kinh doanh và hai (02) bản gửi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan.

(Thủ trưởng cơ quan cấp phép)
(Ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC VII

MẪU QUYẾT ĐỊNH THU HỒI GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT THƯ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2008/TT-BTTTT ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

(Cơ quan ban hành quyết định)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số:

............, ngày ..... tháng .... năm .......

QUYẾT ĐỊNH

V/V: THU HỒI GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT THƯ

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính,Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;

Căn cứ Nghị định 128/2007/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về dịch vụ chuyển phát;

Căn cứ ..........................................................................................................................;

Xét đề nghị của ............................................................................................................,

Điều 1. Nay thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư số………… ngày…. tháng…. năm…… đã cấp cho (Tên doanh nghiệp), được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đầu tư số………… ngày….. tháng….. năm…… do (Tên cơ quan) cấp, có trụ sở chính tại………….

Điều 2. (Tên doanh nghiệp) phải chấm dứt ký kết hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ chuyển phát thư kể từ ngày…… tháng….. năm…..

Điều 3. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, (Tên doanh nghiệp) phải thanh lý toàn bộ các hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ với bên sử dụng dịch vụ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày…… tháng….. năm…..

Điều 5. (Tên doanh nghiệp), (các cơ quan, đơn vị có liên quan) chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- ………..

(Thủ trưởng cơ quan ban hành quyết định)
(Ký tên, đóng dấu)

THE MINISTRY OF INFORMATION AND COMMUNICATION
---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 08/2008/TT-BTTTT

Hanoi, December 23, 2008

 

CIRCULAR

GUIDING A NUMBER OF ARTICLES OF THE GOVERNMENTS DECREE NO. 128/2007/ND-CP OF AUGUST 2, 2007, ON DELIVERY SERVICES

Pursuant to the May 25, 2002 Ordinance on Post and Telecommunications;
Pursuant to the Governments Decree No. 128/2007/ND-CP of August 2, 2007, on delivery services;
Pursuant to the Governments Decree No. 187/2007/ND-CP of December 25, 2007, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Information and Communication;

The Ministry of Information and Communication guides a number of contents of the Governments Decree No. 128/2007/ND-CP of August 2, 2007, on delivery services (below referred to as the Decree) as follows:

1. Measures for safety and security assurance in delivery services specified in Clause 3, Article 9 of the Decree include:

a/ Measures for assuring the confidentiality of private information of service users.

b/ Measures for assuring the integrity of information in the form of documents, merchandise packages or packs consigned through delivery networks.

c/ Measures for assuring the safety of delivery equipment, means of transport and networks.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.e/ Measures for coordinating with competent state agencies in preventing, detecting and handling violations in delivery services; preventing acts of taking advantage of delivery networks to infringe upon national security, social order and safety or to commit smuggling or other illegal acts.

2. Private information specified in Clause 1, Article 10 of the Decree includes:

a/ Contents of information in the form of documents, merchandise packages or packs.

b/ Information on full names, addresses and telephone numbers (if any) of consignors and consignees.

c/ Other information relating to the use of delivery services.

3. Dossiers of notification of delivery service business (below referred to as notification dossiers) mentioned in Clause 2, Article 13 of Decree are specified as follows:

a/ A notification dossier comprises:

- A written notification on delivery service business.

- A valid copy of the delivery service business registration certificate or certificate of investment in the delivery service.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- A table of charge rates, quality standards and liability limits for damage compensation in case of damage.

b/ A notification dossier specified at Point a of this Clause shall be made in 01 original,

c/ Places of receipt of notification dossiers:

- Provincial-level Information and Communication Services, for dossiers of notification of intra-provincial delivery service business.

- The Ministry of Information and Communication, 18 Nguyen Du, Hanoi, for dossiers of notification of inter-provincial, national or international delivery service business.

4. Procedures for certification of notification of delivery service business mentioned in Article 14 of the Decree are specified as follows:

a/ Examination of the notification dossier, covering:

- Examination of the adequacy and consistency of contents of the notification dossier as required at Point a. Clause 3 of this Circular.

- Examination of the enterprises legal person status through its business registration certificate or investment certificate.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- In case a notification dossier is invalid, the competent state agency defined at Point c, Clause 3 of this Circular shall send a written request for its amendment or supplementation within 10 working days after the date of receipt of the notification dossier.

b/ Certification of the notification of delivery service business:

Competent state agencies defined at Point c, Clause 3 of this Circular shall issue a certificate of notification of delivery service business and send it to delivery service enterprises within 10 working days after the receipt of a valid notification dossier.

5. Dossiers of application for mail delivery service licenses (below referred to as license application dossiers) mentioned in Clause 1, Article 16 of the Decree are specified as follows:

a/ A license application dossier comprises:

- The application for a mail delivery service license.

- A valid copy of the delivery service registration certificate or certificate of investment in the delivery service.

- The enterprises organization and operation charter, if any.

- A plan on mail delivery service business, covering the following principal contents:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.+ The expected location for service provision.

+ The system of service management and administration.

+ The process of service exploitation: the process of mail collection, sorting, transportation and delivery; methods of service provision (by the enterprise itself or in collaboration with other enterprises).

+ Measures for assuring safety and security in mail delivery services.

+ Analysis of the business plans feasibility and socio-economic benefits based on such criteria as mail volume, turnover, costs, number of laborers, taxes remitted into budgets, and rate of investment capital recovery in subsequent three years.

- A model contract on service provision and use.

- A table of charge rates, service quality standards and liability limits for damage compensation in case of damage.

- Documents evidencing that the enterprises lawful representative has at least one years experience of working in the post and delivery sector.

- The written agreement with foreign partners on the delivery of mails to and receipt of mails from foreign countries for delivery in Vietnam (in case of application for an international delivery license).

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c/ Places of receipt of license application dossiers:

- Provincial-level Information and Communication Services, for dossiers of application for licenses for intra-provincial mail delivery services.

The Ministry of Information and Communication, 18 Nguyen Du, Hanoi, for dossiers of application for licenses for inter-provincial, national or international mail delivery services.

6. Dossiers of and procedures for examination of license application dossiers and grant of mail delivery service licenses (below referred to as licenses) mentioned in Clause 4, Article 16 of the Decree are specified as follows:

a/ Conditions for examination of license application dossiers:

- The dossier has a sufficient number of copies with all documents as prescribed at Points a and b, Clause 5 of this Circular.

- The dossier is fully and consistently filled in.

- If the license application dossier is improper, competent state agencies defined at Point c, Clause 5 of this Circular shall send a written request for its amendment or supplementation.

b/ Procedures for examination of license application dossiers:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Examination of measures for assuring safety and security in mail delivery services.

- Examination of professional processes in the provision of mail delivery services.

- Examination of the charge rate table, quality standards and compensation levels in case of damage.

- Examination of the feasibility of the business plan through such criteria as economic efficiency, job creation, levels of contribution to the State and other benefits.

c/ Grounds for the grant of licenses:

- Conformity of the license application dossier with the planning and orientations on the development of the post and delivery market.

- Feasibility of the business plan and availability of measures for assuring information safety and security.

- Conformity of quality standards, charge rates, compensation levels in case of damage and model contract on service provision and use with legal provisions.

- The maximum validity duration of a granted license is 10 years, which shall be determined on the basis of:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.+ The enterprises request.

d/ Grant of mail delivery service licenses:

- Within 30 working days after the receipt of a complete and valid dossier, competent state agencies defined at Point c, Clause 5 of this Circular shall examine the dossier and grant a license.

- In case of refusal to grant a license, competent state agencies defined at Point c, Clause 5 of this Circular shall issue a written reply within the above-said time limit.

7. The withdrawal of licenses mentioned in Article 18 of the Decree is specified as follows:

a/ Competent state agencies defined at Point c, Clause 5 of this Circular shall withdraw granted licenses in the cases specified in Article 18 of the Decree.

b/ An enterprise shall terminate service provision on the effective date of the decisionon the withdrawal of its license.

c/ Within 30 working days after the effective date of the decision on the withdrawal of its license, an enterprise shall liquidate all contracts on service provision and use already signed with service users.

d/ Past the two-year time limit after the effective date of the decision on the withdrawal of its license, if an enterprise wishes to continue providing mail delivery services, it shall carry out procedures to apply for a new license as prescribed in Clause 5 of this Circular.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Contracts must be expressed in Vietnamese. When another language is used in a contract, interests and obligations of involved parties shall be determined on the basis of the Vietnamese version.

9. Effect of the Circular:

This Circular takes effect 15 days after its publication in CONG BAO.

10. Organization of implementation:

Any difficulties and problems arising in the course of implementation should be promptly reported to the Ministry of Information and Communication for consideration and settlement.

 

 

FOR THE MINISTER OF INFORMATION AND COMMUNICATION
VICE MINISTER
Nguyen Thanh Hung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 08/2008/TT-BTTTT ngày 23/12/2008 hướng dẫn một số điều Nghị định 128/2007/NĐ-CP về dịch vụ chuyển phát do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.851

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.145.108
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!