Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 07/2013/TT-BTTTT thời điếm tích hợp chức năng thu truyền hình

Số hiệu: 07/2013/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Bắc Son
Ngày ban hành: 18/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Phải tích hợp thu truyền hình số mặt đất vào tivi

Từ 1/4/2014, các tivi màn hình LCD, PDP, LED, OLED và các công nghệ màn hình tiếp theo, có kích thước màn hình trên 32 inch bắt buộc phải tích hợp chức năng thu truyền hình số mặt đất tiêu chuẩn DVB-T2, tiêu chuẩn mã hóa tín hiệu hình ảnh và âm thanh MPEG-4.

Còn đối với những ti vi có kích thước màn hình từ 32 inch trở xuống, thời điểm bắt buộc phải tích hợp chức năng thu truyền hình số mặt đất là từ ngày 1/4/2015.

Đó là nội dung quy định tại Thông tư 07/2013/TT-BTTTT.  

Thông tư 07 cũng nêu rõ, không quy định bắt buộc tích hợp chức năng thu truyền hình số mặt đất đối với tivi sử dụng công nghệ màn hình CRT.

Thông tư này có hiệu lực từ 1/4/2013.

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2013/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm2013

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH THỜI ĐIỂM TÍCH HỢP CHỨC NĂNG THU TRUYỀN HÌNH SỐ MẶT ĐẤT ĐỐI VỚI MÁY THU HÌNH SẢN XUẤT VÀ NHẬP KHẨU ĐỂ SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông và Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 06 năm 2011 sửa đổi Nghị định số 187/2007/NĐ-CP;

Thực hiện Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2012 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình mặt đẩt đến năm 2020;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ và Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định thời điếm tích hợp chức năng thu truyền hình số mặt đất đổi với máy thu hình sản xuất và nhập khẩu đế sử dụng tại Việt Nam,

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định thời điểm cụ thể tích hợp chức năng thu truyền hình số mặt đất đối với máy thu hình sản xuất và nhập khẩu để sử dụng tại Việt Nam.

2. Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu máy thu hình để sử dụng tại Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Thời điểm tích hợp chức năng thu truyền hình số mặt đất

1. Các chủng loại máy thu hình sử dụng công nghệ màn hình LCD, PDP, LED, OLED và các công nghệ màn hình tiếp theo được sản xuất và nhập khẩu để sử dụng tại Việt Nam phải tích hợp chức năng thu truyền hình số mặt đất tiêu chuẩn DVB-T2, tiêu chuẩn mã hóa tín hiệu hình ảnh và âm thanh MPEG-4 phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 63:2012/BTTTT theo thời điểm cụ thể như sau:

a) Từ ngày 01/04/2014 áp dụng đối với tất cả các máy thu hình có kích thước màn hình trên 32 inch;

b) Từ ngày 01/04/2015 áp dụng đối với tất cả các máy thu hình có kích thước màn hình từ 32 inch trở xuống.

2. Không quy định bắt buộc tích hợp chức năng thu truyền hình số mặt đất đối với máy thu hình sử dụng công nghệ màn hình CRT sản xuất và nhập khẩu để sử dụng tại Việt Nam.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2013.

2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu máy thu hình để sử dụng tại Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Các Thứ trưởng Bộ TTTT;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ TTTT;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương);
- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
-
Các doanh nghiệp sản xuất và nhập khẩu máy thu hình;
-
Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ TTTT;
- Công ty Cổ phần nghe nhìn toàn cầu AVG;
- Lưu: VT, CTS (180).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Bắc Son

THE MINISTRY OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness

----------------

No. 07/2013/TT-BTTTT

Hanoi, March 18, 2013

 

CIRCULAR

REGULATING THE POINTS OF TIME TO INTEGRATE THE GROUND DIGITAL TELEVISION RECORDING FUNCTION APPLICABLE TO TELEVISIONS PRODUCED AND IMPORTED FOR USE IN VIETNAM

Pursuant to the Law on Radio Frequencies, of November 23, 2009;

Pursuant to the Law on Communications, of November 23, 2009;

Pursuant to the Government’s Decree No. 187/2007/ND-CP, of December 25, 2007, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Information and Communications and the Decree No. 50/2011/ND-CP, of June 24, 2011 amending the Decree No. 187/2007/ND-CP;

In furtherance of the Decision No. 1671/QD-TTg, of November 08, 2012 amending and supplementing the Decision No. 2451/QD-TTg, of December 27, 2011 of the Prime Minister, on approving the Scheme on digitalization for transmission, emission and broadcast, ground television till 2020;

At the proposal of Director of Science and Technology Department and Director of the Authority of Radio Frequency Management, the Minister of Information and Communications promulgates the Circular regulating the points of time to integrate the ground digital television recording function applicable to televisions produced and imported for use in Vietnam.

Article 1. Scope of regulation and subjects of application

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. This Circular is applicable to enterprises that produce, import televisions for use in Vietnam and relevant organizations and individuals.

Article 2. The points of time to integrate the ground digital television recording function

1. All types of television using technology of LCD, PDP, LED, OLED screens and screen technologies in next time that are produced and imported for use in Vietnam must integrate the collecting ground digital television recording function of the standard DVB-T2, standard of image and sound signal codification MPEG-4 in conformity with the National Technical Regulations QCVN 63:2012/BTTTT according to the specific points of time as follows:

a) Apply to all televisions with the screen size of above 32 inch from April 01, 2014;

b) Apply to all televisions with the screen size of under 32 inch from April 01, 2015;

2. It is not required to compulsorily  integrate the ground digital television recording function collection in respect to televisions that use CRT screen technology produced and imported for use in Vietnam.

Article 3. Implementation Organization

1. This Circular takes effect on April 01, 2013.

2. Chief Officers, Director of Science and Technology Department, Director of Authority of Radio Frequency Management, heads of ministerial agencies and units, Directors of Information and Communications Department of provinces and centrally-run cities, General Directors, Directors of enterprises producing and importing televisions for use in Vietnam and relevant organizations and individuals shall implement this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

THE MINISTER OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS
Nguyen Bac Son

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 07/2013/TT-BTTTT ngày 18/03/2013 quy định thời điếm tích hợp chức năng thu truyền hình số mặt đất đổi với máy thu hình sản xuất và nhập khẩu đế sử dụng tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.261

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!