Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 04/2000/TT-TCBĐ hướng dẫn điều chỉnh thông tư 02/2000/TT-TCBĐ

Số hiệu: 04/2000/TT-TCBĐ Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Tổng cục Bưu điện Người ký: Nguyễn Huy Luận
Ngày ban hành: 30/08/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 04/2000/TT-TCBĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2000 

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ ĐIỂM TẠI THÔNG TƯ SỐ 02/2000/TT-TCBĐ NGÀY 20/4/2000 CỦA TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ CHI PHÍ VÀ LẬP DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 12/CP ngày 11/3/1996 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Tổng cục Bưu điện.
Căn cứ Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Qui chế quản lý đầu tư và xây dựng và Nghị định 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 52/1999/NĐCP.
Căn cứ Thông tư số 02/2000/TT-BXD ngày 19/5/2000 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản.
Căn cứ Quyết định số 14/2000/QĐ-BXD ngày 20/7/2000 của Bộ Xây dựng về định mức chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng.
Căn cứ Thông tư số 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư.
Tổng cục Bưu điện hướng dẫn điều chỉnh một số điểm tại Thông tư số 02/2000/TT-TCBĐ ngày 20/4/2000 của Tổng cục Bưu điện như sau:

1. Điều chỉnh giá trị dự toán xây lắp:

1.1. Điều chỉnh chi phí nhân công:

Chi phí nhân công ở mục 1.1.2 phụ lục 1 trong Thông tư 02/2000/TT-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện được điều chỉnh theo hệ số KNC = 1,25 lần. Nếu các khoản phục cấp khác cao hơn so với các mức qui định trong phụ lục 1, hoặc chưa có mà Nhà nước có văn bản cho phép thực hiện thì được đưa thêm vào dự toán như các khoản lương phụ, phụ cấp lương và các khoản chế độ chính sách khác, như phụ cấp lưu động ở mức cao hơn 20%, hay được hưởng phụ cấp không ổn định sản xuất ở mức lớn hơn 10%.

1.2. Điều chỉnh chi phí máy thi công:

Chi phí máy thi công ở mục 1.1.3 trong Thông tư số 02/2000/TT-TCBĐ ngày 20/4/2000 của Tổng cục Bưu điện được điều chỉnh với hệ số KMTC = 1,04 lần, chỉ áp dụng đối với dự toán sử dụng ca máy ban hành kèm theo Quyết định số 1260/1998/QĐ-BXD ngày 18/11/1998 của Bộ Xây dựng.

1.3. Điều chỉnh chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng đầu ra:

Các mục chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng đầu ra, tính theo tỷ lệ % qui định trong Thông tư số 02/2000/TT-TCBĐ ngày 20/4/2000 của Tổng cục Bưu điện, sau khi đã điều chỉnh các khoản chi phí nêu trên.

2. Các chi phí khác trong tổng dự toán công trình bưu chính viễn thông:

2.1. Định mức chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng:

Thực hiện Quyết định số 14/2000/QĐ-BXD ngày 20/7/2000 của Bộ Xây dựng về định mức chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng thay thế cho Quyết định số 45/1999/QĐ-BXD ngày 2/12/1999 của Bộ Xây dựng.

2.2. Lập và quản lý chi phí xây dựng công trình bưu chính viễn thông:

Thực hiện theo Thông tư số 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư và các chi phí khác trong dự toán công trình bưu chính viễn thông theo Thông tư số 02/2000/TT-TCBĐ ngày 20/4/2000 của Tổng cục Bưu điện.

3. Tổ chức thực hiện:

Thông tư này được thực hiện từ ngày 01/1/2000.

- Không áp dụng Thông tư này để điều chỉnh dự toán đối với dự án thực hiện đấu thầu quốc tế trong nước, các dự án do nhà thầu nước ngoài đang thi công tại Việt Nam.

- Đối với các công trình xây dựng có khối lượng chuyển tiếp từ năm trước sang năm 2000 thì chủ đầu tư xác định giá trị khối lượng xây dựng đã thực hiện đến hết 31/12/1999 và khối lượng xây dựng còn lại thực hiện từ 01/1/2000 để áp dụng việc điều chỉnh dự toán công trình bưu chính viễn thông theo Thông tư này, cụ thể như sau:

3.1. Những trường hợp được điều chỉnh giá trị dự toán theo qui định tại Thông tư này:

3.1.1. Những khối lượng công tác xây lắp còn lại của công trình xây dựng thực hiện tiếp từ 01/1/2000 áp dụng hình thức chỉ định thầu, đấu thầu theo hợp đồng có điều chỉnh giá (trừ hình thức đấu thầu theo hợp đồng trọn gói) nhưng chưa hoàn thành, chưa được nghiệm thu.

3.1.2. Những khối lượng công tác xây lắp áp dụng hình thức chỉ định thầu, đấu thầu theo hợp đồng có điều chỉnh giá (trừ hình thức đấu thầu theo hợp đồng trọn gói) thực hiện từ ngày 01/1/2000 đã hoàn thành, đã được nghiệm thu, nhưng chưa được thanh quyết toán.

3.1.3. Các khối lượng xây lắp phát sinh không phải do nhà thầu gây ra (đối với hình thức đấu thầu theo hợp đồng trọn gói và hợp đồng có điều chỉnh giá) mà giá dự toán xây lắp lập theo đơn giá xây dựng cơ bản theo Thông tư 02/2000/TT-TCBĐ ngày 20/4/2000 của Tổng cục Bưu điện).

3.1.4. Đối với những công trình, hạng mục công trình đã được cấp quyết định đầu tư phê duyệt tổng dự toán, dự toán, nhưng chưa hoặc đang tổ chức đấu thầu hoặc chỉ định thầu thì chủ đầu tư phải điều chỉnh lại tổng dự toán, dự toán theo hướng dẫn của Thông tư này để trình cấp quyết định đầu tư phê duyệt lại.

3.2. Những trường hợp không được điều chỉnh giá dự toán theo qui định tại Thông tư này:

3.2.1 Những dự án đầu tư thực hiện xây dựng trong năm 2000 áp dụng phương thức đấu thầu “Hợp đồng trọn gói” đã được cấp quyết định đầu tư phê duyệt.

3.2.2. Những khối lượng công tác thực hiện sau ngày 01/1/2000 đã hoàn thành việc nghiệm thu thanh toán xong.

3.2.3. Những công trình đã quyết toán.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ảnh về Tổng cục Bưu điện (18 Nguyễn Du, Hà Nội) để kịp thời xem xét điều chỉnh cho phù hợp.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Bộ Xây dựng
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Tài chính
- Ngân hàng Nhà nước VN
- Các đơn vị trực thuộc TBBĐ.
- Tổng công ty BCVTVN
- Công ty CP dịch vụ BCVT Sài Gòn
- Công ty Điện tử Viễn thông quân đội.
- Tổng cục trưởng (để b/c)
- Lưu VT, KTKH

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Huy Luận

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 04/2000/TT-TCBĐ ngày 30/08/2000 hướng dẫn điều chỉnh Thông tư 02/2000/TT-TCBĐ điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản do Tổng cục Bưu điện ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.329

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!