Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 190/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp 03 Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia về khoa học và công nghệ đến năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 190/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 07/05/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 190/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM TẠI CUỘC HỌP 03 BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẾN NĂM 2020

Ngày 24 tháng 4 năm 2014, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp 03 Ban Chỉ đạo: Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020, Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020, Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 (sau đây viết tắt là 03 Chương trình). Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ về tình hình triển khai thực hiện 03 Chương trình, ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã kết luận như sau:

Thống nhất với báo cáo đánh giá của Bộ Khoa học và Công nghệ về tình hình triển khai 03 Chương trình. Căn cứ yêu cầu phát triển, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt 03 Chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ. Các Chương trình được nghiên cứu, chuẩn bị công phu, trong quá trình thực hiện, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo cụ thể để đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng sau 3 năm triển khai, kết quả thực hiện 03 Chương trình còn rất hạn chế, tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc.

Để khắc phục tồn tại, tiếp tục triển khai có kết quả 03 Chương trình, Bộ Khoa học và Công nghệ - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 03 Chương trình và các Bộ, ngành có liên quan cần thực hiện tốt các việc sau đây:

1. Bộ Khoa học và Công nghệ thống nhất quản lý nhà nước đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc 03 Chương trình. Các Bộ, ngành quản lý trực tiếp các chương trình thành phần, dự án, nhiệm vụ cụ thể thuộc 03 Chương trình có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện, đồng thời gửi Bộ Khoa học và Công nghệ để biết và tổng hợp chung. Trong quá trình thực hiện, Bộ Khoa học và Công nghệ kịp thời tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vướng mắc cần điều chỉnh, vượt thẩm quyền theo quy định.

2. Bộ Tài chính, căn cứ vào tình hình thu ngân sách và dự kiến thu ngân sách năm 2015, trong tháng 6 năm 2014 thông báo Bộ Khoa học và Công nghệ về khả năng cân đối ngân sách đến năm 2015 đối với 03 Chương trình để làm căn cứ rà soát, lựa chọn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cần tập trung thực hiện, bảo đảm khả thi đến kết quả, sản phẩm.

3. Bộ Tài chính phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thành dự thảo Thông tư liên tịch về chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia và Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý tài chính thực hiện Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia; ban hành trong tháng 5 năm 2014.

4. Thống nhất phương thức quản lý đối với 03 Chương trình theo hướng: Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện trách nhiệm quản lý theo quy định, bảo đảm cân đối nguồn lực đầu tư, tài chính để thực hiện đúng mục tiêu, khuôn khổ nhiệm vụ đặt ra; các Bộ, ngành chủ trì thực hiện các chương trình thành phần, dự án, nhiệm vụ cụ thể trực tiếp quản lý nội dung và kinh phí, đồng thời chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ về hiệu quả thực hiện; Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả chung triển khai thực hiện 03 Chương trình.

5. Các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư tăng cường phối hợp để hướng dẫn triển khai thực hiện các nội dung tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng tăng cường cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị... trong các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc 03 Chương trình.

6. Các Bộ, cơ quan có liên quan chủ động rà soát, tiếp tục thực hiện các nội dung cần thiết còn tồn tại, chưa hoàn thành theo kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo 03 Chương trình tại Thông báo số 318/TB-VPCP ngày 19 tháng 8 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: KH&CN, CT, NN&PTNT, KH&ĐT, TC, GD&ĐT, TT&TT, XD, GTVT, YT, NV;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam;
- Phòng TM&CN Việt Nam;
- Các thành viên BCĐ 03 Chương trình;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 190/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp 03 Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia về khoa học và công nghệ đến năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.481

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.56.11