Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2090/QĐ-BTC về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin trực thuộc Tổng cục Thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Số hiệu: 2090/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 15/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2090/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRỰC THUỘC TỔNG CỤC THUẾ

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 76/2007/QĐ-TTg ngày 28/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin là tổ chức trực thuộc Tổng cục Thuế, có chức năng giúp Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế nghiên cứu, xây dựng và tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (sau đây viết tắt là CNTT) hiện đại hoá công tác quản lý thuế.

Điều 2.  Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Nghiên cứu, hoạch định chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển ứng dụng CNTT và xây dựng các quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế.

2. Hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra cơ quan thuế các cấp trong việc thực hiện ứng dụng CNTT trong công tác quản lý thuế.

3. Xây dựng, phát triển, bảo trì, quản lý và tổ chức triển khai các phần mềm ứng dụng thống nhất trong công tác quản lý thuế.

4. Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu thông tin phục vụ cho yêu cầu quản lý thuế; trực tiếp quản trị cơ sở dữ liệu tập trung của ngành; xây dựng, thực hiện các cơ chế và giải pháp kỹ thuật bảo mật, an toàn dữ liệu cho toàn ngành Thuế. 

5. Thiết kế, xây dựng và quản trị hệ thống mạng, truyền thông toàn ngành Thuế. Xây dựng cơ chế, giải pháp về an ninh mạng, kết nối mạng với các ngành liên quan và kết nối mạng Internet. 

6. Chủ trì phối hợp với Ban Tài vụ - Quản trị và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện đầu tư mua sắm, cài đặt, triển khai và quản lý thiết bị tin học thống nhất cho toàn ngành Thuế. 

7. Biên soạn tài liệu đào tạo cán bộ về ứng dụng CNTT trong công tác quản lý thuế.

8. Tổng kết, đánh giá kết quả kết quả triển khai và nghiên cứu đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế.

9. Thực hiện việc chuyển giao công nghệ và hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế.

10. Quản lý cán bộ, công chức, tài chính và tài sản theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục thuế giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Cục Ứng dụng CNTT gồm các phòng sau:

1- Phòng Phát triển ứng dụng.

2- Phòng Quản lý cơ sở dữ liệu.

3- Phòng Quản lý hệ thống.

4- Phòng Đảm bảo kỹ thuật.

5- Phòng Kế hoạch - Tổng hợp.

2. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

1- Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ.

2- Trung tâm Cung ứng phần mềm ứng dụng.

Nhiệm vụ cụ thể của các phòng và trung tâm sự nghiệp thuộc Cục Ứng dụng CNTT do Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế quy định.

Điều 4. Cục Ứng dụng CNTT có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho Bạc nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế quy định quy chế hoạt động của Cục Ứng dụng CNTT.

Điều 5. Cục Ứng dụng CNTT có Cục trưởng và một số Phó Cục trưởng.

Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục thuế về toàn bộ hoạt động của đơn vị.

Phó Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về nhiệm vụ được phân công.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Ứng dụng CNTT  thực hiện theo phân cấp quản lý công chức của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; bãi bỏ Quyết định số 1087QĐ/TCT-TCCB ngày 04/12/2003 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tin học và Thống kê trực thuộc Tổng cục Thuế.

Điều 7. Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tài vụ Quản trị, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và Cục trưởng Cục Ứng dụng CNTT  chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ;

- Như Điều 7;

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố;

- Sở Tài chính, KBNN tỉnh, thành phố;

- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Văn Ninh

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE MINISTRY OF FINANCE
 -------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 2090/QD-BTC

Hanoi, June 15, 2007

 

DECISION

DEFINING THE FUNCTIONS, TASKS, AUTHORITIES AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE INFORMATION TECHNOLOGY APPLICATION DIVISION UNDER THE GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION

THE MINISTER OF FINANCE

Pursuant to the Government’s Decree No. 86/2002/ND-CP of November 5, 2002, defining the functions, tasks, authorities and organizational structures of ministries and ministerial-level agencies;
Pursuant to the Government’s Decree No. 77/2003/ND-CP of July 1, 2003, defining the functions, tasks, authorities and organizational structure of the Ministry of Finance;
Pursuant to the Prime Minister's Decision No. 76/2007/QD-TTg of May 28, 2007, defining the functions, tasks, authorities and organizational structure of the General Department of Taxation under the Ministry of Finance;
At the proposal of the director of the Personnel Department and the General Director of Taxation,

DECIDES:

Article 1.- Position and functions

The Information Technology Application Division is an organization under the General Department of Taxation, having the functions of assisting the General Director of Taxation in studying, developing and organizing the application of information technology (below abbreviated as IT) to modernize tax administration.

Article 2.- Tasks and authorities

1. To study and adopt development strategies, programs and plans on IT application, and elaborate regulations on IT application to tax administration.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2090/QĐ-BTC về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin trực thuộc Tổng cục Thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.836
DMCA.com Protection Status