Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1883/QĐ-BNN-TC năm 2010 phê duyệt giá gói thầu, hồ sơ mời thầu gói thầu số 7 “Phần mềm bản quyền hệ thống và chi phí đào tạo” thuộc Dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài chính tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Số hiệu: 1883/QĐ-BNN-TC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Ngô Anh Tuấn
Ngày ban hành: 02/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1883/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT GIÁ GÓI THẦU, HỒ SƠ MỜI THẦU GÓI THẦU SỐ 7 “PHẦN MỀM BẢN QUYỀN HỆ THỐNG VÀ CHI PHÍ ĐÀO TẠO” THUỘC DỰ ÁN: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI BỘ NN VÀ PTNT

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009 ngày 10/9/2009 của Chính phủ vviệc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 2958/QĐ-BNN-KHCN ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Báo cáo kinh tế-kỹ thuật Dự án “ng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài chính tại Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn”;

Căn cứ Quyết định số 813a/QĐ-BNN-KHCN ngày 24 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt điều chỉnh tổng dự toán Dự án “ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài chính tại Bộ Nông nghiệp và PTNT”;

Căn cứ Quyết định số 633/QĐ-BNN-XD ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể Dự án “ng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài chính tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án tại tờ trình số 737/TTr-BQLDA ngày 02 tháng 12 năm 2010 về việc xin phê duyệt giá gói thầu, hồ sơ mời thầu gói số 7 và hồ sơ kèm theo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá gói thầu, hồ sơ mời thầu gói thầu số 7 thuộc Dự án: ng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài chính tại Bộ NN và PTNT với các nội dung chính sau đây:

1. Tên và giá gói thầu:

- Gói thầu số 7: Phần mềm bản quyền hệ thống và chi phí đào tạo, giá gói thầu là 252.640.000 đồng (Hai trăm năm mươi hai triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng).

2. Hồ sơ mời thầu: Hồ sơ mời thầu do Công ty cổ phần đào tạo và tư vấn đầu tư xây dựng Hà Nội lập kèm theo Quyết định này gồm các nội dung chính sau:

+Phần I: Chỉ dẫn đối với nhà thầu.

+Phần II: Yêu cầu về cung cấp.

+Phần III: Yêu cầu về hợp đồng.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu:

3.1 Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cnh tranh.

3.2 Phương thức đấu thầu: 01 túi hồ sơ

4. Địa điểm và dự kiến thời gian thực hiện:

- Địa điểm: Vụ Tài chính - Bộ NN và PTNT, nhà A10, số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

- Đăng thông báo mời thầu và thời gian phát hành hồ sơ mời thầu trên báo Đấu thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 03 số liên tục sau khi Quyết định ban hành.

- Bán hồ sơ mời thầu: Kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo chào hàng.

- Đóng thầu: Ngày thứ 7 kể từ ngày bán hồ sơ mời thầu.

- Mthầu: Ngay sau thời điểm đóng thầu.

5. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

6. Thời gian thực hiện: Không quá 60 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Trưởng ban quản lý dự án và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH

Ngô Anh Tuấn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1883/QĐ-BNN-TC năm 2010 phê duyệt giá gói thầu, hồ sơ mời thầu gói thầu số 7 “Phần mềm bản quyền hệ thống và chi phí đào tạo” thuộc Dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài chính tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


596

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.101.141