Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 924/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trần Văn Thuấn
Ngày ban hành: 11/04/2024 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 924/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VÀ CUNG CẤP DỮ LIỆU MỞ CỦA BỘ Y TẾ GIAI ĐOẠN 2024 - 2025

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;

Căn cứ Nghị quyết số 157-NQ/BCSĐ ngày 03 tháng 02 năm 2023 của Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế về Chuyển đổi số y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Xét đề nghị trình ban hành Kế hoạch và Danh mục dữ liệu mở tại Công văn số 120/TTYQG-NCPT ngày 07 tháng 3 năm 2024 của Giám đốc Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng và cung cấp dữ liệu mở của Bộ Y tế giai đoạn 2024 - 2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 3. Các Ông / Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế các bộ, ngành và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ủy ban QG về CĐS ( để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, K2ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Thuấn

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG VÀ CUNG CẤP DỮ LIỆU MỞ CỦA BỘ Y TẾ GIAI ĐOẠN 2024 - 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 924/QĐ-BYT ngày 11/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, PHẠM VI

1. Mục tiêu

a) Triển khai cung cấp danh mục dữ liệu mở, công bố dữ liệu mở thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế.

b) Thúc đẩy người dân, doanh nghiệp khai thác dữ liệu mở phục vụ phát triển kinh tế số, xã hội số.

c) Thu thập dữ liệu từ cộng đồng, làm phong phú kho dữ liệu mở của Bộ Y tế phục vụ công tác cải cách hành chính, quản lý điều hành và phục vụ lợi ích của cộng đồng.

2. Yêu cầu

a) Các nội dung cung cấp dữ liệu phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, như Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước (Nghị định số 47/2020/NĐ-CP), Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2024 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

b) Xác định cụ thể trách nhiệm trong việc cung cấp dữ liệu mở, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thuộc Bộ, các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện Kế hoạch này.

c) Việc cung cấp dữ liệu phải bảo đảm thiết thực, chất lượng, hiệu quả.

3. Phạm vi

a) Cung cấp dữ liệu mở thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế tới các cơ quan quản lý nhà nước nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành.

b) Cung cấp thông tin cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời tiếp nhận nguồn thông tin cung cấp từ người dân, doanh nghiệp.

II. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Thống nhất danh mục dữ liệu mở Bộ Y tế ban hành lần đầu (Phiên bản 1.0)

a) Tổ chức các cuộc họp với các đơn vị thuộc Bộ Y tế, các doanh nghiệp, các tổ chức liên quan để đề xuất xây dựng danh mục dữ liệu mở Bộ Y tế ban hành lần đầu (Phiên bản 1.0).

b) Khảo sát lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp, các tổ chức liên quan để đề xuất xây dựng danh mục dữ liệu mở Bộ Y tế.

c) Dự thảo, trình Bộ Y tế ban hành Quyết định về danh mục dữ liệu mở Bộ Y tế ban hành lần đầu (Phiên bản 1.0).

d) Thời gian hoàn thành: Tháng 04/2024.

2. Xây dựng, phát triển và vận hành Cổng dữ liệu mở của Bộ Y tế

a) Xây dựng Cổng dữ liệu mở của Bộ Y tế.

b) Công bố các dữ liệu do các cơ quan, đơn vị thu thập, quản lý theo quy định tại Điều 19 và yêu cầu đối với việc công bố dữ liệu mở của cơ quan nhà nước tại Điều 20 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP; Điều 43 Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 ngày 22/6/2023.

c) Quản lý, vận hành, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin khi dữ liệu được lưu trữ, xử lý, truyền tải trên hệ thống theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP và các quy định liên quan khác.

d) Thực hiện các giải pháp khuyến khích cá nhân, tổ chức cung cấp và khai thác dữ liệu mở theo quy định tại khoản 4 Điều 19 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP.

đ) Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên từ năm 2024 đến năm 2025.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

a) Đầu mối đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này.

b) Phối hợp với Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia tổ chức, hướng dẫn thực hiện và báo cáo tình hình xây dựng, triển khai dữ liệu mở Bộ Y tế định kỳ hoặc khi được yêu cầu.

c) Tổ chức các hội nghị, hội thảo về phát triển dữ liệu y tế, dữ liệu mở y tế.

d) Cập nhật danh mục dữ liệu mở thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao lên Cổng dữ liệu mở của Bộ Y tế.

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính

a) Chủ trì, tham mưu và báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế phân bổ kinh phí cho các hoạt động liên quan của Kế hoạch này.

b) Cập nhật danh mục dữ liệu mở thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao lên Cổng dữ liệu mở của Bộ Y tế.

3. Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, phát triển Cổng dữ liệu mở của Bộ Y tế.

b) Chịu trách nhiệm quản lý, đảm bảo vận hành thông suốt, an toàn thông tin, an ninh mạng Cổng dữ liệu mở của Bộ Y tế; theo dõi, đôn đốc các cơ quan liên quan cập nhật dữ liệu vào Cổng dữ liệu mở của Bộ Y tế.

c) Tổ chức hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện các yêu cầu kỹ thuật về kết nối, chia sẻ, cập nhật dữ liệu lên Cổng dữ liệu mở ngành y tế.

d) Tham gia, phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo về phát triển dữ liệu y tế, dữ liệu mở y tế.

đ) Tổng hợp báo cáo về tình hình cập nhật dữ liệu mở của cơ quan, đơn vị báo cáo về Bộ Y tế định kỳ 6 tháng, hằng năm và khi có yêu cầu đột xuất.

e) Tiếp nhận ý kiến phản hồi của tổ chức, cá nhân để xác định mức độ ưu tiên trong việc cung cấp, công bố dữ liệu mở; đồng thời hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động xây dựng, đóng góp để mở rộng dữ liệu mở.

4. Các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế

a) Tổ chức thực hiện Kế hoạch này theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

b) Chủ động nghiên cứu, rà soát và cập nhật các nội dung có liên quan của cơ quan, đơn vị tại danh mục cung cấp lần đầu dữ liệu mở của Bộ Y tế (phiên bản 1.0).

c) Rà soát, phân loại, cung cấp và cập nhật danh mục dữ liệu mở thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan, đơn vị lên Cổng dữ liệu mở của Bộ Y tế theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu; ưu tiên cung cấp dữ liệu mở đối với dữ liệu mà người dân, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng cao.

d) Phối hợp với Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia để thực hiện các nhiệm vụ: Quản lý tài khoản của đơn vị mình trên Cổng dữ liệu mở của Bộ Y tế; Bố trí cán bộ đầu mối để phối hợp cập nhật, đăng tải các danh mục dữ liệu mở của cơ quan, đơn vị mình lên Cổng dữ liệu mở của Bộ Y tế; Xác định cụ thể dữ liệu mở cung cấp và duy trì cung cấp trên Cổng dữ liệu mở của Bộ Y tế gửi lên Cổng dữ liệu mở Quốc gia.

5. Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, y tế các bộ, ngành

a) Xây dựng kế hoạch, danh mục cung cấp dữ liệu mở, cung cấp lần đầu dữ liệu mở của ngành y tế và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố xem xét, phê duyệt.

b) Kết nối dữ liệu mở của ngành y tế với Cổng dữ liệu mở của Bộ Y tế khi được yêu cầu.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỰC HIỆN XÂY DỰNG VÀ CUNG CẤP DỮ LIỆU MỞ CỦA BỘ Y TẾ GIAI ĐOẠN 2024 - 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 924/QĐ-BYT ngày 11/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

TT

Nội dung công việc

Kết quả dự kiến

Thời gian hoàn thành

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

1

Kế hoạch phát triển, cung cấp dữ liệu mở ngành y tế

Kế hoạch phát triển dữ liệu mở ngành y tế được phê duyệt

Tháng 04/2024

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia

2

Thống nhất danh mục dữ liệu mở ngành y tế trình Lãnh đạo Bộ Y tế ban hành.

Bản danh mục dữ liệu mở lần đầu ngành y tế (phiên bản 1.0).

Tháng 04/2024

Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia

Các Vụ/Cục và đơn vị liên quan

3

Ban hành danh mục dữ liệu mở Bộ Y tế ban hành lần đầu (Phiên bản 1.0)

Quyết định ban hành danh mục dữ liệu mở Bộ Y tế ban hành lần đầu (phiên bản 1.0)

Tháng 04/2024

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia

4

Xây dựng, phát triển và vận hành Cổng dữ liệu mở của Bộ Y tế

Cổng dữ liệu mở của Bộ Y tế

2024 - 2025

Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia

Vụ Kế hoạch - Tài chính; Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

5

Cập nhật, chia sẻ dữ liệu mở trên Cổng dữ liệu mở Bộ Y tế

Dữ liệu mở được cập nhật, chia sẻ

Cập nhật, chia sẻ dữ liệu theo định kỳ khi Cổng dữ liệu mở Bộ Y tế vận hành chính thức

Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Y tế các Bộ, Ngành.

Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia,

6

Tổ chức các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế về phát triển dữ liệu y tế/dữ liệu mở y tế

Các hội nghị, hội thảo được tổ chức và các ý kiến góp ý

Định kỳ hằng năm và khi có yêu cầu

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia và các Vụ, Cục có liên quan

7

Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện định kỳ về xây dựng danh mục dữ liệu mở y tế

Các báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện

Định kỳ, theo yêu cầu

Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 924/QĐ-BYT ngày 11/04/2024 phê duyệt Kế hoạch xây dựng và cung cấp dữ liệu mở của Bộ Y tế giai đoạn 2024-2025

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


163

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.31.134
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!