Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 910/QĐ-BKH năm 2009 về Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 910/QĐ-BKH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Võ Hồng Phúc
Ngày ban hành: 03/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 910/QĐ-BKH

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;
Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Tin học và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông Giám đốc Trung tâm Tin học, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Trung tâm Tin học (3 bản);
- Đảng ủy, Công đoàn cơ quan;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Võ Hồng Phúc   

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 910/QĐ-BKH ngày 03 tháng 07 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về hoạt động của Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bao gồm việc: Tổ chức thu thập, biên tập thông tin, dữ liệu; tổ chức cập nhật thông tin, dữ liệu; tổ chức cung cấp thông tin, dữ liệu và dịch vụ trên Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư có tên tiếng Anh là “Ministry of Planning and Investment Portal” (sau đây gọi tắt là MPI Portal).

2. Quy định này áp dụng đối với các cá nhân, đơn vị trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư (sau đây gọi tắt là các đơn vị).

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. “MPI Portal” là phương tiện truyền thông đa phương tiện của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, là nơi truy cập tập trung, tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ, cung cấp tới người sử dụng thông qua một phương thức thống nhất trên nền tảng Web. Các tính năng cơ bản của MPI Portal là: Khả năng đăng nhập một lần; khả năng cá nhân hóa; tích hợp và liên kết nhiều loại thông tin; xuất bản thông tin; hỗ trợ nhiều môi trường hiển thị thông tin; quản trị hệ thống và người sử dụng.

2. “Ban Biên tập MPI Portal” do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định thành lập, bao gồm đại diện lãnh đạo của Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Bộ, Vụ Kinh tế đối ngoại, Trung tâm Tin học, Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân và Người phát ngôn của Bộ để làm nhiệm vụ quản lý nội dung thông tin của MPI Portal (sau đây gọi tắt là Ban Biên tập). Các thành viên của Ban Biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

3. “Đơn vị đầu mối về MPI Portal” là đơn vị trực thuộc Trung tâm Tin học, được Giám đốc Trung tâm Tin học giao làm đầu mối tổ chức thu thập, lưu trữ, xử lý, biên tập, cung cấp thông tin và dịch vụ trên MPI Portal.

4. “Cán bộ đầu mối về MPI Portal” là cán bộ của các đơn vị trực thuộc Bộ, được Thủ trưởng đơn vị giao làm đầu mối tổ chức thu thập, biên tập, cập nhật, cung cấp thông tin về hoạt động nghiệp vụ thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị cho MPI Portal; là cộng tác viên cung cấp thông tin, dữ liệu cho MPI Portal và được hưởng các quyền lợi của cộng tác viên theo quy định hiện hành.

Điều 3. Địa chỉ của MPI Portal

Địa chỉ của MPI Portal trên mạng Internet là http://www.mpi.gov.vn và http.//www.mpi.vn.

Điều 4. Vị trí, nhiệm vụ của MPI Portal

1. Vị trí: MPI Portal là nơi cung cấp, trao đổi thông tin chính thức, có thẩm quyền và công khai trên mạng Internet của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Nhiệm vụ của MPI Portal:

a) Cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kế hoạch, đầu tư và thống kê; tình hình hoạt động của ngành Kế hoạch và Đầu tư;

b) Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan về lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê;

c) Cung cấp thông tin góp phần phục vụ quá trình ra các quyết định quản lý và điều hành của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

d) Cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử Chính phủ; chia sẻ thông tin với các hệ thống thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước khác theo quy định của pháp luật;

đ) Thiết lập mối quan hệ trực tuyến thông qua MPI Portal giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư với các cơ quan nhà nước; giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật;

e) Cung cấp các dịch vụ hành chính công thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định của pháp luật;

g) Cung cấp các dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Quản lý, vận hành MPI Portal

1. MPI Portal hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Ban Biên tập chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về các nội dung thông tin đưa trên MPI Portal.

3. Trung tâm Tin học có trách nhiệm:

a) Lập, trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt kế hoạch đầu tư, dự án đầu tư phát triển MPI Portal đảm bảo yêu cầu về tổ chức thu thập, lưu trữ, xử lý, cung cấp thông tin và dịch vụ phục vụ hoạt động nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; quản lý thực hiện kế hoạch đầu tư và dự án đầu tư sau khi được phê duyệt theo quy định của pháp luật;

b) Quản lý, vận hành hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật của MPI Portal theo quy định của pháp luật và Quy chế này; xây dựng giải pháp, thiết lập Hệ thống bảo mật và an toàn thông tin cho MPI Portal;

4. Mọi hoạt động cung cấp thông tin và dịch vụ trên MPI Portal phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý thông tin trên mạng Internet và các quy định pháp luật liên quan khác.

5. Việc tổ chức thu thập, biên tập, cập nhật, lưu trữ, xử lý và cung cấp thông tin, dịch vụ trên MPI Portal thực hiện theo quy định tại Chương II, Quy chế này.

Điều 6. Ngôn ngữ và bộ mã tiếng Việt sử dụng trên MPI Portal

1. Ngôn ngữ chính thức dùng để trao đổi thông tin trên MPI Portal là tiếng Việt và tiếng Anh.

2. Bộ mã tiếng Việt sử dụng trên MPI Portal là bộ mã tiếng Việt chuẩn theo quy định của pháp luật hiện hành (Unicode, TCVN 6909:2001).

Điều 7. Nguồn vốn đầu tư phát triển và duy trì hoạt động thường xuyên của MPI Portal

1. Vốn đầu tư phát triển và duy trì hoạt động thường xuyên của MPI Portal được cân đối từ Ngân sách Nhà nước, trong dự toán chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, gồm các nguồn: Chi đầu tư phát triển của Bộ; chi thường xuyên của Bộ; chi sự nghiệp nghiên cứu khoa học và sự nghiệp kinh tế của Bộ; chi chương trình mục tiêu quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin; các nguồn hỗ trợ, tài trợ hợp pháp khác.

2. Vốn chi đầu tư phát triển MPI Portal được chi cho đầu tư mới, mở rộng, nâng cấp kết cấu hạ tầng kỹ thuật của MPI Portal và trang thiết bị phục vụ hoạt động của MPI Portal; đầu tư mới và nâng cấp phần mềm của MPI Portal; mở rộng băng thông, phạm vi kết nối và hoạt động của MPI Portal; mua kho thông tin và dữ liệu; mua bản quyền phần mềm. Chi đầu tư phát triển thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư sử dụng vốn của Nhà nước.

3. Vốn chi thường xuyên đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên của MPI Portal, nhằm thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 2, Điều 4 của Quy chế này, được chi cho các hoạt động: sửa chữa, duy trì hoạt động của hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật của MPI Portal: duy trì, cập nhật các kho thông tin và dữ liệu của MPI Portal: sửa chữa, duy trì hoạt động các phần mềm của MPI Portal; tổ chức biên tập tin cho MPI Portal: tiền nhuận bút, thù lao cộng tác viên, biên tập viên; quản lý, vận hành MPI Portal. Định mức chi cho các hoạt động thực hiện theo quy định của pháp luật.

Chương 2.

TỔ CHỨC ĐẢM BẢO THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ TRÊN MPI PORTAL

Điều 8. Nhiệm vụ của Trung tâm Tin học

1. Là đầu mối tổ chức thu thập, lưu trữ, xử lý, biên tập, cung cấp thông tin và dịch vụ trên MPI Portal.

2. Cử một đơn vị trực thuộc làm đầu mối về MPI Portal.

3. Bảo đảm các điều kiện cần thiết để Ban Biên tập làm việc theo quy định của pháp luật và của Bộ.

4. Tổ chức xây dựng và duy trì hệ thống cộng tác viên cung cấp thông tin, dữ liệu cho MPI Portal; thực hiện chế độ nhuận bút đối với các cộng tác viên theo quy định của pháp luật.

5. Tổ chức hỗ trợ kỹ thuật phục vụ công tác cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu:

a) Hướng dẫn kỹ thuật và kết nối phục vụ hoạt động cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu của các đơn vị qua hệ thống mạng của Bộ;

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng kho thông tin, dữ liệu dùng chung; tích hợp cơ sở dữ liệu quốc gia về kinh tế - xã hội; kết nối các cơ sở dữ liệu điều hành của Bộ; kết nối các cơ sở dữ liệu tác nghiệp của các đơn vị.

6. Lập và bảo vệ kế hoạch kinh phí chi thường xuyên, quản lý sử dụng đúng quy định, có hiệu quả các khoản kinh phí chi thường xuyên phân bổ cho hoạt động thu thập, lưu trữ, xử lý, biên tập, cung cấp thông tin và dịch vụ trên MPI Portal.

Điều 9. Nhiệm vụ của đơn vị đầu mối của MPI Portal

1. Tổ chức tiếp nhận các thông tin, dữ liệu do các đơn vị trực thuộc Bộ gửi cho MPI Portal theo các hình thức quy định tại Điều 15, Quy chế này; hoặc các thông tin theo chỉ đạo, yêu cầu của lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Quản trị nội dung, biên tập, xử lý và cập nhật thông tin trên các kênh thông tin, chuyên mục, chuyên đề của MPI Portal.

3. Hướng dẫn và phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ trong việc tổ chức thu thập, biên tập, cập nhật và cung cấp thông tin, dữ liệu cho MPI Portal.

4. Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ trong việc xây dựng, quản lý và cung cấp các dịch vụ hành chính công thuộc trách nhiệm của Bộ qua MPI Portal.

5. Tổng hợp ý kiến của bạn đọc gửi tới MPI Portal, thông báo đến người có thẩm quyền để chỉ đạo việc xử lý theo quy định của pháp luật; chuyển các ý kiến của bạn đọc tới các đơn vị, cá nhân liên quan để xử lý và trả lời theo quy định của pháp luật.

6. Phối hợp tổ chức các cuộc trao đổi, phỏng vấn trực tuyến, thảo luận trên các kênh trao đổi thông tin của MPI Portal.

7. Xây dựng mạng lưới cộng tác viên cung cấp các thông tin, dữ liệu cho MPI Portal theo quy định của pháp luật.

8. Trình Giám đốc Trung tâm Tin học phê duyệt nội dung thông tin tự thu thập, biên tập và các thông tin, dữ liệu không do các đơn vị thuộc Bộ cung cấp.

9. Tổ chức cung cấp các dịch vụ thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Bộ.

1. Cử một cán bộ làm cán bộ đầu mối về MPI Portal; thông báo cho đơn vị đầu mối về MPI Portal biết để phối hợp công việc; giám sát, kiểm tra cán bộ đầu mối về MPI Portal thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 11 của Quy chế này.

2. Giao nhiệm vụ cho cán bộ phụ trách, theo dõi từng lĩnh vực của đơn vị có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ cán bộ đầu mối về MPI Portal thực hiện thu thập, cập nhật, biên tập và cung cấp thông tin về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo quy định để gửi cho MPI Portal.

3. Tổ chức thực hiện cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu:

a) Cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời cho MPI Portal các nội dung thông tin, dữ liệu về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo quy định tại Điều 14, 15 và 16, Quy chế này;

b) Cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin phục vụ giải đáp yêu cầu của tổ chức, cá nhân về kế hoạch, đầu tư và thống kê thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;

c) Cung cấp các thông tin về các dự án được giao quản lý thực hiện trên MPI Portal, bao gồm: Các văn kiện về chương trình, dự án; các hoạt động của dự án; các kết quả thực hiện dự án; các kết quả đánh giá dự án

4. Trả lời ý kiến bạn đọc kịp thời theo quy định của pháp luật

5. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về những nội dung thông tin, dữ liệu mà đơn vị mình cung cấp cho MPI Portal

Điều 11. Trách nhiệm của cán bộ đầu mối của MPI Portal

1. Giữ mối liên lạc thường xuyên với đơn vị đầu mối về MPI Portal

2. Tổ chức thu thập, biên tập, cập nhật và cung cấp thông tin về các hoạt động nghiệp vụ thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; trình Thủ trưởng đơn vị phê duyệt nội dung thông tin trước khi gửi cho MPI Portal.

3. Tổng hợp, báo cáo Thủ trưởng đơn vị kịp thời các yêu cầu, ý kiến của bạn đọc; phối hợp với các cán bộ, chuyên viên của đơn vị được giao thực hiện trả lời ý kiến bạn đọc và đơn vị đầu mối về MPI Portal trong việc tổ chức thực hiện trả lời ý kiến bạn đọc

Điều 12. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của Ban Biên tập

1. Cơ cấu tổ chức:

a) Ban Biên tập MPI Portal gồm Trưởng Ban Biên tập, các Phó Trưởng Ban Biên tập và các ủy viên Ban Biên tập. Giám đốc Trung tâm Tin học là Trưởng Ban Biên tập.

b) Các biên tập viên chuyên trách là cán bộ, viên chức của Phòng Nội dung thông tin, Trung tâm Tin học.

c) Ban Biên tập được sử dụng con dấu và tài khoản của Trung tâm Tin học để thực hiện các giao dịch khi cần thiết.

2. Nhiệm vụ:

a) Xác định định hướng nội dung thông tin cần tổ chức cung cấp trên MPI Portal, bảo đảm đáp ứng yêu cầu hoạt động nghiệp vụ của Bộ, các cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và công dân.

b) Hướng dẫn, hỗ trợ đơn vị đầu mối về MPI Portal trong công tác tổ chức thu thập, biên tập, cập nhật, cung cấp thông tin và dịch vụ trên MPI Portal, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật, của Bộ và định hướng nội dung thông tin đã được Ban Biên tập xác định.

c) Giám sát, kiểm tra nội dung thông tin trước khi đưa lên MPI Portal, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật và của Bộ.

Điều 13. Trách nhiệm của Trưởng Ban Biên tập

1. Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về hoạt động của Ban Biên tập.

2. Xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quy chế hoạt động của Ban Biên tập phù hợp với quy định của pháp luật và của Bộ.

Điều 14. Nội dung thông tin, dữ liệu trên MPI Portal

Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm cung cấp công khai, minh bạch, kịp thời, đầy đủ, chính xác những thông tin quy định tại Điều 28 Luật Công nghệ thông tinĐiều 4 Nghị định số 64/2007/NĐ-CP. Nội dung thông tin, dữ liệu cụ thể như sau:

1. Thông tin thời sự, tin tức về hoạt động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; thông tin tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê; thông tin hoạt động về kế hoạch, đầu tư và thống kê ở các Bộ, ngành và địa phương.

2. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

3. Thông tin về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bao gồm giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lịch sử hình thành và phát triển, người phát ngôn.

4. Thông tin về Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bao gồm thông tin về hoạt động của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, trả lời chất vấn, trả lời bạn đọc và phỏng vấn trực tuyến; các Bộ trưởng tiền nhiệm.

5. Thông tin của các đơn vị thuộc Bộ, bao gồm thông tin về: phát triển doanh nghiệp; đầu tư trực tiếp nước ngoài; hợp tác phát triển; giám sát và thẩm định đầu tư; quản lý đấu thầu; phát triển kinh tế - xã hội; hội nhập kinh tế quốc tế; các khu kinh tế; kinh tế địa phương và lãnh thổ;…

6. Thông tin hướng dẫn thủ tục hành chính và mẫu thủ tục hành chính đối với các lĩnh vực do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý.

7. Thông tin về các dự án của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bao gồm: các văn kiện về chương trình, dự án; các hoạt động của dự án; các kết quả thực hiện dự án; các kết quả đánh giá dự án.

8. Dịch vụ thông tin trên MPI Portal, bao gồm: danh bạ điện thoại; từ điển trực tuyến; từ điển thuật ngữ; ấn phẩm; trả lời bạn đọc; phản ánh – kiến nghị; thủ tục hành chính; tham vấn cơ chế chính sách; tìm kiếm thông tin và giao lưu trực tuyến.

9. Tích hợp thông tin với các Website hoặc Trang thông tin điện tử của các đơn vị trực thuộc Bộ, cơ sở dữ liệu chuyên ngành về kế hoạch, đầu tư và thống kê.

10. Tích hợp thông tin với Cổng thông tin điện tử Chính phủ và các trang hoặc cổng thông tin điện tử của các Bộ, ngành và địa phương.

11. Các thông tin và dữ liệu khác theo yêu cầu của Chính phủ và lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 15. Hình thức cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu.

Mọi thông tin, dữ liệu do các đơn vị gửi về Trung tâm Tin học để đưa lên MPI Portal được thực hiện theo các hình thức sau:

1. Bằng văn bản, theo mẫu cung cấp thông tin, dữ liệu cho MPI Portal quy định tại Phụ lục kèm theo Quy chế này hoặc các tệp thông tin, dữ liệu điện tử (kể cả các bảng biểu, công thức, hình ảnh, hình vẽ) thông qua hộp thư điện tử banbientap@mpi.gov.vn;

2. Đối với các dữ liệu đặc thù (bao gồm: số liệu phát triển kinh tế - xã hội, số liệu thống kê về kinh tế - xã hội) được thực hiện như sau: gửi qua mạng thông tin điện tử theo địa chỉ banbientap@mpi.gov.vn hoặc ghi vào đĩa CD theo mẫu riêng cho từng loại dữ liệu.

3. Trực tiếp cập nhật thông tin trên trang tin, mục tin được giao quyền cập nhật trên MPI Portal.

Điều 16. Thời hạn cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu

1. Các thông tin, dữ liệu được quy định tại Điều 14, Quy chế này phải được cung cấp ngay sau khi được lãnh đạo Bộ hoặc lãnh đạo các đơn vị ký ban hành hoặc phê duyệt (trừ các tài liệu thuộc diện bí mật theo quy định).

2. Các thông tin có tính thời sự phải được cập nhật chậm nhất vào 16 giờ 30 phút hàng ngày.

3. Mọi sự thay đổi của nội dung các thông tin quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7, Điều 14, Quy chế này phải được cung cấp kịp thời, ngay sau khi thay đổi.

Điều 17. Thời hạn lưu trữ thông tin, dữ liệu

1. Lưu trữ vĩnh viễn, gồm:

a) Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về kế hoạch, đầu tư và thống kê hoặc do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành;

b) Thông tin về Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

c) Thông tin về Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

d) Thông tin về các dự án của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

đ) Từ điển trực tuyến; từ điển thuật ngữ; ấn phẩm; trả lời bạn đọc; phản ánh – kiến nghị; tham vấn cơ chế chính sách; danh bạ điện thoại;

e) Thông tin hướng dẫn thủ tục hành chính và mẫu thủ tục hành chính đối với các lĩnh vực do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý.

g) Thông tin về: Phát triển kinh tế - xã hội; phát triển doanh nghiệp, đầu tư trực tiếp nước ngoài; giám sát và thẩm định đầu tư; hợp tác phát triển; quản lý đấu thầu; hội nhập kinh tế quốc tế; khu kinh tế; kinh tế địa phương và lãnh thổ.

2. Lưu trữ có thời hạn không quá 5 năm, gồm:

a) Thông tin thời sự, tin tức về hoạt động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

b) Thông tin tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê;

c) Thông tin hoạt động về kế hoạch, đầu tư và thống kê ở các Bộ, ngành và địa phương;

d) Các thông tin khác.

Chương 3.

TRẢ LỜI Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Điều 18. Hộp thư trả lời ý kiến bạn đọc của MPI Portal

1. Kênh dịch vụ thông tin “Góp ý Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật” và “Tham vấn cơ chế chính sách” do đơn vị đầu mối về MPI Portal quản lý. Địa chỉ hộp thư điện tử là banbientap@mpi.gov.vn.

2. Kênh dịch vụ thông tin “Trả lời bạn đọc” do Văn phòng Bộ quản lý. Địa chỉ hộp thư điện tử là vanphong@mpi.gov.vn và banbientap@mpi.gov.vn.

3. Kênh dịch vụ thông tin “Phản ánh – Kiến nghị” do Thanh tra Bộ quản lý. Địa chỉ hộp thư điện tử là thanhtra@mpi.gov.vn và banbientap@mpi.gov.vn.

4. Kênh dịch vụ thông tin “Bộ trưởng trả lời bạn đọc” do Thư ký Bộ trưởng quản lý. Địa chỉ hộp thư điện tử là thuky@mpi.gov.vn.

5. Kênh dịch vụ thông tin “Trả lời chất vấn tại Quốc hội” do Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân quản lý. Địa chỉ hộp thư điện tử là thktqd@mpi.gov.vn và banbientap@mpi.gov.vn.

Điều 19. Trách nhiệm trong việc trả lời bạn đọc

1. Khi nhận được thư yêu cầu của bạn đọc phải: Thông báo đã nhận được thư cho người gửi; báo cáo cấp có thẩm quyền biết để chỉ đạo việc xử lý, trả lời ý kiến bạn đọc theo quy định của pháp luật; thông báo nội dung trả lời cho người có yêu cầu và đơn vị đầu mối về MPI Portal.

2. Chọn lọc đưa lên MPI Portal những vấn đề mang tính xã hội cần được thông báo rộng rãi.

3. Hàng tuần, hàng tháng, MPI Portal tổng hợp và thông báo tình hình trả lời ý kiến bạn đọc trên MPI Portal, gửi kết quả tổng hợp đến hộp thư điện tử của Văn phòng Bộ và Thanh tra Bộ để lập báo cáo, trình lãnh đạo Bộ.

Chương 4.

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 20. Khen thưởng

1. Các cá nhân, đơn vị trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tốt Quy chế này và có nhiều đóng góp cho hoạt động của MPI Portal sẽ được đề nghị xét khen thưởng hàng năm theo quy định của pháp luật về khen thưởng.

2. Hàng năm, Trung tâm Tin học có trách nhiệm lập danh sách đề nghị xét khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc cập nhật cung cấp kịp thời các thông tin về hoạt động nghiệp vụ của Bộ, gửi Vụ Thi đua – Khen thưởng để lập báo cáo, trình lãnh đạo Bộ xét khen thưởng theo quy định của pháp luật về khen thưởng.

Điều 21. Kỷ luật

Các cá nhân, tập thể làm trái với quy định của Quy chế này hoặc quy định của pháp luật liên quan sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật tùy theo tính chất, mức độ của hành vi đã vi phạm.

Chương 5.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 22. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

2. Mọi quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước đây trái với quy định của Quy chế này đều bị bãi bỏ.

Điều 23. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Trung tâm Tin học chủ trì và phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.

2. Trong quá trình thực hiện, Quy chế này sẽ được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù họp với sự phát triển của MPI Portal và yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong từng thời kỳ. Trung tâm Tin học có trách nhiệm lập báo cáo, trình Bộ trưởng xem xét quyết định điều chỉnh Quy chế khi cần thiết.

3. Giám đốc Trung tâm Tin học, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Võ Hồng Phúc  

 

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 910/QĐ-BKH ngày 03 tháng 07 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

PHỤ LỤC 1

MẪU PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN, DỮ LIỆU CHO MPI PORTAL

Mẫu 1. Phiếu cung cấp thông tin, dữ liệu cho MPI Portal

Mẫu 2. Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu cho MPI Portal

Mẫu 3. Phiếu yêu cầu trả lời

 

MẪU 1.

PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN, DỮ LIỆU CHO MPI PORTAL

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
”TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP
THÔNG TIN, DỮ LIỆU”  
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

 

Hà Nội, ngày      tháng     năm      

 

PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN, DỮ LIỆU CHO MPI PORTAL

 

1. Tên đơn vị:  (ngầm định trên máy gửi qua mạng)

2. Tên người gửi: (hoặc nhận dạng qua chữ ký email gửi qua mạng)

3. Thời gian gửi:  (máy tính tự đặt)

4. Thông tin:

d. Tên tiêu đề tin cần đăng:

e. Tóm tắt:

f. Tin chi tiết: (gõ trực tiếp hoặc  tệp gửi kèm)

5. Văn bản kèm theo:

- …..

6. Tin thuộc loại (để đưa vào ô chủ đề tương ứng):

f. Văn bản pháp quy

g. Thông báo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

h. Tin tức nổi bật (tin ngắn mô tả sự kiện)

i. Trả lời bạn đọc

đ. Trả lời phản ánh, kiến nghị

j. Trả lời chất vấn; bài viết, phát biểu của Bộ trưởng

g. Thông tin dự án, thông tin đấu thầu

h. Thông tin về hội nghị, hội thảo

i. Ấn phẩm

k. Khác

 

 

TM. “TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP
THÔNG TIN, DỮ LIỆU”
(Chức vụ)
(Chữ ký)
Họ và tên

 

MẪU 3.

PHIẾU YÊU CẦU TRẢ LỜI

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
BAN BIÊN TẬP MPI PORTAL   
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

 

Hà Nội, ngày      tháng     năm     

 

PHIẾU YÊU CẦU TRẢ LỜI

Kính gửi: …………………………………………………..

Căn cứ Quyết định số    /QĐ-BKH ngày     tháng  năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Trên kênh thông tin của Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tại

địa chỉ: .................................................................................................................................

có bài phản ánh về việc...........................................................................................................

có yêu cầu giải đáp thắc mắc về.............................................................................................

Đề nghị ................................................................................................................................

xem xét và trả lời trước công luận và trực tiếp vào kênh thông tin {Trả lời bạn đọc/Trả lời chất vấn/Trả lời phản ánh – kiến nghị}.

Đồng thời, đề nghị gửi cho:

-

-

Thời hạn: Trước     giờ     ngày     tháng   năm

 

 

TM. BAN BIÊN TẬP
(Chức vụ)
(Chữ ký)
Họ và tên

 

PHỤ LỤC II

ĐỊA CHỈ HỘP THƯ ĐIỆN TỬ TIẾP NHẬN Ý KIẾN CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ

1. Kênh thông tin góp ý – hiến kế do đơn vị đầu mối về MPI Portal quản lý. Địa chỉ hộp thư điện tử là banbientap@mpi.gov.vn.

2. Kênh thông tin trả lời bạn đọc do đơn vị đầu mối về MPI Portal quản lý. Địa chỉ hộp thư điện tử là banbientap@mpi.gov.vn.

3. Kênh thông tin phản ánh – kiến nghị do Thanh tra Bộ quản lý. Địa chỉ hộp thư điện tử là thanhtra@mpi.gov.vn và banbientap@mpi.gov.vn;

4. Kênh thông tin trả lời của Bộ trưởng do Thư ký Bộ trưởng quản lý. Địa chỉ hộp thư điện tử là thuky@mpi.gov.vn;

5. Kênh thông tin trả lời chất vấn của Bộ trưởng do Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân quản lý. Địa chỉ hộp thư điện tử là thktqd@mpi.gov.vn;

6. Địa chỉ hộp thư điện tử của các đơn vị trực thuộc Bộ:

- Tổng cục Thống kê: gso@mpi.gov.vn

- Cục Đầu tư nước ngoài: fia@mpi.gov.vn

- Cục Phát triển doanh nghiệp: eda@mpi.gov.vn

- Cục Quản lý đấu thầu: dauthau@mpi.gov.vn

- Thanh tra Bộ: thanhtra@mpi.gov.vn

- Văn phòng Bộ: vanphong@mpi.gov.vn

- Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân: thktqd@mpi.gov.vn

- Vụ Tổ chức cán bộ: tccb@mpi.gov.vn

- Vụ Kinh tế công nghiệp: ktcn@mpi.gov.vn

- Vụ Kinh tế nông nghiệp: ktnn@mpi.gov.vn

- Vụ Kinh tế dịch vụ: ktdv@mpi.gov.vn

- Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị: kcht@mpi.gov.vn

- Vụ Quản lý các khu kinh tế: kkt@mpi.gov.vn

- Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư: gstddt@mpi.gov.vn

- Vụ Quốc phòng An ninh: qpan@mpi.gov.vn

- Vụ Kinh tế đối ngoại: ktdn@mpi.gov.vn

- Vụ Pháp chế: pc@mpi.gov.vn

- Vụ khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường: khgd@mpi.gov.vn

- Vụ Lao động, Văn hóa và xã hội: ldvx@mpi.gov.vn

- Vụ Hợp tác xã: htx@mpi.gov.vn

- Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ: ktdp@mpi.gov.vn

- Vụ Tài chính, tiền tệ: tctt@mpi.gov.vn

- Vụ Thi đua – Khen thưởng: tdkt@mpi.gov.vn

- Vụ Quản lý quy hoạch: qlqh@mpi.gov.vn

- Học viện Chính sách Phát triển: cspt@mpi.gov.vn

- Viện Chiến lược phát triển: dsi@mpi.gov.vn

- Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương: ciem@mpi.gov.vn

- Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia: nceif@mpi.gov.vn

- Trung tâm Tin học: ttth@mpi.gov.vn

- Tạp chí Kinh tế và Dự báo: ktdb@mpi.gov.vn

- Báo Đầu tư: vir@mpi.gov.vn

- Trường Cao đẳng Kinh tế kế hoạch Đà Nẵng: cdktkhdn@mpi.gov.vn.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 910/QĐ-BKH năm 2009 về Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.854

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.251