Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 90/2005/QĐ-UB về thực hiện cơ chế “một cửa” tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang

Số hiệu: 90/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Lê Thị Quang
Ngày ban hành: 09/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 90/2005/QĐ-UB

Tuyên Quang, ngày 09 tháng 10 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 38/CP ngày 4/5/1994 của Chính phủ về cải cách một bước thủ tục hành chính trong giải quyết công việc của tổ chức và công dân;

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-TTg ngày 17/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010;

Căn cứ Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế “một cửa" tại các cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Chi cục Kiểm lâm tại Tờ trình số 458/TTr-KL ngày 06/9/2005 về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" trong lĩnh vực cấp giấy phép vận chuyển lâm sản, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh và đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 257/TTr-SNV ngày 28/9/2005 về việc giao cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa",

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Chi cục Kiểm lâm tỉnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa" trong giải quyết công việc của tổ chức và công dân thuộc các lĩnh vực :

- Lĩnh vực vận chuyển lâm sản.

- Lĩnh vực khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Giao trách nhiệm :

1. Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh:

- Thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Phòng Tổng hợp hành chính, Chi cục Kiểm lâm tỉnh; bố trí cán bộ, công chức của các phòng, ban chuyên môn thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh có trình độ chuyên môn, có năng lực, phẩm chất đạo đức và khả năng giao tiếp làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để thực hiện việc cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" nêu tại Điều 1, Quyết định này.

- Xây dựng và ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”.

- Ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về thủ tục hành chính và trình tự giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”; các loại giấy tờ biểu mẫu, đơn, sơ đồ quy trình giải quyết công việc theo cơ chế “một cửa” tại Chi cục Kiểm lâm theo đúng các quy định.

- Công khai các thủ tục hành chính, phí, lệ phí và thời gian giải quyết các công việc của tổ chức và công dân thuộc các lĩnh vực nêu tại Điều 1, Quyết định này theo đúng các quy định.

2. Giám đốc Sở Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Chi cục Kiểm lâm tỉnh triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" theo đúng các quy định của Nhà nước và của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày ký.

Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy; (Báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh; (Báo cáo)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên BCĐCCHC tỉnh;
- Như Điều 3; (thực hiện)
- Các Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Chuyên viên: NV-TH-NLN;
- Lưu VT. (TT-30)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Thị Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 90/2005/QĐ-UB về thực hiện cơ chế “một cửa” tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


209

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.200.74