Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 896/QĐ-BTP năm 2010 phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2010 của Cục Công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 896/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Đinh Trung Tụng
Ngày ban hành: 19/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 896/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2010 CỦA CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 2276/QĐ-BTP ngày/04/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin;
Căn cứ Quyết định số 651/QĐ-BTP ngày 05/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Chương trình công tác của ngành Tư pháp năm 2010;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2010 của Cục Công nghệ thông tin (kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Lưu: VT, Cục CNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Trung Tụng

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC NĂM 2010 CỦA CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 896/QĐ-BTP ngày 19/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Trên cơ sở Chương trình công tác của ngành Tư pháp năm 2010, Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Tư pháp giai đoạn 2009-2010, với các kết quả đã đạt được trong những năm vừa qua, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, ngoài các công việc thường xuyên như: quản lý, vận hành an toàn, thông suốt hệ thống mạng, hệ thống thư điện tử, Cổng thông tin điện tử, hỗ trợ kỹ thuật người sử dụng..., Cục Công nghệ thông tin tiến hành triển khai Kế hoạch công tác năm 2010 với các công việc trọng tâm sau:

1. Kiện toàn cơ cấu tổ chức, biên chế và chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Cục

- Xây dựng, ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trực thuộc Cục và Quy chế làm việc của Cục Công nghệ thông tin;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để bổ sung biên chế cho các đơn vị thuộc Cục theo chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp được giao;

- Thành lập mới Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.

2. Đưa sản phẩm của các dự án theo Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg ngày 24/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ vào khai thác, sử dụng:

2.1. Cổng thông tin điện tử

- Vận hành thử nghiệm, lấy ý kiến các đơn vị trong ngành và các đối tượng quan tâm về giao diện, tính năng, tiện ích

- Cập nhật thông tin cho các chuyên mục mới như Tin theo dòng sự kiện, Thư viện ảnh, Thư viện video, Thư viện sách, tạp chí, ấn phẩm...

- Rà soát lại thông tin cung cấp trên Cổng thông tin điện tử;

- Khai trương Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp phiên bản mới;

Rà soát các văn bản cũ, cập nhật bổ sung các thuộc tính mới cho Cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật.

2.2. Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành

- Triển khai hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tới các đơn vị mới; vận động, đôn đốc các đơn vị chưa sử dụng hoặc sử dụng ít phần mềm này

- Đảm bảo văn thư các đơn vị sử dụng thành thạo và vận hành chức năng điều hành văn bản tại Cục

- Triển khai thí điểm phần mềm với chức năng điều hành tại một số đơn vị điểm sau đó nhân rộng ra các đơn vị khác

2.3. Hệ thống thư điện tử

Đưa phiên bản mới vào sử dụng; giới thiệu, hỗ trợ người sử dụng các tính năng, tiện ích mới;

2.4. Hệ thống giao ban điện tử đa phương tiện

- Tiếp nhận, quản lý, vận hành hệ thống;

- Đề xuất giải pháp để khai thác hệ thống hiệu quả nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc tổ chức hội nghị, hội thảo...

3. Triển khai, thực hiện nhiệm vụ được phân công theo Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg ngày 31/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ

Hoàn thành công việc chuẩn bị đầu tư dự án “Phát triển hệ thống thông tin văn bản quy phạm pháp luật từ Trung ương đến địa phương” được phân công tại Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg theo Quyết định số 2000/QĐ-BTP ngày 18/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và dự toán kinh phí chuẩn bị đầu tư dự án để thực hiện đầu tư dự án vào năm 2011.

4. Triển khai thực hiện các hạng mục, dự án ứng dụng công nghệ thông tin

- Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ đề xuất, lựa chọn các phần mềm phục vụ công tác trong một số lĩnh vực: tổ chức cán bộ; hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, thi hành án dân sự...và tiến hành triển khai sau khi được lãnh đạo Bộ phê duyệt;

- Xây dựng chuyên mục “65 năm ngành Tư pháp Việt Nam” trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;

- Thực hiện dự án số hóa tài liệu;

- Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ để đảm bảo thông tin, dữ liệu cho các Trang thông tin, cơ sở dữ liệu hiện có: Cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật; cơ sở dữ liệu văn bản điều hành; cơ sở dữ liệu về các Thủ tục hành chính; Hướng dẫn nghiệp vụ; Hỏi đáp và Tư vấn pháp luật; Trang thông tin về công tác Thi hành án dân sự; Trang thông tin phổ biến giáo dục pháp luật... đáp ứng được yêu cầu;

- Tăng cường hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm an toàn, an ninh cho các Hệ thống thông tin: xây dựng giải pháp, tiến hành mua sắm trang thiết bị phần cứng, phần mềm tăng cường cho Trung tâm Tích hợp dữ liệu và hệ thống mạng LAN nhằm đảm bảo an toàn, an ninh cho toàn bộ hệ thống mạng.

5. Xây dựng văn bản về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ, Ngành

- Xây dựng Báo cáo sơ kết Chỉ thị số 01/CT-BTP của của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Tư pháp;

- Trình Bộ trưởng ban hành Quy chế Quản lý, khai thác mạng máy tính của Bộ Tư pháp;

- Xây dựng, sửa đổi, thay thế các quy chế: Quy chế Quản lý và duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp; Chế độ nhuận bút, thù lao với tác phẩm, thông tin được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp; Quy chế sử dụng phần mềm “Quản lý văn bản và điều hành”; Quy chế sử dụng Hệ thống giao ban điện tử;

- Xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ, ngành giai đoạn 2011-2015 trong hoạt động của Bộ, ngành giai đoạn 2011-2015.

6. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng tin học cho cán bộ công chức, tập trung nâng cao kỹ năng khai thác, sử dụng mạng máy tính, khai thác thông tin trên mạng, sử dụng thư điện tử và các phần mềm phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ quản lý theo Kế hoạch đào tạo của Bộ.

Ngoài các công việc nêu trên, các đơn vị thuộc Cục tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ mang tính thường xuyên theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị mình.

Các đơn vị thuộc Cục có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ để thực hiện có hiệu quả và đúng thời hạn theo kế hoạch công tác.

 


BẢNG PHÂN CÔNG

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2010 CỦA CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 896/QĐ-BTP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

LÃNH ĐẠO CỤC PHỤ TRÁCH

ĐƠN VỊ THUỘC CỤC CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ THUỘC CỤC PHỐI HỢP

ĐƠN VỊ THUỘC BỘ PHỐI HỢP

TIẾN ĐỘ

THỰC HIỆN

I

Kiện toàn cơ cấu tổ chức, biên chế và chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Cục

1

Xây dựng Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trực thuộc Cục

Cục trưởng Nguyễn Tiến Dũng

Văn phòng

Các đơn vị thuộc Cục

 

Trong Tháng 3

2

Xây dựng Quy chế làm việc của Cục Công nghệ thông tin

 

Trong Tháng 3

3

Thực hiện các thủ tục cần thiết để bổ sung biên chế cho các đơn vị thuộc Cục theo chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp được giao

Vụ Tổ chức cán bộ

Có kế hoạch cụ thể riêng

4

Thành lập mới Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Phòng Thông tin điện tử

Trình ký ban hành trong tháng 6

II

Đưa sản phẩm của các dự án theo Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg ngày 24/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ vào khai thác, sử dụng

5

Dự án Cổng thông tin điện tử:

Phó Cục trưởng Nguyễn Chí Dũng

Phòng Thông tin điện tử

Các đơn vị thuộc Cục

Các đơn vị thuộc Bộ

 

- Vận hành thử nghiệm, lấy ý kiến về giao diện, tính năng, tiện ích

- Từ Tháng 3 - 4

- Cập nhật thông tin cho các chuyên mục mới như Tin theo dòng sự kiện, Thư viện ảnh, Thư viện video, Thư viện sách, tạp chí, ấn phẩm...

- Từ Tháng 3 - 4

- Rà soát lại thông tin cung cấp trên Cổng thông tin điện tử

- Từ Tháng 3 - 4

- Khai trương Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp phiên bản mới.

- Từ Tháng 4 – 5

- Rà soát các văn bản cũ, cập nhật bổ sung các thuộc tính mới cho Cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật.

- Trong năm 2010

6

Dự án Quản lý văn bản và điều hành:

Phó Cục trưởng Nguyễn Chí Dũng

Trung tâm Kỹ thuật

Phòng Phát triển ứng dụng

Các đơn vị thuộc Bộ

- Trong Quý II

- Triển khai hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tới các đơn vị mới; vận động, đôn đốc các đơn vị chưa sử dụng hoặc sử dụng ít phần mềm này

- Đảm bảo văn thư các đơn vị sử dụng thành thạo và vận hành chức năng điều hành văn bản tại Cục

- Hết Quý 2

- Triển khai thí điểm phần mềm với chức năng điều hành tại một số đơn vị điểm sau đó nhân rộng ra các đơn vị khác

- Từ Quý 3 - 4

7

Dự án Hệ thống thư điện tử:

- Đưa phiên bản mới vào sử dụng; giới thiệu, hỗ trợ người sử dụng các tính năng, tiện ích mới

Phòng Quản lý cơ sở hạ tầng

- Từ Tháng 3 - 4

8

Dự án Hệ thống giao ban điện tử đa phương tiện:

Phòng Quản lý cơ sở hạ tầng

Các đơn vị thuộc Cục

 

- Trong năm 2010

- Tiếp nhận, quản lý, vận hành hệ thống;

- Đề xuất giải pháp để khai thác hệ thống hiệu quả nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc tổ chức hội nghị, hội thảo...

Phó Cục trưởng Nguyễn Chí Dũng

Phòng Quản lý cơ sở hạ tầng

Các đơn vị thuộc Cục

Các đơn vị thuộc Bộ

Có kế hoạch cụ thể riêng

III

Triển khai, thực hiện nhiệm vụ được phân công theo Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg ngày 31/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ

9

Hoàn thành công việc chuẩn bị đầu tư dự án “Phát triển hệ thống thông tin văn bản quy phạm pháp luật từ Trung ương đến địa phương” được phân công tại Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg theo Quyết định số 2000/QĐ-BTP ngày 18/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và dự toán kinh phí chuẩn bị đầu tư dự án để thực hiện đầu tư dự án vào năm 2011

Cục trưởng Nguyễn Tiến Dũng

- Phòng Thông tin điện tử

- Phòng Phát triển ứng dụng

Các đơn vị thuộc Cục

Các đơn vị thuộc Bộ

Từ Quý 2 - 3

IV

Triển khai thực hiện các hạng mục, dự án ứng dụng công nghệ thông tin

10

- Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ đề xuất, lựa chọn các phần mềm phục vụ công tác trong một số lĩnh vực: tổ chức cán bộ; hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, thi hành án dân sự...

Phó Cục trưởng Nguyễn Chí Dũng

Phòng Phát triển ứng dụng

- Phòng Thông tin điện tử;

 

- Phòng Quản lý cơ sở hạ tầng

Các đơn vị thuộc Bộ

- Trong Tháng 3

- Tiến hành triển khai sau khi được lãnh đạo Bộ phê duyệt

- Từ Quý 2 - 4

11

Xây dựng chuyên mục “65 năm ngành Tư pháp Việt Nam” trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Phó Cục trưởng Nguyễn Chí Dũng

Phòng Phát triển ứng dụng

Phòng Thông tin điện tử

 

- Từ Tháng 5 - 6

12

Thực hiện dự án số hóa tài liệu

- Phòng Thông tin điện tử;

- Phòng Quản lý cơ sở hạ tầng.

 

13

Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ để đảm bảo thông tin, dữ liệu cho các Trang thông tin, cơ sở dữ liệu hiện có: Cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật; cơ sở dữ liệu văn bản điều hành; cơ sở dữ liệu về các Thủ tục hành chính; Hướng dẫn nghiệp vụ; Hỏi đáp và Tư vấn pháp luật; Trang thông tin về công tác Thi hành án dân sự; Trang thông tin phổ biến giáo dục pháp luật... đáp ứng được yêu cầu

Phòng Thông tin điện tử

Các đơn vị thuộc Cục

Các đơn vị thuộc Bộ

Trong năm 2010

14

Tăng cường hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm an toàn, an ninh cho các Hệ thống thông tin: xây dựng giải pháp, tiến hành mua sắm trang thiết bị phần cứng, phần mềm tăng cường cho Trung tâm Tích hợp dữ liệu và hệ thống mạng LAN nhằm đảm bảo an toàn, an ninh cho toàn bộ hệ thống mạng

Phòng Quản lý cơ sở hạ tầng

 

Trong Quý 3

V

Xây dựng văn bản về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ, Ngành

15

Xây dựng Báo cáo sơ kết Chỉ thị số 01/CT-BTP của của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Tư pháp

Cục trưởng Nguyễn Tiến Dũng

Văn phòng

Các đơn vị thuộc Cục

Các đơn vị thuộc Bộ, Ngành

Tháng 3

16

Trình Bộ trưởng ban hành Quy chế Quản lý, khai thác mạng máy tính của Bộ Tư pháp

Các đơn vị thuộc Bộ

Tháng 3

17

Xây dựng Quy chế Quản lý và duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp thay thế Quy chế cung cấp và cập nhật thông tin lên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Phòng Thông tin điện tử

Tháng 5 gửi xin ý kiến các đơn vị thuộc Bộ và trình ký ban hành trong tháng 6

18

Sửa đổi Chế độ nhuận bút, thù lao với tác phẩm, thông tin được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

19

Xây dựng Quy chế sử dụng Hệ thống giao ban điện tử

Phòng Quản lý cơ sở hạ tầng

Trong Quý III

20

Xây dựng Quy chế sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành

Phòng Phát triển ứng dụng

21

Xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ, ngành giai đoạn 2011-2015

Cục trưởng Nguyễn Tiến Dũng

Văn phòng

Các đơn vị thuộc Cục

Các đơn vị thuộc Bộ

Trong Quý II

VI

Đào tạo, bồi dưỡng

22

Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ quản lý

Phó Cục trưởng Nguyễn Chí Dũng

Trung tâm Kỹ thuật

Các đơn vị thuộc Cục

Vụ Tổ chức cán bộ

theo Kế hoạch đào tạo của Bộ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 896/QĐ-BTP năm 2010 phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2010 của Cục Công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.369
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25