Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 888/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành: 23/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 888/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HỆ THỐNG DANH MỤC ĐIỆN TỬ DÙNG CHUNG NGÀNH TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

- Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2003 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

- Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành theo Quyết định này “Hệ thống danh mục điện tử dùng chung ngành tài chính”.

Các phần mềm tác nghiệp, các cơ sở dữ liệu, công tác kế toán, thống kê trong ngành tài chính phải sử dụng thông nhất hệ thống danh mục này để đảm bảo việc tổng hợp và trao đổi dữ liệu giữa các đơn vị.

“Hệ thống danh mục điện tử dùng chung ngành tài chính” được thực hiện dưới dạng dữ liệu điện tử, dựa trên mạng hạ tầng truyền thông của Bộ Tài chính.

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Giám đốc các Sở Tài chính chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ và kịp thời của việc cung cấp, khai thác, sử dụng hệ thống danh mục điện tử dùng chung.

Điều 3. Trách nhiệm của cơ quan Tài chính các cấp.

1. Vụ ngân sách Nhà nước:

- Chủ trì xây dựng, bổ sung, sửa đổi hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước, danh mục tỉ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu ngân sách Nhà nước, danh mục chi tiêu thu và chi ngân sách, danh mục chương trình mục tiêu.

- Cung cấp kịp thời bằng văn bản các danh mục trên cho Cục Tin học và Thống kê tài chính để kịp thời cập nhật vào cơ sở dữ liệu danh mục dùng chung 01 ngày ngay sau khi ban hành văn bản.

2. Sở Tài chính các tỉnh/thành phố trực thuộc TW:

- Sau khi cấp mã số cho các đơn vị sử dụng ngân sách mới phát sinh kịp thời nhập và truyền dữ liệu cho Cục Tin học và Thống kê tài chính để cấp nhật vào cơ sở dữ liệu danh mục dùng chung, chậm nhất là sau 03 ngày làm việc.

- Thực hiện nhập và truyền dữ liệu danh mục tỉ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu ngân sách trên địa bàn cho Cục Tin học và Thống kê tài chính để cập nhật vào cơ sở dữ liệu danh mục dùng chung, thời hạn cung cấp dữ liệu 03 ngày ngay sau khi có quyết định của các cấp có thẩm quyền.

Điều 4. Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước:

1. Xây dựng và ban hành danh mục điểm thu trên toàn quốc, kịp thời cung cấp bằng văn bản và dữ liệu cho Cục Tin học và Thống kê tài chính để cập nhật vào cơ sở dữ liệu danh mục dùng chung, thời hạn cung cấp 01 ngày ngay sau khi quyết định ban hành danh mục.

2. Cập nhật kịp thời các thay đổi, bổ sung về mã số đơn vị sử dụng ngân sách, đối tượng nộp thuế từ cơ sở dữ liệu danh mục dùng chung vào hệ thống phần mềm để kịp thời chuyển dữ liệu cho các Kho bạc Nhà nước ở địa phương trong cả nước sử dụng.

Điều 5. Trách nhiệm của Tổng cục Thuế:

Hàng ngày thực hiện truyền dữ liệu về mã số các đối tượng nộp thuế phát sinh hoặc thay đổi trên toàn quốc cho Cục Tin học và Thống kê tài chính để cập nhật vào cơ sở dữ liệu danh mục dùng chung.

Điều 6. Trách nhiệm của Tổng cục Hải quan (Cục công nghệ thông tin và thống kế Hải quan):

Thực hiện truyền kịp thời dữ liệu về danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phát sinh hoặc thay đổi cho Cục Tin học và Thống kê tài chính để cập nhật vào cơ sở dữ liệu danh mục dùng chung.

Điều 7. Trách nhiệm của Cục Tin học và Thống kê tài chính:

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong ngành tài chính xây dựng và cung cấp hệ thống danh mục điện tử dùng chung cho các đơn vị sử dụng.

2. Nghiên cứu xây dựng và ban hành hoặc trình Bộ ban hành hệ thống danh mục mã số cơ quan Tài chính, cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan, cơ quan Kho Bạc, danh mục mã số các công trình đầu tư xây dựng cơ bản, danh mục mã số chủ đầu tư và Ban quản lý dự án..., tổ chức cập nhật vào cơ sở dữ liệu danh mục dùng chung.

3. Sau khi nhận được bằng văn bản hoặc dữ liệu điện tử về việc sửa đổi bổ sung bảng mã do các đơn vị cung cấp, chậm nhất sau 02 ngày làm việc phải cập nhật kịp thời và chính xác vào cơ sở dữ liệu danh mục dùng chung.

4. Đảm bảo việc vận hành hệ thống hạ tầng truyền thông của Bộ Tài chính thông suốt, an toàn và bảo mật cho các đơn vị khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu danh mục dùng chung.

5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý, cấp quyền truy cập và giám sát các đơn vị tham gia khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu danh mục dùng chung.

Điều 8. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện nếu còn phát sinh thêm những danh mục dùng chung, Cục Tin học và Thống kê tài chính có trách nhiệm nghiên cứu trình Bộ bổ sung, sửa đổi kịp thời hệ thống danh mục này.

Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính, Thủ trưởng các đơn vị trong ngành tài chính gồm: Kho bạc Nhà nước, Thuế, Hải quan, Sở Tài chính các tỉnh,

Thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Lê Thị Băng Tâm

 

HỆ THỐNG DANH MỤC ĐIỆN TỬ DÙNG CHUNG NGÀNH TÀI CHÍNH

(Ban hành theo Quyết định số 888/QĐ-BTC ngày 23 tháng 3 năm 2004)

TT

Tên danh mục

Đơn vị và phương thức gửi danh mục

Ghi chú

Đơn vị gửi danh mục

Phương thức gửi

I

Hệ thống danh mục đã ban hành bằng văn bản và sẵn sàng cung cấp cho các đơn vị sử dụng

1

Danh mục mục lục ngân sách

Vụ Ngân sách Nhà nước

Bằng văn Bản

Theo Quyết định số 1207/QĐ/NSNN của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành hệ thống MLNS Nhà nước và một số văn bản sửa đổi bổ sung

2

Danh mục địa bàn hành chính

Tổng cục Thống kê

Bằng văn bản hoặc dữ liệu điện tử

Theo Quyết định số 31/2001/QĐ-TCTK của Tổng cục Thống kê về việc ban hành bảng danh mục đơn vị hành chính Việt Nam

3

Danh mục đơn vị sử dụng ngân sách (mã số đơn vị sử dụng ngân sách).

Cục Tin học và Thống kê tài chính

Bằng dữ liệu điện tử

Theo Quyết định số 172/2000/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy định mã số các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước.

4

Danh mục đối tượng nộp thuế (mã số đối tượng nộp thuế)

Tổng cục Thuế

Bằng dữ liệu điện tử

Theo Quyết định số 75/1998/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ quy định về mã số đối tượng nộp thuế

5

Hệ thống danh mục chỉ tiêu thu và chi ngân sách

Vụ Ngân sách Nhà nước

Bằng văn bản

TheoQuyết định số 130/2003/QĐ-BTC ngày 18 tháng 08 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về chế độ kế toán Ngân sách Nhà nước và nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.

6

Hệ thống danh mục tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách

Vụ Ngân sách Nhà nước và các Sở Tài chính trong cả nước.

Bằng văn bản

Trong thời kỳ 2004 - 2006 áp dụng theo Quyết định số 433 ngày 12/11/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội Quy định về tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách

7

Hệ thống danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Tổng cục Hải quan

Bằng dữ liệu điện tử

Theo Quyết định số 82/2003/QĐ-BTC ngày 13/06/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

8

Danh mục cơ quan Thuế

Cục Tin học và Thống kê tài chính phối hợp với Tổng cục Thuế xây dựng

Bằng dữ liệu điện tử

 

9

Danh mục cơ quan Tài chính

Cục Tin học phối hợp với Vụ Ngân sách Nhà nước xây dựng

Bằng dữ liệu điện tử

 

10

Danh mục cơ quan Kho bạc

Cục Tin học phối hợp với Kho bạc Nhà nước xây dựng

Bằng dữ liệu điện tử

 

II

Hệ thống danh mục dự kiến ban hành và cung cấp cho các đơn vị sử dụng trong năm 2004

11

Hệ thống danh mục các công trình đầu tư xây dựng cơ bản

Cục TH&TKTC phối hợp với Vụ Đầu tư, Kho bạc Nhà nước, Vụ ngân sách Nhà nước xây dựng và ban hành

Bằng văn bản và dữ liệu điện tử

 

12

Danh mục chủ đầu tư và Ban quản lý dự án

Cục TH&TKTC phối hợp với Vụ Đầu tư, Kho bạc Nhà nước, Vụ ngân sách Nhà nước xây dựng và ban hành

Bằng văn bản và dữ liệu điện tử

 

13

Danh mục Nguồn vốn

Vụ Ngân sách Nhà nước

Bằng văn bản

 

14

Danh mục Chương trình mục tiêu

Vụ Ngân sách Nhà nước

Bằng văn bản

 

15

Danh mục điểm thu

Kho bạc Nhà nước

Bằng văn bản và dữ liệu điện tử

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 888/QĐ-BTC ngày 23/03/2004 về quy định Hệ thống danh mục điện tử dùng chung ngành Tài chính do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.926

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.169.3