Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 825/QĐ-UBND về phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến cung cấp trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh thực hiện tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2020 do tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu: 825/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Lê Ánh Dương
Ngày ban hành: 29/04/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 825/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 29 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CUNG CẤP TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG CỦA TỈNH THỰC HIỆN TÍCH HỢP VỚI CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chỉnh phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông;

Căn cứ Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bắc Giang;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, tại Tờ trình số 18/TTr-STTTT ngày 24/4/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến cung cấp trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh thực hiện tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2020 (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định).

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan thực hiện tích hợp, kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với các dịch vụ công trực tuyến phê duyệt tại Điều 1.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Lưu: VT, KSTT.
Bản điện tử:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh:
+ CVP, các PVP UBND tỉnh;
+ Các phòng, đơn vị.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ánh Dương

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CUNG CẤP TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG CỦA TỈNH THỰC HIỆN TÍCH HỢP VỚI CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Tên Dịch vụ công trực tuyến/ Thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

Mức độ thực hiện

Lộ trình

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

Sở Công Thương

3

 

Quý II/2020

2

Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn huyện, thành phố

Sở Công Thương

3

 

Quý II/2020

3

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Sở Công Thương

3

 

Quý II/2020

4

Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Sở Công Thương

3

 

Quý II/2020

5

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Sở Công Thương

3

 

Quý II/2020

6

Thông báo hoạt động khuyến mại

Sở Công Thương

 

4

Quý II/2020

7

Xác nhận tình trạng hôn nhân

Sở Tư pháp

3

 

Quý III/2020

8

Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết ở nước ngoài

Sở Tư pháp

3

 

Quý III/2020

9

Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn đã được giải quyết ở nước ngoài

Sở Tư pháp

3

 

Quý III/2020

10

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

Sở Giáo dục và Đào tạo

3

 

Quý II/2020

11

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

Sở Giáo dục và Đào tạo

3

 

Quý II/2020

12

Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông

Sở Giáo dục và Đào tạo

3

 

Quý II/2020

13

Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

4

Quý II/2020

14

Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Ban Quản lý các KCN

 

4

Quý IV/2020

15

Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Sở Lao động -TB&XH

3

 

Quý III/2020

16

Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Sở Lao động -TB&XH

3

 

Quý III/2020

17

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Sở Lao động -TB&XH

3

 

Quý III/2020

18

Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

Sở Lao động -TB&XH

3

 

Quý III/2020

19

Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước

Sở Y tế

3

 

Quý IV/2020

20

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược)theo hình thức xét hồ sơ

Sở Y tế

3

 

Quý IV/2020

21

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

Sở Y tế

3

 

Quý IV/2020

22

Cấp Giấy phép hoạt động đối với phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

 

4

Quý IV/2020

23

Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

 

4

Quý IV/2020

24

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

3

 

Quý III/2020

25

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

3

 

Quý III/2020

26

Cấp lại Giấy chứng nhận Đăng ký hộ kinh doanh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

3

 

Quý III/2020

27

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

3

 

Quý III/2020

28

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

3

 

Quý III/2020

29

Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

3

 

Quý III/2020

30

Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

3

 

Quý III/2020

31

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

3

 

Quý III/2020

32

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

3

 

Quý III/2020

33

Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

3

 

Quý III/2020

34

Cấp phát kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị trực thuộc địa phương

Sở Tài chính

3

 

Quý III/2020

35

Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

Sở Tài chính

 

4

Quý III/2020

36

Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm nhóm II và các loài thuộc Phụ lục II, III CITES

Sở Nông nghiệp và PTNT

3

 

Quý IV/2020

37

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản

Sở Nông nghiệp và PTNT

3

 

Quý IV/2020

38

Cấp, cấp lại chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y

Sở Nông nghiệp và PTNT

3

 

Quý IV/2020

39

Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản

Sở Nông nghiệp và PTNT

3

 

Quý IV/2020

40

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật

Sở Nông nghiệp và PTNT

3

 

Quý IV/2020

41

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

Sở Nông nghiệp và PTNT

 

4

Quý IV/2020

42

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Sở Nông nghiệp và PTNT

 

4

Quý IV/2020

43

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Sở Nông nghiệp và PTNT

 

4

Quý IV/2020

44

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

Sở Nông nghiệp và PTNT

 

4

Quý IV/2020

45

Cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan cấp quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động

Sở Nông nghiệp và PTNT

 

4

Quý IV/2020

46

Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cấp tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3

 

Quý IV/2020

47

Tiếp nhận Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

4

Quý IV/2020

48

Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

4

Quý III/2020

49

Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

4

Quý III/2020

50

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

Sở Thông tin và Truyền thông

3

 

Quý IV/2020

51

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Sở Thông tin và Truyền thông

3

 

Quý IV/2020

52

Cấp giấy phép xuất bản bản tin

Sở Thông tin và Truyền thông

 

4

Quý IV/2020

53

Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

Sở Thông tin và Truyền thông

 

4

Quý IV/2020

54

Cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC)

Sở Ngoại vụ

3

 

Quý IV/2020

55

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Sở Xây dựng

3

 

Quý IV/2020

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 825/QĐ-UBND về phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến cung cấp trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh thực hiện tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2020 do tỉnh Bắc Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.130

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.247.17