Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 790/QĐ-UBND 2022 ứng dụng công nghệ trong phổ biến pháp luật Vĩnh Long

Số hiệu: 790/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Nguyễn Thị Quyên Thanh
Ngày ban hành: 25/04/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 790/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 25 tháng 4 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH “TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Phổ biến, Giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-BTP ngày 12 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch công tác Phổ biến, Giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Kế hoạch công tác Phổ biến, Giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2022;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 342/TTr-STP ngày 25 tháng 3 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các ngành chức có liên quan tổ chức triển khai và thực hiện theo đúng nội dung Kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp;
- Cục công tác phía nam, Bộ Tư pháp;
- UBMTTQVN tỉnh;
- CT, PCT (VX), UBND tỉnh;
- CVP, PVP (NC), UBND tỉnh;
- Đăng trang thông tin PBGDPL tỉnh, Cổng TTĐT Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, 2.13.05.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyên Thanh

 

KẾ HOẠCH

TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày    tháng 4 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục triển khai có chất lượng, hiệu quả, đầy đủ các nhiệm vụ đề ra tại Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021”; Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 theo hướng dẫn tại Công văn số 745/BTP-PBGDPL ngày 14 tháng 3 năm 2022 của Bộ Tư pháp (viết tắt là Công văn 745/BTP-PBGDPL).

- Kịp thời tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Từng bước số hóa công tác PBGDPL, đang dạng hóa các hình thức PBGDPL để việc triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh được thông suốt, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong đội ngũ cán bộ và của Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động triển khai đúng mục tiêu, sát với nội dung, yêu cầu thực tiễn, bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với các đối tượng của Đề án, hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng và hiệu quả.

- Triển khai các hoạt động của Đề án gắn với việc thực hiện các Chương trình, đề án, kế hoạch khác đang được triển khai tại các sở, ngành và địa phương để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị tham gia thực hiện Đề án ở địa phương; phân công rõ trách nhiệm, thời gian, sản phẩm của Đề án.

II. NỘI DUNG

1. Hoàn thiện Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh (viết tắt là Trang PBGDPL tỉnh)

Tiếp tục thực hiện hoàn thiện các nội dung quy định tại mục II Quyết định số 2083/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021” năm 2019 và hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp; Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2022.

- Sản phẩm: Trang PBGDPL tỉnh được hoàn chỉnh và vận hành thông suốt.

2. Liên kết, chia sẻ Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh với các Trang thông tin điện tử (TTĐT) thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh

Liên kết, chia sẻ thông tin với các Trang thông tin điện tử thành phần thuộc Cổng TTĐT tỉnh Vĩnh Long gồm: cấp sở, ngành 27 trang cấp sở, ngành; cấp huyện 08 trang; 12 trang của các đơn vị là đơn vị sự nghiệp công lập; trường đại học, cao đẳng,… trên địa bàn tỉnh để thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL trên Trang PBGDPL tỉnh. Qua đó, nâng cao hiệu quả hoạt động PBGDPL trên địa bàn tỉnh nói chung; cũng như gắn việc chia sẻ thông tin, dữ liệu PBGDPL trên Chuyên mục PBGDPL thông qua việc tích hợp, liên kết Trang PBGDPL tỉnh với Trang TTĐT của các đơn vị.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp; Sở Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh

- Đơn vị phối hợp: các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện) theo trách nhiệm, phạm vi quản lý và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2022.

- Sản phẩm: Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh được liên kết, chia sẻ với Trang thông tin điện tử của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các ngành tỉnh, UBND cấp huyện. Từng đơn vị được cấp quyền để đăng tải: Tài liệu tuyên truyền, PBGDPL; tài liệu phục vụ công tác hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; thông tin, sự kiện,… có liên quan bằng nhiều hình thức phù hợp (tin viết, bài viết, tin ảnh, video,...).

3. Chia sẻ, tích hợp thông tin, tài liệu của Trang PBGDPL tỉnh với Cổng PBGDPL Quốc gia

Vận hành, tích hợp thông tin, tài liệu tuyên truyền,… trên Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh với Cổng thông tin điện tử PBGDPL Quốc gia để chia sẻ thông tin và gắn với việc chuyển đổi số trong PBGDPL theo hướng dẫn tại điểm b, khoản 1, mục I Công văn số 745/BTP-PBGDPL ngày 14 tháng 3 năm 2022 của Bộ Tư pháp.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp; Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh

- Đơn vị phối hợp: Bộ Tư pháp, các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện theo trách nhiệm, phạm vi quản lý và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: năm 2022.

- Sản phẩm: Trang PBGDPL tỉnh được liên thông, tích hợp dữ liệu với Cổng thông tin điện tử PBGDPL Quốc gia.

4. Thực hiện số hóa các tài liệu PBGDPL trên Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh và Chuyên mục PBGDPL được tích hợp, liên kết trên Trang TTĐT của các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND cấp huyện trong tỉnh

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp; tổ chức pháp chế các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện theo trách nhiệm và phạm vi quản lý.

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: năm 2022 và những năm tiếp theo.

- Sản phẩm: các tài liệu PBGDPL được số hóa và đăng tải trên Trang PBGDPL tỉnh; Chuyên mục PBGDPL thuộc Cổng TTĐT các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện trong tỉnh.

5. Xây dựng cơ sở dữ liệu tài liệu hỏi - đáp pháp luật về các lĩnh vực pháp luật người dân và doanh nghiệp trên Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh

Biên soạn các tài liệu hỏi - đáp pháp luật theo từng chuyên đề; lĩnh vực pháp luật hiện hành,… có liên quan mật thiết đến đời sống người dân theo hướng thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ,… để đăng tải trên Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh, phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân và doanh nghiệp.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp; tổ chức pháp chế các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND cấp huyện theo trách nhiệm và phạm vi quản lý.

- Đơn vị phối hợp: Đoàn Luật sư, Hội Luật gia tỉnh và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: năm 2022 và những năm tiếp theo.

- Sản phẩm: Hệ thống nguồn tài liệu hỏi - đáp pháp luật được chia sẻ và đăng tải trên Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh.

6. Xây dựng chuyên mục Hỏi - Đáp pháp luật, để tiếp nhận và giải đáp các câu hỏi về quy định của pháp luật của người dân và doanh nghiệp trên Trang PBGDPL tỉnh

Xây dựng chuyên mục “Tiếp nhận câu hỏi và giải đáp pháp luật” trên Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh. Huy động sự tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước, các Luật sư, Luật gia,… giải đáp các câu hỏi theo hướng: (i) Vận động, khuyến khích các Luật sư, Luật gia tham gia thành Câu lạc bộ, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan giải đáp các câu hỏi do người dân, doanh nghiệp gửi đến trên chuyên mục; (ii) Câu hỏi thuộc ngành, lĩnh vực, thẩm quyền của đơn vị, tổ chức nào, thì đơn vị, tổ chức đó trực tiếp giải đáp hoặc phối hợp với các thành viên trong Câu lạc bộ trả lời câu hỏi trên chuyên mục theo phân quyền của Quản trị Trang thông tin và qua Email của người dân để lại khi đặt câu hỏi; (iii) Thủ trưởng đơn vị trả lời câu hỏi chịu trách nhiệm về nội dung câu trả lời của đơn vị mình trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh.

Qua chuyên mục, sẽ hình thành hệ sinh thái, phát triển tài nguyên dữ liệu thông tin pháp luật trong quá trình thực hiện chuyển đổi số công tác PBGDPL và nắm bắt được nhu cầu tìm hiểu, cần trợ giúp pháp lý của người dân. Từ đó, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh sẽ có đánh giá và xác định các lĩnh vực cần tập trung tuyên truyền, phổ biến cho năm tiếp theo. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, cũng như góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị tại địa phương.

- Đơn vị chủ trì: các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND cấp huyện trong tỉnh theo trách nhiệm và phạm vi quản lý.

- Đơn vị phối hợp: Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long; Báo Vĩnh Long; Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh; các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: năm 2022 và những năm tiếp theo.

7. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác các phần mềm, mạng xã hội,… vào hoạt động PBGDPL

Trên cơ sở hướng dẫn tại điểm b, khoản 5, mục I Công văn 745/BTP- PBGDPL ngày 14 tháng 3 năm 2022 của Bộ Tư pháp; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh chủ động nghiên cứu để biên soạn hoặc tham khảo tài liệu từ các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương hoàn chỉnh tài liệu tuyên truyền, đăng tải lên Trang PBGDPL tỉnh.

Sau khi tài liệu được đăng ký xuất bản theo quy định (nếu có), tiến hành chuyển hóa thành các video có thời lượng khoảng 03 phút/video để đăng trên Trang thông tin PBGDPL tỉnh; thành file âm thanh với thời lượng khoảng 05 phút/file để vừa đăng tải trên Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh, vừa thông qua Email, nhóm Zalo chuyển đến cấp huyện để phát trên hệ thống loa truyền thanh cấp huyện, cấp xã hay hệ thống loa nơi công cộng (như chợ, phà, Trung tâm học tập cộng đồng, Nhà văn hóa cấp xã, khu vực sân hoặc bãi xe của các cơ sở y tế…) hoặc chuyển tải trên nhóm Facebook để tuyên truyền rộng khắp đến Nhân dân.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp chủ động thực hiện, tham mưu Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện trong thực hiện .

- Đơn vị phối hợp: các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: năm 2022 và những năm tiếp theo.

- Sản phẩm: các tài liệu được biên soạn, đăng ký và chuyển hóa thành các file âm thanh, video,… để tuyên truyền.

8. Thực hiện Đề án chuyển đổi số trong công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh

Kịp thời triển khai thực hiện hoàn thành Đề án chuyển đổi số trong công tác PBGDPL theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan.

- Đơn vị chủ trì: các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã theo trách nhiệm và phạm vi quản lý.

- Đơn vị phối hợp: các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: năm 2022 và những năm tiếp theo trên cơ sở nội dung hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Tư pháp.

- Sản phẩm: Báo cáo tổng kết Đề án.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện tốt nội dung Kế hoạch; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ Tư pháp kết quả thực hiện theo đúng quy định.

2. Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ cho việc hoàn thiện Trang thông tin điện tử PBGDPL theo quy định.

3. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch; thường xuyên phối hợp với Sở Tư pháp, Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh đúng thời gian quy định.

4. Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan thông tin truyền thông triển khai tuyên truyền sâu, rộng về chủ trương, về Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long; Báo Vĩnh Long; Cổng thông tin điện tử của tỉnh thường xuyên đưa tin, tuyên truyền, PBGDPL và thông tin về Trang thông tin PBGDPL tỉnh. Tích cực hỗ trợ các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND cấp huyện,… chuyển hóa các tài liệu tuyên truyền trên văn bản thành các file âm thanh, hình ảnh, video,… để đa dạng hóa hình thức PBGDPL, nhất là ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh.

6. Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí hoạt động đã được bố trí trong dự toán hàng năm của cơ quan, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ và theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kịp thời về Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn, giải quyết và tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 790/QĐ-UBND ngày 25/04/2022 về Kế hoạch “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.345

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.140.218
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!