Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 739/1998/QĐ-TCBĐ về cước dịch vụ truyền số liệu chuyển mạch gói do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

Số hiệu: 739/1998/QĐ-TCBĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Bưu điện Người ký: Mai Liêm Trực
Ngày ban hành: 08/12/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 739/1998/QĐ-TCBĐ

Hà Nội, ngày 8 tháng 12 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CƯỚC DỊCH VỤ TRUYỀN SỐ LIỆU CHUYỂN MẠCH GÓI

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN

Căn cứ Nghị định số 12/CP ngày 11/03/1996 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Bưu điện;
Căn cứ quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/05/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính viễn thông;
Căn cứ Nghị định 28/1998/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/05/1998 quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng;
Căn cứ Thông tư 89/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 27/06/1998 hướng dẫn thi hành Nghị định 28/1998/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/05/1998 quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng;
Căn cứ Công văn 1120/VGCP-CNTDDV của Ban Vật giá Chính phủ ngày 02/12/1998 và ý kiến thoả thuận của Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính ngày 28/11/1998 về việc xác định giá, cước Bưu điện chưa có thuế để thực hiện thuế giá trị gia tăng;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Kinh tế - Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này bảng cước dịch vụ truyền số liệu chuyển mạch gói.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 552/QĐ-KTKH ngày 1/10/1997 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện về việc ban hành cước dịch vụ truyền số liệu chuyển mạch gói và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/01/1999.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị chức năng và các đơn vị trực thuộc Tổng cục Bưu điện, Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ban VGCP;
- Lưu VP, KTKH.

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
Mai Liêm Trực

 

BẢNG CƯỚC DỊCH VỤ TRUYỀN SỐ LIỆU CHUYỂN MẠCH GÓI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 739 /1998/QĐ-TCBĐ ngày 8 /12/1998 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Bưu điện)

I. GIÁ CÀI ĐẶT

1. Thuê bao gián tiếp (tốc độ tới 28,8 Kbps): 860.000 đồng/thuê bao

2. Thuê bao trực tiếp (tốc độ tới 64 Kbps):3.600.000 đồng/thuê bao

II. CƯỚC SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG VIETPAC TRONG NƯỚC

A. CƯỚC THUÊ BAO CỔNG (THU THEO THÁNG):

1. Thuê bao gián tiếp: 54.000 đồng/cổng

2. Thuê bao trực tiếp:

2.1. Phạm vi liên lạc trong nước

- Tốc độ tới 28,8 Kbps: 2.270.000 đồng/cổng

- Tốc độ tới 64 Kbps: 4.540.000 đồng/cổng

2.2. Phạm vi liên lạc quốc tế

- Tốc độ tới 28,8 Kbps: 360 USD/cổng

- Tốc độ tới 64 Kbps: 720 USD/cổng

B. CƯỚC THÔNG TIN

1. Cước thông tin của thuê bao gián tiếp:

1.1. Truyền số liệu trong nước: 1.300 đồng/phút

1.2. Truyền số liệu quốc tế: 1,27 USD/phút

2. Cước thông tin của thuê bao trực tiếp:

2.1. Truyền số liệu trong nước: Khách hàng có thể lựa chọn một trong hai hình thức sau:

2.1.1.Hình thức 1:

Tính cước theo khối lượng thông tin trao đổi.

122 đồng/10 Segment hoặc 190 đồng/KB

2.1.2.Hình thức 2:

Thu cước khoán (đã bao gồm cước thuê cổng 2 đầu), không phụ thuộc vào khối lượng thông tin trao đổi.

2.1.2.1. Tốc độ tới 28,8 Kbps:

- Cự ly đến 500 km: 5.450.000 đồng/tháng

- Cự ly trên 500 km đến 1.000 km: 8.180.000 đồng/tháng

- Cự ly trên 1.000 km:16.360.000 đồng/tháng

2.1.2.2. Tốc độ tới 64 Kbps:

- Cự ly đến 500 km: 9.090.000 đồng/tháng

- Cự ly trên 500 km đến 1.000 km:13.630.000 đồng/tháng

- Cự ly trên 1.000 km:27.270.000 đồng/tháng

2.1.2.3. Tốc độ trên 64 Kbps (n x 64 Kbps với n ³ 2)

Ử1 + 0.8 x (n - 1) x AỨ

Trong đó:

- A là cước của tốc độ tới 64 Kbps (mục 2.1.2.2 nêu trên) theo cự ly tương ứng.

- n hệ số tốc độ so với tốc độ 64 Kbps

2.2.Truyền số liệu quốc tế:

Tính cước theo khối lượng thông tin trao đổi:0,17 USD/KB hoặc

0,11 USD/10 segment.

2.3.Khách hàng được giảm cước 20% đối với cổng thứ 3 (ba) trở lên.

III. CƯỚC SỬ DỤNG MẠNG X.25 TOÀN CẦU

1. Cước dịch vụ điểm nối điểm truy nhập trực tiếp, không giới hạn khối lượng thông tin trao đổi (đã bao gồm cước thuê cổng 2 đầu).

Đơn vị: USD/tháng

Từ Việt Nam với

9,6 Kbps

14,4 Kbps

19,2 Kbps

56/64 Kbps

Bắc Mỹ

4.068

4.682

5.057

6.409

Châu Âu

4.426

5.040

5.475

6.409

Châu á - Thái Bình Dương

3.114

3.846

4.281

5.216

Nga, ấn độ, Trung Đông, Châu Phi

5.739

6.114

6.608

7.722

Châu Mỹ Latinh & Caribean

5.500

6.054

6.429

8.258

 

2. Cước dịch vụ điểm nối điểm truy nhập trực tiếp, không giới hạn khối lượng thông tin trao đổi (không bao gồm cước thuê cổng).

2.1.Tốc độ cổng 9,6 Kbps

Từ Việt Nam với

Mức cước tối thiểu (USD/tháng)

Cước lưu lượng (USD/Kb)

Mức tối đa (USD/tháng)

Bắc Mỹ

1.194

0,07

3.842

Châu Âu

1.194

0,10

4.355

Châu á - Thái Bình Dương

1.194

0,07

2.745

Nga, ấn độ, Trung Đông, Châu Phi

1.194

0,10

5.763

Châu Mỹ Latinh & Caribean

1.194

0,11

5.489

 

2.2.Tốc độ cổng 14,4 Kbps

Từ Việt Nam với

Mức cước tối thiểu (USD/tháng)

Cước lưu lượng (USD/Kb)

Mức tối đa (USD/tháng)

Bắc Mỹ

1.194

0,07

4.391

Châu Âu

1.194

0,10

4.803

Châu á - Thái Bình Dương

1.194

0,07

3.430

Nga, ấn độ, Trung Đông, Châu Phi

1.194

0,10

6.037

Châu Mỹ Latinh & Caribean

1.194

0,11

5.969

 

2.3.Tốc độ cổng 19,2 Kbps

Từ Việt Nam với

Mức cước tối thiểu (USD/tháng)

Cước lưu lượng (USD/Kb)

Mức tối đa (USD/tháng)

Bắc Mỹ

1.790

0,07

4.665

Châu Âu

1.790

0,10

5.131

Châu á - Thái Bình Dương

1.790

0,07

3.783

Nga, ấn độ, Trung Đông, Châu Phi

1.790

0,10

6.444

Châu Mỹ Latinh & Caribean

1.790

0,11

6.240

 

2.4.Tốc độ cổng 56/64 Kbps

Từ Việt Nam với

Mức cước tối thiểu (USD/tháng)

Cước lưu lượng

(USD/Kb)

Mức tối đa

(USD/tháng)

Bắc Mỹ

1.790

0,07

5.489

Châu Âu

1.790

0,10

5.489

Châu á - Thái Bình Dương

1.790

0,07

4.176

Nga, ấn độ, Trung Đông, Châu Phi

1.790

0,10

7.040

Châu Mỹ Latinh & Caribean

1.790

0,11

7.613

 

4. Cước dịch vụ mạng hình nhện (đã bao gồm cả cước thuê cổng và cước lưu lượng)

Đơn vị: USD/tháng

Liên lạc qua Hub tại Việt Nam

9,6 Kbps

14,4 Kbps

19,2 Kbps

56/64 Kbps

Mạng hình nhện trong khu vực

3.733

4.119

4.505

5.406

Mạng hình nhện toàn cầu

4.376

4.892

5.535

6.694

 

4.Cước dịch vụ mạng hình sao (đã bao gồm cả cước thuê cổng và cước lưu lượng)

4.1.Cước cho máy nhánh của dịch vụ X25 (đã bao gồm cả cước thuê cổng và cước lưu lượng)

Đơn vị: USD/tháng

Từ Việt Nam với

9,6 Kbps

14,4 Kbps

19,2 Kbps

56/64 Kbps

Bắc Mỹ

1.489

1.775

1.947

2.405

Châu Âu

1.890

2.119

2.348

2.806

Châu á - Thái Bình Dương

1.718

2.062

2.291

2.577

Nga, ấn độ, Trung Đông, Châu Phi

2.176

2.405

2.725

3.093

Châu Mỹ Latinh & Caribean

1.718

1.947

 

 

 

4.2.Cước cho máy chủ của dịch vụ X25 (đã bao gồm cả cước thuê cổng)

Đơn vị: USD/tháng

9,6 Kbps

14,4 Kbps

19,2 Kbps

56/64 Kbps

4.467

6.071

6.300

7.216

 

TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 739/1998/QĐ-TCBĐ về cước dịch vụ truyền số liệu chuyển mạch gói do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.483

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.29.190