Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 99/1998/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 26/05/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 99/1998/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ QUẢN LÝ GIÁ VÀ CƯỚC BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định này quy định việc Nhà nước thống nhất quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông bao gồm giá và cước các dịch vụ bưu chính, viễn thông trong nước, quốc tế.

Điều 2. Cước dịch vụ bưu chính bao gồm cước các dịch vụ nhận gửi, chuyển, phát thư, tiền, bưu phẩm, bưu kiện, phát hành báo chí, ấn phẩm và các dịch vụ khác thông qua mạng lưới khai thác bưu chính. Giá và cước dịch vụ viễn thông bao gồm cước các dịch vụ truyền đưa, lưu trữ, cung cấp thông tin, giá lắp đặt điện thoại thông qua mạng lưới điện thoại, điện báo, telex, internet, kênh thông tin và các dịch vụ khác thuộc mạng lưới khai thác viễn thông.

Điều 3. Nguyên tắc hình thành giá và cước bưu chính, viễn thông :

1. Giá và cước các dịch vụ thuộc lĩnh vực bưu chính, viễn thông của ngành Bưu điện được xây dựng phù hợp với chính sách kinh tế xã hội của Đảng và Nhà nước; phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết; đáp ứng yêu cầu phát triển cơ sở hạ tầng bưu chính, viễn thông quốc gia.

2. Giá và cước bưu chính, viễn thông được hình thành trên cơ sở giá thành của các sản phẩm và dịch vụ; bảo đảm cho các doanh nghiệp bù đắp được chi phí, có lãi hợp lý và làm nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước; phù hợp với khả năng thanh toán của người sử dụng; khuyến khích cạnh tranh lành mạnh.

3. Giá và cước bưu chính, viễn thông quốc tế được quy định bằng đô la Mỹ (USD), áp dụng đối với mọi tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân người nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; được thu bằng đô la Mỹ hoặc bằng đồng Việt Nam theo tỷ giá chính thức do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thu.

Điều 4. Nhiệm vụ và thẩm quyền về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông

1. Thủ tướng Chính phủ:

a) Quyết định các chủ trương, chính sách, cơ chế, nguyên tắc hình thành giá và cước bưu chính, viễn thông trong nước và quốc tế.

b) Quyết định hoặc ủy quyền cho Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện, Thủ trưởng các Bộ, ngành liên quan đàm phán, ký kết các điều ước quốc tế đa phương hoặc song phương về giá và cước bưu chính, viễn thông.

c) ủy quyền cho Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện quyết định cước chuẩn trong nước : Thư thường đến 20 gam; tiếng điện báo; điện thoại.

2. Ban Vật giá Chính phủ:

a) Thẩm định các đề án của Tổng cục Bưu điện về chính sách, cơ chế, nguyên tắc hình thành giá và cước bưu chính, viễn thông trình Thủ tướng Chính phủ. Thẩm định các phương án cước chuẩn các dịch vụ bưu chính, viễn thông ghi tại điểm c, mục 1 Điều 4 do Tổng cục Bưu điện chuẩn bị trình Thủ tướng Chính phủ.

b) Sau khi trao đổi với Bộ Tài chính và các ngành liên quan, quyết định cước các dịch vụ được thanh toán từ nguồn ngân sách :

- Cước truyền báo Nhân dân và báo Quân đội nhân dân;

- Cước phát sóng phát thanh, truyền hình trong nước;

- Phí phát hành báo Nhân dân và báo Quân đội nhân dân.

c) Phối hợp với Tổng cục Bưu điện kiểm soát chi phí sản xuất các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông khi cần thiết.

d) Tổ chức hoặc phối hợp với Tổng cục Bưu điện thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về giá và cước bưu chính, viễn thông theo các quy định của pháp luật.

3. Tổng cục Bưu điện:

a) Xây dựng chính sách, cơ chế, nguyên tắc hình thành giá và cước bưu chính, viễn thông trong nước và quốc tế trình Thủ tướng Chính phủ.

b) Xây dựng phương án cước chuẩn các dịch vụ ghi tại điểm c, mục 1, Điều 4 trình Thủ tướng Chính phủ.

c) Được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền quyết định cước chuẩn trong nước : Thư thường đến 20 gam; tiếng điện báo; điện thoại.

d) Được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền đàm phán, ký kết các điều ước quốc tế đa phương hoặc song phương về giá và cước bưu chính, viễn thông.

đ) Sau khi trao đổi với Ban Vật giá Chính phủ, quy định khung giá và cước hoặc giá và cước cụ thể các dịch vụ sau đây :

- Cụ thể hóa mức cước chuẩn các dịch vụ ghi tại điểm c, mục 1, Điều 4 của Quyết định này;

- Khung giá lắp đặt điện thoại;

- Khung cước hoặc cước cụ thể thuê bao điện thoại và cước đàm thoại nội hạt;

- Truyền số liệu.

e) Quy định khung cước hoặc cước các dịch vụ :

- Điện thoại di động;

- Cước thuê kênh điện thoại đường dài trong nước và quốc tế;

- Internet;

- Đàm thoại đường dài trong nước;

- Thư và điện thoại quốc tế chiều đi;

- Bưu phẩm trong nước.

g) Hướng dẫn, chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông :

- Thực hiện các cam kết và nghĩa vụ quốc tế, đảm bảo lợi ích của Nhà nước, của doanh nghiệp và của người sử dụng dịch vụ bưu chính, viễn thông.

- Xây dựng các phương án giá và cước các dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định của Tổng cục Bưu điện, hoặc Ban Vật giá Chính phủ.

h) Quy định gía hoặc khung giá thanh toán giữa các doanh nghiệp cùng tham gia cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông.

i) Quy định nguyên tắc miễn, giảm cước bưu chính, viễn thông cho các đối tượng sử dụng dịch vụ sau khi thống nhất với Ban Vật giá Chính phủ.

k) Quy định nguyên tắc và chính sách cước thanh toán quốc tế giữa doanh nghiệp bưu chính, viễn thông Việt Nam với các tổ chức bưu chính, viễn thông quốc tế, đảm bảo lợi ích quốc gia và lợi ích của các doanh nghiệp, phù hợp với thông lệ, điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia.

l) Quy định cơ chế quản lý cước các dịch vụ bưu chính, viễn thông đối với các tổ chức được phép bán lại theo quy định của pháp luật.

m) Quyết định đình chỉ thi hành hoặc bãi bỏ các quyết định về giá và cước bưu chính, viễn thông của các doanh nghiệp trong trường hợp các quy định này trái với các quy định của Nhà nước.

n) Thống nhất với Cục Hàng không dân dụng Việt Nam quy định cước vận chuyển túi gói bưu phẩm qua đường hàng không.

o) Chủ trì, phối hợp với Ban Vật giá Chính phủ kiểm soát chi phí sản xuất của các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông khi cần thiết.

p) Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về giá và cước theo các quy định của pháp luật hiện hành.

4. Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông:

a) Chấp hành các mức giá và cước do cơ quan thẩm quyền quy định. Thực hiện các quy định của Nhà nước về quy chế quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông.

b) Xây dựng các phương án giá và cước hoặc khung giá và cước bưu chính, viễn thông trình Tổng cục Bưu điện quyết định hoặc đề nghị Ban Vật giá Chính phủ quyết định theo thẩm quyền.

c) Căn cứ vào khung giá và cước và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Bưu điện, Ban Vật giá Chính phủ, quyết định các mức giá và cước cụ thể của các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông; quyết định và hướng dẫn thực hiện giá và cước các dịch vụ bưu chính, viễn thông ngoài danh mục Nhà nước quy định.

Điều 5. Niêm yết giá, cước bưu chính, viễn thông

Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, các đại lý, nhà hàng, khách sạn và các tổ chức khác được phép bán lại dịch vụ bưu chính, viễn thông phải niêm yết giá và cước công khai, rõ ràng, phù hợp với chủng loại dịch vụ cung cấp.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký, những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện, Trưởng Ban Vật giá Chính phủ chịu trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện Quyết định này.

Điều 7. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence - Freedom – Happiness

--------------

No. 99/1998/QD-TTg

Hanoi , May 26, 1998

 

DECISION

ON THE MANAGEMENT OF POST AND TELECOMMUNICATION PRICES AND CHARGES

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
At the proposal of the General Director of the General Department of Post and Telecommunications,

DECIDES:

Article 1.- This Decision stipulates the unified State management over post and telecommunication prices and charges, including the prices and charges for domestic and international post and telecommunication services.

Article 2.- The post service charges include charges for services of delivering, dispatching mails, money and parcels, distributing newspapers, printed matters and other services via the postal operation network. The telecommunication service prices and charges including charges for information transmitting, recording and supplying services, prices of telephone installation via the telephone network, telegraphs, telex, Internet, communication channels and other services of the telecommunication operation network.

Article 3.- Principles for setting post and telecommunication prices and charges:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. The post and telecommunication prices and charges shall be set on the basis of the product or service prices, ensuring that the enterprises can cover costs, make reasonable profits and fulfill obligations towards the State budget, being suited to the users' payment capability and encouraging healthy competition.

3. The international post and telecommunication prices and charges shall be determined in the US dollar (USD), applicable to all Vietnamese organizations and individuals, foreign organizations and individuals working in Vietnam, shall be collected in USD of in Vietnam dong at the official exchange rate announced by the State Bank of Vietnam at the time of collection.

Article 4.- Tasks and competence in the management of post and telecommunication prices and charges

1. The Prime Minister:

a/ Deciding the strategies, policies, mechanisms and principles for setting domestic and international post and telecommunication prices and charges;

b/ Deciding or authorizing the General Director of the General Department of Post and Telecommunications, the heads of the concerned ministries and branches to negotiate and sign multilateral or bilateral international agreements on post and telecommunication prices and charges;

c/ Authorizing the General Director of the General Department of Post and Telecommunications to decide the domestic standard charges for ordinary mails of up to 20 grams in weight; telex and telephone charges.

2. The Government Pricing Committee:

a/ Evaluating the projects of the General Department of Post and Telecommunications on the policies, mechanisms, principles for setting post and telecommunication prices and charges for submission to the Prime Minister. Evaluating the options on standard charges of post and telecommunication services mentioned in Point c, Item 1, Article 4 prepared by the General Department of Post and Telecommunications and submitting them to the Prime Minister;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Charges for transmitting Nhan Dan (People) and Quan Doi Nhan Dan (People's Army) newspapers;

- Charges for domestic radio and television broadcasting;

- Charges for distributing Nhan Dan and Quan Doi Nhan Dan newspapers.

c/ Coordinating with the General Department of Post and Telecommunications in controlling, when necessary, the production costs of the post and telecommunication enterprises;

d/ Organizing or coordinating with the General Department of Post and Telecommunications in inspecting, supervising and handling violations of post and telecommunication prices and charges in accordance with the provisions of law.

3. The General Department of Post and Telecommunications:

a/ Formulating policies, mechanisms and principles for setting domestic and international post and telecommunication prices and charges and submitting them to the Prime Minister;

b/ Formulating options on the standard charges of services mentioned in Point c, Item 1, Article 4 and submitting them to the Prime Minister;

c/ Being authorized by the Prime Minister to decide the domestic standard charges for ordinary mails of up to 20 grams in weight, telegraph and telephone charges.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.e/ After consulting the Government Pricing Committee, setting the price and charge brackets or specific prices and charges for the following services:

- Specifying the standard charge levels for services mentioned in Point c, Item 1, Article 4 of this Decision;

- The price bracket for telephone installation;

- The telephone package-hiring charge bracket or specific charges and intra-area telephone charges;

- Data transmission.

f/ Setting the charge bracket or charges for the following services:

- Mobile phone;

- Charges for hiring domestic or international long-distance telephone channel;

- Internet;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Outbound international letters and telephone calls;

- Domestic parcels.

g/ Guiding and directing post and telecommunication enterprises:

- To fulfill international commitments and obligations, ensuring the interests of the State, their interests and the interests of post and telecommunication service users.

- To draw up options on the prices and charges for services under the deciding competence of the General Department of Post and Telecommunications or the Government Pricing Committee.

h/ Setting the prices or price brackets for payment between enterprises jointly engaged in the provision of post and telecommunication services;

i/ Laying down the principles for the exemption and/or reduction of post and telecommunication charges for service users after consulting the Government Pricing Committee;

j/ Laying down the principles and adopting the policies on international payment charges between Vietnamese post and telecommunication enterprises and international post and telecommunication organizations; ensuring the national interests and the enterprises' interests in conformity with international practices and agreements which have been signed or acceded to by Vietnam;

k/ Defining the mechanism for management of post and telecommunication service charges with regard to organizations which are permitted to resell such services in accordance with the provisions of law;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.m/ Setting, in agreement with the Vietnam Civil Aviation Department, charges for air transportation of postal matters;

n/ Assuming the prime responsibility and coordinating with the Government Pricing Committee in supervising, when necessary, the production costs of post and telecommunication enterprises;

o/ Organizing the inspection, supervision and handling of violations of prices and charges in accordance with current provisions of law.

4. Post and telecommunication enterprises:

a/ Abiding by the prices and charge rates set by the competent agencies. Complying with the State prescriptions on the management of post and telecommunication prices and charges.

b/ Drawing up options on post and telecommunication prices and charges or price or charge brackets and submitting them to the General Department of Post and Telecommunications for decision or proposing them to the Government Pricing Committee for decision according to its competence.

c/ Basing themselves on the price and charge brackets and guiding documents of the General Department of Post and Telecommunications and the Government Pricing Committee to decide the specific prices and charge levels for post and telecommunication products and services; deciding and guiding the application of prices and charges for post and telecommunication services outside the list prescribed by the State.

Article 5.- Posting up post and telecommunication prices and charges

Post and telecommunication enterprises, agents, restaurants, hotels and other organizations which are permitted to resell post and telecommunication services shall have to post up openly and clearly prices and charges appropriate to the services provided.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The General Director of the General Department of Post and Telecommunications and the head of the Government Pricing Committee shall have to guide the implementation of this Decision.

Article 7.- The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government and the presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to implement this Decision.

 

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
DEPUTY PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/05/1998 về việc quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.366

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.66.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!