Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 722/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Sinh
Ngày ban hành: 13/07/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 722/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CUNG CẤP DỮ LIỆU MỞ CỦA BỘ XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2023 -2025

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 52/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

Thực hiện Quyết định số 17/QĐ-UBQGCĐS ngày 04/4/2023 của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2023;

Thực hiện Quyết định số 1004/QĐ-BXD ngày 31/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Phê duyệt “Kế hoạch chuyển đổi số ngành Xây dựng giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030”;

Thực hiện Quyết định số 504/QĐ-BCĐCĐS ngày 19/5/2023 của Trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng về việc ban hành “Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng năm 2023”;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cung cấp dữ liệu mở của Bộ Xây dựng giai đoạn 2023-2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng Bộ, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đồng chí Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- UBQG về Chuyển đổi số (để b/c);
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Lưu: VT, TTTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Văn Sinh

KẾ HOẠCH

CUNG CẤP DỮ LIỆU MỞ NĂM 2023 CỦA BỘ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 722/QĐ-BXD ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, PHẠM VI

1. Mục đích

- Triển khai cung cấp danh mục dữ liệu mở, công bố dữ liệu mở thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Xây dựng.

- Thúc đẩy người dân, doanh nghiệp khai thác dữ liệu mở phục vụ phát triển kinh tế số, xã hội số.

- Thu thập dữ liệu từ cộng đồng, làm phong phú kho dữ liệu mở của Bộ Xây dựng phục vụ công tác cải cách hành chính, phục vụ mục tiêu điều hành của Chính phủ.

2. Yêu cầu

- Các nội dung cung cấp dữ liệu phải đảm bảo tuân thủ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.

- Xác định cụ thể trách nhiệm cung cấp, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thuộc Bộ, các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện Kế hoạch.

- Việc thực hiện cung cấp dữ liệu phải bảo đảm đủ nguồn lực, thiết thực, chất lượng và hiệu quả.

3. Phạm vi

- Kế hoạch này cung cấp dữ liệu mở thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng tới các cơ quan quản lý nhà nước nhằm phục vụ công tác điều hành.

- Kế hoạch cung cấp thông tin cho người dân, doanh nghiệp nhằm khai thác, hỗ trợ đồng thời tiếp nhận nguồn cung cấp thông tin từ người dân, doanh nghiệp.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN CỤ THỂ NĂM 2023

Các nội dung cung cấp; thời hạn cung cấp; đơn vị chủ trì cung cấp dữ liệu được xác định tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung tâm Thông tin chủ trì, phối hợp với các cơ quan chủ quản dữ liệu xây dựng Cổng thông tin cung cấp dữ liệu mở thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng; Theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan cập nhật dữ liệu vào Cổng dữ liệu mở của Bộ Xây dựng.

2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức quán triệt Kế hoạch tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động đơn vị mình; Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Thông tin khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công việc.

3. Các cơ quan, đơn vị là chủ quản dữ liệu chủ động tiếp nhận ý kiến phản hồi của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp để xác định mức độ ưu tiên trong việc cung cấp, công bố dữ liệu mở. Đồng thời, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thực hiện các hoạt động xây dựng, đóng góp để làm phong phú kho dữ liệu của Bộ Xây dựng./.

PHỤ LỤC:

KẾ HOẠCH CUNG CẤP DỮ LIỆU MỞ CỦA BỘ XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2023 - 2025

STT

Tên Cơ sở dữ liệu

Đối tượng dữ liệu mở

Tên trường của đối tượng dữ liệu mở

Kế hoạch cung cấp

Tần suất cung cấp

Đơn vị chủ trì quản lý và cung cấp

1

Dữ liệu suất vốn đầu tư xây dựng

Thông tin về suất vốn đầu tư xây dựng công trình bình quân trên cả nước

- Loại công trình;

- Mã hiệu;

- Đơn vị tính;

- Suất vốn đầu tư;

- Chi phí xây dựng;

- Chi phí thiết bị.

2023 - 2025

Cập nhật hàng năm (khi có dữ liệu mới)

Cục Kinh tế xây dựng

2

Dữ liệu chỉ số giá xây dựng quốc gia

Thông tin về các chỉ số giá xây dựng

- Loại công trình;

- Tên công trình;

- Năm gốc;

- Chỉ số giá.

2024 - 2025

Cập nhật hàng năm (khi có dữ liệu mới)

Cục Kinh tế xây dựng

3

Dữ liệu định mức xây dựng

Thông tin dữ liệu về định mức xây dựng

- Mã hiệu;

- Tên công tác;

- Đơn vị tính;

- Thành phần hao phí;

- Đơn vị;

- Mức hao phí.

2023 - 2025

Cập nhật hàng năm (khi có dữ liệu mới)

Cục Kinh tế xây dựng

4

Dữ liệu về năng lực hoạt động xây dựng của cá nhân

Thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

- Họ và tên;

- Ngày tháng năm sinh;

- Số CMTND (hoặc hộ chiếu)/CCCD;

- Quốc tịch;

- Trình độ chuyên môn;

- Lĩnh vực hành nghề;

- Hạng;

- Thời hạn.

2023 - 2025

Cập nhật thường xuyên

Cục Quản lý hoạt động xây dựng

5

Dữ liệu về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức

Thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

- Tên tổ chức;

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập số;

- Người đại diện theo pháp luật;

- Địa chỉ trụ sở chính;

- Lĩnh vực hoạt động;

- Hạng;

- Thời hạn.

2023 - 2025

Cập nhật thường xuyên

Cục Quản lý hoạt động xây dựng

6

Dữ liệu về kế hoạch thanh tra

Thông tin về kế hoạch thanh tra hàng năm

- Đối tượng thanh tra;

- Phạm vi, nội dung thanh tra;

- Đơn vị phối hợp.

2023 - 2025

Cập nhật hàng năm

Thanh tra Bộ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 722/QĐ-BXD ngày 13/07/2023 về Kế hoạch cung cấp dữ liệu mở của Bộ Xây dựng giai đoạn 2023-2025

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.083

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.116.201
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!