Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 689/QĐ-TTg năm 2015 về Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 689/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 20/05/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 689/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1911/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh” với các nội dung chủ yếu sau đây:

I. MỤC TIÊU

Triển khai hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) thông suốt, kịp thời, thuận tiện, an toàn trong hệ thống Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh (QPAN) các cấp và các trung tâm giáo dục QPAN nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện giáo dục QPAN cho học sinh, sinh viên, bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng, phổ biến, tuyên truyền kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân.

II. NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN

Xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng CNTT đồng bộ, hệ thống phần mềm ứng dụng, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng của Hội đồng GDQPAN các cấp, các cơ sở giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Đề án do ngân sách nhà nước bảo đảm, thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Quốc phòng

Xây dựng, phê duyệt và tổ chức triển khai, thực hiện Đề án theo quy định của pháp luật.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính cân đối bố trí vốn đầu tư hằng năm để thực hiện Đề án theo quy định hiện hành, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

4. Bộ Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc phòng cân đối bố trí kinh phí chi thường xuyên hằng năm để thực hiện Đề án, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

5. Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tổ chức triển khai thực hiện Đề án ở các trung tâm giáo dục QPAN và thực hiện môn học giáo dục QPAN cho học sinh, sinh viên.

6. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Triển khai thực hiện Đề án trong thực hiện môn học giáo dục QPAN cho học sinh và sinh viên.

7. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Chỉ đạo tổ chức thực hiện Đề án ở các trung tâm giáo dục QPAN thuộc tỉnh và thực hiện môn học giáo dục QPAN cho học sinh, sinh viên.

8. Các Bộ, ban, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan

Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Đề án ở các trung tâm giáo dục QPAN thuộc quyền và thực hiện môn học giáo dục QPAN cho học sinh, sinh viên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cơ quan Thường trực Hội đồng giáo dục QPAN Trung ương (Cục DQTV/BTTM/BQP);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: HC, TH, KGVX, KTTH;
- Lưu: VT, NC (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG




Vũ Đức Đam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 689/QĐ-TTg năm 2015 về Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.285

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.129.123