Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 67/2005/QĐ-UBND về việc chuyển giao chức năng quản lý Nhà nước về công nghệ thông tin và Trung tâm Công nghệ phần mềm Đà Nẵng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ sang Sở Bưu chính Viễn thông do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Số hiệu: 67/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Hoàng Tuấn Anh
Ngày ban hành: 30/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 67/2005/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 05 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM ĐÀ NẴNG TRỰC THUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SANG SỞ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

UỶ BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 55/2005/QĐ-UB ngày 06 tháng 5 năm 2005 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông thành phố Đà nẵng;
Căn cứ Quyết định số 3667/1998/QĐ-UB ngày 30 tháng 6 năm 1998 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quy định về quản lý tổ chức - bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức hành chính - sự nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND
thành phố Đà Nẵng quản lý;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: - Chuyển giao chức năng quản lý Nhà nước về công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố được giao tại Văn bản số 4971/UB-TCCQ ngày 19 tháng 11 năm 2003 của UBND thành phố Đà Nẵng từ Sở Khoa học và Công nghệ sang Sở Bưu chính, Viễn thông thành phố;

- Chuyển giao Trung tâm Công nghệ phần mềm Đà Nẵng được thành lập tại Quyết định số 120/2000/QĐ-UB ngày 08 tháng 11 năm 2000 của UBND thành phố Đà Nẵng hiện trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ sang trực thuộc Sở Bưu chính, Viễn thông thành phố .

Điều 2: Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Giám đốc các Sở Bưu chính, Viễn thông, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai việc bàn giao, tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công nghệ thông tin và Trung tâm Công nghệ phần mềm Đà Nẵng theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Việc tổ chức bàn giao xong trước ngày 10 tháng 06 năm 2005.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4: Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Bưu chính, Viễn thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Giám đốc Trung tâm Công nghệ phần mềm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận
:
- Như Điều 4;
- CT và Các PCT;
- Lưu VP UBND, SNV

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CHỦ TỊCH 
Hoàng Tuấn Anh

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 67/2005/QĐ-UBND về việc chuyển giao chức năng quản lý Nhà nước về công nghệ thông tin và Trung tâm Công nghệ phần mềm Đà Nẵng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ sang Sở Bưu chính Viễn thông do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.156
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145