Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 65/2006/QĐ-UBND về Chuyển giao các chức năng, nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công nghệ thông tin và điện tử từ Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Công nghiệp về Sở Bưu chính Viễn thông tỉnh Gia Lai thực hiện

Số hiệu: 65/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Phạm Thế Dũng
Ngày ban hành: 22/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/2006/QĐ-UBND

Pleiku, ngày 22 tháng 8 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

CHUYỂN GIAO CÁC CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ GIÚP UBND TỈNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ ĐIỆN TỬ TỪ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ SỞ CÔNG NGHIỆP VỀ SỞ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG THỰC HIỆN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ thông tư liên tịch số 02/2004/TTLT-BBCVT-BNV ngày 27/5/2004 của Bộ Bưu chính Viễn thông và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Bưu chính Viễn thông thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Văn bản số 2008/BBCVT-TCCB ngày 6/10/2005 của Bộ Bưu chính Viễn thông về việc triển khai nhiệm vụ của Sở Bưu chính Viễn thông; Văn bản số 35/TB-BBCVT ngày 22/5/2006 của Bộ Bưu chính Viễn thông Thông báo ý kiến kết luận của lãnh đạo Bộ Bưu chính Viễn thông tại Hội nghị giao ban Sở BCVT các tỉnh, các thành phố khu vực phía Nam;

Xét đề nghị của Sở Bưu chính Viễn thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công nghiệp và Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao các chức năng, nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công nghệ thông tin và điện tử từ các cơ quan sau về Sở Bưu chính Viễn thông thực hiện:

1. Chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về công nghệ thông tin ở Sở Khoa học và Công nghệ.

2. Chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về điện tử tin học ở Sở Công nghiệp.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và Giám đốc Sở Công nghiệp phối hợp với các cơ quan có liên quan, chuẩn bị đầy đủ các thủ tục cần thiết; tiến hành chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, công việc, hồ sơ, tài liệu, tài sản, tài chính, kinh phí, trang thiết bị, phương tiện, biên chế, lao động…(nếu có) về công nghệ thông tin và điện tử từ Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công nghiệp về cho Sở Bưu chính Viễn thông quản lý, thực hiện theo đúng qui định hiện hành của nhà nước.

Thời gian bàn giao xong trước ngày 20/9/2006.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc các Sở: Bưu chính Viễn thông, Khoa học và Công nghệ, Công nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Mọi qui định trước đây trái quyết định này đều bãi bỏ.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 65/2006/QĐ-UBND về Chuyển giao các chức năng, nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công nghệ thông tin và điện tử từ Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Công nghiệp về Sở Bưu chính Viễn thông tỉnh Gia Lai thực hiện

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.406
DMCA.com Protection Status

IP: 54.147.16.12