Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 561/QĐ-CHK Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Hàng không Việt Nam Người ký: Đỗ Hồng Cẩm
Ngày ban hành: 15/03/2024 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 561/QĐ-CHK

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHUYỂN ĐỔI SỐ BÁO CHÍ CỦA CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 2269/QĐ-BGTVT ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số của Bộ Giao thông vận tải đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;

Căn cứ Quyết định số 1617/QĐ-BGTVT ngày 11 tháng 02 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí của Bộ Giao thông vận tải đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 651/QĐ-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai chuyển đổi số báo chí của Cục Hàng không Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Cục, Chánh Thanh tra Cục và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Các Phó Cục trưởng;
- Lưu: VT, VP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Hồng Cẩm

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHUYỂN ĐỔI SỐ BÁO CHÍ CỦA CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
(Kèm theo Quyết định số: 561/QĐ-CHK ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam)

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu chung

- Xây dựng công tác báo chí, truyền thông của Cục Hàng không Việt Nam theo hướng hiện đại, phục vụ sự nghiệp đổi mới của đất nước, sự phát triển của ngành hàng không dân dụng Việt Nam nói chung và Cục Hàng không Việt Nam nói riêng.

- Phát triển theo định hướng thông tin, dư luận xã hội, nâng cao quy trình chất lượng biên tập nội dung, độ tương tác của độc giả... để người dân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận thông tin mọi lúc, mọi nơi, không hạn chế về thời gian, không gian, khoảng cách.

- Tạo môi trường, điều kiện làm việc để đội ngũ làm công tác báo chí, truyền thông thích nghi, ứng dụng hiệu quả các nền tảng số, công nghệ số trong hoạt động nghiệp vụ.

- Bảo đảm an toàn thông tin mạng trong việc cung cấp thông tin báo chí chính thống tại Website Cục Hàng không Việt Nam (viết tắt là Website Cục).

2. Mục tiêu cụ thể

a) Mục tiêu đến năm 2025

- Nghiên cứu, ưu tiên đưa nội dung lên nền tảng số trong nước.

- Xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, tối ưu hóa hoạt động.

- Vận hành mô hình phù hợp sự phát triển của khoa học, công nghệ tiên tiến.

- 100% đội ngũ làm công tác báo chí, tuyên truyền được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số báo chí và tác nghiệp trong môi trường báo chí số.

- Có giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên.

b) Mục tiêu đến năm 2030

- Đưa nội dung lên các nền tảng số (ưu tiên nền tảng số trong nước).

- Sử dụng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động.

- Hoạt động, vận hành các mô hình phù hợp với sự phát triển của khoa học, công nghệ tiên tiến, sản xuất nội dung theo các xu hướng báo chí số.

3. Yêu cầu

- Bám sát Quyết định số 2269/QĐ-BGTVT ngày 08/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số của Bộ Giao thông vận tải đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

- Tuyên truyền chính xác, đầy đủ, kịp thời chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Bộ Giao thông vận tải, của Cục Hàng không Việt Nam, tạo sự đồng thuận xã hội, tạo động lực thực hiện thành công chuyển đổi số của Bộ Giao thông vận tải nói chung và chuyển đổi số của Cục Hàng không Việt Nam nói riêng, trong đó có chuyển đổi số báo chí.

- Không ngừng đổi mới phương thức truyền tải, nâng cao chất lượng, ứng dụng các nền tảng công nghệ số; quản lý, áp dụng công nghệ trong quy trình biên tập nội dung, phương thức tiếp cận, không hạn chế không gian, thời gian, địa lý...

- Phối hợp phòng, chống và ứng cứu kịp thời hệ thống thông tin của Cục Hàng không Việt Nam với các Cục thuộc Bộ Giao thông vận tải và các đơn vị khác có liên quan khi có sự cố (nếu có).

II. NHIỆM VỤ

1. Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức đối với đội ngũ làm công tác báo chí, truyền thông về vai trò chuyển đổi số báo chí đồng bộ với Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, Chương trình Chuyển đổi số của Bộ Giao thông vận tải.

- Chủ trì: Văn phòng Cục

- Phối hợp: các cơ quan, tổ chức thuộc Cục

- Thời gian thực hiện: hằng năm và cả giai đoạn.

2. Biểu dương, tôn vinh trên Website Cục tổ chức, cá nhân có thành tích, sáng kiến trong quá trình chuyển đổi số nói chung và chuyển đổi số báo chí nói riêng để chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa, nhân rộng.

- Chủ trì: Văn phòng Cục

- Phối hợp: các cơ quan, tổ chức thuộc Cục

- Thời gian thực hiện: hằng năm và cả giai đoạn.

3. Rà soát, xây dựng, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản về báo chí và các văn bản, quy định có liên quan của Cục Hàng không Việt Nam nhằm thúc đẩy, hỗ trợ quá trình chuyển đổi số báo chí.

- Chủ trì: Văn phòng Cục

- Phối hợp: các cơ quan, tổ chức thuộc Cục

- Thời gian thực hiện: khi có sự thay đổi về quy định, chính sách, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

4. Thực hiện chuyển đổi phiên bản của hệ thống địa chỉ giao thức internet từ IPV4 sang IPV6; sửa đổi, bổ sung nội dung Website Cục Hàng không Việt Nam (caa.gov.vn)

- Chủ trì: Văn phòng Cục

- Phối hợp: các cơ quan, tổ chức thuộc Cục

- Thời gian thực hiện: quý I, II năm 2024.

5. Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ làm công tác báo chí, truyền thông về các kỹ năng cơ bản, cần thiết cho chuyển đổi số báo chí; kỹ năng về công nghệ thông tin, an toàn thông tin.

- Chủ trì: Phòng Tổ chức cán bộ

- Phối hợp: các cơ quan, tổ chức thuộc Cục

- Thời gian thực hiện: hằng năm và cả giai đoạn.

6. Lập kế hoạch, xây dựng dự toán kinh phí để duy trì, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyển đổi số báo chí.

- Chủ trì: Văn phòng

- Phối hợp: Phòng Tài chính

- Thời gian thực hiện: hằng năm và cả giai đoạn.

7. Báo cáo công tác chuyển đổi số báo chí theo quy định.

- Chủ trì: Văn phòng Cục

- Thời gian thực hiện: báo cáo Bộ Giao thông vận tải (qua Trung tâm công nghệ thông tin) trước ngày 01 tháng 12 hằng năm.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Từ nguồn ngân sách nhà nước hằng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

2. Tăng cường lồng ghép kinh phí tuyên truyền từ các đề tài, đề án, chương trình, kế hoạch...liên quan đã được phê duyệt.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên đây là Kế hoạch triển khai chuyển đổi số báo chí của Cục Hàng không Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Yêu cầu các cơ quan, tổ chức triển khai thực hiện.

Trong quá trình thực hiện có sự thay đổi về thể chế, chính sách, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về chuyển đổi số báo chí, hoặc có khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, các cơ quan, tổ chức gửi ý kiến (qua Văn phòng Cục) để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Cục xem xét, xử lý kịp thời./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 561/QĐ-CHK ngày 15/03/2024 về Kế hoạch triển khai chuyển đổi số báo chí của Cục Hàng không Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


148

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.104.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!