Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 56/2004/QĐ-UB về việc thành lập Ban Quản lý dự án CNTT thuộc Ban CNTT Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Số hiệu: 56/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 14/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 56/2004/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ "VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT THUỘC BAN CNTT THÀNH PHỐ HÀ NỘI ".

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/1/2003 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP;
Căn cứ Qui hoạch công nghệ thông tin Thành phố đến 2010;
Căn cứ Quyết định số 18/2004/QĐ-UB ngày 12/2/2004 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Công nghệ thông tin (CNTT) Thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội và đề nghị của Trưởng Ban CNTT Thành phố tại Tờ trình số 109/TTr-BCNTT ngày 22/3/2004,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

1- Thành lập BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN trực thuộc Ban Công nghệ thông tin (CNTT) Thành phố Hà Nội.

- Ban Quản lý dự án CNTT là đơn vị sự nghiệp có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định của Nhà nước.

- Trụ sở đặt tại 39 phố Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Quản lý dự án CNTT:

1/ Chức năng, nhiệm vụ:

Giúp Trưởng Ban CNTT Thành phố, tổ chức triển khai, quản lý, điều hành các Dự án do Ban CNTT Thành phố được giao làm chủ đầu tư theo đúng các qui định hiện hành của Nhà nước và của Thành phố về quản lý đầu tư và xây dựng. Cụ thể:

- Chuẩn bị các dự án đầu tư

- Thực hiện các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc lĩnh vực CNTT của Thành phố.

- Thực hiện việc kết thúc đầu tư xây dựng, đưa dự án vào khai thác, sử dụng.

2/ Tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Dự án CNTT:

- Ban Quản lý Dự án CNTT có Giám đốc và Phó Giám đốc. Việc bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc thực hiện theo qui định hiện hành của Thành phố.

- Biên chế của Ban Quản lý Dự án CNTT được cân đối trong biên chế của Ban CNTT Thành phố. Khi cần thiết, Ban Quản lý Dự án CNTT được ký hợp đồng lao động theo qui định.

3/ Kinh phí hoạt động của Ban Quản lý Dự án CNTT:

Kinh phí hoạt động của Ban Quản lý Dự án CNTT trích từ kinh phí quản lý dự án và được cân đối từ kinh phí hoạt động của Ban CNTT Thành phố.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố, Trưởng Ban CNTT Thành phố, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 56/2004/QĐ-UB về việc thành lập Ban Quản lý dự án CNTT thuộc Ban CNTT Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.979

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.35.159