Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 544/QĐ-PCAIDSMTMD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm Người ký: Trương Vĩnh Trọng
Ngày ban hành: 09/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số: 544/QĐ-PCAIDSMTMD

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THIẾT LẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM

CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM

Căn cứ Nghị định số 33/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 50/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm;
Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thiết lập Trang tin điện tử “Phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm” (sau đây gọi tắt là Trang tin điện tử) tích hợp vào Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Điều 2. Văn phòng Chính phủ đảm bảo các điều kiện hoạt động của Trang tin điện tử và chỉ đạo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ:

1. Thành lập Ban biên tập;

2. Xây dựng nội dung thông tin, hạ tầng công nghệ kỹ thuật và duy trì hoạt động của Trang tin điện tử theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật.

Điều 3. Các Bộ: Công an, Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội, các Bộ ngành là thành viên Ủy ban Quốc gia, Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin kịp thời, thường xuyên; đồng thời tổ chức giới thiệu, hướng dẫn rộng rãi về Trang tin điện tử.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Trang tin điện tử trích từ nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước trong kế hoạch hàng năm của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm do ngân sách nhà nước cấp, được bố trí dự toán ngân sách hàng năm của Văn phòng Chính phủ và cấp cho Cổng Thông tin điện tử Chính phủ quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6. Các Bộ, ngành, Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).

CHỦ TỊCH
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trương Vĩnh Trọng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 544/QĐ-PCAIDSMTMD ngày 09/11/2010 thiết lập trang thông tin điện tử của Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm do Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.159

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.62.183
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!