Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 54/2003/QĐ-BBCVT ban hành cước thuê kênh viễn thông quốc tế do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

Số hiệu: 54/2003/QĐ-BBCVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Bưu chính, Viễn thông Người ký: Đặng Đình Lâm
Ngày ban hành: 20/03/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 54/2003/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG SỐ 54/2003/QĐ-BBCVT NGÀY 20 THÁNG 03 NĂM 2003 BAN HÀNH CƯỚC THUÊ KÊNH VIỄN THÔNG QUỐC TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Căn cứ Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông;
Căn cứ Thông tư số 03/1999/TT-TCBĐ ngày 11/5/1999 của Tổng cục Bưu điện hướng dẫn thi hành Nghị định số 109-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông và Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bảng cước dịch vụ thuê kênh viễn thông quốc tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2003, thay thế Quyết định số 26/2002/QĐ-BBCVT ngày 18/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành bảng cước dịch vụ thuê kênh viễn thông quốc tế.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông, Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thuê kênh viễn thông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

  

Đặng Đình Lâm

(Đã ký)

 

BẢNG CƯỚC DỊCH VỤ THUÊ KÊNH VIỄN THÔNG QUỐC TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 54/2003/QĐ-BBCVT ngày 20/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông)

1. Cước thuê theo tháng (đầu phía Việt Nam - half circuit):

1.1. Cước thuê kênh qua cáp biển:

Đơn vị tính: USD/tháng

Loại kênh

Vùng liên lạc 1

Vùng liên lạc 2

 

Cước trần

Cước sàn

Cước trần

Cước sàn

a) Kênh điện thoại

 

 

 

 

M 1040 thoại

1.915

1.341

2.151

1.613

M 1040 thoại/số liệu

2.250

1.575

2.527

1.895

M 1020 thoại/số liệu

2.298

1.608

2.579

1.935

b) Kênh điện báo

 

 

 

 

- 50 baud

 

 

 

 

+ Đơn công

479

335

538

404

+ Song công

717

502

806

605

- 100 baud

 

 

 

 

+ Đơn công

574

402

645

484

+ Song công

862

604

968

726

- 200 baud

 

 

 

 

+ Đơn công

767

537

860

645

+ Song công

1.149

805

1.292

969

c) Kênh ở các tốc độ:

 

 

 

 

- 300 b/s

767

537

860

645

- 1200 b/s

959

671

1.076

807

- 2400 b/s

1.246

872

1.398

1.048

- 4800 b/s

1.533

1.073

1.721

1.291

- 9600 b/s

2.184

1.529

2.453

1.839

- 19,2 Kb/s

2.602

1.821

2.921

2.190

- 64 Kb/s

3.209

2.247

3.604

2.703

- 128 Kb/s

4.860

3.402

4.860

3.645

- 192 Kb/s

6.130

4.291

6.130

4.597

- 256 Kb/s

7.606

5.324

7.606

5.704

- 384 Kb/s

9.464

6.625

9.464

7.098

- 512 Kb/s

11.737

8.216

11.737

8.803

- 768 Kb/s

12.511

8.757

12.511

9.383

- 896 Kb/s

13.887

9.721

13.887

10.415

- 1024 Kb/s

15.263

10.684

15.263

11.447

- 1152 Kb/s

18.468

12.928

18.468

13.851

- 2048 Kb/s

22.710

15.897

22.710

17.033

- 34 Mb/s

218.016

152.611

218.016

163.512

- 45 Mb/s

299.772

209.840

299.772

224.829

- 155 Mb/s

715.365

500.756

715.365

536.524

Ghi chú:

- Vùng liên lạc quốc tế 1 là vùng từ Việt Nam tới các quốc gia và vùng lãnh thổ sau: Japan, China, Singapore, Thailand, Hongkong, Laos, Cambodia, Malaysia, Indonesia, Philippines, Taiwan, South Korea.

- Vùng liên lạc quốc tế 2 là vùng từ Việt Nam tới các quốc gia và vùng lãnh thổ còn lại trên thế giới.

1.2. Cước thuê kênh qua vệ tinh:

- Cước thuê kênh qua vệ tinh không phân biệt theo vùng.

- Mức cước thuê kênh qua vệ tinh bằng mức cước vùng liên lạc 1 của bảng cước thuê kênh qua cáp biển quy định tại mục 1.1 nêu trên.

2. Cước thuê ngày:

 

Thời gian thuê

Mức cước thuê ngày

1

Thời gian thuê đến 2 ngày

Số ngày thuê (x) 1/10 Cước thuê tháng

2

Thời gian thuê 3 - 10 ngày

Số ngày thuê (x) 1/20 Cước thuê tháng

3

Thời gian thuê lớn hơn 10 ngày

Số ngày thuê (x) 1/25 Cước thuê tháng

3. Cước thuê kênh phần kéo dài trong nước:

3.1. Cước thuê kênh đường dài liên tỉnh (nếu có): Áp dụng theo bảng cước thuê kênh viễn thông liên tỉnh do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông quy định.

3.2. Cước thuê kênh nội tỉnh (đã bao gồm cả phần truyền dẫn nội hạt): Thống nhất như áp dụng đối với kênh thuê riêng liên tỉnh.

4. Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thuê kênh viễn thông quốc tế được quyền quyết định các mức cước cụ thể trong khung cước đã được quy định tại Quyết định này.

5. Các mức cước trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT.

THE MINISTER OF POSTS AND TELEMATICS (MPT)
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 54/2003/QD-BBCVT

Hanoi, March 20, 2003

 

DECISION

PROMULGATING THE TABLE OF INTERNATIONAL PRIVATE LEASED CIRCUIT (IPLC)

MINISTER OF MINISTER OF POSTS AND TELEMATICS

In accordance with Decree 90/2002/ND-CP dated November 11, 2002 of the Government regulating the functions, duties, range of competence and organizational structure of the Ministry of Posts and Telematics (MPT);
In accordance with Decision 99/1998/QD-TTg dated May 26, 1998 of the Prime Minister governing the management of posts and telecommunications tariffs and charges;
- In accordance with Circular 03/1999/TT-TCBD dated May 11, 1999 of the Department General of Posts and Telecommunications (DGPT) providing guidance to the implementation of Decree 109/1997/ND-CP dated November 12, 1997 of the Government concerning the posts and telecommunications sector, and Decision 99/1998/QD-TTg dated May 26, 1998 of the Prime Minister governing the management of posts and telecommunications tariffs and charges;
At the proposal of the Director of the Planning-Finance Department,

HEREBY DECIDES:

Article 1. Attached to this decision is the table of IPLC charges.

Article 2. This decision comes into force on April 1, 2003 and replaces Decision 26/2002/QD-BBCVT dated December 18, 2002 of the Minister of MPT governing the issuance of the IPLC tariff table.

Article 3. Chiefs of Offices, Director of the Planning-Finance Department, directors of units under MPT; general directors, directors of enterprises providing telecommunications circuit leasing service, and directors of related units are due to implement this decision.

 
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 54/2003/QĐ-BBCVT ban hành cước thuê kênh viễn thông quốc tế do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.852

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.24.208