Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 48/2003/QĐ-UB về việc thành lập Trung tâm Tin học thuộc Văn phòng HĐND và UBND Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 48/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 21/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 48/2003/QĐ-UB   

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ "VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM TIN HỌC THUỘC VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI"

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Quyết định 112/2001/QĐ-TTg ngày 25/7/2001 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2005;
Căn cứ Quyết định số 80/2002/QĐ-UB , ngày 31/05/2002 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2001-2005;
Căn cứ Quyết định số 03/2003/QĐ-UB , ngày 03/01/2003 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Điều hành Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2005 Thành Phố Hà Nội.
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố tại Tờ trình số 06/TTr-VP ngày 03/4/2003 và đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Trung tâm Tin học trực thuộc Văn phong HDND và UBND Thành phố Hà Nội với nội dung như sau:

 Tên gọi:Trung tâm Tin học Thành phố Hà Nội.

 Trung tâm là tổ chức sự nghiệp, có con dấu riêng, sử dụng tài khoản của Văn phòng HĐND và UBND Thành phố để giao dịch khi cần thiết.

 Trụ sở của Trung tâm đặt tại Văn phòng HĐND và UBND Thành phố Hà Nội.

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Trung tâm:

 Chức năng: Trung tâm Tin học Thành phố có chức năng tổ chức thực hiện các hoạt động tin học phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của HĐND và UBND Thành phố.

 Nhiệm vụ:

 1- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghệ thông tin của Văn phòng HĐND và UBND Thành phố bao gồm:

 - Lập và tổ chức thực hiện các đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước thuộc trách nhiệm của Văn phòng HĐND và UBND Thành phố.

 - Tổ chức bồi dưỡng và đào tạo tin học cho cán bộ, công chức quản lý và thực hành Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước của các cấp các ngành thuộc UBND Thành phố Hà Nội. Nhằm đáp ứng nhu cầu cao về hiệu quả và chất lượng trong công tác tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước.

 - Thực hiện đề tài, đề án, dự án ứng dụng công nghệ thông tin liên quan đến lĩnh vực Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước.

 - Hỗ trợ thực hiện đề án ISO của Văn phòng.

 2- Tổ chức xây dựng và quản lý hệ thống thông tin điện tử, tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước;

 - Xây dựng mối quan hệ phối hợp với Trung tâm tin học của Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Thành ủy trong việc: ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chỉ đạo, quản lý điều hành của Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố và cấp ủy, chính quyền cấp quận, huyện, các sở, ban, ngành thuộc UBND Thành phố Hà Nội.

 3- Tham mưu, giúp việc Ban điều hành Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước Thành phố trong việc: Triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước trên địa bàn Thành phố, chuẩn bị các điều kiện phục vụ xây dựng chính quyền điện tử theo sự chỉ đạo của Chính phủ.

 - Là đầu mối trao đổi thông tin trên mạng tin học của Thành phố và truy nhập vào trang thông tin điện tử của Chính phủ.

 - Tổ chức xây dựng trung tâm tích hợp cơ sở dữ liệu của Thành phố, kết nôi với các quận, huyện, sở, ban, ngành, để hình thành trung tâm dữ liệu kinh tế - xã hội.

Tổ chức, bộ máy, biên chế của Trung tâm:

 - Trung tâm có Giám đốc, 1 Phó Giám đôc; Giám đốc Trung tâm, Phó Giám đốc do Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố bổ nhiệm. Giám đốc, Phó Giám đốc và các chức danh khác được hưởng phụ cấp chức vụ theo quy định hiện hành. Đối với cán bộ kiêm chức chỉ được hưởng phụ cấp một chức vụ cao nhất. Cán bộ chuyên môn nghiệp vụ và chuyên viên kỹ thuật được điều động và tiếp nhận theo quy định hiện hành của UBND Thành phố.

 Biên chế được giao là 5 (năm) người theo nguyên tắc giao tăng biên chế cho Văn phòng HĐND và UBND Thành phố.

 - Căn cứ nhu cầu phát triển công việc, Trung tâm được thuê tư vấn và ký hợp đồng lao động theo chế độ hiện hành với những người có nhiệm vụ và kỹ thuật phù hợp để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 3: Kinh phí quản lý hành chính và quỹ lương:

- Các khoản chi phí hành chính và quỹ lương của Trung tâm giao Văn phòng HĐND và UBND Thành phố Thành phố lập dự trù bổ sung vào kinh phí hoạt động của Văn phòng.

 - Kinh phí đầu tư trang thiết bị cho hoạt động của Trung tâm do Trung tâm xây dựng đề án riêng, báo cáo Chánh Văn phòng HĐND và UBND trình UBND Thành phố phê duyệt.

Điều 4: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng Ban tổ chức Chính quyền Thành phố, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành thuộc Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Giám đốc Trung tâm Tin học chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ./.

 

 

TM/ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Nguyễn Quốc Triệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 48/2003/QĐ-UB về việc thành lập Trung tâm Tin học thuộc Văn phòng HĐND và UBND Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.335

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.125