Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4334/2004/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Lê Ngọc Trọng
Ngày ban hành: 03/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4334/2004/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH “QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRANG TIN ĐIỆN TỬ BỘ Y TẾ”

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP , ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 55/2001/NĐ-CP , ngày 23/8/2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet;
Căn cứ Quyết định số 71/2004/QĐ-BCA(A11), ngày 29/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành “Quy định về đảm bảo an toàn, an ninh trong hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet”;
Căn cứ Quyết định số 168/2004/QĐ-TTg, ngày 22/9/2004 của Thủ tướng Chính phủ quy định về Danh mục độ tuyệt mật, tối mật trong ngành Y tế;
Căn cứ Quyết định số 981/2004/QĐ-BCA(A11), ngày 28/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Công an về Danh mục bí mật Nhà nước mức độ mật trong ngành Y tế;
Căn cứ Quyết định số 6443/2003/QĐ-BYT, ngày 19/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Trang tin điện tử của Bộ Y tế Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên Internet;
Căn cứ Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 314/GP-BC, ngày 09/7/2004 của Cục trưởng Cục Báo chí - Bộ Văn hóa - Thông tin;
Theo đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Ông Chánh Văn phòng Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế tổ chức và hoạt động của Trang tin điện tử Bộ Y tế".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng, Lãnh đạo các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ Y tế và các đơn vị, cá nhân có liên quan và các thành viên Ban Biên tập trang tin điện tử Bộ Y tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
Lê Ngọc Trọng

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TRANG TIN ĐIỆN TỬ BỘ Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4334 /QĐ-BYT ngày 03/12/2004 )

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tiêu chí, mục tiêu hoạt động

1. Trang tin điện tử Bộ Y tế nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên Internet (Website Bộ Y tế) là cơ quan thông tin điện tử của Bộ Y tế có chức năng cung cấp thông tin chính thức cho nhân dân trong nước và người nước ngoài về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trên Internet.

2. Website Bộ Y tế là đầu mối kết nối hoạt động cung cấp thông tin qua mạng Internet của Bộ Y tế, hướng tới phục vụ triển khai hoạt động dịch vụ công về thông tin y tế và xây dựng mối quan hệ trực tuyến giữa Bộ Y tế với nhân dân.

Điều 2. Trách nhiệm cung cấp thông tin

1. Các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng Bộ Y tế (gọi tắt là các đơn vị) có trách nhiệm cung cấp các thông tin, văn bản về các hoạt động liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của đơn vị (ít nhất trong tuần, mỗi đơn vị có một tin bài) để thường xuyên cập nhật, đổi mới và phong phú thông tin.

2. Lãnh đạo các đơn vị chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đơn vị cung cấp để đăng tải trên website.

Điều 3. Định dạng các tin được cung cấp.

1. Bản giấy (có ký tên và các địa chỉ liên hệ rõ ràng)

2. Bản số hoá bài viết: font Unicode, Vietkey 2000; kiểu chữ Arial; cỡ chữ 10.

3. Bản số hoá ảnh: tên file.jpg hoặc tên file.gif (không quá 150 x 150 pixels)

Điều 4. Bảo mật thông tin và an ninh, an toàn mạng

Các nguyên tắc về bảo mật thông tin và an ninh, an toàn mạng thực hiện theo các quy định của pháp luật.

Chương 2:

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHIỆM VỤ BAN BIÊN TẬP

Điều 5. Cơ cấu tổ chức

1. Ban biên tập website Bộ Y tế chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban cán sự Đảng và Bộ trưởng Bộ Y tế.

Ban biên tập bao gồm:

a) Trưởng Ban biên tập.

b) Phó trưởng Ban biên tập.

c) Các Uỷ viên Ban biên tập.

d) Ban Thư ký.

2. Trưởng Ban Biên tập.

a) Trưởng Ban biên tập chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng về website Bộ Y tế.

b) Trưởng Ban biên tập có thể uỷ quyền cho Phó Trưởng Ban biên tập thường trực giải quyết các công việc hằng ngày.

3. Phó Trưởng Ban biên tập.

a) Phó Trưởng Ban biên tập thường trực có trách nhiệm điều phối các hoạt động chuyên môn và trực tiếp điều hành Ban Thư ký.

b) Phó Trưởng Ban biên tập: giúp việc cho Trưởng Ban biên tập và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban biên tập về những việc được phân công.

4. Uỷ viên Ban Biên tập.

Uỷ viên Ban Biên tập chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Biên tập về việc cung cấp tin cho website.

5. Ban Thư ký.

a) Ban Thư ký là bộ phận thường trực giúp việc, chịu sự điều hành trực tiếp của Phó Trưởng Ban biên tập thường trực, giúp việc cho Ban Biên tập trong các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và là đầu mối phối hợp bộ phận kỹ thuật duy trì hoạt động, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống.

b) Ban Thư ký chịu trách nhiệm biên tập các thông tin chung và các thông tin đột xuất được Lãnh đạo Ban Biên tập giao.

c) Trưởng Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Phó Trưởng Ban Biên tập thường trực về mọi hoạt động của Ban Thư ký và về mặt kỹ thuật (kể cả các lỗi chính tả) của các thông tin được đưa lên mạng.

Chương 3:

QUY TRÌNH CUNG CẤP, BIÊN TẬP, KIỂM DUYỆT VÀ DỠ BỎ TIN

Điều 6. Cung cấp tin.

1. Người thực hiện:

a) Lãnh đạo và Chuyên viên các đơn vị cơ quan Bộ Y tế

b) Cán bộ, công chức, viên chức trong ngành y tế

c) Các cộng tác viên, phóng viên, biên dịch viên

2. Yêu cầu:

Cung cấp tintheo đúng tiêu chí,mục tiêu hoạt động của website Bộ Y tế.

Điều 7. Quy trình biên tập, kiểm duyệt và dỡ bỏ tin.

1. Cán bộ, chuyên viên các đơn vị tiếp nhận, xử lý và cung cấp tin bài, trình Lãnh đạo đơn vị kiểm duyệt lần 1.

2. Lãnh đạo các đơn vị kiểm duyệt lần 1 và ký xác nhận nội dung các thông tin của đơn vị cung cấp để đăng tải trên website.

3. Lãnh đạo Ban Biên tập kiểm duyệt lần 2, quyết định đưa tin và dỡ bỏ tin trong trường hợp cần thiết.

Chương 4:

TÀI CHÍNH

Điều 8. Nguồn kinh phí.

1. Vụ Kế hoạch - Tài chính Bộ Y tế có kế hoạch phân bổ kinh phí chi quản lý hành chính hằng năm cho việc duy trì và phát triển website Bộ Y tế.

2. Các nguồn thu hợp pháp pháp khác từ khai thác dịch vụ của website.

Điều 9. Quản lý và sử dụng nguồn kinh phí:

1. Giao cho Văn phòng Bộ quản lý nguồn kinh phí, chi tiêu theo đúng các quy định của Pháp luật về tài chính - kế toán.

2. Văn phòng Bộ được phép sử dụng con dấu và tài khoản của Văn phòng để giao dịch.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
Lê Ngọc Trọng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4334/2004/QĐ-BYT ngày 03/12/2004 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trang tin điện tử Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.403

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.83.154
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!