Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 409/QĐ-BTTTT năm 2017 Kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2017 của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu: 409/QĐ-BTTTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Phan Tâm
Ngày ban hành: 23/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 409/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN IPv6 NĂM 2017 CỦA BAN CÔNG TÁC THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN IPv6 QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Chỉ thị số 03/2008/CT-BTTTT ngày 06/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thúc đẩy sử dụng địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6;

Căn cứ Quyết định số 541/QĐ-BTTTT ngày 07/04/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc kiện toàn thành viên Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam - Thường trực Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2017 của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; các thành viên Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia; Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet; Nhà đăng ký tên miền “.vn”, báo điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, VNNIC (110b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Tâm

 


KẾ HOẠCH

THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN IPv6 NĂM 2017 CỦA BAN CÔNG TÁC THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN IPv6 QUỐC GIA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 409/QĐ-BTTTT ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

I. Kiện toàn nhân sự Ban Công tác

STT

Nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Nội dung, kết quả

Thời hạn

1

Kiện toàn thành viên Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia

VNNIC

Vụ TCCB, Các đơn vị

- Quyết định kiện toàn thành viên Ban Công tác.

Tháng 3/2017

II. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách

STT

Nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Nội dung, kết quả

Thời hạn

1

Nghiên cứu đề xuất chuyên đề IPv6 trong hoạt động của Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT.

Vụ CNTT

VNNIC, Cục Tin học hóa

- Trình Lãnh đạo Bộ để báo cáo đề xuất Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT bổ sung nội dung chuyên đề IPv6 trong hoạt động của Ủy ban.

Tháng 11/2017

2

Xây dựng văn bản, chính sách để tăng cường ứng dụng IPv6 trong cơ quan Đảng và Nhà nước

Cục Tin học hóa, VNNIC

Vụ CNTT, Cục Bưu điện Trung ương, Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ

- Văn bản điều hành của Bộ Thông tin và Truyền thông về thúc đẩy IPv6 trong ứng dụng CNTT của cơ quan Đảng và Nhà nước.

Tháng 6/2017

3

Bổ sung nội dung yêu cầu hỗ trợ, sử dụng IPv6 trong các VBQPPL, chương trình, đề án về viễn thông và CNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông; Nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách tạo lập thị trường.

Cục Viễn thông

VNNIC, Vụ Pháp chế

- Nghiên cứu, bổ sung quy định, chính sách yêu cầu bắt buộc các ISP, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 4G LTE triển khai IPv6, áp dụng trong cấp và gia hạn giấy phép cung cấp dịch vụ.

Tháng 12/2017

Cục Tin học hóa, Vụ CNTT

VNNIC, Cục Bưu điện Trung ương, Vụ Pháp chế

- Nghiên cứu, bổ sung quy định chính sách yêu cầu bắt buộc ứng dụng IPv6 trong khối Chính phủ bao gồm mạng lưới, dịch vụ công, ứng dụng chính phủ điện tử. Bắt buộc các Website chính của Cơ quan Đảng, Nhà nước phải hỗ trợ IPv6.

- Nghiên cứu, bổ sung quy định bắt buộc hỗ trợ IPv6 trong dịch vụ CNTT thuê/mua ngoài của cơ quan Nhà nước.

Tháng 12/2017

Cục Viễn thông

Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, VNNIC

- Yêu cầu nhà đầu tư, nhà thầu trong các chương trình viễn thông công ích có lộ trình hỗ trợ IPv6 theo đúng Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6.

Tháng 12/2017

Các đơn vị chủ trì triển khai nhiệm vụ liên quan

VNNIC

Nội dung IPv6 được bổ sung đồng bộ trong xây dựng, triển khai các VBQPPL, chương trình, đề án về viễn thông và CNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông, đặc biệt trong triển khai các văn bản: Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 Quy định thí điểm về thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước; Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử; Quyết định số 392/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 Phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp CNTT đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 Phê duyệt Đề án “Đưa Việt Nam sớm thành nước mạnh về CNTT và truyền thông”; Quyết định số 32/2012/QĐ-TTg ngày 27/7/2012 Phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020 và Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 21/01/2016 Phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng đến năm 2020.

Thường Xuyên

4

Bổ sung các bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn yêu cầu khả năng đáp ứng, tính sẵn sàng với IPv6 của các thiết bị, hạ tầng thông tin, mạng lưới của tổ chức, doanh nghiệp.

Vụ Khoa học và Công nghệ

Cục Viễn thông, VNNIC

- Bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn về IPv6 được hoàn thiện và áp dụng thực tế.

Tháng 12/2017

5

Thực hiện báo cáo, đánh giá khen thưởng hàng năm cho các đơn vị, doanh nghiệp.

VNNIC

Vụ Thi đua - Khen thưởng, Ban Công tác, các doanh nghiệp

- Báo cáo, khen thưởng cuối năm cho các đơn vị, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong công tác thúc đẩy, triển khai IPv6.

Tháng 12/2017

III. Thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức

STT

Nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Nội dung, kết quả

Thời hạn

1

Tổ chức hội thảo Ngày IPv6 Việt Nam 2017.

VNNIC

Ban Công tác, Các doanh nghiệp

- Hội thảo với chuyên đề IPv6 và IoT.

Tháng 5/2017

2

Duy trì và phát triển trang tin về mức độ sẵn sàng IPv6 tại Việt Nam (www.vietnamipv6ready.vn)

VNNIC

Các doanh nghiệp

- Duy trì, cập nhật định kỳ hàng tháng mức độ sẵn sàng IPv6 của Việt Nam.

Thường xuyên

3

Tổ chức tọa đàm chuyên đề về ứng dụng IPv6 trong khối cơ quan Đảng và Nhà nước.

VNNIC

Cục Bưu điện Trung ương

- Tọa đàm chuyên đề ứng dụng IPv6 trong khối cơ quan Đảng và Nhà nước.

Tháng 8/2017

4

Bổ sung nội dung về IPv6 vào các hội nghị, hội thảo, sự kiện chuyên môn trong lĩnh vực viễn thông, CNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Các đơn vị thuộc Bộ

VNNIC

- Nội dung IPv6 được truyền thông trong các hội thảo, hội nghị về Viễn thông, CNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo lịch các sự kiện năm 2017

5

Duy trì chuyên mục về IPv6 trên Website của Bộ Thông tin và Truyền thông; Đưa tin bài và thực hiện công tác truyền thông về hoạt động của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia, các sự kiện IPv6 và hiện trạng triển khai IPv6 của Việt Nam.

Trung tâm Thông tin

VNNIC

- Các tin, bài cập nhật hoạt động của Ban Công tác, sự kiện về IPv6 được đưa trên Website của Bộ Thông tin và Truyền thông tại chuyên mục về IPv6.

Theo lịch của các hoạt động, sự kiện

Vietnamnet, VTC, VTV, Tạp chí CNTT&TT

VNNIC

- Đưa tin bài và thực hiện công tác truyền thông về hoạt động của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia, các sự kiện IPv6 và hiện trạng triển khai IPv6 của Việt Nam trong các ấn phẩm, chương trình phù hợp; Nghiên cứu lựa chọn phương thức truyền thông mới, hiệu quả.

Theo lịch của các hoạt động, sự kiện

Hiệp hội Internet Việt Nam

VNNIC

- Đưa nội dung truyền thông về IPv6 trong các hoạt động phù hợp của Hiệp hội.

Thường xuyên

6

Tăng cường thông tin tới khách hàng về các dịch vụ hỗ trợ IPv6 của doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp

 

- Cung cấp trên Website của doanh nghiệp các thông tin, câu hỏi đáp về các dịch vụ hỗ trợ IPv6 để hướng dẫn khách hàng.

Thường xuyên

7

Thúc đẩy việc xin cấp và sử dụng địa chỉ IPv6 của các thành viên địa chỉ IP của VNNIC.

VNNIC

Các tổ chức, doanh nghiệp

- Tăng số lượng các thành viên địa chỉ IP xin cấp và sử dụng địa chỉ IPv6 tại Việt Nam.

- Hướng dẫn thành viên địa chỉ yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ kết nối quảng bá các vùng IPv6 đã xin cấp.

Thường xuyên

8

Chia sẻ kinh nghiệm, bài học từ việc triển khai thành công dịch vụ IPv6.

FPT Telecom

VNNIC

- Chia sẻ các bài học kinh nghiệm trong việc triển khai thành công IPv6 trên mạng lưới và dịch vụ.

Theo lịch sự kiện trong năm

IV. Đào tạo, hợp tác quốc tế

STT

Nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Nội dung, kết quả

Thời hạn

1

Đào tạo, nâng cao nhận thức, kỹ năng về công nghệ IPv6 cho các Sở Thông tin và Truyền thông.

VNNIC

Các Sở Thông tin và Truyền thông

- Tổ chức đào tạo cho các Sở Thông tin và Truyền thông về nội dung thúc đẩy triển khai IPv6.

Thường xuyên

2

Tổ chức chương trình đào tạo về IPv6 cho Văn phòng Chính phủ và Văn phòng Quốc hội.

Cục Bưu điện Trung ương

VNNIC, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội

- Tổ chức khóa đào tạo về IPv6 cho Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội.

Tháng 7/2017

3

Tổ chức chương trình đào tạo chuyên sâu về triển khai IPv6 trong mạng lưới và dịch vụ cho khối các cơ quan Đảng và Nhà nước.

VNNIC

Cục Bưu điện Trung ương

- Khóa đào tạo chuyên sâu về triển khai IPv6 cho trong mạng lưới và dịch vụ cho khối các cơ quan Đảng và Nhà nước.

Tháng 9/2017

4

Đào tạo về công nghệ IPv6 trong chuyên ngành công nghệ thông tin và điện tử viễn thông.

Cục Công nghệ Thông tin - Bộ Giáo dục và đào tạo

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, các trường đại học, cao đẳng

- Tiếp tục duy trì, phát triển nội dung về công nghệ IPv6 cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng chuyên ngành CNTT và điện tử viễn thông theo quy định tại khoản 5, Điều 18, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Thường xuyên

5

Tổ chức đoàn công tác đi làm việc và học tập kinh nghiệm triển khai IPv6.

VNNIC

Các doanh nghiệp

- Tổ chức Đoàn đi làm việc và học tập triển khai IPv6 (mời doanh nghiệp tham gia cùng đoàn).

Tháng 11/2017

6

Tham gia các diễn đàn, sự kiện quốc tế về IPv6

VNNIC

Các doanh nghiệp

- Tham gia các diễn đàn IPv6 khu vực và thế giới.

Theo lịch sự kiện quốc tế

V. Phát triển cơ sở hạ tầng, cung cấp dịch vụ trên nền IPv6

STT

Nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Nội dung, kết quả

Thời hạn

1

Tăng cường kết nối và lưu lượng IPv6 trao đổi qua mạng IPv6 quốc gia.

VNNIC

Các doanh nghiệp ISP

- Mở rộng DNS quốc gia hỗ trợ IPv6;

- Tăng số lượng ISP kết nối IPv6 qua VNIX, kết nối với nhau, kết nối quốc tế, tăng lưu lượng thực.

Thường xuyên

2

Triển khai IPv6 trong các kết nối ngang hàng giữa các doanh nghiệp; mở rộng kết nối IPv6 quốc tế.

Các doanh nghiệp ISP

 

- Doanh nghiệp ISP lớn có kết nối IPv6 với nhau (song song với kết nối qua IPv4).

- Mở rộng về các hướng và lưu lượng IPv6 đi quốc tế.

Thường xuyên

3

Mở rộng phạm vi triển khai IPv6 và tăng cường lưu lượng IPv6 trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Cục Bưu điện Trung ương

Trung tâm Tin học-VP Chính phủ, Trung tâm CNTT - VPTW Đảng, Trung tâm Thông tin - Bộ TT&TT; Trung tâm Tin học-VP Quốc hội

- Triển khai IPv6 cho mạng Văn phòng Chính phủ.

- Mở rộng dịch vụ hỗ trợ IPv6 và tăng lưu lượng IPv6 trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng và Nhà nước, đặc biệt là lưu lượng từ mạng Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Quốc hội.

Tháng 12/2017

4

Tổ chức chương trình làm việc của Ban Công tác với các đơn vị, doanh nghiệp để đánh giá mức độ triển khai và thúc đẩy việc cung cấp dịch vụ thực tế trên nền IPv6, tăng cường tỷ lệ người sử dụng và lưu lượng IPv6 của Việt Nam.

VNNIC

Ban Công tác, các đơn vị có liên quan

- Chương trình làm việc của Ban Công tác với các đơn vị, doanh nghiệp để đánh giá mức độ triển khai và thúc đẩy việc cung cấp dịch vụ thực tế trên nền IPv6 theo Kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2017.

Tháng 9/2017

5

Mở rộng dịch vụ IPv6 tới người sử dụng:

5.1

Mở rộng cung cấp dịch vụ IPv6 cho khách hàng băng rộng cố định.

Các doanh nghiệp ISP

Cục Viễn thông

- Toàn bộ các doanh nghiệp lớn thực hiện cung cấp dịch vụ IPv6 cho khách hàng FTTH trong Quý I năm 2017.

- Nhân rộng việc cung cấp IPv6 cho khách hàng băng rộng cố định với tỷ lệ tăng trưởng đều hàng năm.

- Doanh nghiệp vừa và nhỏ hoàn thiện công tác thử nghiệm, đi đến triển khai chính thức IPv6 cho khách hàng băng rộng cố định vào cuối năm 2017.

Tháng 12/2017

5.2

Cung cấp dịch vụ hosting IDC hỗ trợ song song IPv4/IPv6.

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hosting IDC

VNNIC

- Dịch vụ hosting cung cấp cho khách hàng hỗ trợ song song IPv4/IPv6.

Tháng 12/2017

5.3

Triển khai cung cấp IPv6 trong dịch vụ 4G LTE.

Các doanh nghiệp được cấp giấy phép 4G

Cục Viễn thông

- Triển khai IPv6 cho thuê bao dịch vụ 4G LTE trong năm 2017.

- Mở rộng thực hiện cung cấp dịch vụ IPv6 cho thuê bao di động 4G LTE.

Tháng 12/2017

5.4

Thực hiện kích hoạt hỗ trợ và dán nhãn IPv6 ready logo cho các Website thông tin.

Các doanh nghiệp, Các cơ quan Đảng, Nhà nước

VNNIC

- Các doanh nghiệp thực hiện kích hoạt hỗ trợ IPv6 và gán nhãn IPv6 ready logo cho trang chủ và các Website cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp.

- Các cơ quan Đảng và Nhà nước kích hoạt hỗ trợ IPv6 và gán nhãn IPv6 ready logo cho trang điện tử chính của đơn vị, đặc biệt là các Website với tên miền “.gov.vn”.

Tháng 12/2017

5.5

Kích hoạt hỗ trợ IPv6 cho các dịch vụ nội dung số.

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung số

VNNIC

- Kích hoạt hỗ trợ IPv6 trên các dịch vụ nội dung số.

Tháng 12/2017

5.6

Hỗ trợ IPv6 đối với dịch vụ đăng ký, duy trì, hosting tên miền “.vn”

Các Nhà đăng ký tên miền “.vn”

VNNIC

- Các Nhà đăng ký tên miền “.vn” đảm bảo hệ thống quản lý, cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền “.vn” và hệ thống máy chủ DNS cung cấp dịch vụ cho tên miền “.vn” hỗ trợ song song IPv4/IPv6.

Tháng 12/2017

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 409/QĐ-BTTTT năm 2017 Kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2017 của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


493
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49