Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 404/QĐ-CVT năm 2012 phê duyệt Kế hoạch đấu thầu gói thầu đo kiểm phục vụ công tác kiểm định 998 trạm BTS của Công ty Mạng lưới Viettel trên địa bàn 11 tỉnh/thành phố thuộc khu vực miền Nam do Cục trưởng Cục Viễn thông ban hành

Số hiệu: 404/QĐ-CVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Viễn thông Người ký: Phạm Hồng Hải
Ngày ban hành: 24/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
CỤC VIỄN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 404/QĐ-CVT

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU GÓI THẦU ĐO KIỂM PHỤC VỤ CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH 998 TRẠM BTS CỦA CÔNG TY MẠNG LƯỚI VIETTEL TRÊN ĐỊA BÀN 11 TỈNH/THÀNH PHỐ THUỘC KHU VỰC MIỀN NAM

CỤC TRƯỞNG CỤC VIỄN THÔNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam Khóa 11; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 19/6/2009; Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 16/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về kiểm định thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện;

Căn cứ Thông tư số 17/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định;

Căn cứ Thông tư số 18/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng;

Căn cứ Quyết định số 35/2011/QĐ-TTg ngày 27/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thông trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 374/QĐ-CVT ngày 17/8/2012 của Cục trưởng Cục Viễn thông về việc giao nhiệm vụ và phê duyệt dự toán kinh phí đo kiểm 998 trạm BTS của Công ty Mạng lưới Viettel - Tập đoàn Viễn thông Quân đội trên địa bàn 11 tỉnh/thành phố miền Nam;

Xét đề nghị của Trung tâm Đo lường tại Phiếu trình số 17/PTr-TTĐL ngày 21/8/2012 về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu gói thầu đo kiểm phục vụ công tác kiểm định 998 trạm BTS của Công ty Mạng lưới Viettel trên địa bàn 11 tỉnh/thành phố thuộc khu vực miền Nam;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu gói thầu đo kiểm phục vụ công tác kiểm định 998 trạm BTS của Công ty Mạng lưới Viettel trên địa bàn 11 tỉnh/thành phố thuộc khu vực miền Nam với nội dung cụ thể như sau:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (cả VAT) đồng

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thuê nhân công và phương tiện vận chuyển phục vụ công tác đo kiểm 998 trạm BTS của Viettel trên địa bàn các tỉnh miền Nam

954.250.000

Phí, lệ phí được phép để lại của Cục Viễn thông năm 2012

Chỉ định thầu thông thường

Tháng 8-9 năm 2012

Theo đơn giá

51 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Điều 2. Trung tâm Đo lường khẩn trương triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch - Đầu tư, Giám đốc Trung tâm Đo lường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Phó Cục trưởng Chu Văn Bình;
- Lưu: VT, KHĐT.

CỤC TRƯỞNG
Phạm Hồng Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 404/QĐ-CVT năm 2012 phê duyệt Kế hoạch đấu thầu gói thầu đo kiểm phục vụ công tác kiểm định 998 trạm BTS của Công ty Mạng lưới Viettel trên địa bàn 11 tỉnh/thành phố thuộc khu vực miền Nam do Cục trưởng Cục Viễn thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.494
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.191.168