Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4033/QĐ-UBND năm 2006 phê duyệt đề án lắp đặt trạm thông tin du lịch tự động tại Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 4033/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Phí Thái Bình
Ngày ban hành: 14/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 4033/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN LẮP ĐẶT TRẠM THÔNG TIN DU LỊCH TỰ ĐỘNG TẠI HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ các Luật: Đầu tư, Doanh nghiệp, Du lịch, Xây dựng, Đấu thầu;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ văn bản số 176/TB-UBND ngày 23/8/2006 của UBND thành phố Hà Nội về triển khai Đề án lắp đặt trạm thông tin du lịch tự động tại Hà Nội;
Theo đề nghị của Sở Du lịch Hà Nội tại tờ trình số 667/TTr-SDL/BDA ngày 08 tháng 9 năm 2006 về việc xin phê duyệt đề án lắp đặt trạm thông tin du lịch tự động tại Hà Nội;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội tại Báo cáo thẩm tra Đề án số 1720/KHĐT-CNTM ngày 11 tháng 9 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề án Lắp đặt trạm thông tin du lịch tự động tại Hà Nội theo các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên đề án: Lắp đặt Trạm thông tin du lịch tự động tại Hà Nội

2. Mục tiêu:

+ Cung cấp thông tin cho khách du lịch

+ Tạo hình ảnh thủ đô văn minh, hiện đại

3. Quy mô: Lắp đặt 200 Trạm Kiosk

- Giai đoạn 1: 70 Kiosk

- Giai đoạn 2: 130 Kiosk

4. Kích thước:

- Trạm đơn: 100cm x 100cm x 220cm

- Trạm đôi: 200cm x 100cm x 220cm

5. Địa điểm lắp đặt kiosk: Trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Vị trí lắp đặt cụ thể giao Sở Du lịch Hà Nội thống nhất với các Sở: Giao thông công chính, Quy hoạch Kiến trúc, Văn hóa thông tin; Công an Thành phố và UBND các quận: Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng.

6. Phương thức đầu tư: thực hiện xã hội hóa đầu tư bằng 100% vốn đầu tư của doanh nghiệp được lựa chọn làm chủ đầu tư.

7. Phương thức lựa chọn chủ đầu tư: Sở Du lịch tổ chức đấu thầu hoặc lựa chọn nhà thầu tùy theo số lượng nhà thầu đăng ký tham gia Đề án.

8. Hình thức quản lý:

- Chủ đầu tư trực tiếp đầu tư lắp đặt và quản lý hệ thống: kiosk, phần cứng, phần mềm; Cập nhật thông tin, bảo dưỡng, đảm bảo an toàn tài sản (trường hợp bị mất, hư hỏng, chủ đầu tư có trách nhiệm khắc phục sửa chữa kịp thời và chịu toàn bộ kinh phí).

- Sở Du lịch Hà Nội chịu trách nhiệm về nội dung thông tin. Chi phí mua bản quyền thông tin (bài viết, số liệu, ảnh….) và dịch. Chi phí này do Trung tâm tư vấn đầu tư phát triển du lịch thuộc Sở Du lịch Hà Nội chịu trách nhiệm thông qua khai thác quảng cáo phần mềm cùng với nhà đầu tư.

9. Thời gian thực hiện: Chia 2 giai đoạn

- Giai đoạn 1 lắp đặt 70 kiosk: Hoàn thành 15/12/2006 (trong đó hoàn thành tối thiểu 40 kiosk trước ngày 15/11/2006 để kịp phục vụ Hội nghị APEC năm 2006).

- Giai đoạn 2: Lắp đặt 130 kiosk, sau thời gian thử nghiệm của giai đoạn 1 không quá một năm và được sự đồng ý của UBND Thành phố.

10. Quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư:

- Quyền lợi: Doanh nghiệp được lựa chọn làm chủ đầu tư tự bỏ kinh phí đầu tư và được Thành phố tạo cơ chế thu hồi vốn bằng cách cho phép khai thác quảng cáo ba mặt trên thân và trong phần mềm các trạm thông tin trong thời gian 7 năm. (riêng năm 2006 phần quảng cáo trên thân kiosk chỉ dành phục vụ tuyên truyền cho Hội nghị APEC năm 2006).

- Trách nhiệm:

+ Tuân thủ các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng

+ Nội dung quảng cáo phải tuân thủ theo đúng quy định của Nhà nước về quảng cáo và đúng nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Đảm bảo cho thiết bị hoạt động 24/24h và vệ sinh môi trường, an toàn giao thông tại khu vực đặt kiosk.

Điều 2. Trách nhiệm của các Sở, ngành và UBND các quận, huyện:

Sở Du lịch Hà Nội chủ trì cùng với các Sở, ngành liên quan triển khai các nội dung công việc theo Đề án được duyệt; Đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện theo đúng tiến độ và quy định hiện hành; Định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện Đề án; Giải quyết hoặc đề xuất UBND Thành phố giải quyết những vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện.

Các Sở: Quy hoạch kiến trúc, Giao thông công chính, Văn hóa thông tin, Công an Thành phố và UBND các quận: Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội thống nhất vị trí đặt các trạm kiosk trong thời gian 5 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt đề án, hỗ trợ chủ đầu tư đảm bảo công tác an ninh, tạo điều kiện thuận lợi cho Chủ đầu tư trong quá trình lắp đặt trạm.

Các Sở: Bưu chính Viễn thông, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa thông tin, Công ty Điện lực Hà Nội có trách nhiệm giúp đỡ Chủ đầu tư và phối hợp với Sở Du lịch trong quản lý ngành.

Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Công an Thành phố, Chủ tịch UBND các Quận, huyện, phường, xã nơi có lắp đặt trạm kiosk có trách nhiệm phối hợp với Sở Du lịch, tạo điều kiện hỗ trợ Chủ đầu tư hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ và đảm bảo an ninh trong quá trình khai thác, vận hành hệ thống trạm thông tin.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở; Du lịch, Kế hoạch và đầu tư, Quy hoạch Kiến trúc, Giao thông công chính, Văn hóa thông tin, Bưu chính viễn thông, Khoa học và công nghệ, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên môi trường và nhà đất, Công an Thành phố, Công ty Điện lực Hà Nội, Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường xã nơi có lắp đặt trạm kiosk, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND TP;
- CPVP, CN, TH;
- Lưu: VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phí Thái Bình     

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4033/QĐ-UBND năm 2006 phê duyệt đề án lắp đặt trạm thông tin du lịch tự động tại Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.084
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.211.150