Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 388/QĐ-BTNMT 2023 triển khai Quyết định 06/QĐ-TTg phát triển định danh điện tử

Số hiệu: 388/QĐ-BTNMT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Trần Quý Kiên
Ngày ban hành: 24/02/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tiếp tục kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa CSDLQG về dân cư và đất đai

Tại Quyết định 388/QĐ-BTNMT ngày 24/02/2023 về Kế hoạch triển khai Quyết định 06/QĐ-TTg của Bộ Tài nguyên và Môi trường có yêu cầu tiếp tục hoàn thiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa CSDLQG về dân cư và đất đai.

Tiếp tục kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa CSDLQG về dân cư và đất đai

Theo đó, kế hoạch hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ khai thác làm giàu dữ liệu dân cư bao gồm những nội dung chính sau:

(1) Tiếp tục hoàn thiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai với thời gian hoàn thành là cả năm 2023.

(2) Tiếp tục thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu chuyên ngành liên quan về dân cư với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với thời gian thực hiện thường xuyên, dựa theo nhu cầu thực tế.

(3) Rà soát toàn bộ các hệ thống bản đồ hành chính quốc gia sau đó thống nhất lựa chọn công nghệ bản đồ số phục vụ cho việc xây dựng, cập nhật, quản lý dữ liệu địa chỉ số về đất đai và nhà ở dựa trên cơ sở tận dụng các hạ tầng, dữ liệu đã có được hoàn thành trong tháng 03/2023.

Đơn vị chủ trì và phối hợp thực hiện kế hoạch hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ khai thác làm giàu dữ liệu dân cư:

Cục ĐK&DLTTĐĐ; Cục CĐS&TTDLTNMT chủ trì, phối hợp với các Sở TN&MT; các đơn vị liên quan thuộc Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện việc hoàn thiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Tổng cục Khí tượng Thủy văn, các Cục trực thuộc Bộ là đơn vị chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an để thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu chuyên ngành liên quan về dân cư với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cục ĐK&DLTTĐĐ; Cục CĐS & TTDLTNMT chủ trì, phối hợp với Cục QH&PT TNĐ; Cục ĐĐBĐ&TTĐL VN; các đơn vị liên quan thuộc Bộ Xây dựng, Bộ Công an; VNPost; các Sở TN&MT thực hiện rà soát toàn bộ các hệ thống bản đồ hành chính quốc gia sau đó thống nhất lựa chọn công nghệ bản đồ số.

Xem thêm nội dung tại Quyết định 388/QĐ-BTNMT năm 2023.

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 388/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH NĂM 2023 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/QĐ-TTG NGÀY 06 THÁNG 01 NĂM 2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2022 - 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 400/QĐ-BCA ngày 17 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc phê duyệt danh sách thành viên Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Thông báo số 434/TB-TCTTKĐA ngày 27 tháng 01 năm 2023 của Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử về Kết luận của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ công tác tại cuộc họp giao ban Tổ công tác tháng 01/2023;

Căn cứ Thông báo số 16/TB-VPCP ngày 28 tháng 01 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận hội nghị sơ kết 01 năm triển khai đề án 06 và tổng kết hoạt động của ủy ban quốc gia về chuyển đổi số năm 2022 ngày 25 tháng 12 năm 2022;

Căn cứ Công văn số 209/TCTTKĐA ngày 01 tháng 02 năm 2023 của Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử về việc xây dựng Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2023 của các Bộ, ngành, địa phương;

Căn cứ Quyết định số 291/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025 tầm nhìn đến năm 2030.

Các nhiệm vụ công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 291/QĐ-BTNMT .

Điều 2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được trích từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho Bộ Tài nguyên và Môi trường và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (để b/c);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà (để b/c);
- Bộ Công An;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để p/h);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Sở TNMT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ (để t/h);
- Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT;
- Lưu: VT, CĐS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quý Kiên

KẾ HOẠCH NĂM 2023

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/QĐ-TTG NGÀY 06 THÁNG 01 NĂM 2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2022 - 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
(Ban hành kèm theo Quyết định số 388/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2023, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, PHẠM VI

1. Mục đích

Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và giải pháp để đạt được các mục tiêu được giao trong Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (sau đây viết tắt là Đề án 06/CP) và các nhiệm, yêu cầu của Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030 (sau đây viết tắt là Tổ công tác).

2. Yêu cầu

Kế hoạch được xây dựng bám sát Quyết định số 06/QĐ-TTg , Kế hoạch hoạt động và nhiệm vụ giao Tổ công tác. Xác định rõ các nhiệm vụ cụ thể, phân công các đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện, tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện, đảm bảo tính hiệu quả, khả thi cao.

3. Phạm vi

Kế hoạch này triển khai áp dụng tại các đơn vị thuộc Bộ, địa phương và bộ, ngành có liên quan đến thực hiện.

II. NỘI DUNG

Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp được xác định tại Quyết định số 06/QĐ-TTg , Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành thực hiện các nhiệm vụ được giao bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.

Các nội dung nhiệm vụ cụ thể; thời hạn thực hiện nhiệm vụ; đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị phối hợp thực hiện nhiệm vụ và căn cứ xác định nhiệm vụ được xác định tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức quán triệt Kế hoạch tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động đơn vị mình.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường trong việc triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch và đưa các nhiệm vụ này vào Kế hoạch công tác năm 2023 của đơn vị; Lập dự toán ngân sách triển khai các nhiệm vụ trong năm 2023 theo quy định.

2. Vụ Pháp chế có trách nhiệm làm đầu mối trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, chính sách được giao tại Quyết định số 291/QĐ- BTNMT.

3. Cục Chuyển đổi số và Thông tin Dữ liệu tài nguyên môi trường là đơn vị đầu mối tổ chức, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch; định kỳ tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Lãnh đạo Bộ, Tổ công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai Đề án 06 để báo cáo Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông… theo yêu cầu trước ngày 22 hàng tháng.

4. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm tổng hợp khối lượng, báo cáo kinh phí thực hiện đối với các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này. Trên cơ sở đó, ưu tiên bố trí nguồn kinh phí ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và nguồn khác theo quy định của pháp luật./.

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH NĂM 2023 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/QĐ-TTG NGÀY 06 THÁNG 01 NĂM 2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2022- 2025 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
(Kèm theo Quyết định số 388/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

TT

Nội dung thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm chính

I

XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH

1.

Kiện toàn Tổ công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai Đề án 06.

Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường (Cục CĐS&TTDL TNMT).

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT).

Tháng 02/2023

Quyết định kiện toàn Tổ công tác.

2.

Xây dựng Kế hoạch năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện Đề án số 06.

Cục CĐS&TTDL TNMT.

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ TN&MT.

Tháng 02/2023

Quyết định ban hành Kế hoạch.

3.

Xây dựng Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho Nền tảng LGSP của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cục CĐS&TTDL TNMT.

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ TN&MT.

Tháng 05/2023

Quyết định ban hành Quy chế.

4.

Xây dựng quy trình làm sạch dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở trong Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.

Cục CĐS&TTDL TNMT.

Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai (Cục ĐK&DLTTĐĐ); Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất (Cục QH&PT TNĐ); các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ, ngành liên quan; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost); UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tháng 02/2023

Quyết định ban hành Quy trình.

II

PHỤC VỤ XỬ LÝ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG, QUẢN TRỊ NỘI BỘ, THỰC THI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1.

Hoàn thành triển khai trên toàn quốc và vận hành đối với dịch vụ công về Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ).

Cục CĐS&TTDL TNMT.

Cục ĐK&DLTTĐĐ; Cục QH&PT TNĐ; các Sở TN&MT.

Tháng 03/2023 và trong cả năm.

2.

Triển khai tích hợp, liên thông, cung cấp 02 dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực đất đai theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022.

Cục CĐS&TTDL TNMT.

Cục ĐK&DLTTĐĐ, Cục QH&PT TNĐ, các Sở TN&MT.

Tháng 6/2023 và trong cả năm.

3.

Triển khai thí điểm quy trình làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai tại 04 đơn vị cấp huyện thuộc tỉnh Hà Nam (02 huyện), thành phố Hà Nội (02 huyện).

Cục CĐS&TTDL TNMT.

Cục ĐK&DLTTĐĐ; Cục QH&PT TNĐ; Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam (Cục ĐĐBĐ&TTĐL VN); các đơn vị liên quan thuộc Bộ Xây dựng, Bộ Công an; VNPost; các Sở TN&MT.

Tháng 03/2023

4.

Xây dựng giải pháp và tham gia thực hiện làm sạch dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở trong Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.

Cục CĐS&TTDL TNMT.

Cục ĐK&DLTTĐĐ; Cục ĐĐBĐ&TTĐL VN; các đơn vị liên quan thuộc Bộ Xây dựng, Bộ Công an; VNPost; các địa phương.

Tháng 03/2023 và trong cả năm.

Tài liệu hướng dẫn.

III

HOÀN THIỆN HỆ SINH THÁI PHỤC VỤ KẾT NỐI, KHAI THÁC, BỔ SUNG LÀM GIÀU DỮ LIỆU DÂN CƯ

1.

Tiếp tục hoàn thiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Cục ĐK&DLTTĐĐ; Cục CĐS & TTDLTNMT.

Các Sở TN&MT; các đơn vị liên quan thuộc Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Cả năm 2023.

Kết nối được đưa vào sử dụng.

2.

Tiếp tục thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu chuyên ngành liên quan về dân cư với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tổng cục Khí tượng Thủy văn, các Cục trực thuộc Bộ.

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an.

Thường xuyên, theo nhu cầu thực tế

Kết nối được đưa vào sử dụng.

3.

Rà soát toàn bộ các hệ thống bản đồ hành chính quốc gia, thống nhất lựa chọn công nghệ bản đồ số phục vụ cho việc xây dựng, cập nhật, quản lý dữ liệu địa chỉ số về đất đai và nhà ở, trên cơ sở tận dụng các hạ tầng, dữ liệu đã có.

Cục ĐK&DLTTĐĐ; Cục CĐS & TTDLTNMT.

Cục QH&PT TNĐ; Cục ĐĐBĐ&TTĐL VN; các đơn vị liên quan thuộc Bộ Xây dựng, Bộ Công an; VNPost; các Sở TN&MT.

Tháng 03/2023

Tài liệu hướng dẫn.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 388/QĐ-BTNMT về Kế hoạch ngày 24/02/2023 triển khai Quyết định 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.057

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.142.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!