Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 38/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê giữa Cục Thống kê với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Số hiệu: 38/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên Người ký: Nguyễn Văn Phóng
Ngày ban hành: 15/11/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2019/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 15 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN THỐNG KÊ GIỮA CỤC THỐNG KÊ VỚI CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐOÀN THỂ TỈNH VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thống kê ngày 29 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp các thành viên UBND tỉnh ngày 28 tháng 10 năm 2019;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thống kê tại Tờ trình số 11/TTr-CTK ngày 30 tháng 8 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê giữa Cục Thống kê với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2019.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Cục trưởng Cục Thống kê; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN THỐNG KÊ GIỮA CỤC THỐNG KÊ VỚI CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐOÀN THỂ TỈNH VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định mục tiêu, nguyên tắc, loại thông tin thống kê, cơ chế, giải pháp hỗ trợ thực hiện hoạt động phối hợp, chia sẻ thông tin thống kê giữa Cục Thống kê với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt UBND cấp huyện) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

2. Đối tượng áp dụng a) Cục Thống kê;

b) Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

c) UBND cấp huyện.

Điều 2. Mục tiêu phối hợp, chia sẻ thông tin

1. Đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê Nhà nước của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

2. Tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Cục Thống kê với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện trong việc chia sẻ những thông tin thống kê sẵn có nhưng không thuộc phạm vi trách nhiệm cung cấp, phổ biến thông tin.

3. Đưa thông tin thống kê Nhà nước trở thành nguồn thông tin thống kê chính thức để các tổ chức, cá nhân thống nhất sử dụng, bảo đảm tính công khai, minh bạch.

4. Tăng cường phối hợp và chia sẻ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng số liệu thống kê; phản ảnh trung thực, khách quan và toàn diện tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương; giúp Lãnh đạo tỉnh phân tích, đánh giá, quản lý, điều hành và hoạch định các chiến lược phát triển kinh tế, ổn định xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp và chia sẻ thông tin

1. Cục Thống kê và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện phối hợp và chia sẻ thông tin trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy định; bảo đảm vai trò, trách nhiệm của mỗi cơ quan và đảm bảo phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, thống nhất trong thực hiện công tác thống kê trên địa bàn tỉnh.

2. Xác định cụ thể, rõ ràng trách nhiệm của Cục Thống kê và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện đối với những thông tin thống kê thuộc phạm vi cung cấp, phổ biến đã được quy định và những thông tin thống kê không thuộc phạm vi cung cấp, phổ biến nhưng được các bên cam kết chia sẻ.

3. Huy động cao nhất nguồn thông tin thống kê sẵn có và các nguồn lực khác trong sản xuất, cung cấp, phổ biến thông tin thống kê của Cục Thống kê và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện trên cơ sở bảo đảm tính thiết thực, khả thi và hiệu quả.

4. Phối hợp, trao đổi, cung cấp số liệu thông tin thống kê bảo đảm tính thống nhất, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời và hiệu quả; đồng thời bảo đảm tính bảo mật, an toàn thông tin và tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan đến công bố, cung cấp, phổ biến, sử dụng thông tin thống kê theo quy định.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Thông tin thống kê phối hợp

1. Thông tin thống kê phối hợp thực hiện bao gồm những thông tin thống kê thuộc phạm vi trách nhiệm cung cấp, phổ biến giữa Cục Thống kê với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện đã quy định trong chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và các văn bản pháp lý khác về thống kê.

2. Thông tin thống kê thuộc phạm vi trách nhiệm các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện cung cấp, báo cáo

a) Thông tin thống kê trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được phân công thu thập, tổng hợp báo cáo theo Quyết định số 3110/QĐ- UBND ngày 29/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Hệ thống biểu mẫu và phân công nhiệm vụ thu thập, tổng hợp Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

b) Thông tin thống kê khác phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện thu thập, tổng hợp để cung cấp cho Cục Thống kê biên soạn và công bố Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

3. Thông tin thống kê thuộc phạm vi trách nhiệm của Cục Thống kê cung cấp, phổ biến cho các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện

a) Thông tin thống kê quy định trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và các hệ thống chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội khác thuộc trách nhiệm Cục Thống kê cung cấp, phổ biến.

b) Báo cáo thống kê tình hình kinh tế - xã hội; số liệu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo quy định của Nhà nước; kết quả điều tra thường xuyên, Tổng điều tra thống kê và các thông tin thống kê khác thuộc trách nhiệm của Cục Thống kê cung cấp, phổ biến.

Điều 5. Thông tin thống kê chia sẻ

1. Thông tin thống kê chia sẻ bao gồm những thông tin thống kê sẵn có nhưng không thuộc phạm vi trách nhiệm cung cấp, phổ biến giữa Cục Thống kê với thống kê các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện.

2. Thông tin thống kê sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện chia sẻ cho Cục Thống kê

a) Thông tin thống kê sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện thu thập từ chế độ báo cáo thống kê cơ sở và từ các cuộc điều tra thống kê do sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện tiến hành hoặc chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện tiến hành nhưng không thuộc phạm vi trách nhiệm cung cấp, báo cáo Cục Thống kê.

b) Thông tin thống kê trong các hồ sơ đăng ký hành chính do sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện quản lý không thuộc bí mật Nhà nước hoặc thông tin thống kê gắn với tên, địa chỉ cụ thể của tổ chức, cá nhân được tổ chức, cá nhân đó đồng ý cho cung cấp.

c) Thông tin thống kê trong các cơ sở dữ liệu thống kê ban đầu, cơ sở dữ liệu thống kê tổng hợp và kho dữ liệu thống kê do sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện xây dựng, quản lý không thuộc quy định cung cấp, kết nối với Cục Thống kê.

3. Thông tin thống kê Cục Thống kê chia sẻ cho các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện

a) Thông tin thống kê Cục Thống kê thu thập từ chế độ báo cáo thống kê cơ sở, chế độ báo cáo thống kê tổng hợp do cấp có thẩm quyền ban hành và từ các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia và các cuộc điều tra thống kê khác do Cục Thống kê tiến hành hoặc chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện tiến hành nhưng trong phương án điều tra những thông tin thống kê này không quy định cung cấp, phổ biến cho các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện.

b) Thông tin thống kê đã được các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện chia sẻ cho Cục Thống kê, trừ những thông tin theo thoả thuận không tiếp tục chia sẻ cho bên thứ ba.

c) Thông tin thống kê trong các cơ sở dữ liệu thống kê ban đầu, cơ sở dữ liệu thống kê tổng hợp và kho dữ liệu thống kê do Cục Thống kê xây dựng, quản lý không thuộc quy định cung cấp, kết nối với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện.

Điều 6. Những thông tin thống kê nghiêm cấm cung cấp, chia sẻ

1. Thông tin thống kê thuộc bí mật Nhà nước.

2. Thông tin thống kê gắn với tên, địa chỉ cụ thể của tổ chức, cá nhân chưa được tổ chức, cá nhân đó đồng ý cho cung cấp.

3. Thông tin thống kê không bảo đảm chất lượng và những thông tin thống kê đã bị làm sai lệch.

4. Thông tin thống kê cung cấp, chia sẻ phục vụ lợi ích riêng của tổ chức, cá nhân gây phương hại tới lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng hoặc lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác.

5. Thông tin thống kê được cung cấp, chia sẻ theo thoả thuận không tiếp tục cung cấp, chia sẻ cho bên thứ ba.

Điều 7. Xây dựng Danh mục thông tin thống kê phối hợp, chia sẻ

1. Danh mục thông tin thống kê phối hợp, chia sẻ là cơ sở để xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động và đánh giá kết quả phối hợp, chia sẻ thông tin thống kê giữa Cục Thống kê với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện nên phải được xác định cụ thể, rõ ràng, thiết thực và khả thi. Mỗi thông tin trong danh mục phải bao gồm các nội dung cơ bản sau:

- Tên gọi;

- Nội dung và phân tổ chủ yếu;

- Mức độ hoàn chỉnh của thông tin (ước tính, sơ bộ hay chính thức);

- Kỳ cung cấp và thời điểm cung cấp;

- Hình thức cung cấp;

- Đơn vị chịu trách nhiệm cung cấp;

- Các nội dung cơ bản khác.

2. Cục Thống kê và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện có trách nhiệm thực hiện đầy đủ, bảo đảm trách nhiệm đối với những thông tin thống kê đã được xác định trong Danh mục. Nếu có điều chỉnh, bổ sung phải thông báo và phối hợp nhằm thống nhất danh mục thông tin thống kê phối hợp, chia sẻ.

3. Hàng năm, Cục Thống kê và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện thống nhất danh mục thông tin thống kê phối hợp, chia sẻ, triển khai thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện và rút kinh nghiệm.

Điều 8. Xây dựng cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin

1. Cục Thống kê và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện phải cụ thể hóa cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin thống kê bằng văn bản do cơ quan, đơn vị và người có thẩm quyền ký kết, bảo đảm hiệu lực thi hành.

2. Thông tin thống kê phối hợp, chia sẻ liên quan đến nhiều đơn vị thuộc Cục Thống kê cũng như thuộc các đơn vị khác nhau của sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện nên phải xác định đầu mối phối hợp, chia sẻ thông tin.

a) Đầu mối thực hiện phối hợp, chia sẻ thông tin thống kê của Cục Thống kê là phòng Thống kê Tổng hợp hoặc phòng nghiệp vụ thuộc Cục Thống kê có mối quan hệ chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên, chặt chẽ với chuyên ngành thuộc chức năng quản lý của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện.

b) Đầu mối thực hiện phối hợp, chia sẻ thông tin thống kê của sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện là công chức làm công tác thống kê hoặc đơn vị được lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện giao nhiệm vụ làm đầu mối phối hợp, chia sẻ thông tin thống kê với Cục Thống kê. Đơn vị này cử cán bộ, công chức có trách nhiệm phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê.

Điều 9. Giải pháp phối hợp, chia sẻ thông tin

1. Phối hợp xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản tạo khung pháp lý đối với hoạt động phối hợp, chia sẻ thông tin thống kê giữa Cục Thống kê với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện.

2. Trao đổi, hướng dẫn, đào tạo, cập nhật kiến thức và phương pháp chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến sản xuất, cung cấp, phổ biến thông tin thống kê thuộc phạm vi phối hợp, chia sẻ giữa Cục Thống kê với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện.

3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc kết nối chia sẻ thông tin thống kê giữa Cục Thống kê với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện.

4. Tăng cường nguồn nhân lực làm công tác thống kê và các nguồn lực khác hỗ trợ Cục Thống kê với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện triển khai hoạt động thống kê nói chung và hoạt động phối hợp, chia sẻ thông tin thống kê nói riêng.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm thực hiện

1. Cục Thống kê và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện có trách nhiệm quán triệt, triển khai thực hiện Quy chế này.

2. Căn cứ Quy chế này và các văn bản có liên quan, Cục Thống kê hướng dẫn và phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện xây dựng văn bản cụ thể hóa các nội dung quy định trong Quy chế, ký kết và tổ chức thực hiện.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh thì các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có ý kiến bằng văn bản gửi về Cục Thống kê để được hướng dẫn hoặc tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 38/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê giữa Cục Thống kê với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


846

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.251