Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 370/QĐ-UBDT 2017 phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ

Số hiệu: 370/QĐ-UBDT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Phan Văn Hùng
Ngày ban hành: 30/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 370/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐẶT HÀNG ĐỂ TUYỂN CHỌN BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM 2018

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Luật khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13;

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP , ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-UBDT , ngày 12/10/2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2018 tổ chức vào ngày 22 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ ý kiến của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Tờ trình số 77/TTr-TH, ngày 23/6/2017 và Tờ trình số 80/TTr-TH, ngày 26/6/2017 của Vụ Tổng hợp về việc xin ý kiến về danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ và dự án điều tra cơ bản năm 2018 của Ủy ban Dân tộc;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục 03 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2018 (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Vụ Tổng hợp thông báo và triển khai, thực hiện tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, CN UBDT (để b/c);
- C
ác Vụ: KH, TC, KH&CN các ngành KTKT; KHXH&TN, Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Vụ KHTC, UBDT;
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu VT, TH (05 b
n)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM

Phan Văn Hùng

 

DANH MỤC

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐỘT XUẤT ĐỂ TUYỂN CHỌN BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 370/QĐ-UBDT, ngày 30/6/2017 của Bộ trưng, Chnhiệm Ủy ban Dân tộc)

Số

TT

Tên nhiệm vụ

Định hướng mục tiêu

Yêu cầu đi với kết quả

Phương thức tổ chức thực hiện

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp giải quyết việc làm đối với sinh viên người dân tộc thiểu số tốt nghiệp đại học trở lên chưa có việc làm tại vùng Tây Bc

- Đánh giá, làm rõ thực trạng sinh viên người dân tộc thiu s tt nghiệp đại học trở lên chưa có việc làm ở vùng Tây Bc.

- Đề xuất giải pháp, cơ chế chính sách giải quyết việc làm cho sinh viên là người dân tộc thiểu số tốt nghiệp đại học trở lên chưa có việc làm tại vùng Tây Bc.

1. Yêu cầu đối với nội dung của sn phẩm

- Hệ thống cơ sở lý thuyết nghiên cứu liên quan đến giải pháp giải quyết việc làm cho sinh viên là người dân tộc thiểu số tốt nghiệp đại học trở lên; lý thuyết phân tích chính sách giải quyết việc làm: bài học kính nghiệm về giải quyết việc làm cho sinh viên DTTS sau tt nghiệp các cơ sở đào tạo.

- Đánh giá thực trạng việc làm/chưa có việc làm của sinh viên người dân tộc thiểu s tt nghiệp đại học trở lên tại vùng Tây Bắc.

- Đánh giá, phân tích kết quả, tác động của các giải pháp, cơ chế, chính sách (của trung ương và địa phương) giải quyết việc làm cho sinh viên là người dân tộc thiểu số tốt nghiệp đại học trở lên

- Đề xuất giải pháp, cơ chế chính sách giải quyết việc làm cho sinh viên là người dân tộc thiểu số tốt nghiệp đại học trở lên, trong đó có sinh viên người dân tộc thiểu s chưa có việc làm tại vùng Tây Bắc.

2. Yêu cu váp dụng kết quả

Cung cấp thông tin, dliệu đảm bảo tính khoa học làm cơ sở để Ủy ban Dân tộc đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách phù hợp để giải quyết việc làm đối với sinh viên là người dân tộc thiểu stốt nghiệp đại học trở lên chưa có việc làm vùng Tây Bắc.

3. Yêu cầu phbiến kết quả

- Xuất bản ít nhất 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

Tuyển chọn

2

Nghiên cứu thực trng thu hút, tuyển dụng, sử dụng và đề xuất giải pháp nhm tăng cường đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương

- Đánh giá thực trạng thu hút, tuyển dụng, sử dụng và đề xuất giải pháp nhằm tăng cường đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu strong hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương;

Đề xuất giải pháp, cơ chế chính sách thu hút, tuyển dụng, sử dụng nhằm tăng cường đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương

- Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết nghiên cứu về thu hút, tuyển dụng, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu strong hệ thng chính trị từ trung ương đến địa phương; bài học kinh nghiệm của một số quốc gia về thu hút, tuyển dụng, sử dụng đội ngũ cán bộ người DTTS trong cơ quan nhà nước.

- Đánh giá thực trạng thu hút, tuyển dụng, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương (theo từng cấp, theo dân tộc và theo giới...).

- Đánh giá, phân tích kết quả, tác động của các giải pháp, cơ chế, chính sách (của trung ương và địa phương) thu hút, tuyn dụng, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu strong hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương

- Đề xuất gii pháp, cơ chế chính sách thu hút, tuyn dụng, sử dụng nhm tăng cường đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu strong hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương.

2. Yêu cầu về áp dụng kết quả

Cung cấp thông tin, dliệu đảm bảo tính khoa học làm cơ sở để Ủy ban Dân tộc đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách thu hút, tuyển dụng, sử dụng nhm tăng cường đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong hệ thng chính trị từ trung ương đến địa phương.

3. Yêu cầu phổ biến kết quả

- Xuất bản ít nhất 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

Tuyển chọn

3

Một số giải pháp phát triển các mô hình du lịch cộng đồng góp phần giảm nghèo vùng dân tộc thiểu s

- Phân tích, làm rõ thực trạng các mô hình du lịch cộng đồng vùng dân tộc thiểu số;

- Đề xuất giải pháp và kiến nghị chính sách phát triển các mô hình du lịch cộng đồng góp phần giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số.

- Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết nghiên cứu phát triển các mô hình du lịch cộng đồng góp phần giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số.

- Phân tích, đánh giá một số mô hình du dịch cng đồng và các chính sách phát triển du lịch cộng đồng vùng dân tộc thiểu số một số quốc gia trên thế giới, rút ra bài hc kinh nghim cho Việt Nam.

- Phân làm rõ thực trạng các mô hình du lịch cộng đồng vùng dân tộc thiểu số; Thực trạng các cơ chế, chính sách phát triển du lịch cộng đồng vùng dân tộc thiểu số.

- Đề xuất gii pháp và kiến nghị chính sách phát triển các mô hình du lịch cộng đồng góp phần giảm nghèo vùng dân tộc thiểu s.

2. Yêu cầu về áp dụng kết quả

Cung cấp thông tin, dữ liệu đảm bảo tính khoa học làm cơ sở để Ủy ban Dân tộc đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách phát triển các mô hình du lịch cộng đồng góp phn giảm nghèo vùng dân tộc thiểu s

3. Yêu cầu phổ biến kết quả

- Xuất bản ít nhất 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chun ngành.

Tuyển chọn

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 370/QĐ-UBDT ngày 30/06/2017 phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2018 do Ủy ban Dân tộc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.435

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.143.154
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!