Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 315/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt bổ sung Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2015-2016 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Số hiệu: 315/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Lữ Quang Ngời
Ngày ban hành: 16/02/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 315/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 16 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2015-2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ, ngày 18/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP, ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND, ngày 09/7/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Long;

Xét Tờ trình số 42/TTr-SKHCN, ngày 21/01/2016 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc đề nghị phê duyệt bổ sung danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh năm 2015-2016, cụ thể như sau:

Tên đề tài, dự án KH và CN

Định hướng mục tiêu

Yêu cầu đối với sản phẩm của đề tài

Hình thức, phương thức tổ chức thực hiện

Xây dựng hệ thống quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Long

- Đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Long.

- Báo cáo khoa học tổng kết dự án.

- Báo cáo đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Long.

- Dự án KH&CN.

- Giao trực tiếp chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long.

 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Long.

- Xây dựng quy chế vận hành hệ thống.

Đề xuất Đề án: “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2017-2020

- Đào tạo, tập huấn về vận hành, cập nhật và khai thác sử dụng,...

- Cơ sở dữ liệu, hệ thống quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Long, đáp ứng yêu cầu:

+ Đầy đủ các mục thông tin của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Bộ Nội Vụ và đáp ứng yêu cầu quản lý của tỉnh.

+ Đảm bảo chuyển đổi được dữ liệu của hệ thống hiện có sang hệ thống mới.

+ Đảm bảo đáp ứng được khung kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh.

- Tài liệu và báo cáo kết quả đào tạo, tập huấn; đảm bảo người được tập huấn có thể vận hành, cập nhật, khai thác sử dụng được.

- Quy chế vận hành hệ thống.

Dự thảo Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2017-2020”.

- Đơn vị phối hợp chuyên môn về xây dựng phần mềm: giao Sở Thông tin và Truyền thông lựa chọn đơn vị phù hợp nhất theo qui định.

- Đơn vị hỗ trợ nghiệp vụ quản lý cán bộ, công chức và ứng dụng chính kết quả Dự án: Sở Nội Vụ tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xét chọn các cá nhân, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2015 - 2016.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và Giám đốc Sở Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lữ Quang Ngời

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 315/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt bổ sung Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2015-2016 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


515

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.242.55