Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 3140/QĐ-UBND thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Khoa học Công nghệ Vũng Tàu 2016

Số hiệu: 3140/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Đặng Minh Thông
Ngày ban hành: 04/11/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3140/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 04 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật T chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 81/TTr-SKHCN ngày 20/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 59 thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa; bãi bỏ 40 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Nội dung chi tiết đính kèm phụ lục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp, Bộ KH&CN;
- Cục kiểm soát TTHC-B
Tư pháp;
- TTr.Tỉnh ủy; TTr HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Sở Tư pháp
- Phòng KSTTHC
- S
Nội vụ;
- Báo BRVT, Đài PTTH tỉnh;
- Trung tâm Công báo tin học;
- Lưu: VT,
TTr.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Minh Thông

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3140/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính được chun hóa

STT

Tên thủ tục hành chính

I. LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

1

Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng

2

Thủ tục điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng

3

Thủ tục đăng ký kim tra nhà nước vđo lường đi với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu

4

Thủ tục đăng ký công b hp chun dựa trên kết quả chứng nhận hp chun của tchức chứng nhận

5

Thủ tục đăng ký công bhợp chun dựa trên kết quả tự đánh giá của tchức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

6

Thủ tục đăng ký công b hp quy đi với các sản phm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả chứng nhận hp quy của tổ chức chứng nhận

7

Thủ tục đăng ký công bhợp quy đi với các sản phm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường đưc quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

8

Thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

9

Thủ tục cp giy phép vận chuyn hàng nguy him là các cht ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

10

Thủ tục xét tặng giải thưởng chất lượng quc gia

II. LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

11

Thủ tục đăng ký chủ trì thực hiện dự án do Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ

12

Thủ tục cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

13

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tchức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

III. LĨNH VC NĂNG LƯNG NGUYÊN TỬ, AN TOÀN BỨC X HẠT NHÂN

14

Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chn đoán trong y tế

15

Thủ tục cp giy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

16

Thủ tục gia hạn giy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế)

17

Thủ tục sửa đi, bsung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (đối với thiết bị X-quang chn đoán trong y tế)

18

Thủ tục cp lại giy phép tiến hành công việc bức xạ (đi vi thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

19

Thủ tục cp và cp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)

20

Thủ tục phê duyệt kế hoạch ng phó sự cbức xạ và hạt nhân cp cơ si với công việc sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

IV. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HC VÀ CÔNG NGHỆ

21

Thủ tục đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.

22

Thủ tục thm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người.

23

Thủ tục đánh giá đồng thời thm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm n yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người.

24

Thủ tục giao quyn sở hữu, quyn sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

25

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm giao dịch công nghệ công lập

26

Thủ tục cp giy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm xúc tiến và htrợ loạt động chuyển giao công nghệ

27

Thủ tục cp giy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm htrợ định giá tài sản trí tuệ

28

Thủ tục cp giy chng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm htrợ đi mi sáng tạo

29

Thủ tục cp giy chng nhận đăng ký hoạt động Cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ

30

Thủ tục cp Giy chứng nhận đăng ký hoạt động Sàn giao dịch công nghệ vùng

31

Thủ tục bnhiệm giám định viên tư pháp.

32

Thủ tục min nhiệm giám định viên tư pháp

33

Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

34

Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.

35

Thủ tục đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát trin công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

36

Thủ tục cp Giy chứng nhận đăng ký hoạt động ln đu cho tchức khoa học và công nghệ

37

Thủ tục cp Giy chứng nhận trong trường hp đăng ký thay đi tên của tchức khoa học và công nghệ

38

Thủ tục cp Giy chứng nhận trong trường hp đăng ký thay đi tên cơ quan quyết định thành lập, cơ quan quản lý trực tiếp của tchức khoa học và công nghệ

39

Thủ tục cp Giy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đi địa chỉ trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ

40

Thủ tục cp Giy chứng nhận trong trường hp đăng ký thay đi địa chỉ trụ sở chính (dẫn đến thay đổi cơ quan cấp giấy chứng nhận) của tchức khoa học và công nghệ

41

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đi vốn của tchức khoa học và công nghệ

42

Thủ tục cp Giy chứng nhận trong trường hp đăng ký thay đi người đứng đầu của tổ chức khoa học và công nghệ

43

Thủ tục cp Giy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đi, bsung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ

44

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị mất

45

Thủ tục cấp Giấy chng nhận trong trường hp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị rách, nát

46

Thủ tục cp Giy chứng nhận hoạt động ln đu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

47

Thủ tục cp Giấy chứng nhận trong trường hp đăng ký thay đổi tên văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

48

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hp đăng ký thay đi địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

49

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đi người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

50

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hp đăng ký thay đi thông tin của tổ chức khoa học công nghệ ghi trên giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh

51

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hp đăng ký thay đi, bsung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của văn phòng đại diện, chi nhánh

52

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp Giấy chứng nhận hoạt động bị mất

53

Thủ tục cp Giy chng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hp Giấy chứng nhận hoạt động bị rách, nát

54

Thủ tục đặt và tặng giải thưởng vkhoa học và công nghệ của tchức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hp pháp tại Việt Nam.

55

Thủ tục cấp Giấy chng nhận đăng ký hp đồng chuyn giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)

56

Thủ tục cp Giy chứng nhận đăng ký sửa đi, b sung hp đng chuyn giao công nghệ (trừ những trường hp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)

57

Thủ tục cp giy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

58

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

59

Thủ tục sửa đi, b sung Giy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ

STT

Số hồ sơ

Tên thủ tục

I. Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lưng Chất lượng

1

T-VTB-104952-TT

Xét tặng giải thưởng cht lượng Quc gia.

2

T-VTB-104985-TT

Kim tra cht lượng hàng hóa nhập khu.

3

T-VTB-212951-TT

Cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất oxy hóa, các hp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

4

T-VTB-244480-TT

Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn

5

T-VTB-244486-TT

Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

6

T-VTB-287521-TT

Thủ tục Công bố sử dụng dấu định lượng

7

T-VTB-287522-TT

Thủ tục Điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng

8

T-VTB-287523-TT

Thủ tục Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu

II. Lĩnh vực S hữu trí tuệ

9

T-VTB-213050-TT

Cp giy chứng nhận tchức đủ điu kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp.

10

T-VTB-213051-TT

Cp lại giy chứng nhận tchức đủ điu kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp.

III. Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân

11

T-VTB-213068-TT

Khai báo thiết bị x-quang chn đoán trong y tế

12

T-VTB-213073-TT

Cp giy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng máy X- quang chẩn đoán trong y tế)

13

T-VTB-213007-TT

Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế)

14

T-VTB-212999-TT

Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế)

15

T-VTB-213002-TT

Sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế)

16

T-VTB-212964-TT

Cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (Người phụ trách an toàn cơ sở X - quang chn đoán trong y tế)

IV. Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ

17

T-VTB-213065-TT

Cp giy chứng nhận đăng ký hợp đng chuyn giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ).

18

T-VTB-213066-TT

Cp giy chứng nhận đăng ký bsung, sửa đi hp đng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ).

19

T-VTB-244491-TT

Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ

20

T-VTB-244487-TT

Cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

21

T-VTB-027368-TT

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh, thành phố và cấp cơ sở trong phạm vi địa phương

22

T-VTB-212694-TT

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ.

23

T-VTB-212724-TT

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên của tổ chức khoa học và công nghệ.

24

T-VTB-212774-TT

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập hoặc cơ quan quản lý trực tiếp/thay đi cơ quan quyết định thành lập hoặc cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức khoa học và công nghệ.

25

T-VTB-212786-TT

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ.

26

T-VTB-212795-TT

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính (dẫn đến thay đổi cơ quan cấp giấy chứng nhận) của tchức khoa học và công nghệ.

27

T-VTB-212811-TT

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi vốn của tổ chức khoa học và công nghệ.

28

T-VTB-212819-TT

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đu của tchức khoa học và công nghệ.

29

T-VTB-212821-TT

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ.

30

T-VTB-212823-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận trong trường hp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị mất.

31

T-VTB-212826-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị rách, nát hoặc hết thời hạn hiệu lực.

32

T-VTB-212827-TT

Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.

33

T-VTB-212880-TT

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.

34

T-VTB-212883-TT

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.

35

T-VTB-212884-TT

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hp đăng ký thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.

36

T-VTB-212888-TT

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hp đăng ký thay đổi thông tin của tổ chức khoa học công nghệ ghi trên giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh.

37

T-VTB-212892-TT

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hp đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung hoạt động của văn phòng đại diện, lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của chi nhánh.

38

T-VTB-212895-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp Giấy chứng nhận hoạt động bị mất.

39

T-VTB-212897-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp Giấy chứng nhận hoạt động bị rách, nát hoặc hết thời hạn hiệu lực.

V. Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo

40

T-VTB-259726-TT

Thủ tục tiếp dân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3140/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.327

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.95.36
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!