Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3031/QĐ-UBND năm 2006 phê duyệt kế hoạch phân bổ đợt 1 kinh phí “duy trì hệ thống thông tin và các dự án ứng dụng công nghệ thông tin năm 2006” thuộc chương trình công nghệ thông tin của thành phố Hà Nội năm 2006 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 3031/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Quang
Ngày ban hành: 30/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 3031/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÂN BỔ ĐỢT 1 KINH PHÍ “DUY TRÌ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ CÁC DỰ ÁN ỨNG DỤNG CNTT NĂM 2006” THUỘC CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2006

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ chương trình số 04-Ctr/TU ngày 22/05/2001 của Thành ủy Hà Nội về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin;
Căn cứ Quyết định số 224/2005/QĐ-UB ngày 16/12/2004 của UBND Thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Kinh tế - Xã hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2006;
Xét đề nghị của Liên Sở Bưu chính Viễn thông  - Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính tại tờ trình số: 287/TTrLS BCVT-KH&ĐT-TC ngày 09/6/2006 về việc phê duyệt kế hoạch phân bổ đợt 1 kinh phí “Duy trì hệ thống thông tin và các dự án ứng dụng CNTT năm 2006” thuộc Chương trình công nghệ thông tin của Thành phố Hà Nội năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch phân bổ đợt 1 kinh phí “Duy trì hệ thống thông tin và các dự án ứng dụng CNTT năm 2006” thuộc Chương trình công nghệ thông tin của Thành phố Hà Nội năm 2006 (Chi tiết theo biểu đính kèm).

Tổng kinh phí phân bổ đợt 1: 7.919.500.000 đồng (Bảy tỷ, chín trăm mười chín triệu, năm trăm nghìn đồng).

Trong đó:

- Duy trì hệ thống thông tin tại các đơn vị năm 2006: 7.756.000.000 đồng. (Bảy tỷ, bảy trăm năm mươi sáu triệu đồng).

- Các dự án ứng dụng công nghệ thông tin năm 2006: 163.500.000 đồng (Một trăm sáu mươi ba triệu, năm trăm nghìn đồng).

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các Sở, Ngành và các đơn vị có liên quan:

- Các Sở, Ngành, UBND các quận huyện được giao kinh phí có trách nhiệm:

+ Tổ chức triển khai hoàn thành nhiệm vụ theo đúng qui định hiện hành và đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của UBND Thành phố.

+ Thanh quyết toán theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

- Sở Bưu chính, Viễn thông có trách nhiệm:

+ Thẩm định, phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết các hạng mục đầu tư.

+ Nghiệm thu các hạng mục đầu tư theo tiến độ thực hiện.

+ Theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của các đơn vị thụ hưởng ngân sách theo đúng qui định hiện hành của Nhà nước và Thành phố.

+ Quản lí nội dung, công nghệ và theo dõi tổng hợp kết quả đầu tư tại các đơn vị thụ hưởng ngân sách.

+ Phối hợp với Sở Tài chính thẩm tra quyết toán kinh phí sử dụng ở các đơn vị thụ hưởng đầu tư.

- Sở Tài chính có trách nhiệm:

+ Hướng dẫn các Sở, Ngành được giao kinh phí lập và thẩm tra phương án phân bổ dự toán làm căn cứ rút kinh phí tại Kho bạc Nhà nước theo quy định.

+ Cấp phát kinh phí cho các đơn vị thuộc ngành dọc.

+ Bổ sung có mục tiêu cho các quận huyện được giao kinh phí.

+ Chủ trì phối hợp với Sở Bưu chính, Viễn thông thẩm tra quyết toán kinh phí sử dụng ở các đơn vị thụ hưởng đầu tư.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Bưu chính, Viễn thông, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- Như điều 3;
- Các đ/c phó CT UBND TP;
- V1, V2, V3, KT (2), VX, TH;
- Lưu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3031/QĐ-UBND năm 2006 phê duyệt kế hoạch phân bổ đợt 1 kinh phí “duy trì hệ thống thông tin và các dự án ứng dụng công nghệ thông tin năm 2006” thuộc chương trình công nghệ thông tin của thành phố Hà Nội năm 2006 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.284
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.97.16