Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 2957/QĐ-UBND Dự án Phát triển hệ thống dữ liệu về thông tin Khoa học Công nghệ Đắk Lắk 2016

Số hiệu: 2957/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Nguyễn Hải Ninh
Ngày ban hành: 07/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2957/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 07 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ THI CÔNG VÀ TỔNG DỰ TOÁN DỰ ÁN: “PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐẮK LẮK, GIAI ĐOẠN 2016-2020”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công, ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin, ngày 12/7/2006;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP, ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định 102/2009/NĐ-CP, ngày 6/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT, ngày 05/7/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin;

Căn cứ Quyết định 823/QĐ-UBND, ngày 28/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: “Phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu về thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016-2020”;

Căn cứ Quyết định 1428/QĐ-UBND, ngày 23/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: “Phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu về thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016-2020”;

Căn cứ Quyết định 2069/QĐ-UBND, ngày 13/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán chi phí quản lý dự án và tư vấn thiết kế bản v thi công - Dự toán thuộc Dự án: “Phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu về thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020”;

Xét Báo cáo số 351/BC-SKHĐT, ngày 19/9/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Kết quả thẩm định thiết kế thi công - Dự toán Dự án: “Phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu về thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016-2020”;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 352/TTr-SKHĐT, ngày 19/9/2016

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Thiết kế thi công - Tổng dự toán Dự án: “Phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu về thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016-2020”, với các nội dung như sau:

1. Tên dự án: Phát triển hệ thốngsở dữ liệu về thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016-2020;

2. Chủ đầu tư: Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk;

3. Địa đim thực hiện: Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk- số 256 A Phan Chu Trinh - Tp Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk;

4. Tư vấn lập Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Đất Việt Đắk Lắk;

5. Nội dung và Quy mô đầu tư:

5.1. Nội dung đầu tư: Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về Thông tin Khoa học và Công nghệ tổng hợp; Nâng cấp và mua sắm thiết bị tin học.

5.2. Quy mô đầu tư:

- Đầu tư nâng cấp thiết bị hiện có;

- Xây dựng mới phần mềm nội bộ: Cổng thông tin tư liệu khoa học và công nghệ;

- Phát triển, bổ sung, chuẩn hóa nội dung, tài liệu cho hệ thống cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ địa phương;

- Mua một số cơ sở dữ liệu trong nước cần thiết;

- Thuê các tài khoản truy cập trực tuyến vào cơ sở dữ liệu thông qua hệ thống mạng theo phương thức: Sử dụng trọn gói theo thời gian hàng năm, tài khoản không giới hạn số lần truy cập.

6. Giải pháp thiết kế của Dự án:

- Giải pháp công nghệ nền:

+ Xây dựng phần mềm nội bộ: Microsoft Sharepoint Server;

+ Xây dựng ứng dụng cơ sở dữ liệu: nền tảng công nghệ .Net.

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: SQL Server 2012;

- Môi trường máy chủ:

+ Hệ điều hành: Windows Server 2012;

+ Nn công nghệ: Sharepoint;

+ Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: SQL Server Ent.2012;

+ Web Server: IIS.

- Giải pháp phần cứng: (như phần phụ lục kèm theo).

7. Tổng dự toán:

7.1. Tổng mức đầu tư đưc duyệt: 8.000.000.000 đồng.

7.2. Tổng dự toán được phê duyệt: 7.461.000.000 đồng. Gồm:

Trong đó:

- Chi phí xây lắp

- Chi phí thiết bị (thiết bị công nghvà phần mềm)

- Chi phí quản lý dự án:

- Chi phí tư vấn đầu tư:

- Chi phí khác:

- Chi phí dự phòng

:

:

:

:

:

:

74.451.300 đồng

6.399.206.000 đồng

134.074.600 đồng

379.663.900 đồng

131.034.200 đồng

342.570.000 đồng

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

8. Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách tỉnh.

9. Thời gian thực hiện: 2016-2018.

Điều 2: Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 của Quyết định này; quản lý đầu tư, xây dựng công trình theo đúng quy định của pháp luật;

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Sở Tài chính; Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND t
nh (đ/c Ninh);
- PCVP UBND tnh (đ/t Nguyên);
- Sở KHCN;
- Phòng TH;
- Lưu VT, KGVX (T.14).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hải Ninh

 

BẢNG HỢP TỔNG DỰ TOÁN

DỰ ÁN: PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐẮK LẮK, GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Kèm theo Quyết định số: 2957/QĐ-UBND, ngày 07/10/2016 của UBND tỉnh)

STT

KHOẢN MỤC CHI PHÍ

KÝ HIỆU

DIỄN GIẢI, CÁCH TÍNH

GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ

THUẾ VAT

GIÁ TRỊ SAU THUẾ

GHI CHÚ

1

Chi phí xây lắp

 

Dự toán

67,683,000

6,768,300

74,451,300

Đã phê duyệt

2

Chi phí thiết bị

 

 

6,174,152,091

225,053,909

6,399,206,000

 

2.1

Đầu tư phần cng máy tính

Gtb

Dự toán

2,505,706,091

225,053,909

2,730,760,000

Thm định giá

2.2

Phần mềm nội bộ, Cơ sdữ liệu

Gpm

Dự toán

3,668,446,000

 

3,668,446,000

Thm định giá

3

Chi phí qun lý dự án

Gql

Gtb&xl*1,7% + Gpm*2,13%

121,886,000

12,188,600

134,074,600

QĐ:993/QĐ-BTTTT

4

Chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng CNTT

Gtv

( Gtv1 + Gtv2 + ... Gtv9 )

345,149,000

34,514,900

379,663,900

 

4.1

Chi phí lập dự án đầu tư

Gtv1

 

47,301,000

4,730,100

52,031,100

Đã phê duyệt

4.3

Chi phí thiết kế thi công và tổng d toán

Gtv3

Gtb*0,8 + Gxl*1,83% + Gpm*2,99%

130,971,000

13,097,100

144,068,100

QĐ:993/QĐ-BTTTT

4.4

Chi phí thẩm tra tính hiệu qu và tính khả thi

Gtv4

Gtb&xl*0,0616% + Gpm*0,077%

4,410,000

441,000

4,851,000

QĐ:993/QĐ-BTTTT

4.5

Chi phí thẩm tra thiết kế thi công

Gtv5

Gtb&xl*0,1264% + Gpm*0,158%

9,049,000

904,900

9,953,900

QĐ:993/QĐ-BTTTT

4.6

Chi phí thẩm định giá

Gtv6

(Gxl + Gtb )*0,195%

13,524,000

1,352,400

14,876,400

 

4.7

Chi phí thẩm tra d toán

Gtv7

Gtb&xl*0,1224% + Gpm*0,154%

8,799,000

879,900

9,678,900

QĐ:993/QĐ-BTTTT

4.8

Chi phí lập hồ sơ mi thầu, đánh giá HSDT

Gtv8

Gtb&xl*0,1888% + Gpm*0,236%

13,516,000

1,351,600

14,867,600

QĐ:993/QĐ-BTTTT

4.9

Chi phí giám sát thi công

Gtv9

Gtb&xl*1,6424% + Gpm*2,053%

117,579,000

11,757,900

129,336,900

QĐ: 993/OĐ-B TTTT

5

Chi phí khác

Gk

 

119,122,000

11,912,200

131,034,200

 

5.1

Chi phí kiểm toán

k1

TMDT*1,284%*70%

62,803,000

6,280,300

69,083,300

TT 09/2016/TT-BTC

5.2

Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn

k2

TMDT*0,83%*70%

40,597,000

4,059,700

44,656,700

TT 09/2016/TT-BTC

5.3

Chi phí bảo hiểm công trình

k3

GXDST*0,225%

15,722,000

1,572,200

17,294,200

 

6

Chi phí dự phòng

Gdp

 

 

 

342,570,000

 

 

TỔNG DTOÁN (làm tròn)

Gtdt

(1+2+3+4+5)

 

 

7,461,000,000

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2957/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 phê duyệt Thiết kế thi công - Tổng dự toán Dự án: “Phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu về thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016-2020”

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.001

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!