Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 28/2003/QĐ-BBCVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Bưu chính, Viễn thông Người ký: Đỗ Trung Tá
Ngày ban hành: 12/03/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 28/2003/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Trung tâm Internet Việt Nam là đơn vị trực thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông thực hiện chức năng quản lý, phân bổ, giám sát và thúc đẩy việc sử dụng nguồn tài nguyên tên miền, địa chỉ, số hiệu mạng Internet ở Việt Nam (gọi chung là tài nguyên Internet); thông tin hướng dẫn, thống kê về mạng Internet; tham gia các hoạt động quốc tế về Internet.

Điều 2: Trung tâm Internet Việt Nam có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Quy hoạch, quản lý và phân bổ địa chỉ Internet (IP) và số hiệu mạng (ASN) ở cấp quốc gia.

2. Quản lý và phân bổ tên miền cho các hoạt động Internet mức quốc gia bao gồm tên miền cấp 2 dưới .vn và các tên miền cấp 3 dưới các tên miền cấp 2 chung.

3. Quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, công nghệ và nhân lực để phát triển Trung tâm Internet Việt Nam phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

4. Thiết lập, khai thác và duy trì hoạt động hệ thống máy chủ tên miền (DNS) quốc gia .vn. Tham gia khai thác các công nghệ mới liên quan đến tài nguyên Internet, công nghệ DNS và giao thức IP và hệ thống chứng thực CA trên Internet.

5. Kiểm tra, giám sát việc sử dụng địa chỉ IP, số hiệu mạng và tên miền đã cấp cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên mạng Internet.

6. Nghiên cứu đề xuất và tham gia với các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ để xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý nhà nước về khai thác, sử dụng dịch vụ và chất lượng Internet trên phạm vi cả nước.

7. Tham gia quản lý nhà nước đối với các hoạt động của hội và tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực Internet.

8. Tham gia đại diện chính thức về Internet của Việt Nam, tham gia các hoạt động của các tổ chức Internet quốc tế liên quan đến tài nguyên mạng Internet và công nghệ IP.

9. Được quyền yêu cầu các tổ chức, cá nhân hoạt động trên mạng Internet cung cấp các thông tin và các số liệu thống kê liên quan tới hoạt động Internet. Thực hiện báo cáo thống kê tình hình phát triển Internet trong nước.

10. Được thu phí và lệ phí các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm và theo quy định của pháp luật.

11. Tham gia việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo quy định của Bộ Bưu chính, Viễn thông.

12. Được phối hợp, hợp tác với các tổ chức quốc tế để khai thác dự phòng hệ thống DNS cho tên miền quốc gia .vn, đăng ký và duy trì tài nguyên Internet Việt Nam, quảng bá quốc tế về Internet Việt Nam và phát triển sử dụng tên miền .vn .

13. Được tham gia cung cấp các dịch vụ liên quan đến tài nguyên Internet, công nghệ IP và tham gia các hoạt động có liên quan, tạo thêm các nguồn thu khác nhằm mở rộng phạm vi và quy mô hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm và theo qui định của pháp luật, bảo toàn và phát triển các nguồn lực được giao.

14. Được Bộ Bưu chính, Viễn thông giao chỉ tiêu biên chế và kinh phí để thực thi các hoạt động của đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi phí theo Nghị định 10/2002/NĐ-CP ngày 16/1/2002 của Chính phủ.

15. Quản lý về tổ chức, công chức, viên chức và tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3: Trung tâm Internet Việt Nam do Giám đốc phụ trách, có các Phó giám đốc và bộ máy giúp việc.

Giám đốc chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tại Điều 1 và Điều 2 của Quyết định này.

Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về phần việc được phân công.

Điều 4: Tổ chức bộ máy của Trung tâm Internet Việt Nam gồm có:

1. Phòng Tổ chức, hành chính.

2. Phòng Quản lý tài nguyên Internet.

3. Phòng Kỹ thuật, điều hành.

4. Phòng Kinh tế, thống kê.

5. Phòng Kế toán, tài chính.

6. Đài DNS khu vực 1.

7. Đài DNS khu vực 2.

8. Đài DNS khu vực 3.

Biên chế cán bộ công chức của Trung tâm do Giám đốc Trung tâm xây dựng trình Bộ trưởng quyết định.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các Phòng, Đài thuộc Trung tâm do Giám đốc Trung tâm quyết định.

Điều 5. Trung tâm Internet Việt Nam là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo qui định của pháp luật, có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 7. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bọ, Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG
BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Đỗ Trung Tá

 

MINISTRY OF POSTS & TELEMATICS
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
-----------------

No: 28/2003/QĐ – BBCVT 

Hanoi, March 12th, 2003

 

DECISION

ON THE FUNCTIONS, TASKS, POWERS AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF VIETNAM INTERNET NETWORK INFORMATION CENTER

THE MINISTER OF POSTS AND TELEMATICS

Pursuant to the Government Decree No 86/2002/ND-CP dated November 5, 2002 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of ministries, ministerial-level bodies;
Pursuant to the Government Decree No 90/2002/ND-CP dated November 11, 2002 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Posts and Telematics;
At the proposal of the Director of Personnel Organization Department and Director of Vietnam Internet Network Information Center

DECIDES

Article 1: Vietnam Internet Network Information Center is an affiliation to the Ministry of Posts and Telematics and carries out the functions of managing, allocating, supervising and promoting the use of Internet domain name, address, autonomous system number in Vietnam (collectively called as “Internet resources”); providing Internet-related guidance, statistics on Internet; joining international activities on Internet.

Article 2: VNNIC acquires the following tasks and powers:

1. Planning, managing and allocating Internet address (IP) and ASN at national level.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Planning, building the technical, technological and human resource infrastructure to develop VNNIC corresponding to the practical requirements.

4. Setting up, utilizing and maintaining the performance of domain name servers (DNS) of .VN. Participating in developing new technologies on Internet resources, DNS and IP technology and Certification Authority system on Internet.

5. Inspecting, supervising the use of IP address, ASN and domain name allocated to organizations, individuals engaging in Internet activities.

6. Proposing ideas and taking part in building legal documents with other functional departments of the Ministry on State management of Internet development, services uses and quality in the whole country.

7. Participating in State management in relation to activities of associations, non-governmental organizations in the Internet field.

8. Being Vietnam Internet’s official representative to take part in international Internet organizations’activities regarding to the Internet resources and IP technology.

9. Being entitled to request Internet-related organizations, individuals to provide Internet information and statistics. Carrying out statistics report on the development of Internet status in the country.

10. Collecting fees and commission of activities relating to functions, tasks, powers of the Center and in accordance with the current law.

11. Taking part in occupational and professional training, fostering according to regulations by the Ministry.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.13. Being entitled to provide Internet resources, IP technology-related services and take part in other related activities to make profit from other productive sources to extend operational scope and scalability in accordance with functions, tasks and powers of the Center and in accordance with current law, reserving and developing the assigned resources.

14. Being granted budget and personnel quota by the Ministry to carry out professional activities of an self-regulated unit according to Government Decree No 10/2002/ND-CP dated February 16, 2002.

15. Managing organization, official, personnel and assets of the Center according to provisions of law and assignment devolved by the Minister

16. Undertaking other tasks assigned by the Minister.

Article 3: Vietnam Internet Network Information Center is governed by Director, assisted by a number of Deputy-directors and departments.

The Director of VNNIC shall bear responsibility to the Minister for the results of carrying out functions, tasks, power defined in Article 1 and Article 2 of this Decision.

Deputy Directors shall bear responsibility to Director for the tasks assigned by Director.

Article 4: Organizational structure of VNNIC includes:

1. Personnel and Administrative Division

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Technical Division

4. Economic and Statistic Division

5. Accounting and Finance Division

6. DNS Station 1

7. DNS Station 2

8. DNS Station 3

Personnel, staff of the Center is planned and submitted by Director of the Center to the Minister for approval.

Director of the Center defines functions, tasks, powers and the relations among Divisions, Stations of the Center.

Article 5: Vietnam Internet Network Information Center is a non-profit administrative unit having legal status, its own seal and account and its headquarters located in Hanoi.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 7: Director of Administrative Bureau, Director of Organization and Personnel Department, Director of VNNIC, Heads of Departments, Units under the Ministry of Posts and Telematics take responsibility to implement this Decision.

 

 

THE MINISTER OF POSTS AND TELEMATICS
Do Trung Ta

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 28/2003/QĐ-BBCVT ngày 12/03/2003 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm INTERNET Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.796

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!