Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 274/QĐ-TTg 2019 phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia

Số hiệu: 274/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 12/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Mục tiêu của Đề án Cổng dịch vụ công quốc gia

Ngày 12/3/2019, Thủ tướng ban hành Quyết định 274/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo đó, mục tiêu của Đề án như sau:

- Hoàn thiện thể chế cho dịch vụ công trực tuyến;

- Thiết lập Cổng dịch vụ công quốc gia tại một địa chỉ duy nhất trên mạng;

- Đến năm 2020, Cổng dịch vụ công Quốc gia tích hợp tối thiểu 30% các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu  và tăng dần mỗi năm 20% cho tới khi tích hợp toàn bộ (100%) các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4;

- Cung cấp nền tảng xác thực điện tử dùng chung để các nhân, tổ chức chỉ cần đăng nhập một lần (SSO) khi sử dụng các dịch vụ công trực tuyến của các bộ, ngành, địa phương;

- Phấn đấu cung cấp, tích hợp 500 nghìn tài khoản trong năm 2019, 1 triệu tài khoản trong năm 2020, đạt tối thiểu 8 triệu tài khoản trong năm 2023;

- Hỗ trợ cá nhân, tổ chức trong quản lý thông tin, hồ sơ giấy tờ theo nguyên tắc hồ sơ chỉ cần cung cấp một lần và được tái sử dụng trong các lần thực hiện dịch vụ công trực tuyến tiếp theo.

Quyết định 274/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 274/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ Quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia (sau đây gọi tắt là Đề án), với những nội dung chủ yếu sau đây:

I. QUAN ĐIỂM

1. Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ; sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền trong cung cấp dịch vụ công; đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cải cách hành chính, nhất là việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin.

2. Cổng Dịch vụ công quốc gia được thiết lập tại một địa chỉ duy nhất để công khai, minh bạch các thông tin liên quan về thủ tục hành chính và cung cấp, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công theo nhu cầu sử dụng, phù hợp với từng đối tượng; bảo đảm khả năng giám sát, kiểm tra, đánh giá của cá nhân, tổ chức và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong thực hiện dịch vụ công.

3. Bảo đảm việc tích hợp kết nối chia sẻ thông tin giữa Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng thông tin mt cửa quốc gia, Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của các bộ, ngành, địa phương, các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

4. Ưu tiên bố trí kinh phí triển khai thực hiện Đề án trên cơ sở bảo đảm tính hiệu quả, đồng bộ, tập trung, thống nhất, không dàn trải và có lộ trình phù hợp; kế thừa và phát triển hạ tầng đã có sẵn của các cơ quan Nhà nước và hệ thống dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công của các cơ quan nhà nước, đảm bảo phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, hướng tới số hóa hồ sơ, giấy tờ giấy, chuyển hoạt động sử dụng hồ sơ, văn bản giấy, giao dịch trực tiếp sang hoạt động sử dụng hồ sơ, văn bản điện tử, giao dịch điện tử và cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc vào thời gian, địa giới hành chính; thúc đẩy cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin; cải thiện vị trí của Việt Nam về chỉ số dịch vụ công trực tuyến trong chỉ số phát triển Chính phủ điện tử theo xếp hạng của Liên hợp quốc.

2. Mục tiêu cụ thể

- Hoàn thiện thể chế cho việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nhất là việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

- Thiết lập Cổng Dịch vụ công quốc gia tại một địa chỉ duy nhất trên mạng để thống nhất việc cung cấp thông tin, hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện, giám sát, đánh giá thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị.

- Thực hiện tích hợp để cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, trong đó đến năm 2020, Cổng Dịch vụ công Quốc gia tích hợp tối thiểu 30% các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu với người dân, doanh nghiệp của các bộ, ngành, địa phương, một số đơn vị cung cấp dịch vụ công và tăng dần mỗi năm 20% cho tới khi tích hợp toàn bộ (100%) các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các bộ, ngành, địa phương.

- Cung cấp nền tảng xác thực điện tử dùng chung để cá nhân, tổ chức chỉ cần đăng nhập một lần (SSO) khi sử dụng các dịch vụ công trực tuyến tại các Hệ thống thông tin một cửa, Cổng dịch vụ công của các bộ, ngành, địa phương. Nền tảng xác thực này đạt mức độ đảm bảo cao theo tiêu chuẩn quốc tế (Mc độ 3, 4) và có thể được áp dụng cho các hệ thống khác như Hệ thống thông tin một cửa điện tử, hệ thống thông tin tham vn chính sách và văn bn quy phạm pháp luật, hệ thống báo cáo quốc gia,...

Phấn đấu cung cấp, tích hợp 500 nghìn tài khoản trong năm 2019; 1 triệu tài khoản trong năm 2020, đặt tối thiểu 8 triệu tài khoản trong năm 2023.

- Hỗ trợ cá nhân, tổ chức trong quản lý thông tin, hồ sơ giấy tờ theo nguyên tắc thông tin, hồ sơ chỉ cần cung cấp một lần và được tái sử dụng trong các lần thực hiện dịch vụ công trực tuyến tiếp theo.

III. YÊU CẦU NGHIỆP VỤ, KỸ THUẬT

1. Yêu cầu đối với Cổng Dịch vụ công quốc gia

Cổng Dịch vụ công quốc gia được thiết lập đáp ứng các yêu cầu được quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và các yêu cầu nhằm nâng cao sự hài lòng của cá nhân, tổ chức trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Cụ thể:

- Là đầu mối cung cấp thông tin, hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ, hướng dẫn tra cứu thông tin, giám sát tình trạng giải quyết thủ tục hành chính và tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính, kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính; công khai kết quả xử lý thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến.

- Cho phép tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản sử dụng; cung cấp chức năng đăng nhập một lần và các cơ chế xác thực người dùng để thực hiện các thủ tục hành chính tại Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh.

- Tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính để truy xuất dữ liệu thủ tục hành chính, dữ liệu về hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ.

- Tổng hợp, thống kê việc tiếp nhận hồ sơ, tình hình giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

- Tích hợp với hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp để thực hiện tiếp nhận, xử lý và công khai kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị; xây dựng công cụ tổng hợp, đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức và công cụ đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công của các bộ, ngành, địa phương.

- Cung cấp trên nhiều nền tảng khác nhau, sử dụng các cách tiếp cận hiện đại trên thế giới trong việc cung cấp dịch vụ công, ưu tiên hiển thị các dịch vụ người dùng quan tâm,...

- Sử dụng Nn tảng tích hợp, chia sẻ dữ liu phát triển từ Trục liên thông văn bản quốc gia để cung cấp nn tảng chung cho việc chia s thông tin, dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, dịch vụ một cửa điện tử liên thông.

- Bo đảm tính bảo mật, an toàn thông tin cao trên cơ sở: cung cấp giải pháp xác thực người dùng ở mức độ cao; mã hóa và ký số với các giao dịch, dữ liệu giữa Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng dịch vụ công, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương qua Nn tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu.

2. Chức năng của Cổng Dịch vụ công quốc gia

a) Chức năng cung cấp thông tin, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công

- Cung cấp công cụ tìm kiếm đơn giản và nâng cao để cá nhân, tổ chức dễ dàng tìm kiếm thông tin về thủ tục hành chính, dịch vụ công, bao gồm: theo mục đích, nhu cầu người dùng; theo từ khóa, lĩnh vực, cơ quan thực hiện, theo mức độ dịch vụ công trực tuyến,...

- Tính năng cung cấp, hướng dẫn, công khai thông tin thủ tục hành chính được thiết lập trên cơ sở tích hợp, phát triển, nâng cấp Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

- Cung cấp tính năng tra cứu thông tin về các dịch vụ công trực tuyến được các bộ, ngành, địa phương cung cấp trên cơ sở tích hợp từ Cổng thông tin một cửa quốc gia, Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của các bộ, cơ quan, địa phương.

- Cung cấp giao diện ưu tiên hiển thị các dịch vụ công theo vòng đời của cá nhân, tổ chức và tùy biến, cá nhân hóa theo đối tượng sử dụng sau khi đã được xác thực; hỗ trợ nhiều kênh truy cập, với nội dung hiển thị theo yêu cầu và nhu cầu của đối tượng người sử dụng.

- Cung cấp tính năng hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính

+ Cung cấp Bộ câu hỏi/trả lời về những vấn đề thường gặp trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính phổ biến của bộ, ngành, địa phương.

+ Cung cấp tính năng trao đổi, hướng dẫn, hỗ trợ người dùng qua các hình thức khác nhau: Tổng đài hỗ trợ tự động; tiếp nhận và hướng dẫn qua hòm thư; hướng dẫn việc điền các biểu mẫu, mẫu đơn, tờ khai, thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo dạng tài liệu và video; thông báo, gửi hướng dẫn tự động qua hệ thống trao đổi nội bộ; công cụ trả lời, hướng dẫn tự động sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm đưa ra những khuyến nghị đối với cá nhân, tổ chức phù hợp với nhu cầu, địa bàn.

+ Gi ý, nhắc nhở, thông báo cho cá nhân, tổ chức: Cổng Dịch vụ công quốc gia cung cấp các gợi ý, nhắc nhở người dùng trong việc thực hiện các thao tác, các công việc giúp cá nhân, tổ chức chủ động trong việc thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan.

b) Chức năng cung cấp dịch vụ công trực tuyến

- Cung cấp tính năng xác thực người dùng cho phép cá nhân, tổ chức đăng nhập và khai báo một lần trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến được cung cấp ở nhiều bộ, ngành và địa phương khác nhau theo yêu cầu mức độ xác thực của từng dịch vụ công, trong đó:

Triển khai hệ thống xác thực mức độ an toàn cao qua các giải pháp định danh di động sử dụng thẻ SIM tích hợp chữ ký số và các thiết bị chứng thư số khác. Nghiên cứu, triển khai các giải pháp xác thực tiên tiến khác như xác thực qua chữ ký số được tích hợp trong ứng dụng trên thiết bị di động, sử dụng biện pháp xác thực qua sinh trắc học.

Kết nối, tích hợp với các cơ sở dữ liệu quan trọng để kiểm tra, đối chiếu, xác thực cá nhân, tổ chức, bao gồm: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân, bảo hiểm xã hội, thuế, đăng ký doanh nghiệp. Trước mắt sử dụng mã số bảo hiểm xã hội, mã số thuế, mã số doanh nghiệp để xác thực cá nhân, tổ chức.

Tích hợp với Hạ tầng chữ ký số chuyên dùng của Ban Cơ yếu Chính phủ, hạ tầng chữ ký số công cộng do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý và sử dụng hạ tầng mạng viễn thông của tất cả các nhà cung cấp dịch vụ trong nước.

Cung cấp các giao diện lập trình ứng dụng mở (Open API) cho phép các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức khác - tích hợp dịch vụ xác thực trong các dịch vụ, hệ thống thông tin của mình.

Cung cấp giải pháp xác thực phù hợp với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc sử dụng hệ thống xác thực do Bộ Ngoại giao cung cấp.

- Tích hợp với Cổng thông tin một cửa quốc gia, Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử của bộ, ngành, địa phương và hệ thống cung cấp cấp dịch vụ công của một số tổ chức cung ứng dịch vụ công (y tế, giáo dục, điện, nước,...) để tổ chức cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 không phụ thuộc vào thời gian, địa giới hành chính.

- Cung cấp tính năng quản lý dữ liệu người dùng trên cơ sở kết nối, chia sẻ dữ liệu được sử dụng trong Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng thông tin một cửa quốc gia, Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của các bộ, ngành, địa phương và các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo hướng giấy tờ, thông tin tổ chức, cá nhân đã cung cấp một lần thành công khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thì không phải cung cấp lại khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến lần sau và kết quả giải quyết thủ tục hành chính được công nhận tính pháp lý trên toàn hệ thống.

- Tích hợp để cung cấp tính năng thanh toán trực tuyến khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

- Cung cấp tính năng theo dõi tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở tích hợp dữ liệu tại Cổng thông tin một cửa quốc gia, Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử của các bộ, ngành, địa phương và Hệ thống thông tin về bưu chính công ích (thông tin về việc tiếp nhận, chuyển trả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích). Cụ thể:

Theo dõi tình hình, kết quả giải quyết của từng hồ sơ thủ tục hành chính theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức tại từng bước của quá trình tiếp nhận, xử lý, bao gồm: Trạng thái hiện tại của hồ sơ, lịch sử xử lý hồ sơ, cán bộ đang xử lý, thời gian xử lý,... Các thông tin về tình trạng hồ sơ thông báo vào tài khoản và các kênh thông tin khác như thư điện tử, tin nhắn theo yêu cầu của người dùng.

Công khai thông tin tổng hợp về tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo thời gian, lĩnh vực và từng cơ quan, đơn vị, bộ, ngành, địa phương, bao gồm các thông tin cơ bản sau: tổng số hồ sơ tiếp nhận và xử lý; tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến và trực tiếp; tổng số hồ sơ đã giải quyết (trong hạn, quá hạn); tổng số hồ sơ chưa xử lý (trong hạn, quá hạn);....

c) Chức năng đánh giá sự hài lòng và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức

- Tính năng tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị được thiết lập trên cơ sở tích hợp, phát triển, nâng cấp Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

- Cung cấp tính năng đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với việc phục vụ của các cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ công thông qua phiếu đánh giá điện tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

- Cung cấp tính năng phân tích, tổng hợp, xếp loại, phân hạng kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương.

- Công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị; kết quxếp loại, phân hạng các bộ, ngành, địa phương trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

d) Một số chức năng kỹ thuật khác của hệ thống

- Tính năng quản lý xuất bản nội dung thực hiện cung cấp thông tin cho cá nhân, tổ chức qua các ứng dụng web trên máy tính, máy tính bảng, điện thoại, di động thông minh, dịch vtổng đài/tin nhn SMS; hỗ trợ khả năng tương tác trực tuyến giữa cá nhân, tổ chức với cơ quan nhà nước.

- Tính năng quản trị hệ thống cho phép Văn phòng Chính phủ theo dõi, giám sát, quản trị Cổng Dịch vụ công quốc gia về: tình trạng hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia (đường truyền, hiệu năng, tài nguyên sử dụng, tài nguyên khả dụng; an toàn thông tin,...); tình trạng Hệ thống xác thực; thông tin, tình trạng kết nối của các cơ quan, đơn vị; các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và các dịch vụ tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

đ) Các tính năng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

3. Các yêu cầu phi chức năng

Cổng Dịch vụ công Quốc gia đáp ứng các yêu cầu, quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện theo Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông. Các yêu cầu cụ thể gồm:

a) Yêu cầu về việc hiển thị

- Có khả năng hiển thị, hoạt động chính xác, đầy đủ trên hầu hết các trình duyệt phổ biến phiên bản mới nhất (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari,...).

Cổng Dịch vụ công quốc gia có khả năng tùy biến hiển thị trên các màn hình máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động thông minh với độ phân giải khác nhau mà không làm thay đổi về giao diện, hiển thị và các tính năng của hệ thống.

- Cổng Dịch vụ công quốc gia sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt và có hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Anh đối với một số dịch vụ công cung cấp cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài.

b) Yêu cầu về bảo mật và an toàn thông tin

- Đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật hiện đại cho một hệ thống công nghệ thông tin.

- Đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn bảo mật đã được ban hành bởi các cơ quan chức năng của Chính phủ Việt Nam.

Đáp ứng các quy định về bảo đảm an toàn Hệ thống thông tin theo cấp độ 4 theo Quy định tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

- Giải pháp xác thực đạt mức độ bảo mật cao theo tiêu chuẩn quc tế.

- Dữ liệu của toàn bộ hệ thống cần được sao lưu dự phòng định kỳ.

- Dữ liệu khi lưu chuyển và lưu trữ cần được mã hóa bằng mật mã do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp nhằm chống theo dõi, thu thập và sửa chữa trái phép.

- Các biện pháp bảo mật, đảm bảo an toàn thông tin của Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu phát triển từ Trục liên thông văn bản quốc gia, gồm:

+ Tính xác thực: Chỉ những thành viên đã đăng ký và được cấp quyền thì mới có thể truy cập dữ liệu trên hệ thống.

+ Chống chối bỏ: Đảm bảo rằng cá nhân, tổ chức không thể chối bỏ các giao dịch đã thực hiện hoặc thông tin mà họ đã gửi.

+ Tính pháp lý: tất cả các thông tin trao đổi giữa các cơ quan, tổ chức được ký số, bảo đảm giá trị pháp lý theo quy định của Việt Nam.

+ Cung cấp kết nối an toàn giữa các thành viên trao đổi dựa trên chứng thư TLS. Mã hóa các bản tin trao đổi giữa đối tượng sử dụng và đối tượng cung cấp dữ liệu sử dụng tiêu chuẩn mã hóa của Việt Nam.

c) Yêu cầu về hiệu năng

- Cổng Dịch vụ công quốc gia phải bảo đảm năng lực xử lý, phản hồi nhanh, khả năng đáp ứng lượng truy cập lớn, tạo thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp chính vì vậy hệ thống cần đảm bảo các yêu cầu và truy cập sau:

Cổng Dịch vụ công quốc gia có khả năng đáp ứng 500.000 lượt truy cập/ngày và đảm bảo cho 40.000 người truy cập đồng thời trên hệ thống trong năm 2019. Tới năm 2023, Cổng Dịch vụ công quốc gia có khả năng đáp ứng 2.500.000 lượt truy cập/ngày và đảm bảo cho 200.000 người truy cập đồng thời trên hệ thống.

- Các dịch vụ cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia phải đảm bảo hiệu năng cao, khả năng phản hồi người dùng trên các trang không quá 03 giây. Đối với các báo cáo thống kê phải đảm bảo tính chính xác và phản hồi các báo cáo trong tối đa 30 giây.

- Hiệu năng không bị ảnh hưởng từ các yếu tố như: thời gian, sự tăng trưởng về dữ liệu chính, bảo đảm có khả năng hoạt động không bị ảnh hưởng về dữ liệu trong tối thiểu 10 năm.

d) Yêu cầu về sẵn sàng

- Cổng Dịch vụ công quốc gia phải đảm bảo hoạt động liên tục 24/7;

- Cổng Dịch vụ công quốc gia được thiết kế hỗ trợ khả năng sao lưu dữ liệu thời gian thực, hỗ trợ khả năng tự động chuyển đổi khi xảy ra li, không ảnh hưởng tới việc cung cấp dịch vụ và trao đi thông tin, dữ liệu.

đ) Yêu cầu khả năng mrộng

Cổng Dịch vụ công quốc gia bảo đảm khả năng mở rộng trong thời gian ngắn để đáp ứng hiệu năng, thời gian đáp ứng dịch vụ khi số lượng người dùng, đơn vị kết nối và giao dịch tăng lên. Khả năng mở rộng được xác định bởi nhu cầu tài nguyên hệ thống (như bộ vi xử lý, đĩa, băng thông mạng).

e) Yêu cầu về Hạ tầng

Cổng Dịch vụ công quốc gia được cài đặt trên Trung tâm Dữ liệu đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu đạt Tier 3; có hệ thống dự phòng thảm họa (DR site) và dự phòng tối thiểu 1:1 với đường truyền, hệ thống, dữ liệu.

Hệ thống cần được triển khai và vận hành trên hệ thống hạ tầng đảm bảo bảo mật mức cao có những quy định về quản lý an toàn, bảo mật hệ thống mạng và quản lý các thiết bị đầu cuối của toàn bộ hệ thống mạng. Hệ thống cần chia tách các vùng mạng khác nhau: phân vùng mạng riêng cho máy chủ của Hệ thống; phân vùng mạng trung gian (DMZ) để cung cấp dịch vụ trên mạng Internet.

g) Yêu cầu về toàn vẹn dữ liệu

Đảm bảo tính toàn vẹn và tính xác thực của thông điệp dữ liệu điện tử và cung cấp thông tin cho phép theo dõi sự chuyển động của thông điệp dữ liệu điện tử.

h) Khả năng phục hồi

Hệ thống duy trì hoạt động, bất kể trường hợp lỗi phần cứng, phần mềm hoặc đơn vị vận hành hoặc các mối đe dọa từ bên ngoài.

i) Yêu cầu về vận hành, hỗ trợ

- Trong thời gian thuê dịch vụ, mọi lỗi phát sinh trong hệ thống phải được sửa hoặc loại bỏ mà không phát sinh bất kỳ chi phí nào.

- Nhà cung cấp dịch vụ thiết lập Cổng Dịch vụ công quốc gia (Nhà cung cấp dịch vụ) phải cung cấp toàn bộ mã nguồn hệ thống cho Văn phòng Chính phủ; không được sử dụng, cung cấp thông tin, dữ liệu từ Hệ thống cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào trừ khi được sự đồng ý của Văn phòng Chính phủ, bảo đảm tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, chia sẻ thông tin, dữ liệu.

- Nhà cung cấp dịch vụ mở rộng năng lực hạ tầng khi dữ liệu, dịch vụ và giao dịch gia tăng, đảm bảo Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống xác thực hoạt động an toàn, bảo mật, ổn định, không bị nghẽn và lỗi do hiệu năng thiết bị;

- Nhà cung cấp dịch vđảm bảo hỗ trợ 24/7 trong quá trình triển khai và vận hành.

- Nhà cung cấp dịch vụ phải triển khai, hỗ trợ giải pháp, công cụ chuyển đổi và cập nhật các giao diện lập trình ứng dụng (API) phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng Dịch vụ công quốc gia với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; dịch vụ đăng nhập, đăng xuất một lần (SSO, SLO).

k) Kiểm tra và thử nghiệm

Giải pháp đề xuất phải đáp ứng tất cả các yêu cầu chức năng, phi chức năng nêu trên.

Cổng Dịch vụ công quốc gia phải được vận hành thử nghiệm 02 tháng trước khi đưa vào sử dụng chính thức, trong đó 01 tháng công khai để công dân, tổ chức sử dụng thử để đánh giá, cho ý kiến.

IV. NHIỆM VỤ

1. Hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến

- Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định về định danh, xác thực điện tử.

- Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu.

- Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

- Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

- Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, vận hành khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia.

- Xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, đnh dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành.

2. Xây dựng, hoàn thiện hạ tng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu

- Thiết lập Cổng Dịch vụ công quốc gia.

- Nâng cấp Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính.

- Thiết lập, hoàn thiện Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa; điện tử cp bộ, cấp tỉnh.

- Kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng thông tin một cửa quốc gia, Cổng Dịch vụ công, Hệ thống một cửa điện tcấp b, cấp tỉnh.

3. Dịch vụ công trực tuyến tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

a) Giai đoạn năm 2019 - 2020

Cổng Dịch vụ công quốc gia ưu tiên thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Tích hợp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 có đối tượng thực hiện, số lượng hồ sơ lớn, liên quan tới cá nhân, tổ chức, gồm:

+ Dịch vụ công về Bảo hiểm xã hội: Đăng ký, điều chỉnh đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp; cấp sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế.

+ Dịch vụ công về Tài chính (Lĩnh vực thuế, hải quan): Kê khai hóa đơn qua mạng; Khai thuế qua mạng.

+ Dịch vụ công về Kế hoạch và đầu tư: Đăng ký doanh nghiệp.

+ Dịch vụ công về Giao thông vận tải:

. Nhóm dịch vụ công lĩnh vực vận tải đường bộ: trong nước; quốc tế;

. Dịch vụ Đổi Giấy phép lái xe; cấp giấy phép lái xe quốc tế.

+ Dịch vụ công về Y tế:

. Nhóm dịch vụ về An toàn thực phẩm;

. Nhóm dịch vụ về Quản lý trang thiết bị y tế.

+ Dịch vụ công về Tư pháp: Nhóm dịch vụ công lĩnh vực hộ tịch.

+ Dịch vụ công về Công Thương: Nhóm dịch vụ công cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa; dịch vụ xác nhận khai báo hóa chất nhập khẩu.

+ Dịch vụ công về Tài nguyên và môi trường: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

+ Nhóm dịch vụ công do một số tổ chức cung ứng dịch vụ công cung cấp: cấp điện; cấp nước.

- Tích hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và một số tổ chức cung cấp dịch vụ công, cụ thể:

+ Tích hợp với 03 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2019 và triển khai trong toàn quốc m 2020.

+ Tích hợp đăng ký cấp điện, cấp nước tại một số công ty; Tổng công ty sau: Tập Đoàn điện lực Việt Nam; Công ty nước sạch Hà Nội; Tổng công ty cấp nước Sài Gòn.

b) Giai đoạn sau 2020

- Hàng năm, Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia.

- Tăng số lượng các địa phương tích hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo nội dung của Đề án lên 20% mỗi năm cho đến 100%. Mở rộng số lượng các tổ chức cung cấp dịch vụ công tham gia cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí thực hiện đề án từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

2. Hình thức thực hiện

Thuê dịch vụ công nghệ thông tin của doanh nghiệp trong nước. Doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp, nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác xây dựng hệ thống trên cơ sở yêu cầu đặt hàng của Văn phòng Chính phủ và cho Văn phòng Chính phủ thuê lại, bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật; doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin có trách nhiệm bảo mật, bảo đảm an toàn hệ thống thông tin. Thời gian thuê dịch vụ công nghệ thông tin là không quá 5 năm, trường hợp Nhà cung cấp dịch vụ không đáp ứng yêu cầu, Văn phòng Chính phủ thực hiện các thủ tục để dừng hợp đồng, lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ khác.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương

a) Rà soát, ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với việc giải quyết thủ tục hành chính trong Quý II năm 2019 và cập nhật thường xuyên.

b) Khẩn trương thiết lập, hoàn thiện Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử thống nhất, tập trung để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ, ngành, địa phương trong Quý IV năm 2019.

Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh tuân thủ các chức năng và bảo đảm khả năng tích hợp với Cng dịch vụ công quy định tại Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghđịnh số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa mt cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

c) Chủ trì, phối hợp vi Văn phòng Chính phủ triển khai các biện pháp kỹ thuật để kết nối chia sẻ dữ liệu giữa Cng thông tin một cửa quốc gia, Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa cấp bộ, cấp tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia trong Quý III năm 2020.

Hoàn thiện, chuẩn hóa, tích hợp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo danh sách tại điểm a khoản 3 mục IV Quyết định này trong năm 2019 và thực hiện hàng năm theo danh mục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

d) Hiệu chỉnh Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh để có thể sử dụng chung Hệ thống xác thực của Cổng Dịch vụ công quốc gia. Thời hạn hoàn thành: Quý II năm 2020.

Hạn chế thiết lập các tính năng, hệ thống xác thực mới với Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa cấp bộ, cấp tỉnh, trừ trường hợp không thể kết nối với Hệ thống xác thực trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

đ) Xây dựng Bộ câu hỏi/trả lời về những vấn đề thường gặp trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính và công khai trên Cổng Dịch vụ công của bộ, ngành, địa phương và tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong Quý IV năm 2019.

Bộ câu hỏi/trả lời của mỗi bộ, ngành gồm tối thiểu 500 câu hỏi/trả lời.

e) Tiếp nhận và trả lời ý kiến trên Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và đăng tải công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

g) Ưu tiên bố trí kinh phí triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án.

2. Trách nhiệm của Văn phòng Chính phủ

a) Trình Chính phủ ban hành Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trong Quý III năm 2019.

b) Thiết lập, quản lý, vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia trong Quý IV năm 2019.

c) Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, vận hành khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia trong Quý IV năm 2019.

d) Xây dựng giải pháp, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương kết nối, liên thông Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử với Cổng Dịch vụ công quốc gia trong Quý IV năm 2019.

đ) Nâng cấp, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; nghiên cứu, bổ sung ng cụ hướng dẫn thủ tục hành chính tự động cung cp trực tuyến cho cá nhân, tổ chức trong Quý III năm 2019.

e) Nâng cấp, hoàn thiện hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo hướng tiếp nhận, luân chuyển các phản ánh, kiến nghị tới bộ, ngành, địa phương và tích hợp với hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh để thực hiện đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính, hoàn thành trong Quý II năm 2019.

g) Tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia trong Quý IV năm 2019 và hàng năm.

h) Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông (Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Tổng công ty viễn thông Mobifone,...); nhà cung cấp dịch vụ chứng thư số công cộng (CA công cộng) để bảo đảm hạ tầng chữ ký số công cộng, thẻ SIM tích hợp chữ ký số phục vụ triển khai dịch vụ công trực tuyến nói chung và Cổng Dịch vụ công quốc gia.

i) Chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan truyền thông, thông tấn, báo chí khác tuyên truyền, phổ biến chủ trương đẩy mạnh cung cấp, thực hiện dịch vụ công trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia trên các phương tiện thông tin đại chúng.

k) Chủ trì, phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và các bộ, ngành, địa phương tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

3. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì soạn thảo, trình Chính phủ ban hành Nghị định về định danh, xác thực điện tử; Nghị định về quản lý, kết ni, chia sẻ dữ liệu trong Quý III năm 2019.

b) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành trong Quý IV năm 2019.

c) Thực hiện các biện pháp giám sát, bảo đảm an toàn thông tin cho Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Nghị định số 85/2016/NĐ-CP của Chính phủ; hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh; kịp thời hao đổi thông tin, phối hợp với Bộ Công an trong trường hợp Cổng Dịch vụ công quốc gia bị tin tặc tấn công.

d) Trình Thủ tướng Chính phủ phương án đẩy mạnh việc cấp chứng thư số cho cá nhân, tổ chức theo hướng giảm chi phí cấp và duy trì hoạt động chứng thư s hàng năm đthực hiện dịch vụ công trực tuyến trong Quý II năm 2019.

4. Trách nhiệm của Bộ Công an

a) Chủ trì soạn thảo, trình Chính phủ ban hành Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong Quý IV năm 2019.

b) Khẩn trương xây dựng, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân; kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư từ các cơ sở dữ liệu này với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của các bộ, ngành, địa phương để cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho cá nhân, tổ chức.

c) Chủ trì thẩm định an ninh mạng, đánh giá điều kiện an ninh mạng, kiểm tra an ninh mạng, giám sát an ninh mạng, điều phối hoạt động ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng đối với Hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định tại Luật An ninh mạng và các văn bản hướng dẫn.

5. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí, đảm bảo kinh phí thiết lập Cổng Dịch vụ công quốc gia.

b) Kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của các bộ, ngành, địa phương để cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến và xác thực thông tin của doanh nghiệp.

6. Trách nhiệm của Bộ Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng quy định về lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý IV năm 2019.

7. Trách nhiệm của Bộ Tài chính

a) Trình cấp có thẩm quyền bố trí hỗ trợ kinh phí thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương trong Đề án này.

b) Phối hợp với Văn phòng Chính phủ tích hợp, kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia với Cổng Dịch vụ công Quốc gia về Hệ thống xác thực; thông tin các thủ tục được cung cấp, thông tin tổng hợp về tình hình tiếp nhận, xử lý hồ sơ,...

c) Phối hợp với Văn phòng Chính phủ tích hợp cơ sở dữ liệu mã số thuế với hệ thống xác thực của Cng Dịch vụ công quốc gia.

8. Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tăng cường nhận thc về dịch vụ công trực tuyến, Cổng Dịch vụ công quốc gia cho đối tượng học sinh, sinh viên thông qua việc lồng ghép, đưa các nội dung liên quan vào giới thiệu trong các học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm, trường trung cp sư phạm và trưng trung học phổ thông.

9. Trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Kết nối, tích hợp các cơ sở dữ liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam với Cổng Dịch vụ công quốc gia: thực hiện tích hợp cơ sở dữ liệu mã bảo hiểm xã hội với Hệ thống xác thực của Cổng Dịch vụ công quốc gia trong năm 2019.

10. Trách nhiệm của Ban Cơ yếu Chính phủ

a) Kết nối, tích hợp hạ tầng khóa công khai chuyên dùng Chính phủ với hệ thống xác thực trong Cng Dịch vụ công quốc gia từ đó xây dựng hạ tầng xác thực cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính các cấp trong Quý IV năm 2019.

b) Đẩy mạnh việc cấp phát thiết bị cho cán bộ, công chức, viên chức để thực hiện dịch vụ công trực tuyến với vai trò là cán bộ thực hiện và người dân.

Cấp mới 100 nghìn thiết bị (chứng thư số, SIM PKI) trong năm 2019; cấp mới 300 nghìn thiết bị trong năm 2020, tới năm 2023 bảo đảm 100% cán bộ, công chức được cung cấp thiết bị.

c) Triển khai giải pháp bảo đảm hạ tầng chữ ký số chuyên dùng đáp ứng năng lực xử lý, yêu cầu sử dụng với số lượng lớn người dùng trong năm 2019.

d) Triển khai các giải pháp bảo mật thông tin dùng mật mã đối với các dữ liệu lưu chuyển, chia sẻ và lưu trữ trong Cổng Dịch vụ công quốc gia.

11. Trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông (Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Tổng công ty viễn thông Mobifone,...)

a) Cung cấp thẻ SIM có khả năng tích hợp chữ ký số cho cá nhân, tổ chức với chi phí thấp hoặc miễn phí để thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

b) Phối hợp với Văn phòng Chính phủ kết nối, tích hợp cơ sở dữ liệu thuê bao di động với Hệ thống định danh điện tử của Cổng Dịch vụ công quốc gia để bảo đảm tính xác thực của định danh di động.

12. Trách nhiệm của một số tổ chức cung cấp dịch vụ công tham gia trong Đề án

a) Tổ chức cung cấp dịch vụ công được lựa chọn cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ xây dựng, hoàn thiện, tích hợp cung cấp các dịch vụ công trực tuyến theo danh sách tại điểm a khoản 3 mục IV Quyết định này và danh mục hàng năm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

b) Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các t
nh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đ
ng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Các Tập đoàn, Tổng công ty, công ty: VNPT, Viettel, Mobifone, VNPost, EVN, Công ty nước sạch Hà Nội, Tổng công ty cấp nước Sài Gòn;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KSTT (2) NĐL

THỦ TƯỚNG
Nguy
n Xuân Phúc

 

PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
----------------

No. 274/QD-TTg

Hanoi, March 12, 2019

 

DECISION

APPROVAL OF SCHEME FOR NATIONAL PUBLIC SERVICE PORTAL

PRIME MINISTER

Pursuant to Law on Government Organization dated June 19, 2015;

Pursuant to Law on Local Government Organization dated June 19, 2015;

Pursuant to the Law on E-Transactions dated November 29, 2005;

Pursuant to Law on Information Technology dated June 29, 2006;

Pursuant to Decree No. 61/2018/ND-CP dated April 23, 2018 of Government on implementation of single-window system and inter-agency single-window system in processing administrative procedures;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

HEREBY DECIDES:

Article 1: Approving Scheme for National public service portal (hereinafter referred to as “Scheme”), with following basic details

I. PRINCIPLES

1. The general public and enterprises shall be the center of service; satisfaction of the general public and enterprises shall be the gauge of quality and effectiveness of officials, public employees and competent agencies in public service provision; strive to achieve administrative reform tasks and requirements, especially reducing and simplifying administrative procedures via application of information technology.

2. The National public service portal shall be established at a single address to ensure public availability and transparency of information related to administrative procedures, provide and assist execution of public services depending on use demands conforming to each type of user; ensure ability to supervise, examine and assess of individuals, organizations and accountability of regulatory agencies in executing public services.

3. Ensure integration for information connection and sharing between the National public service portal and National single-window portal, Public service portal, Single-window information systems of ministries and local governments, national databases and specialized databases serving provision of online public services.

4. Prioritize allocating expenditure on implementation of the Scheme so as to ensure effective, simultaneous, concentrated and unified properties with appropriate roadmap; inherit and develop existent infrastructure of regulatory agencies and data systems on National database on administrative procedures.

II. OBJECTIVES

1. General objectives

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Specific objectives:

- Develop regulations on provision of online public services, especially processing of administrative procedures on cyber environment.

- Establish the National public service portal at a single address to unify providing information and assisting organizations and individuals in adopting, supervising, assessing administrative procedures and online public services, receiving and dealing with feedback and propositions.

- Integrate to provide level 3 and 4 public services, thereby enabling the National public service portal to integrate at least 30% of public services necessary for the general public and enterprises of ministries, local governments and public service providers by 2020 and increase by 20% each year until the entire (100%) level 3 and 4 public services of ministries and local governments are integrated.

- Provide common electronic verification platform to enable single sign-on (SSO) of individuals and organizations when using online public services in Single-window information systems and Public service portal of ministries and local governments.  This platform must achieve high level of assurance according to international standards (Level 3 and 4) and must be applied to other systems namely Single-window electronic information system, policy and legislative document consulting information systems, national reporting systems, etc.

Strive to provide and integrate 500,000 accounts in 2019; 1 million accounts in 2020 and at least 8 million accounts in 2023.

- Assist individuals and organizations in managing information and documents following the principles of information and documents shall be provided once and reused in subsequent online public services.

III. PROFESSIONAL AND TECHNICAL REQUIREMENTS

1. Requirements for National public service portal

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Act as the contact point to provide information and assist organizations and individuals in performing administrative procedures and online public services; assist and provide guidelines for looking up information, supervising progress of administrative procedures and looking up results of administrative procedures and assessment results of administrative procedure processing; publicize processing results of administrative procedures and online public services.

- Enable organizations and individuals to register user accounts; provide SSO function and user verification mechanisms to for implementation of administrative procedures in Public service portal of ministries and provinces.

- Integrate with National database on administrative procedures to trace administrative procedure data and data regarding processing of administrative procedures of organizations and individuals to ensure consistency.

- Consolidate and inventory document receipt and processing of administrative procedures at request of competent agencies.

- Integrate with systems for receiving and dealing with feedback and propositions of the general public and enterprises to receive, handle and publicize processing results of said feedback and propositions; develop instruments to consolidate and assess satisfaction of individuals and organizations and tools for assessing processing of administrative procedures and implementation of public services of ministries and local governments.

- Provide via multiple platforms, utilize modern approach in providing public services, prioritize displaying services in users’ concern, etc.

- Utilize data integration and sharing platform developed from the National e-document exchange platform to provide common platform for sharing information and data among ministries and local governments to provide high level public services and electronic single-window bridge services.

- Ensure information privacy and safety on the basis of: providing high level user verification solutions; encrypting and providing digital signatures for transactions and data between the National public service portal and Public service portal, information systems and databases of ministries and local governments via data integration and sharing platform.

2. Functions of the National public service portal

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Implement simple and advanced searching tools to enable individuals and organizations to easily search for information relating to administrative procedures and public services, including: by purposes, by user demands; by keywords, by sector, by presiding agency, by level of online public services, etc.

- Administrative procedure information provision, guidelines and publicizing shall be established on the basis of integration, development and upgrade of National database on administrative procedures.

- Provide ability to search for information on online public services provided by ministries and local governments on the basis of integration between National single-window portal, Public service portal and Single-window electronic information systems of ministries, agencies and local governments.

- Implement user interface that prioritizes displaying public services according to timeline of individuals and organizations and customize, personalize depending on users that have been verified; assist multiple access channels with interface suitable for requirements and demands of users.

- Implement functions that instruct and assist implementation of administrative procedures

+ Provide frequently asked questions and answers thereof regarding common issues in processing popular administrative procedures of ministries and local governments.

+ Implement functions that exchange, instruct and assist users via different means: Automatic assisting hotlines; receipt and instruction via mailbox; guidelines for filling forms, declarations and implementing online public services in form of documents and videos; automatic notice and instruction submission via internal exchange systems; tools for automatically responding and providing guidelines for using artificial intelligence (AI) technology to make recommendations depending on users’ needs and locations.

+ Make suggestions, reminders and notice for individuals and organizations: The National public service portal makes suggestions and reminders in following procedures and tasks that enable individuals and organizations to be active in implementing relevant administrative procedures.

b) Providing online public services

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Implement verification systems with high safety level via mobile identification solutions utilizing SIM cards integrated with digital signature and other digital equipment and certificates. Conduct research and implement other advanced verification solutions namely verification via digital signatures integrated with mobile applications or verification via biometric solutions.

Connect and integrate with important databases to examine, inspect and verify individuals and organizations, including: National databases on population, citizen identity cards, social insurance, tax and enterprise registration. For the time being, use social insurance number, TIN and enterprise ID number to verify individuals and organizations.

Integrate with specialized digital signature infrastructure of Government Cipher Committee and public digital signature infrastructure under management of Ministry of Information and Communications and use telecommunication network infrastructure of all domestic service providers.

Implement open application programming interface (Open API) to enable ministries, local governments and other agencies, organizations to integrate verification services with their services and information systems.

Implement verification solutions suitable for foreigners and Vietnamese overseas or use verification systems provided by Ministry of Foreign Affairs.

- Integrate with the National single-window portal, Public service portal, single-window electronic information systems of ministries and local governments and public service provision system of public service providers (health, education, power, water, etc.) to provide level 3 and 4 online public services regardless of time and administrative divisions.

- Implement user data management functions on the basis of connecting and sharing data used in National public service portal, National single-window portal, Public service portal, single-window electronic information systems of ministries and local governments, national databases and specialized databases serving provision of online public services following the principles of documents and information of organizations and individuals shall not be required for subsequent adoption of administrative procedures after having been successfully provided for adoption of online public services and results of administrative procedures shall be legitimately recognized across systems.

- Integrate to provide online payment when implementing level 3 and 4 online public services.

- Implement functions for monitoring progress and results of administrative procedures on the basis of integrated data in National single-window portal, Public service portal, single-window electronic information systems of ministries and local governments and public postal information systems (information on receipt and transfer of documents via public postal service). To be specific:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Publicize final information on status and results of administrative procedures by time, sector, ministries and local governments, consisting of following basics information: total applications received and processed; total applications received online and in person; total processed applications (before deadline, after deadline); total unprocessed applications (before deadline, after deadline); etc.

c) Functions for assessing satisfaction, receiving and handling feedback and propositions of individuals and organizations

- Functions for receiving and handling feedback and propositions shall be implemented on the basis of integration, development and upgrade of information system for receiving and dealing with feedback and propositions of the general public and enterprises.

- Implement functions for assessing satisfaction of individuals and organizations for service provision of public service providers via electronic assessment reports on the National public service portal.

- Implement functions for analyzing, integrating, classifying and ranking assessment results of administrative procedure processing of ministries and local governments.

- Publicize results feedback and proposition processing; results of classification and ranking of ministries and local governments in processing administrative procedures.

d) Other technical functions of the system

- Functions for managing and publishing details of information provision for individuals and organizations via web applications on computers, tablets, phones, smart phones and switchboard/SMS services; functions for online interaction between individuals, organizations with regulatory authorities.

- System administration functions enabling Government Office to monitor, supervise and administer the National public service portal: status of the National public service portal (transmission, performance, used resources, available resources, information safety, etc.); status of verification systems; information and connection status of agencies and entities; information systems, databases and services integrated with the National public service portal. 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Requirements not related to functions

The National public service portal shall satisfy requirements and regulations on provision of online public services and assurance of convenient accessibility according to Circular No. 32/2017/TT-BTTTT of Ministry of Information and Communications. Specific requirements include:

a) Requirements for display

- Capable of displaying and operating accurately and sufficiently on most of popular browsers in the latest version (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, etc.).

The National public service portal shall be capable of customizing displays on computer, tablet and smart phone screens depending on resolutions thereof without changing interface and system displays and functions.

- The National public service portal shall be displayed in Vietnamese with English functionality for public services provided for Vietnamese overseas and foreigners.

b) Requirements for information security and safety

- Satisfy modern security standards applicable to an information technology system.

- Satisfy all security standards issued by authorities of the Vietnam’s Government.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Verification solutions must achieve high security level according to international standards.

- Data of the entire systems must be backed up on a periodic basis.

- Data must be encrypted with encryption key provided by the Government Cipher Committee when it is transferred and stored to illegal monitor, collection and adjustment.

- Information security and safety solutions of the data integration and sharing platform developed from the National e-document exchange platform include:

+ Verification: Only members who have registered and have been granted rights to access may access data on the systems.

+ Undeniability: Ensure that individuals and organizations cannot deny transactions that they have made or information that they have sent.

+ Legitimacy: All information exchanged between agencies and organizations shall bear digital signatures and retain legitimacy according to regulations and law of Vietnam.

+ Provide safe connection between members based on TLS certificate. Encrypt exchange details between users and data providers using encryption standards of Vietnam.

c) Requirements for performance

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The National public service portal must be able to satisfy 500,000 accesses/day and 40,000 simultaneous accesses in 2019. Until 2023, the National public service portal shall be able to satisfy 2,500,000 accesses/day and 200,000 simultaneous accesses.

- Services provided on the National public service portal must have high performance and take no more than 3 seconds to respond to users. Statistical reports must be accurate and responded to within 30 seconds.

- Performance must not be affected by time and growth of main data, ensure uninterrupted working capacity in terms of data for at least 10 years.

d) Requirements for readiness

- The National public service portal must operate 24/7;

- the National public service portal must be designed to support data back up in real time and automatic conversion in case of incidents in order to not interrupt service provision and information, data exchange.

dd) Requirements for ability to expand

The National public service portal must be able to be expanded in a short period of time to satisfy performance and service provision duration when number of users, connecting entities and services increases. The ability to expand shall be determined by system resource demands (namely central processing units, disks and network bandwidth).

e) Requirements for infrastructure

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The systems must be implemented and operated on infrastructure that guarantees high security level with regulations on safety and security of network systems and management of terminal devices of the entire network systems. The systems must separate different network zones: implement separate network zone for servers of the systems; implement demilitarized zone (DMZ) to provide services over the Internet.

g) Requirements for data integrity

Ensure integrity and authenticity of electronic data messages and information provision to enable monitoring of motion of electronic data messages.

h) Ability to recover

The systems shall maintain operation even in case of hardware, software or operating unit defects or external threats.

i) Requirements for operation and assistance

- During rental period, all system defects must be repaired or eliminated without incurring any expenditure.

- Providers of services for establishing National public service portal (hereinafter referred to as “service providers”) must provide the entire source code of the systems for the Government Office; do not use or provide information and data from the system to any individuals or organizations without consent of the Government Office, ensure compliance with regulations on protection of personal data and sharing of information and data.

- Service providers shall expand infrastructure capacity when data, services and transactions increase to ensure that the National public service portal and verification system operate safely, securely, coherent and free of defects due to equipment performance;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Service providers must implement and support solutions and tools for converting and updating application programming interface (API) to serve data connection and sharing between National public service portal and information systems, databases; single sign-on and single log-out (SSO, SLO).

k) Examination and test

Proposed solutions must meet requirements related and not related to functions mentioned above.

The National public service portal must undergo operational acceptance testing for 2 months prior to official launch with 1 month open to public use for assessment and feedback of the general public and organizations.

IV. TASKS

1. Complete legal basis for implementing online public services

- Develop and request the Government to promulgate Decree on electronic identification and verification.

- Develop and request the Government to promulgate Decree on data management, connection and sharing.

- Develop and request the Government to promulgate Decree on protection of personal data.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Develop and request the Prime Minister to promulgate Regulation on management and operation of National public service portal.

- Develop and request issuance of national technical regulations on structure and format of data packet serving connecting the National public service portal with public service portal, single-window electronic information systems of ministries and provinces and national, specialized databases.

2. Develop and complete technical infrastructure, information systems and databases

- Establish the National public service portal.

- Upgrade the National databases on administrative procedures; information systems for receiving and dealing with feedback and complaints of the general public and enterprises on administrative regulations.

- Establish and complete Public service portal, single-window information systems, Electronic public service portal and single-window electronic information systems of ministries and provinces.

- Connect the National public service portal with National single-window portal, Public service portal and electronic single-window systems of ministries and provinces.

3. Online public services integrated on the National public service portal

a) During 209 - 2020:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Integrate level 3 and 4 online public services, with large amount of applicants and/or applications or related to individuals and organizations, including:

+Public services for social insurance: Applying and revising compulsory social insurance, health insurance, unemployment insurance, occupational incident – disease insurance; issuing social insurance number and health insurance card.

+ Public services in financial sector (Tax and customs): Online invoice declaration; Online tax declaration.

+ Public services in planning and investment: Enterprise registration.

+ Public services in transportation:

. Public services in road traffic: domestic; international;

. Driving license revision services; issuance of international driving license.

+ Public services in health sector:

. Services in food safety;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Public services in legal sector: Public services in civil status-related affairs.

+ Public services in industry and trade sector: Public services related to issuance of certificate of origin; import chemical declaration verification services.

+ Public services in natural resources and environment: Registration of land use right change and ownership of assets attached to land.

+ Public services provided by public service providers: power, water.

- Integrate online public service provision of ministries, provinces and central-affiliated cities and public service providers, to be specific:

+ Integrate with 3 provinces and cities namely Hanoi, Quang Ninh, Ho Chi Minh City in 2019 and implement nationwide in 2020.

+ Integrate registration for power and water provision in following companies and corporations: Vietnam Electricity; Hanoi Clean Water Company; Sai Gon Water Supply Company.

b) After 2020

- On a yearly basis, the Prime Minister shall issue list of level 3 and 4 online public services integrated with the National public service portal.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

V. EXPENDITURE ON IMPLEMENTATION

1. Expenditure on implementation of the Scheme shall be taken from state budget and other legitimate funding sources.

2. Implementation

Rent information technology services of domestic enterprises. Enterprises utilizing funding sources of enterprises, state budget and other legitimate funding sources shall develop the system on the basis of requirements of the Government Office and lease the Government Office while complying with regulations and law; enterprises providing information technology services are responsible for guaranteeing security and safety for information systems.  The rental period of information technology services shall not exceed 5 years, except for cases in which service providers fail to meet the requirements, the Government Office shall adopt necessary procedures to terminate the contracts and select other service providers.

VI. IMPLEMENTATION

1. Responsibilities of ministries and local governments

a) Inspect and issue internal procedures and electronic procedures for handling administrative procedures in the 2nd quarter of 2019 and update on a regular basis.

b) Expeditiously establish and complete the National public service portal, single-window electronic information systems in a joint and focused manner to receive, deal with administrative procedures and provide online public services within powers of ministries and local governments in the 4th quarter of 2019.

Public service portal and single-window electronic information systems of ministries and provinces shall execute functions and ensure compatibility with public service portal specified in Circular No. 01/2018/TT-VPCP dated November 23, 2018 of Minister, Chairperson of the Government Office on providing guidelines for implementation of Decree No. 61/2018/ND-CP dated April 23, 2018 of the Government on implementation of single-window system and inter-agency single-window system in handling administrative procedures.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Complete, standardize and integrate level 3 and 4 online public services according to the list specified in Point a Clause 3 Section IV of this Decision in 2019 and follow the list approved by the Prime Minister on a yearly basis.

d) Calibrate the public service portal and single-window electronic information systems of ministries and provinces in order to enable both to utilize verification systems of the National public service portal. Deadline: 2nd quarter of 2020.

Refrain from implementing new verification functions and systems for public service portal and single-window information systems of ministries and provinces, except for cases in which verification systems on the National public service portal cannot be connected.

dd) Develop frequently asked questions and answers thereto for common issues during processing of administrative procedures, publicize on the public service portal of ministries and local governments and integrate onto the National public service portal in the 4th quarter of 2019.

The FAQs of each ministry must have at least 500 questions/answers.  

e) Receive, respond to feedback on the inform33tion system for receiving and dealing with feedback and complains of individuals and organizations and upload on the National public service portal.

g) Prioritize allocating expenditure on executing tasks of the Scheme.

2. Responsibilities of the Government Office

a) Request the Government to promulgate Decree on implementation of administrative procedures on cyber environment within the 3rd quarter of 2019.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Request the Prime Minister to promulgate Regulation on management and operation of National public service portal in the 4th quarter of 2019.

d) Develop solutions and instruct ministries and local governments to connect the public service portal and single-window electronic information system with the National public service portal in the 4th quarter of 2019.

dd) Upgrade and develop the national database on administrative procedures; conduct research and implement additional administrative procedure support tools automatically provided online for individuals and organizations in the 2nd quarter of 2019.

e) Upgrade and develop systems for receiving and responding to feedback and complaints of individuals and organizations by directing and transferring feedback and complaints to ministries and local governments and integrate with single-window electronic information systems of ministries and provinces to handle administrative procedures, complete within the 2nd quarter of 2019.

g) Request the Prime Minister to issue list of level 3 and 4 online public services integrated with the National public service portal in the 4th quarter of 2019 and of every year.

h) Take charge and cooperate with Ministry of Information and Communications in working with telecommunication service providers (Vietnam Posts - Telecommunications Group, Vietnam Military Telecommunications Group, Mobifone Telecommunications Corporation, etc.) and providers of public certificate of authority services (public CA) to guarantee public digital signature infrastructure and SIM cards integrated with digital signatures to serve implementation of online public services and National public service portal.

i) Take charge and cooperate with Vietnam Television, Vietnam News Agency and other press, media and news agencies in publicizing policies on promoting provision and implementation of online public services on the National public service portal via mass media.

k) Take charge and cooperate with Vietnam Post, ministries and local governments in publicizing and providing guidelines for using public services on the National public service portal.

3. Responsibilities of Ministry of Information and Communications

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Take charge and cooperate with the Government Office in issuing national technical regulations on structure and format of data packet serving connecting the National public service portal with public service portal, single-window electronic information systems of ministries and provinces and national, specialized databases within the 4th quarter of 2019.

c) Adopt measures to monitor and ensure information safety for the National public service portal according to Decree No. 85/2016/ND-CP of Government; provide guidelines for guaranteeing information safety for public service portal and single-window electronic information systems of ministries and provinces; promptly exchange information and cooperate with Ministry of Public Security in case the National public service portal is attacked by hackers.

d) Propose the Prime Minister with plans for promoting issuance of digital certificates for individuals and organizations while reducing costs for issuing and maintaining annual certificate of authority operations to serve implementation of online public services in the 2nd quarter of 2019.

4. Responsibilities of Ministry of Public Security

a) Take charge in preparing and request the Government to promulgate Decree on protection of personal data in the 4th quarter of 2019.

b) Expeditiously develop and complete the national database on population and database on citizen identity cards; connect and share population data from these databases with the National public service portal and public service portal of ministries and local governments to provide online public services for individuals and organizations.

c) Take charge in appraising, assessing, examining, supervising cyber security and coordinating cyber security incident response and rectification for the National public service portal as specified in Cybersecurity Law and guiding documents.

5. Responsibilities of Ministry of Planning and Investment

a) Take charge and cooperate with Ministry of Finance in allocating and ensuring expenditure on establishing the National public service portal.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Responsibilities of Ministry of Home Affairs

Take charge and cooperate with relevant agencies in developing regulations on storing electronic administrative procedure documents and proposing the Prime Minister in the 4th quarter of 2019.

7. Responsibilities of Ministry of Finance

a) Request competent authorities to provide recurrent expenditure in order to execute tasks of ministries and local governments under this Scheme.

b) Cooperate with the Government Office in integrating and connecting the National single-window information portals with the National public service portal regarding verification systems; information of provided procedures and consolidated information on document receipt and processing, etc.

c) Cooperate with the Government Office in integrating TIN database with verification systems of the National public service portal.

8. Responsibilities of Ministry of Education and Training

Promote awareness of online public services and National public service portal of learners and students via integrating and introducing related contents in academies, higher education institutes, teacher training colleges, teacher training vocational schools and upper secondary schools.

9. The responsibilities of the Vietnam Social Security

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10. Responsibilities of Government Cipher Committee

a) Connect and integrate specialized government public encryption infrastructure with verification systems to develop verification infrastructure for ministries, officials and public employees in administrative agencies of all levels in the 4th quarter of 2019.

b) Promote provision of equipment for officials and public employees to process online public services.

Issue 100,000 new equipment (certificate of authority and PKI SIM cards) in 2019; issue 300,000 new equipment in 2020 and ensure 100% of officials and public employees are fully equipped by 2023.

c) Implement solutions guaranteeing specialized digital signature infrastructure to meet processing capacity and large use demand in 2019.

d) Implement information security solutions utilizing encryption for data transmitted, shared and stored in the National public service portal.

11. Responsibilities of telecommunication service providers (Vietnam Posts - Telecommunications Group, Vietnam Military Telecommunications Group, Mobifone Telecommunications Corporation, etc.)

a) Provide SIM cards capable of integrating digital signatures for individuals and organizations with low cost or free for implementation of online public services.

b) Cooperate with the Government Office in connecting and integrating mobile subscription database with electronic identifier systems of the National public service portal to ensure authenticity of mobile identification.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Public service providers chosen to provide online public services on the National public service portal shall take charge and cooperate with the Government Office in developing, completing and integrating provision of online public services according to the list specified in Point a Clause 3 Section IV of this Decision and the list approved by the Prime Minister annually.

b) Vietnam Post shall cooperate with the Government Office, ministries and local governments in publicizing and providing guidelines for using public services on the National public service portal and public service portal of ministries and provinces.

Article 2. This Decision comes into effect from the date of signing.

Article 3. Ministers, heads of ministerial agencies, heads of Governmental agencies, Chairpersons of People’s Committees of provinces and central-affiliated cities and relevant agencies, entities are responsible for implementation of this Decision./.

 

 

GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Xuan Phuc

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 274/QĐ-TTg ngày 12/03/2019 về phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.915

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.189.51
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!