Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2640/QĐ-UBND năm 2008 sửa đổi Quyết định 1935/QĐ-UBND về quy định khai báo hộp thư điện tử cho các cơ quan và cán bộ, công chức nhà nước và Quyết định 1936/QĐ-UBND về quy định khai báo tên miền và địa chỉ IP cho hệ thống mạng tin học diện rộng tỉnh Vĩnh Long do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

Số hiệu: 2640/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Lê Thanh Xuân
Ngày ban hành: 30/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2640/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 30 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 1935/QĐ-UBND, NGÀY 17/8/2005 CỦA CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH KHAI BÁO HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CHO CÁC CƠ QUAN VÀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1936/QĐ-UBND, NGÀY 17/8/2005 CỦA CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH KHAI BÁO TÊN MIỀN VÀ ĐỊA CHỈ IP CHO HỆ THỐNG MẠNG TIN HỌC DIỆN RỘNG TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11, ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP , ngày 10/4/2007 của Chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 97/2008/NĐ-CP , ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;
Căn cứ Quyết định số 1935/QĐ-UBND, ngày 17/8/2005 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định khai báo hộp thư điện tử cho các cơ quan và cán bộ, công chức nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 1936/QĐ-UBND, ngày 17/8/2005 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định khai tên miền và địa chỉ IP cho hệ thống mạng tin học diện rộng tỉnh Vĩnh Long;
Căn cứ Quyết định số 1604/QĐ-UBND , ngày 25/8/2008 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 1935/QĐ-UBND, ngày 17/8/2005 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định khai báo hộp thư điện tử cho các cơ quan và cán bộ, công chức nhà nước và Điều 3 của Quyết định số 1936/QĐ-UBND, ngày 17/8/2005 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định khai báo tên miền và địa chỉ IP cho hệ thống mạng tin học diện rộng tỉnh Vĩnh Long, cụ thể:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 1935/QĐ-UBND, ngày 17/8/2005 như sau:

Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, tổ chức triển khai thực hiện quy định về khai báo hộp thư điện tử cho các cơ quan và cán bộ, công chức Nhà nước được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định 1935/QĐ-UBND ngày 17/8/2005.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 1936/QĐ-UBND, ngày 17/8/2005 như sau:

Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, tổ chức triển khai thực hiện quy định về khai báo tên miền và địa chỉ IP cho hệ thống mạng tin học diện rộng tỉnh Vĩnh Long được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định 1936/QĐ-UBND ngày 17/8/2005. Cấp phát cụ thể tên miền và địa chỉ IP cho từng đơn vị trong tỉnh; xây dựng quy chế sử dụng các dịch vụ tin học, quy chế tổ chức hệ thống thông tin điện tử của tỉnh.

Điều 2. Những nội dung khác không được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này vẫn được thực hiện theo Quyết định số 1935/QĐ-UBND, ngày 17/8/2005 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định khai báo hộp thư điện tử cho các cơ quan và cán bộ, công chức nhà nước và Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 17/8/2005 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định khai báo tên miền và địa chỉ IP cho hệ thống mạng tin học diện rộng tỉnh Vĩnh Long.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 2220/QĐ-UBND, ngày 10/11/2008 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1935/QĐ-UBND, ngày 17/8/2005 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định khai báo hộp thư điện tử cho các cơ quan và cán bộ, công chức nhà nước và Quyết định số 1936/QĐ-UBND, ngày 17/8/2005 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định khai báo tên miền và địa chỉ IP cho hệ thống mạng tin học diện rộng tỉnh Vĩnh Long.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Xuân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2640/QĐ-UBND năm 2008 sửa đổi Quyết định 1935/QĐ-UBND về quy định khai báo hộp thư điện tử cho các cơ quan và cán bộ, công chức nhà nước và Quyết định 1936/QĐ-UBND về quy định khai báo tên miền và địa chỉ IP cho hệ thống mạng tin học diện rộng tỉnh Vĩnh Long do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.872
DMCA.com Protection Status

IP: 3.82.52.91