Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2368/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Lê Xuân Thân
Ngày ban hành: 24/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2368/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 09 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015;

Căn c Chỉ thị số 10/2006/CT-TTg ngày 13/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ v việc giảm văn bản giấy t hành chính trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 03/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn c Chỉ thị s 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ v việc tăng cưng sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Chỉ thị số 35/CT-UBND ngày 08/9/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 1480/QĐ-UBND ngày 18/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Ban hành Quy định Quản lý, sử dụng hệ thống Thư điện tử công vụ tnh Khánh Hòa trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa;

Xét đ nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại T trình số 960/TTr-STTTT ngày 12/9/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3413/QĐ-UBND ngày 28/12/2010 của y ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các s, ban, ngành; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Bộ TT&TT (để b/c);
-
TT.Tỉnh ủy, TT HĐND tnh;
-
Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Đ
ài PTTH, Báo Khánh Hòa;
- Lưu: VT, NN, QP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Thân

 

QUY ĐỊNH

ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2368/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chnh

Quy định này quy định việc đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Nhóm 1: Các sở, ban, ngành (bao gồm: các quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn Đi biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong) (không đánh giá đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc của các cơ quan này);

2. Nhóm 2: y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (bao gồm các phòng, ban chuyên môn trực thuộc).

Điều 3. Mục đích, ý nghĩa

1. Việc đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh nhằm đẩy mạnh ứng dng công nghệ thông tin trong hoạt động ca các cơ quan hành chính nhà nước trên đa bàn tỉnh Khánh Hòa;

2. Giúp y ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các cơ quan theo dõi, phát hiện kịp thời để chỉ đạo, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc ứng dng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý và điều hành;

3. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng, cán bộ, công chức để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhm tạo tiền đề cho việc xây dựng các cơ quan điển hình, cá nhân tiêu biểu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, góp phn xây dựng phong trào thi đua yêu nước trong các cơ quan của tỉnh.

Điều 4. Nguyên tắc thực hiện

1. Đảm bảo chính xác, minh bạch, khách quan, công khai, dân chủ, và công bằng trong việc đánh giá, xếp hạng.

2. Phản ánh đúng tình hình thực tế kết quả ứng dụng công nghệ thông tin cụ th của từng cơ quan.

3. Quá trình đánh giá, xếp hạng phải tuân th các nội dung của Quy định này và phù hợp với đặc thù về yêu cu nhiệm vụ, điều kiện thực tế của từng cơ quan.

Chương 2.

QUY ĐỊNH CỤ TH V ĐÁNH GIÁ, XP HẠNG

Điều 5. Đánh giá mức độ ng dụng công nghệ thông tin

Nội dung đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin bao gồm các đánh giá v:

1. Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin;

2. Nguồn nhân lực công nghệ thông tin;

3. Ứng dụng công nghệ thông tin;

4. Chính sách và đầu tư cho ứng dụng công nghệ thông tin.

Chi tiết các chỉ tiêu đánh giá, xếp hạng được quy định cụ thể tại Phụ lục I, Phụ lục II của Quy định này, trong đó:

- Các cơ quan thuộc Nhóm 1 (nêu tại Điều 2): Sử dụng Phụ lục I;

- Các cơ quan thuộc Nhóm 2 (nêu tại Điều 2): Sử dụng Phụ lục II.

Điều 6. Trình tự, thi gian thực hiện đánh giá, xếp hạng

1. Hàng năm, các cơ quan căn cứ Điểm g Mục 1 của Chỉ thị số 35/CT-UBND ngày 08/9/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa để xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của quan phù hợp với điều kiện thực tế, định hướng chiến lược của địa phương và của ngành; Trên cơ sở đó, các cơ quan tự tiến hành đánh giá, xếp hạng mức       độ ứng dụng công nghệ thông tin theo mẫu tại Phụ lc I, Phụ lục II và gửi kết quả về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 15 tháng 11 hàng năm.

2. Trên cơ sở kết quả tự đánh giá, xếp hạng của các cơ quan, Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh sẽ tiến hành thẩm định, đánh giá và công b kết quả xếp hạng trước ngày 30 tháng 12 hàng năm.

Điều 7. Thẩm định kết quả tự đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin

1. Kiện toàn Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh (sau đây gọi tắt là Hội đồng thẩm định) đ giúp y ban nhân dân tỉnh thm định kết quả tự đánh giá, xếp hạng, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành ph.

Thành phần Hội đồng thẩm định gồm: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Chủ tịch Hội đồng, Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh làm Phó Chủ tịch Hội đồng, Thành viên Hội đồng gồm lãnh đạo các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính.

T giúp việc của Hội đồng thm định do Chủ tịch Hội đồng thm định quyết định thành lập. Nhim vụ của Tổ giúp việc do Chủ tịch Hội đồng thm định quy định.

Kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm định và Tổ giúp việc do ngân sách cấp. Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm lập dự trù kinh phí hoạt dộng và da vào dự toán kinh phí hoạt động hàng năm của Sở.

2. Cơ sở tiến hành đánh giá, xếp hạng:

a) Số liệu cung cấp của các cơ quan theo mẫu tại Phụ lục I, Phụ lục II.

b) Đối chiếu, kiểm tra tính hợp lý về thông tin, s liệu có liên quan từ các cơ quan chuyên môn cung cấp.

c) Kết quả khảo sát thực tế (nếu có).

Điều 8. Xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin

1. Cơ quan có tổng số điểm từ 850 điểm trở lên được xếp hạng tốt.

2. Cơ quan có tổng số điểm trong khoảng từ 700 đến dưới 850 điểm được xếp hạng khá.

3. Cơ quan có tổng số điểm trong khoảng từ 500 đến dưới 700 điểm được xếp hng trung bình.

4. Cơ quan có tổng số điểm dưới 500 điểm được xếp hạng yếu.

5. Cơ quan gửi phiếu đánh giá, xếp hạng trễ nhưng không quá 5 ngày kể từ ngày hết hạn gửi phiếu theo quy định tại Khoản 1 Điu 6 Quy định này (tính theo dấu bưu điện hoặc dấu công văn đến) thì tng số đim bị trừ đi 100.

6. Cơ quan gửi phiếu đánh giá, xếp hạng trễ quá thời hạn nêu tại Khoản 5 điều này hoặc không gửi phiếu đánh giá, xếp hạng thì bị xếp hạng yếu.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Thủ trưởng các s, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

1. Thực hiện đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin một cách đầy đủ. chính xác và kịp thời theo đúng Quy định này.

2. Tạo điều kiện để Hội đồng thẩm định và Tổ giúp việc của Hội đồng thẩm định làm việc trong quá trình khảo sát thực tế, thm định số liệu do cơ quan cung cấp.

Điều 10. Sở Thông tin và Truyền thông

1. Chủ trì tổ chức đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan định kỳ hàng năm; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai, t chức thực hiện Quy định này.

2. Chủ trì, phối hp với Sở Nội vụ tham mưu việc kiện toàn Hội đồng thm định kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh: báo cáo Ủy ban nhân dân tnh.

3. Kịp thời cập nhật, sửa đổi, bổ sung các tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với sự phát triển về công ngh, yêu cầu của từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và công tác qun lý của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyn, thị xã, thành phố, báo cáo y ban nhân dân tỉnh.

Điều 11. Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa có trách nhiệm ph biến, tuyên truyền việc tổ chức thực hiện nội dung Quy định này.

Điều 12. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, Thủ trưởng các cơ quan và cá nhân có liên quan phải kịp thời phn ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình nh thực tế./.

 

Phụ lục 1.

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

DÀNH CHO CÁC SỞ, BAN NGÀNH THUỘC TỈNH KHÁNH HÒA
(Kèm theo Quyết định số 2368/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ quan:…………………………………………………………………………………….

2.  Số lượng CBCC(1) của quan (không tính đơn vị sự nghiệp): ………………….Người

3. Số lượng CBCC có máy tính: ………………………………………………………...Người

B. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

Nhóm

Chỉ tiêu

Cách tính điểm

Điểm tối đa

Điểm tự chấm

Điểm thẩm định

Ghi chú

I

HẠ TẦNG KỸ THUẬT CNTT(2)

 

165

 

 

 

1.1

Tỷ lệ CBCC có máy tính(3): ………………………..%

((Tỷ lệ x 100)/10)x5

50

 

 

 

1.2

Có kết nối Internet băng thông rộng

 

30

 

 

 

 

€

+ 30 điểm

 

 

 

 

€ Không

 

 

 

 

1.3.

Tỷ lệ máy tính có kết nối Internet: ………………%

((Tỷ lệ x 100)/10)x4

40

 

 

 

1.4.

Mạng LAN(4) có áp dụng các biện pháp an toàn thông tin

 

45

 

 

 

 

€ Sao lưu dự phòng

+ 15 điểm

 

 

 

 

€ Phần mềm diệt virus (có bản quyền)

+ 15 điểm

 

 

 

 

€ Khác, đề nghị ghi rõ:…………………….

+ 15 điểm

 

 

 

2

NGUỒN NHÂN LỰC CNTT

 

165

 

 

 

2.1

Có cán bộ chuyên trách CNTT

 

65

 

 

 

 

€

+ 65 điểm

 

 

 

 

€ Không

 

 

 

 

2.2

Trình độ chuyên môn của cán bộ chuyên trách CNTT

 

50

 

 

 

 

€ Đại học

+ 50 điểm

 

 

 

 

€ Cao đẳng

+ 35 điểm

 

 

 

2.3.

Tham gia các khóa đào tạo nâng cao kiến thức CNTT do cơ quan quản lý chuyên ngành tổ chức trong năm

 

50

 

 

 

 

€ Tham gia đầy đủ

+ 50 điểm

 

 

 

 

€ Tham gia nhưng chưa đầy đủ

+ 25 điểm

 

 

 

 

€ Không tham gia

 

 

 

 

3

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

500

 

 

 

Hệ thống Một cửa điện tử

 

120

 

 

 

3.1

Tin học hóa việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ tại bộ phận một cửa

 

70

 

 

 

 

€

+ 70 điểm

 

 

 

 

€ Không

 

 

 

 

3.2

Khả năng liên thông của hệ thống

 

50

 

 

 

 

€ Liên thông theo chiều ngang (giữa các phòng ban)

+ 25 điểm

 

 

 

 

 

€ Liên thông theo chiều dọc(5)

+ 25 điểm

 

 

 

 

 

€ Không liên thông

 

 

 

 

 

Hệ thống Thư điện tử

 

130

 

 

 

3.3

Tỷ lệ CBCC được cấp thư điện tử công vụ: ……%

((Tỷ lệ x 100)/10)x5

50

 

 

 

3.4.

Tỷ lệ CBCC thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ trong công việc (truy cập nhiều hơn 01 lần/ngày): ……………………%

((Tỷ lệ x 100)/10)x8

80

 

 

 

Hệ thống Quản lý Văn bản và Điều hành (QLVB&ĐH)

 

125

 

 

 

3.5

Có sử dụng QLVB&ĐH……………………

 

40

 

 

 

 

€ Có, tên PM: ………………………………………..

+ 40 điểm

 

 

 

 

€ Không

 

 

 

 

3.6

Dùng QLVB&ĐH để xử lý, điều hành công việc qua mạng

 

25

 

 

 

 

€

+ 25 điểm

 

 

 

 

 

€ Không

 

 

 

 

 

3.7

Tỷ lệ CBCC dùng QLVB&ĐH: ……………………%

((Tỷ lệ x 100)/10)x6

60

 

 

 

Cổng/trang thông tin điện tử

 

125

 

 

 

3.8

Có cổng/trang thông tin điện tử

 

55

 

 

 

 

€ Có, địa chỉ: ………………………………………

+ 55 điểm

 

 

 

 

€ Không

 

 

 

 

3.9

Tổng số dịch vụ công (thủ tục hành chính) của cơ quan: …………………………….

 

70

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 1(6): ……..%

((Tỷ lệ x 100)/10)x1

 

 

 

 

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 2(7): ……..%

((Tỷ lệ x 100)/10)x2

 

 

 

 

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3(8): ……..%

((Tỷ lệ x 100)/10)x4

 

 

 

 

(Đề nghị cung cấp đầy đủ thông tin các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 theo Danh sách đính kèm bên dưới)

 

 

 

 

4

CHÍNH SÁCH VÀ ĐẦU TƯ CHO ỨNG DỤNG CNTT

170

 

 

 

4.1

Chi ngân sách cho CNTT trong năm: …………..

+ 20 điểm/01 mục chi

60

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

€ Phần mềm: ……………………………. triệu đồng

 

 

 

 

 

€ Phần cứng: ……………………………. triệu đồng

 

 

 

 

 

€ Khác (đề nghị ghi rõ): ………………… triệu đồng

 

 

 

 

4.2.

Quy chế hoặc quy định về quản lý, điều hành ứng dụng CNTT (quy định việc sử dụng thư điện tử công vụ, hệ thống quản lý VB&ĐH, một cửa điện tử…)

 

35

 

 

 

 

€ Số hiệu, ngày ký: ………………………………….

+ 35 điểm

 

 

 

 

 

€ Không

 

 

 

 

 

4.3

Quy định về đảm bảo an toàn thông tin

 

35

 

 

 

 

€ Số hiệu, ngày ký: ………………………………….

+ 35 điểm

 

 

 

 

 

€ Không

 

 

 

 

 

4.4

Chính sách ưu đãi, hỗ trợ dành cho cán bộ chuyên trách CNTT (ví dụ : có quy định về chế độ phụ cấp cho cán bộ làm công tác CNTT, có chế độ hỗ trợ kinh phí cho các cán bộ chuyên trách CNTT học tập nâng cao trình độ chuyên môn…)

 

40

 

 

 

 

€ Có, đề nghị ghi rõ: ………………………………….

+ 40 điểm

 

 

 

 

 

€ Không

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

1000

 

 

 

DANH SÁCH CÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3

STT

Tên dịch vụ công trực tuyến

Địa chỉ đăng tải dịch vụ

Thời điểm bắt đầu sử dụng

Tổng số hồ sơ đã giải quyết trong năm

1.

 

 

2.

 

 

 

 

...

 

 

 

 

C. XẾP HẠNG

XẾP HẠNG

T xếp hạng

Thm định

Ghi chú

 

 

 

Ghi chú:

- (1): CBCC ở đây được hiểu là cán bộ, công chức có nhu cầu sử dụng máy tính cá nhân giải quyết công việc chuyên môn (do thủ trưởng cơ quan quyết định).

- (2): CNTT: Công nghệ thông tin.

- (3): Tỷ l CBCC có máy tính = Slượng CBCC đã được cơ quan trang bị máy tính cá nhân chia cho s lượng CBCC của cơ quan.

- (4): Mạng máy tính nội bộ quan.

- (5): Liên thông theo chiều dọc: Hệ thống có khả năng liên thông với hệ thống Một cửa điện t của cơ quan cấp trên trực tiếp hoặc các cơ quan cấp dưới trực thuộc.

- (6), (7), (8): Dịch vụ công trực tuyến tại Quy định này được hiu dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước đưc cung cp cho các t chức, cá nhân trên môi trường mạng, bao gm các mức sau:

+ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

+ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

+ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

- Với mỗi câu hỏi, đề nghị lựa chọn phương án trả lời phù hợp và đánh dấu chọn (þ) vào phương án đó.

- Với các câu hỏi có phương án trả lời mở buộc phải cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan mới được tính điểm.

- Một số câu hỏi có nhiều phương án lựa chọn, có thể chọn nhiều phương án trả lời khác nhau.

- Những trường hợp không có được số liệu chính xác, có thể sử dụng số ước tính gần đúng nhất có thể.

- Các cơ quan có thể thuyết minh, giải thích kết quả tự chấm điểm vào cột “Ghi chú” của Phụ lục này hoặc bằng văn bản đính kèm.

Thông tin về người cung cấp thông tin:

• Họ và tên người cung cấp thông tin: ………………………………………………………….

• Bộ phận công tác: ………………………………………………………………………………

• Chức vụ: …………………………………………………………………………………………

• Điện thoại liên lạc: ………………………………………………………………………………

• E-mail: ……………………………………………………………………………………………

 


Người khai
(ký tên, ghi rõ và họ tên

Khánh Hòa, ngày…tháng…..năm 20….
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(ký tên, đóng dấu)

 

Phụ lục 2.

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

DÀNH CHO UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH KHÁNH HÒA
(Kèm theo Quyết định số 2368/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

A. THÔNG TIN CHUNG

1. Ủy ban nhân dân: …………………………………………………………………………….

2.  Số lượng CBCC(1) của quan (VPUBND và các phòng, ban chuyên môn): ……… Người

3. Số lượng CBCC có máy tính (VPUBND và các phòng, ban chuyên môn): …..……... Người

B. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

Nhóm

Chỉ tiêu

Cách tính điểm

Điểm tối đa

Điểm tự chấm

Điểm thẩm định

Ghi chú

I

HẠ TẦNG KỸ THUẬT CNTT(2)

 

150

 

 

 

1.1

Tỷ lệ CBCC có máy tính(3):  ………………………%

((Tỷ lệ x 100)/10)x5

50

 

 

 

1.2

Có kết nối Internet băng thông rộng

 

30

 

 

 

 

€

+ 30 điểm

 

€ Không

 

1.3

Tỷ lệ máy tính có kết nối Internet: ………………%

((Tỷ lệ x 100)/10)x4

40

 

 

 

1.4

Mạng LAN(4) có áp dụng các biện pháp an toàn thông tin

 

30

 

 

 

 

€ Sao lưu dự phòng

+ 10 điểm

 

€ Phần mềm diệt virus (có bản quyền)

+ 10 điểm

 

€ Khác, đề nghị ghi rõ: …………………….

+ 10 điểm

2

NGUỒN NHÂN LỰC CNTT

 

150

 

 

 

Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện

 

75

 

 

 

2.1

Có cán bộ chuyên trách CNTT

 

30

 

 

 

 

€

+ 30 điểm

 

€ Không

 

2.2

Trình độ chuyên môn của cán bộ chuyên trách CNTT

 

20

 

 

 

 

€ Đại học

+ 20 điểm

 

€ Cao đẳng

+ 10 điểm

2.3.

Tham gia các khóa đạo tào nâng cao kiến thức CNTT do cơ quan quản lý chuyên ngành tổ chức trong năm

 

25

 

 

 

 

€ Tham gia đầy đủ

+ 25 điểm

 

€ Tham gia nhưng chưa đầy đủ

+ 15 điểm

 

€ Không tham gia

 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

 

75

 

 

 

2.4

Có cán bộ chuyên trách CNTT

 

30

 

 

 

 

€

+ 30 điểm

 

€ Không

 

2.5

Trình độ chuyên môn của cán bộ chuyên trách CNTT

 

20

 

 

 

 

€ Đại học

+ 20 điểm

 

€ Cao đẳng

+ 10 điểm

 

€ Trung cấp

+ 5 điểm

2.6.

Tham gia các khóa đạo tào nâng cao kiến thức CNTT do cơ quan quản lý chuyên ngành tổ chức trong năm

 

25

 

 

 

 

€ Tham gia đầy đủ

+ 25 điểm

 

€ Tham gia nhưng chưa đầy đủ

+ 15 điểm

 

€ Không tham gia

 

3

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

500

 

 

 

Hệ thống Một cửa điện tử

 

100

 

 

 

3.1

Tin học hóa việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ tại bộ phận một cửa

 

60

 

 

 

 

€

+ 60 điểm

 

€ Không

 

3.2

Khả năng liên thông của hệ thống

 

40

 

 

 

 

€ Liên thông theo chiều ngang (giữa các phòng ban)

+ 20 điểm

 

€ Liên thông theo chiều dọc (với các đơn vị cấp dưới trực thuộc)

+ 20 điểm

 

€ Không liên thông

 

Hệ thống Thư điện tử

 

100

 

 

 

3.3

Tỷ lệ CBCC được cấp thư điện tử công vụ: ……%

((Tỷ lệ x 100)/10)x4

40

 

 

 

3.4.

Tỷ lệ CBCC thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ trong công việc (truy cập nhiều hơn 01 lần/ngày): ……………………%

((Tỷ lệ x 100)/10)x6

60

 

 

 

Hệ thống Quản lý Văn bản và Điều hành (QLVB&ĐH)

 

100

 

 

 

3.5

Có sử dụng QLVB&ĐH……………………

 

40

 

 

 

 

€ Có, tên PM: ………………………………………..

+ 40 điểm

 

€ Không

 

3.6

Dùng QLVB&ĐH để xử lý, điều hành công việc qua mạng

 

20

 

 

 

 

€

+ 20 điểm

 

€ Không

 

3.7

Tỷ lệ CBCC dùng QLVB&ĐH: …………………..%

((Tỷ lệ x 100)/10)x4

40

 

 

 

Cổng/trang thông tin điện tử

 

100

 

 

 

3.8.

Có cổng/trang thông tin điện tử

 

40

 

 

 

 

€ Có, địa chỉ: ………………………………………

+ 40 điểm

 

€ Không

 

3.9

Tổng số dịch vụ công (thủ tục hành chính) của cơ quan: ……………………

 

60

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 1(5): ……..%

((Tỷ lệ x 100)/10)x1

 

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 2(6): ……..%

((Tỷ lệ x 100)/10)x2

 

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3(7): ……..%

((Tỷ lệ x 100)/10)x3

 

(Đề nghị cung cấp đầy đủ thông tin các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 theo Danh sách đính kèm bên dưới)

 

Phần mềm ứng dụng

 

100

 

 

 

3.10.

Có dùng phần mềm quản lý nhân sự

 

50

 

 

 

 

€ Có, tên PM: ………………………………………..

+ 50 điểm

 

€ Không

 

3.11

Có dùng phần mềm xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

 

50

 

 

 

 

€ Có, tên PM:  ………………………………………..

+ 50 điểm

 

€ Không

 

4

CHÍNH SÁCH VÀ ĐẦU TƯ CHO ỨNG DỤNG CNTT

200

 

 

 

4.1

Chi ngân sách cho CNTT trong năm:…………..

+ 20 điểm/01 mục chi

60

 

 

 

 

Trong đó:

 

€ Phần mềm: …………………… triệu đồng

 

€ Phần cứng: …………………… triệu đồng

 

€ Khác (đề nghị ghi rõ): …………… triệu đồng

4.2.

Quy chế hoặc quy định về quản lý, điều hành ứng dụng CNTT (quy định việc sử dụng thư điện tử công vụ, hệ thống quản lý VB&ĐH, một cửa điện tử…)

 

45

 

 

 

 

€ Số hiệu, ngày ký: ………………………………….

+ 45 điểm

 

€ Không

 

4.3

Quy định về đảm bảo an toàn thông tin

 

45

 

 

 

 

€ Số hiệu, ngày ký: ………………………………….

+ 45 điểm

 

€ Không

 

4.4

Chính sách ưu đãi, hỗ trợ dành cho cán bộ chuyên trách CNTT (ví dụ : có quy định về chế độ phụ cấp cho cán bộ làm công tác CNTT, có chế độ hỗ trợ kinh phí cho các cán bộ chuyên trách CNTT học tập nâng cao trình độ chuyên môn…)

 

50

 

 

 

 

€ Có, đề nghị ghi rõ:………………………………….

+ 50 điểm

 

€ Không

 

 

TỔNG CỘNG

 

1000

 

 

 

DANH SÁCH CÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3

STT

Tên dịch vụ công trực tuyến

Địa chỉ đăng tải dịch vụ

Thời điểm bắt đầu sử dụng

Tổng số hồ sơ đã giải quyết trong năm

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

...

 

 

 

 

C. XẾP HẠNG

XẾP HẠNG

T xếp hạng

Thm định

Ghi chú

 

 

 

Ghi chú:

- (1): CBCC ở đây được hiểu là cán bộ, công chức có nhu cầu sử dụng máy tính cá nhân giải quyết công việc chuyên môn (do thủ trưởng cơ quan quyết định).

- (2): CNTT: Công nghệ thông tin.

- (3): Tỷ l CBCC có máy tính = Slượng CBCC đã được cơ quan trang bị máy tính cá nhân chia cho s lượng CBCC của cơ quan.

- (4): Mạng máy tính nội bộ quan.

- (5), (6), (7): Dịch vụ công trực tuyến tại Quy định này được hiu dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước đưc cung cp cho các t chức, cá nhân trên môi trường mạng, bao gm các mức sau:

+ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

+ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

+ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

- Với mỗi câu hỏi, đề nghị lựa chọn phương án trả lời phù hợp và đánh dấu chọn (þ) vào phương án đó.

- Với các câu hỏi có phương án trả lời mở buộc phải cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan mới được tính điểm.

- Một số câu hỏi có nhiều phương án lựa chọn, có thể chọn nhiều phương án trả lời khác nhau.

- Những trường hợp không có được số liệu chính xác, có thể sử dụng số ước tính gần đúng nhất có thể.

- Các cơ quan có thể thuyết minh, giải thích kết quả tự chấm điểm vào cột “Ghi chú” của Phụ lục này hoặc bằng văn bản đính kèm.

Thông tin về người cung cấp thông tin:

• Họ và tên người cung cấp thông tin: ………………………………………………………….

• Bộ phận công tác: ………………………………………………………………………………

• Chức vụ: …………………………………………………………………………………………

• Điện thoại liên lạc: ………………………………………………………………………………

• E-mail: ……………………………………………………………………………………………

 


Người khai
(ký tên, ghi rõ và họ tên

Khánh Hòa, ngày…tháng…..năm 20….
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(ký tên, đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2368/QĐ-UBND ngày 24/09/2012 về Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.695

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.136.36