Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2211/QĐ-BTTTT năm 2018 về Kế hoạch khảo sát phục vụ xây dựng cơ chế chính sách; tuyên truyền, tập huấn các chính sách pháp luật liên quan tới lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu: 2211/QĐ-BTTTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Thành Hưng
Ngày ban hành: 28/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2211/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KHẢO SÁT PHỤC VỤ XÂY DỰNG CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH; TUYÊN TRUYỀN, TẬP HUẤN CÁC CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT LIÊN QUAN TỚI LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2019

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012;

Căn cNghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021;

Căn cứ Quyết định số 2394/QĐ-BTTTT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2018-2021;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch khảo sát phục vụ xây dựng cơ chế chính sách; tuyên truyền, tập huấn các chính sách pháp luật liên quan tới lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trư
ng (để biết);
- Bộ Tư pháp (Vụ PBGDPL);
- Lưu: VT, PC, NTT(80).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thành Hưng

 

KẾ HOẠCH

KHẢO SÁT PHỤC VỤ XÂY DỰNG CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH; TUYÊN TRUYỀN, TẬP HUẤN CÁC CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT LIÊN QUAN TỚI LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2211/QĐ-BTTTT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG

I. Mục đích

- Phát huy đầy đủ vị trí, vai trò của Bộ Thông tin và Truyền thông trong chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác khảo sát tình hình thực thi pháp luật, tuyên truyền, tập huấn pháp luật; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác PBGDPL; bảo đảm thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trong ngành thông tin và truyền thông.

- Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2394/QĐ-BTTTT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2018-2021.

- Nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân, tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức, thói quen tuân thủ pháp luật và áp dụng pháp luật hiệu quả.

II. Yêu cầu

- Các nội dung, hoạt động đề ra phải bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm; phân công rõ trách nhiệm chủ trì, phối hợp; chú trọng việc lồng ghép, kết hợp để sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn công tác khảo sát phục vụ xây dựng cơ chế chính sách, tình hình thực thi pháp luật, tuyên truyền, phổ biến pháp luật hiện nay.

III. Đối tượng phổ biến giáo dục pháp luật

- Cán bộ, công chức, viên chức thuộc các tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước, các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ.

- Cán bộ, công chức, viên chức các Sở Thông tin và Truyền thông.

- Các Hội, Hiệp hội, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

- Các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương.

B. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

I. Tổ chức khảo sát phục vụ xây dựng cơ chế chính sách pháp luật:

1. Tổ chức 03 đoàn khảo sát phục vụ xây dựng cơ chế chính sách, tình hình thực thi pháp tại 03 miền Bắc, Trung, Nam trong năm 2019.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Trong cả năm 2018.

2. Tổ chức lấy phiếu khảo sát tại các doanh nghiệp và Sở TT&TT về tình hình thi hành pháp luật và nhu cầu được tuyên truyền, tập huấn, phổ biến chính sách pháp luật của các tổ chức, cá nhân và các hoạt động khảo sát khác.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

II. Tuyên truyền, tập huấn các chính sách pháp luật liên quan tới lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2019

1. Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ liên quan đến công tác pháp chế (rà soát, hệ thống hóa, pháp điển, xây dựng văn bản QPPL, giám định tư pháp, theo dõi thi hành pháp luật,...).

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế;

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, các Vụ, Cục thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

2. Tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh mới ban hành hoặc được dư luận xã hội quan tâm như: Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; Luật Cạnh tranh; Luật Tố cáo;...

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan đơn vị thuộc Bộ và đại diện các Bộ, ngành chủ trì soạn thảo dự án luật, pháp lệnh;

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

3. Tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu nhng nội dung của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan đến người dân, doanh nghiệp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Hợp tác quốc tế;

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, cơ quan báo chí và cơ quan, tổ chức liên quan;

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

4. Tuyên truyền và giải đáp trực tiếp các quy định pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Tập huấn và giải đáp trực tiếp các văn bản quy phạm pháp luật về thông tin và truyền thông năm 2019 (Phụ lục I kèm theo).

5. Biên soạn, in ấn, phát hành các ấn phẩm về các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực về thông tin và truyền thông: Stay nghiệp vụ giám định chuyên ngành thông tin và truyền thông; Tài liệu chuyên ngành khác.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;

- Thi gian thực hiện: Cả năm.

6. Tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật, cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật về thông tin và truyền thông.

Cơ quan, tổ chức, cán bộ công chức đang xem xét, giải quyết vụ việc của tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giải thích, cung cấp các quy định của pháp luật có liên quan trực tiếp đến vụ việc đang giải quyết hoặc hướng dẫn tìm kiểm tra cứu trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật khi có yêu cầu của tổ chức, cá nhân đó.

III. Các nội dung khác về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật:

1. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Phối hợp với Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật) thực hiện rà soát, nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành khi có vướng mắc, thiếu khả thi hoặc không còn phù hợp với thực tiễn.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

b) Góp ý, thẩm định các dự thảo Đề án, Kế hoạch thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật theo thẩm quyền hoặc theo đề nghị.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Theo đề nghị của cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản.

2. Rà soát, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông đảm bảo chất lượng, hiệu quả gắn với khai thác, sử dụng, điều phi hiệu quả đội ngũ này.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế;

- Đơn vị phi hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

b) Định kỳ tổ chức tập huấn, bồi dưng kiến thức pháp luật mới, kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; biên soạn, cung cấp tài liệu cho đội ngũ người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị ch trì: Vụ Pháp chế;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

3. Triển khai thực hiện các giải pháp đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

a) Biên soạn, cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực, phát huy ưu thế của công nghệ thông tin trong chia sẻ, hỗ trợ, đăng tải tài liệu tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, khai thác và sử dụng.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

b) Triển khai có hiệu quả các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với ứng dụng tiện ích của công nghệ thông tin, mạng viễn thông (hội nghị trực tuyến; thư điện tử, điện thoại, đối thoại chính sách pháp luật...).

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

4. Khảo sát, đánh giá nhu cầu thông tin pháp luật để lựa chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm; kiểm tra, giám sát, việc thực hiện Chương trình:

a) Khảo sát, đánh giá nhu cầu thông tin pháp luật để xác định nội dung trọng tâm cần ưu tiên triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: C năm.

b) Tham gia Đoàn kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo Kế hoạch hàng năm của Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế;

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch của Đoàn kiểm tra.

c) Tổ chức khảo sát và kiểm tra công tác phbiến, giáo dục pháp luật theo từng chuyên đề, lĩnh vực tại cơ quan tổ chức thuộc Bộ và mt số Sở Thông tin và Truyền thông; Trao đổi, tháo gỡ và giải đáp các vướng mắc, bất cập, những vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn công tác PBGDPL của ngành.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ, các Sở Thông tin và Truyền thông;

- Thời gian thực hiện: Quý III-IV.

5. Tổ chức chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11

- Đơn vị chủ t: Vụ Pháp chế;

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng, Trung tâm Thông tin, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sở thông tin và Truyền thông;

- Thời gian thực hiện: Quý IV.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Vụ Pháp chế:

1. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

2. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này.

3. Báo cáo 6 tháng (trước ngày 25/6), cả năm (trước ngày 30/12) tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tư pháp (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật).

II. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật do đơn vị tham mưu soạn thảo và thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Kế hoạch này.

2. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ được giao chủ trì các nhiệm vụ theo Kế hoạch này có trách nhiệm:

- Lập dự toán và quyết toán kinh phí theo đúng các quy định hiện hành;

- Tổ chức triển khai kế hoạch sau khi được phê duyệt;

- Chtrì hoặc phối hợp xây dựng đề cương, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Thực hiện chế độ báo cáo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo định kỳ 6 tháng (trước ngày 15/6), c năm (trước ngày 15/11) hoặc báo cáo đột xuất (theo yêu cầu) gửi về Vụ Pháp chế.

3. Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại miền Nam và miền Trung chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ, các Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức phổ biến các quy định mới thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn quản lý trên cơ sở nhu cầu thực tiễn của địa phương.

4. Các tổ chức khác:

Các tổ chức khác thuộc Bộ chưa được giao nhiệm vụ cụ thể tại Kế hoạch này, căn cứ vào nhu cầu thực tiễn và chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thực hiện phù hợp.

III. Kinh phí:

1. Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ chủ trì xây dựng và trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt kinh phí bảo đảm Kế hoạch triển khai đúng tiến độ.

2. Kinh phí triển khai thực hiện được bảo đảm bằng nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác của Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Việc sử dụng kinh phí triển khai Kế hoạch phải đúng mục đích, nội dung, chế độ và định mức chi theo quy định của pháp luật về chế độ chi tiêu tài chính và các quy định hiện hành./.

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, TẬP HUẤN VÀ GIẢI ĐÁP TRỰC TIẾP CÁC CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT LIÊN QUAN TỚI LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2211/QĐ-BTTTT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Chuyên ngành quản lý

Nội dung

Đối tượng

Thi gian dự kiến

Khu vực/ Địa điểm

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Khoa học và Công nghệ

Hội nghị Tiêu chuẩn - Đo lường- Chất lượng ngành thông tin và truyn thông

Các đơn vị thuộc Bộ, doanh nghiệp, Sở TTTT

Quý III, IV

Miền Nam

Vụ Khoa học và Công nghệ

 

Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử

Hội nghị phổ biến Nghị định sửa đi, bổ sung Nghị đnh s06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình

Các cơ quan, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình

Quý II, III, IV

Hà Nội, Đà Nng, Hồ Chí Minh

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Vụ Pháp chế; Văn phòng Bộ

Hội nghị phổ biến Nghị định thay thế Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí, xuất bản

Hội nghị phổ biến Nghị định thay thế Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tn số vô tuyến điện

Tần svô tuyến điện

Hội nghị phổ biến các quy định pháp luật về tần số vô tuyến điện

Cán bộ quản lý cấp phường, xã và người sdụng...

Quý I

Kiên Giang, Tiền Giang, Thái Bình và Nam Định

Cục Tần số vô tuyến điện

Vụ Pháp chế, Các Sở TTTT

Quý II

Cần Thơ, Phú Yên, Lâm Đồng, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đồng Nai, Bà Rịa- Vũng Tàu, Bình Dương, Đà Nng, Quảng Trị, Điện Biên, Hà Giang, Lai Châu, Hải Phòng, Quảng Ninh

Quý III

Đồng Tháp, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Đắc Lắc, Nghệ An, Hồ Chí Minh, Qung Trị, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Hải Dương, Hưng Yên

Quý IV

An Giang, Tuyên Quang, Yên Bái

Viễn thông và Internet

Hội nghị phbiến các văn bản về viễn thông liên quan đến công ích, giá cước, doanh thu và kho số

Các doanh nghiệp viễn thông, Sở TTTT và các đơn vị liên quan

2019

Hà Nội

Cục Viễn thông

Các cơ quan, tổ chức liên quan

Tập huấn về nội dung quy định mới về quản lý và sử dụng quy định mới về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet của Việt Nam

Các Sở TTTT, các Sở ban ngành liên quan, các cơ quan quản lý nhà nước; các nhà đăng ký; các thành viên địa chỉ

2019

Hà Nội, Đà Nng, Hồ Chí Minh và một số địa phương

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC)

Vụ Pháp chế

Hội nghị phbiến quy định để giải quyết vấn đề phát sinh từ thực tế, các quy định để xử lý vi phạm của các tổ chức, cá nhân trong quá trình đăng ký và sử dụng tài nguyên Internet

Các doanh nghiệp TTTT, nhà đăng ký tên miền, chủ thể sdụng tên miền quốc tế tại Việt Nam

Quý II, III, IV

Hà Nội, Hồ Chí Minh và một số địa phương khác

Thanh tra Bộ, Thanh tra các Sở TTTT

Hội nghị phổ biến quy định về đăng ký, sử dụng và cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền quốc tế

Các doanh nghiệp TTTT, nhà đăng ký tên miền, chủ thể Sử dụng tên miền quốc tế tại Việt Nam

Quý II, III, IV

Hà Nội, Hồ Chí Minh và một số địa phương khác

Thanh tra Bộ, Thanh tra các Sở TTTT

An toàn thông tin

Hội nghị phổ biến Thông tư số 13/2018/TT-BTTTT quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng

Cơ quan quản lý nhà nước Trung ương, địa phương; Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan.

2019

Cả nước

Cục An toàn thông tin

Vụ Pháp chế

Công nghệ thông tin

Hội nghị phổ biến Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia ngày 16/3/2017 và Thông tư 20/2017/TT-BTTTT quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc

Các đơn vị phụ trách CNTT, an toàn thông tin các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Sở TTTT và các

Quý II

Hà Nội, Đà Nng, Hồ Chí Minh

Trung tâm ng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (Vncert)

 

Hội nghị phổ biến Quyết định 1622/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố, tăng cường năng lực cho bộ phận chuyên trách ứng cứu sự cố an toàn thông tin trên toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến 2025

Các đơn vị phụ trách CNTT, an toàn thông tin các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Sở TTTT, các đơn vị, tập đoàn, cơ quan trọng yếu của quốc gia, và các thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố quốc gia

Quý II

 

Hội nghị phbiến Thông tư 31/2017/TT-BTTTT quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin

Bộ, ngành, địa phương

Quý III

 

Hội nghị phbiến Quyết định số 1017/QĐ-BTTTT phê duyệt đề án giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ chính phủ điện tử đến năm 2020, đnh hướng đến năm 2015

Các đơn vị phụ trách CNTT, an toàn thông tin các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Sở TTTT, các đơn vị, tập đoàn, cơ quan trọng yếu của quốc gia, và các thành viên mạng lưới ứng cứu sự cquốc gia

Quý IV

 

Báo chí

Hội nghị phbiến các quy định của pháp luật về báo chí in và báo chí điện tử

Lãnh đạo cơ quan báo chí và phóng viên, biên tập viên

2019

Cả nước

Cục Báo chí

 

Xuất bản, in và phát hành

Hội nghị Phbiến các văn bản QPPL mới ban hành, trong hoạt động xuất bản, hoạt động phát hành và hoạt động in

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực xuất bản, in và phát hành

Quý I, II, III

Miền Bắc, Trung, Nam

Cục Xuất bản, In và Phát hành

 

Bưu chính

Hội nghị phbiến các quy định về kiểm tra hàng hóa trên đường vận chuyển; hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa trên đường vận chuyển; các quy định về hóa đơn điện tử, hợp đồng điện t, chữ ký điện t

Các Sở TTTT, các doanh nghiệp bưu chính từ Quảng Bình trở ra

Quý I hoc II

Miền Bắc

Vụ Bưu chính

Vụ Pháp chế

Hội nghị phổ biến các quy định về kim tra hàng hóa trên đường vận chuyển; hóa đơn, chứng từ đối vi hàng hóa trên đường vận chuyn; các quy định về hóa đơn điện thợp đồng điện tử, chữ ký điện tử

Các Sở TTTT, các doanh nghiệp bưu chính t Qung Bình trở vào

Quý III hoặc IV

Miền Nam

Hội nghphổ biến các VBQPPL về dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đng, Nhà nước

Doanh nghiệp bưu chính

2019

Một số tỉnh, thành phố

Cục Bưu điện Trung ương

Vụ Bưu chính

Hội nghị phbiến, hướng dẫn Thông tư 27/2017/TT-BTTTT quy định vquản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước; Thông tư số 43/2017/TT-BTTTT quy định giá cước tối đa dịch vụ trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan đng, nhà nước

Sở TTTT, các doanh nghiệp

Thông tin đối ngoại

Hội nghị phổ biến các văn bản pháp luật trong lĩnh vực thông tin đối ngoi tại phía Bắc

Cán bộ làm công tác thông tin đi ngoại của các Bộ, ngành và các địa phương, cơ quan báo chí phía Bắc

Quý II, III

01 địa phương phía Bắc, 01 địa phương phía Nam

Cục Thông tin đi ngoại

Vụ Pháp chế

Thông tin cơ sở

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng và cập nhật kiến thc, phổ biến pháp luật thông qua các nội dung thông tin, tuyên truyền

Cán bộ làm công tác thông tin cơ sở

2019

Cả nước

Cục Thông tin cơ sở

 

Thanh Tra

Tập huấn chuyên ngành thông tin và truyền thông liên quan đến lĩnh vực Thanh tra

Cán bộ, các cơ quan, tổ chức có liên quan

2019

Một số tỉnh, thành phố

Thanh tra Bộ

Các cơ quan, tổ chức liên quan

Thi đua khen thưởng

Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng

Các đơn vị thuộc Bộ

2019

 

Vụ Thi đua - Khen thưởng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2211/QĐ-BTTTT năm 2018 về Kế hoạch khảo sát phục vụ xây dựng cơ chế chính sách; tuyên truyền, tập huấn các chính sách pháp luật liên quan tới lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.073

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.175.108