Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2161/QĐ-UBND năm 2015 về Quy chế phối hợp cập nhật thủ tục hành chính trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa

Số hiệu: 2161/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Nguyễn Duy Bắc
Ngày ban hành: 07/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2161/-UBND

Khánh Hòa, ngày 07 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP CẬP NHẬT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử hoặc Cổng Thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 3663/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tnh Khánh Hòa năm 2015

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 381/TTr-STTTT ngày 27/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp cập nhật thủ tục hành chính trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Tư pháp và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thi hành);
- Cổng TTĐT t
nh;
- Lưu: VT, DL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Bắc

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP CẬP NHẬT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định
số 2161/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy chế này quy định trách nhiệm, cơ chế phi hp cung cp tập tin mm thủ tục hành chính giữa Sở Thông tin và Truyền thông với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Sở Tư pháp.

Các thủ tục hành chính áp dụng theo Quy chế này gồm tất cả các thủ tục hành chính được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

2. Đối tượng áp dụng: Sở Thông tin và Truyn thông, Văn phòng y ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Sở Tư pháp và các đơn vị, cá nhân liên quan đến việc cập nhật thủ tục hành chính trên Cng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc phối hp giải quyết cung cấp và cập nhật các thủ tục hành chính được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

2. Bảo đảm nguyên tắc phân công cụ thể trách nhiệm, thời gian hoàn thành từng khâu, từng thủ tục hành chính của mỗi cơ quan.

3. Nguyên tắc phối hợp giữa các đơn vị là đồng thuận. Nếu còn có ý kiến khác nhau giữa các đơn vị thì cần có sự trao đi để đi đến thng nht.

Điều 3. Cung cấp tập tin mềm (.doc) thủ tục hành chính

1. Trách nhiệm của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:

Sau khi thủ tục hành chính được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có nhiệm vụ kiểm tra tập tin mềm so với thủ tục hành chính ban hành, sau đó chuyển tập tin cho Sở Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa). Thời gian giải quyết: 01 ngày làm việc.

2. Trách nhiệm của Sở Tư pháp:

Sở Tư pháp có nhiệm vụ kiểm tra và cung cấp danh mục thủ tục hành chính còn hiệu lực, hết hiệu lực sau khi nhận được Quyết định công bố thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh cho Sở Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa). Thời gian giải quyết: 02 ngày làm việc

3. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông:

Sau khi nhận đầy đủ tập tin thủ tục hành chính do Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và danh mục thủ tục hành chính còn hiệu lực, hết hiệu lực do Sở Tư pháp gửi; cập nhật kịp thời trên Trang thủ tục hành chính tỉnh Khánh Hòa. Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ tập tin thủ tục hành chính.

Điều 4. Cách thức giao nhận tập tin

Đđảm bảo thời gian cập nhật thủ tục hành chính, thống nhất cách thức giao nhận hồ sơ như sau:

1. Trách nhiệm của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:

Cử cán bộ (Phòng Nội chính) chuyển tập tin cho Sở Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Cổng Thông tin điện tử tỉnh) qua địa chỉ email: banbientap@khanhhoa.gov.vn

2. Trách nhiệm của Sở Tư pháp:

Cử cán bộ (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính) chuyển tập tin cho Sở Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa) qua địa chỉ email: banbientap@khanhhoa.gov.vn

3. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông:

Khi nhận tập tin do Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp chuyển đến, kiểm tra thành phần tập tin, ghi rõ thời gian nhận vào sổ giao nhận. Trường hp tập tin chưa đầy đủ, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị cán bộ chuyển tập tin bổ sung.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm phối hp thực hiện nghiêm túc Quy chế này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy chế, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2161/QĐ-UBND năm 2015 về Quy chế phối hợp cập nhật thủ tục hành chính trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.602

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.77.193