Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2114/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Bình Định

Số hiệu: 2114/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Phan Cao Thắng
Ngày ban hành: 01/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2114/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 01 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2020/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 4 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Bình Định;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện các nội dung nhiệm vụ tại Kế hoạch này của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân dân các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các hội, đoàn thể cấp tỉnh;
- Đài PT&TH tỉnh; Báo Bình Định;
- VNPT Bình Định;
- LĐVP UBND tỉnh;
- TT TH-CB, TT PVHCC;
- Lưu: VT, KSTT, K9.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2020/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 4 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2114/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai đầy đủ, kịp thời các quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ- CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (sau đây gọi tắt là Nghị định số 45/2020/NĐ-CP) theo hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương.

- Làm chuyển biến mạnh mẽ tư duy của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị Nhà nước đối với phương thức sử dụng công nghệ thông tin và chữ ký số cá nhân chuyên dùng trong giải quyết, phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

- Từng bước thay đổi nhận thức của người dân, doanh nghiệp về giá trị pháp lý của văn bản điện tử để người dân, doanh nghiệp tin tưởng, lựa chọn phương thức giao dịch thủ tục hành chính trực tuyến bằng văn bản điện tử thay cho phương thức giao dịch trực tiếp tại các cơ quan Nhà nước bằng văn bản giấy nhằm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của tiến trình xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Trên cơ sở xác định cụ thể các nội dung, nhiệm vụ, sản phẩm công việc, thời hạn hoàn thành, các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy tính chủ động, tích cực và phối hợp chặt chẽ trong tổ chức triển khai thực hiện các quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP .

- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh kịp thời tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp, biện pháp cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với những vấn đề mang tính mới được quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP nhằm đảm bảo công tác tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh được nhanh chóng, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, góp phần tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến và sử dụng kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử để thực hiện các giao dịch trong đời sống dân sự và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Các tổ chức hội, đoàn thể chính trị các cấp, nhất là lực lượng đoàn viên thanh niên tích cực, chủ động phát huy vai trò để cùng chung tay thúc đẩy việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh thông qua việc thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ

1. Công tác phổ biến, quán triệt, thông tin, tuyên truyền

a) Đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức:

- Phổ biến, quán triệt, thông tin, tuyên truyền các quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định tại Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh; danh mục thủ tục hành chính của tỉnh có thể thực hiện phương thức giao dịch trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

- Tổ chức thực hiện quy trình phát hành văn bản điện tử theo quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước và Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư đảm bảo thống nhất, đồng bộ tại các cơ quan, đơn vị thuộc các cấp hành chính trên địa bàn tỉnh. b) Đối với người dân và doanh nghiệp:

- Thực hiện thông tin, tuyên truyền các nội dung cơ bản liên quan đến chữ ký số (quy định tại Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số) và giá trị pháp lý của văn bản điện tử (quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư).

- Thông tin, tuyên truyền, phổ biến các quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về danh mục thủ tục hành chính của tỉnh có thể thực hiện phương thức giao dịch trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch vụ công của tỉnh; hướng dẫn quy trình thực hiện giao dịch thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng Dịch vụ cổng của tỉnh theo quy định Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh và quy trình thực hiện giao dịch thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP .

- Tuyên truyền, khuyến khích doanh nghiệp đăng ký và sử dụng chữ ký số công cộng trong giao dịch thủ tục hành chính phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh đảm bảo theo quy định hiện hành của pháp luật.

2. Triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính để phục vụ cho việc thực hiện giao dịch thủ tục hành chính trực tuyến

a) Các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai cho cán bộ, công chức, viên chức được phân công giải quyết các thủ tục hành chính trên lĩnh vực chứng thức tiến hành đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để triển khai thực hiện dịch vụ chứng thực bản sao từ bản chính hoặc kiểm tra, xác thực kết quả chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP .

b) Đầu tư mua sắm đầy đủ trang thiết bị (máy scan, máy tính) và nâng cấp đường truyền để đảm bảo cho việc cấp bản sao điện tử, chứng thực bản sao điện tử, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP .

c) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện dịch vụ chứng thực bản sao từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định cụ thể của Bộ Tư pháp, Ban Cơ yếu Chính phủ và Văn phòng Chính phủ.

3. Triển khai dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ

Rà soát, đánh giá về nhân lực, hạ tầng kỹ thuật, nhu cầu sử dụng để phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ trong việc triển khai phân cấp, ủy quyền một số dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ theo quy định tại Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; việc cấp và sử dụng chữ ký số chuyên dùng đáp ứng các yêu cầu trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

4. Hoàn thiện tính năng, chức năng kỹ thuật của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử

a) Đánh giá, rà soát và hoàn thiện các chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng Dịch vụ công, Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh theo quy định tại Thông tư số 22/2019/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về tiêu chí, chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh để phục vụ tốt cho công tác giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

b) Xây dựng hoàn thiện và triển khai hướng dẫn việc thực hiện chức năng cung cấp văn bản giấy được chuyển đổi từ kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh (văn bản chuyển đổi) theo quy định tại Điều 16 Quy chế hoạt động Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực thi hành

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tiến hành đánh giá tình hình thực trạng và xây dựng Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ văn bản giấy (còn hiệu lực, thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị mình) sang dữ liệu điện tử để xây xựng, hình thành cơ sở dữ liệu dùng chung trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh phục vụ cho công tác giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định tại Điều 25 và khoản 3 Điều 27 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ; hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2025, theo lộ trình cụ thể như sau:

a) Giai đoạn 1 (Từ tháng 06/2020 – tháng 12/2020): Tiến hành rà soát, phân loại, kiểm đếm số lượng văn bản giấy cần được số hóa; thực hiện thí điểm công tác số hóa tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương; đánh giá, rút kinh nghiệm để làm cơ sở hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

b) Giai đoạn 2 (Từ tháng 01/2021 đến tháng 12/2021): Số hóa, cập nhật dữ liệu văn bản được hình thành từ năm 2016 – 2021.

c) Giai đoạn 3 (Từ tháng 12/2021 đến tháng 12/2022): Số hóa, cập nhật dữ liệu văn bản được hình thành từ năm 2006 – 2016.

d) Giai đoạn 4 (Từ tháng 7/2022 đến tháng 6/2024): Số hóa, cập nhật dữ liệu văn bản được hình thành từ năm 1996 – 2006.

e) Giai đoạn 5 (Từ tháng 7/2024 đến tháng 12/2025): Số hóa, cập nhật dữ liệu văn bản được hình thành từ năm 1996 trở về trước.

Việc xây dựng kế hoạch số hóa phù hợp với tình hình thực tế tại mỗi cơ quan, đơn vị; khuyến khích việc hoàn thành sớm hơn lộ trình được xác định tại Kế hoạch này; đảm bảo hoàn thành dứt điểm công tác số hóa trên địa bàn toàn tỉnh trước ngày 31/12/2025.

 (Danh mục 21 nhiệm vụ thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP theo Phụ lục đính kèm Kế hoạch này)

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện các nội dung nhiệm vụ của Kế hoạch này thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về ngân sách Nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ mục đích, yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30/7/2020 để theo dõi, tổng hợp (Ủy ban nhân dân cấp xã gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện để theo dõi, chỉ đạo, tổng hợp, báo cáo việc thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh); đối với các nhiệm vụ được giao chủ trì làm phát sinh thêm kinh phí, vượt kinh phí đã được giao năm 2020, tiến hành lập dự toán kinh phí trình Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài chính thẩm định) xem xét, phê duyệt để kịp thời triển khai thực hiện.

2. Đề nghị các Hội, đoàn thể cấp tỉnh quan tâm, chỉ đạo các cấp hội, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan triển khai có hiệu quả các nội dung của công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Kế hoạch này.

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ theo Kế hoạch này; đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) để xem xét giải quyết hoặc điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC 21 NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2020/NĐ-CP
(Kèm theo Kế hoạch thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Bình Định tại Quyết định số:   /QĐ-UBND ngày   /   /2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Sản phẩm công việc

Thời gian hoàn thành

I. CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN, HỖ TRỢ, KHUYẾN KHÍCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

1

Phổ biến, quán triệt, thông tin, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh; danh mục thủ tục hành chính của tỉnh có thể thực hiện phương thức giao dịch trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

- Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã;

- Đài PT&TH, Báo Bình Định.

Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh

Kế hoạch thực hiện, văn bản chỉ đạo, điều hành; tổ chức hội nghị, hội thảo…

Thường xuyên

2

Biên soạn tài liệu hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền về các nội dung cơ bản liên quan đến chữ ký số (quy định tại Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số) và giá trị pháp lý của văn bản điện tử (quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư) để gửi cho các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền cho cho tổ chức, cá nhân biết, thực hiện.

Sở Thông tin và Truyền thông

- Sở Nội vụ;

- Các cơ quan TW trên địa bàn tỉnh; các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã;

- Các tổ chức hội, đoàn thể các cấp;

- Đài PT&TH, Báo Bình Định.

Nội dung hướng dẫn tuyên truyền dưới dạng tờ gấp, tờ rơi, đảm bảo thuận tiện cho việc cấp phát, tuyên truyền.

Trong tháng 7/2020

3

Tuyên truyền, khuyến khích doanh nghiệp, người dân sử dụng phương thức giao dịch thủ tục hành chính trực tuyến bằng văn bản điện tử thay cho phương thức giao dịch trực tiếp tại các cơ quan Nhà nước bằng văn bản giấy.

Văn phòng UBND tỉnh

-

- Thư ngỏ của Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đăng tin, bài trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh.

Thường xuyên

Các cơ quan TW trên địa bàn tỉnh; các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện.

-

Đăng tin bài trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Hội đoàn thể cấp tỉnh, UBND cấp xã

-

Tuyên truyền tại hội nghị thôn, khu phố; các tổ chức đoàn thể chính trị tại địa phương tuyên truyền cho hội viên, đoàn viên trong các cuộc họp đoàn thể, chú trọng tại địa bàn khu dân cư.

Đài PT&TH tỉnh, Báo Bình Định

-

Phóng sự, tin, bài…

4

Tuyên truyền, khuyến khích doanh nghiệp đăng ký và sử dụng chữ ký số công cộng trong giao dịch thủ tục hành chính phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Cục Thuế tỉnh (theo phạm vi quản lý)

Sở Thông tin và Truyền thông

Công văn đề nghị, hướng dẫn, thư kêu gọi, tin, bài trên Trang thông tin điện tử…

Thường xuyên

5

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án “Phát huy vai trò của thanh niên trong công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho người dân tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2026”.

Văn phòng UBND tỉnh

- Tỉnh đoàn;

- Các cơ quan đơn vị liên quan

Quyết định ban hành Đề án của UBND tỉnh

Quý II/2021

6

Biên soạn nội dung hướng dẫn việc đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và hướng dẫn thực hiện quy trình giao dịch thủ tục hành chính trực tuyến trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh để gửi cho các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền cho cho tổ chức, cá nhân biết, thực hiện.

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông;

- Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã;

- Đài PT&TH, Báo Bình Định.

Nội dung hướng dẫn tuyên truyền dưới dạng tờ gấp, tờ rơi, đảm bảo thuận tiện cho việc cấp phát, tuyên truyền.

Trong tháng 7/2020

II. CÁC NHIỆM VỤ PHỤC VỤ HOÀN THIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

7

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Định (thay thế Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 08/8/2019) đảm bảo phù hợp với quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

Sở Nội vụ

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp.

Quyết định QPPL của UBND tỉnh

Trước tháng 12/2020

8

Tập huấn, hướng dẫn triển khai việc thực hiện Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Định.

Sở Nội vụ

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã;

- Văn bản hướng dẫn;

- Hội nghị tập huấn, hướng dẫn.

Sau khi được UBND tỉnh ban hành

9

Triển khai cho cán bộ, công chức, viên chức được phân công giải quyết các thủ tục hành chính trên lĩnh vực chứng thực đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để thực hiện dịch vụ chứng thực bản sao từ bản chính.

- UBND cấp huyện, cấp xã;

- Các tổ chức có thực hiện dịch vụ chứng thực.

Sở Tư pháp

Tài khoản sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia của cán bộ, công chức, viên chức.

Trong tháng 6/2020

10

Rà soát, đăng ký nhu cầu sử dụng chữ ký số của cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị, địa phương để phục vụ cho việc cấp bản sao điện tử, chứng thực bản sao điện tử, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã.

Sở Thông tin và Truyền thông

Danh sách đăng ký cấp chữ ký số cá nhân chuyên dùng

Trong tháng 6/2020

11

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện dịch vụ chứng thực bản sao từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Sở Tư pháp

- Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông; UBND cấp huyện, cấp xã..

Văn bản hướng dẫn việc thực hiện

Sau khi có hướng dẫn của Bộ Tư pháp và Ban Cơ yếu Chính phủ, Văn phòng Chính phủ.

12

Rà soát, đánh giá về nhân lực, hạ tầng kỹ thuật để tham mưu UBND tỉnh phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ trong việc triển khai phân cấp, ủy quyền một số dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

Sở Thông tin và Truyền thống

- Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp.

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

Công văn của UBND tỉnh

Trước tháng 12/2020

13

Hoàn thiện chức năng cung cấp văn bản giấy được chuyển đổi từ hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

-

Trong tháng 6/2020.

14

Hướng dẫn việc cập nhật đồng bộ kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử vào Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh theo quy định tại Điều 14 Quy chế hoạt động Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Bình Định (ban hành tại Quyết định số /2020/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của UBND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

Công văn hướng dẫn việc thực hiện

Trong Quý IV/2020

15

Hoàn thiện các chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng Dịch vụ công, Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh theo quy định tại Thông tư số 22/2019/TT-BTTTT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

-

Trong tháng 12/2020

16

Tham mưu ban hành bổ sung danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; danh mục dịch vụ công trực tuyến được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Văn phòng UBND tỉnh

- Sở Thông tin và Truyền thông.

- Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Các quyết định của UBND tỉnh

Tháng 8/2020

17

Tham mưu ban hành chính sách hỗ trợ người sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Sở Tài chính

Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan

Quyết định của UBND tỉnh

Quý I/2021

III. CÔNG TÁC SỐ HÓA KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỪ VĂN BẢN GIẤY SANG DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ

18

Hướng dẫn triển khai công tác đánh giá, rà soát tài liệu kết quả thủ tục hành chính còn hiệu lực cần số hóa.

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông

Văn bản hướng dẫn việc báo cáo đánh giá, rà soát

Tháng 7/2020

19

Xây dựng Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ văn bản giấy (còn hiệu lực, thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị mình) sang dữ liệu điện tử.

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã; các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông

Kế hoạch thực hiện

Tháng 9/2020

20

Triển khai thí điểm việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ văn bản giấy thành dữ liệu điện tử.

Sở Công Thương; UBND thành phố Quy Nhơn; UBND phường Ngô Mây.

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông.

-

Tháng 10/2020

21

Sơ kết, đánh giá và ban hành văn bản hướng dẫn triển khai rộng rãi công tác số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ văn bản giấy.

Văn phòng UBND tỉnh

- Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông; Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã.

Văn bản hướng dẫn việc thực hiện

Tháng 12/2020

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2114/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


27

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97