Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2000/QĐ-BNN-TC năm 2010 phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu: Phần mềm bản quyền hệ thống và chi phí đào tạo “dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài chính tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2000/QĐ-BNN-TC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Ngô Anh Tuấn
Ngày ban hành: 21/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2000/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU: PHẦN MỀM BẢN QUYỀN HỆ THỐNG VÀ CHI PHÍ ĐÀO TẠO “DỰ ÁN: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN”

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/1/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ;
Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ;
Căn cứ Quyết định số 2958/QĐ-BNN-KHCN ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài chính tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”;
Căn cứ Quyết định số 633/QĐ-BNN-XD ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể Dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài chính tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”;
Căn cứ Quyết định số 1883/QĐ-BNN-TC ngày 02 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt giá gói thầu, hồ sơ mời thầu gói thầu “Phần mềm bản quyền hệ thống và chi phí đào tạo” thuộc Dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài chính tại Bộ NN và PTNT;
Căn cứ Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 98/BCĐG-HSĐX ngày 16 tháng 12 năm 2010 của Công ty Cổ phần Đào tạo và Tư vấn đầu tư xây dựng Hà Nội và hồ sơ kèm theo;
Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án tại tờ trình số 793/TTr-BQLDA ngày 20 tháng 12 năm 2010 và báo cáo thẩm định ngày 20 tháng 12 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Duyệt kết quả đấu thầu gói thầu “Phần mềm bản quyền hệ thống và chi phí đào tạo” với nội dung chính như sau:

1. Dự án: Ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý tài chính tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Tên gói thầu: Phần mềm bản quyền hệ thống và chi phí đào tạo.

3. Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Thương mại và Tin học Hùng Mạnh.

4. Giá trúng thầu: 250.790.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu bảy trăm chín mươi nghìn đồng) - Đơn giá đã bao gồm thuế và các loại phí có liên quan theo quy định hiện hành.

Giá trúng thầu là căn cứ để đàm phán, thương thảo hoàn thiện và ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu.

5. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 25 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Điều 2. Công ty Cổ phần Thương mại và Tin học Hùng Mạnh có trách nhiệm thực hiện các cam kết trong hồ sơ dự thầu và Luật đấu thầu. Ban Quản lý Dự án chịu trách nhiệm ký hợp đồng với nhà thầu trúng thầu, thực hiện quản lý và nghiệm thu, thanh toán theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Công ty Cổ phần Thương mại và Tin học Hùng Mạnh và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
Ngô Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2000/QĐ-BNN-TC năm 2010 phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu: Phần mềm bản quyền hệ thống và chi phí đào tạo “dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài chính tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.962
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.75.212