Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1967/QĐ-TTg năm 2017 về công nhận Công viên phần mềm Đà Nẵng là khu công nghệ thông tin tập trung do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1967/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 07/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1967/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN CÔNG VIÊN PHẦN MỀM ĐÀ NNG LÀ KHU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẬP TRUNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về khu công nghệ thông tin tập trung;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà nẵng và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Công viên phần mềm Đà Nng là khu công nghệ thông tin tập trung với các nội dung sau:

1. Khu công nghệ thông tin tập trung Công viên phần mềm Đà Nng có quy mô 10.885,6 m2 bao gồm 02 tòa nhà tại địa chỉ: Số 02 và 15 đường Quang Trung, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nng.

Ranh giới địa lý Công viên phần mềm Đà Nng được xác định tại các văn bản: Giấy chứng nhận Quyền quản lý, sử dụng nhà đất số 069222 cấp ngày 05 tháng 01 năm 2004; Quyết định số 76/QĐ-UB ngày 06 tháng 01 năm 2004 về phê duyệt điều chỉnh và bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Trung tâm Công nghệ Phần mềm Đà Nng (Cơ sở II); Quyết định số 4047/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm hành chính thành phố Đà Nng; Quyết định số 4725/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng về việc phê duyệt điều chỉnh Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết xây dựng tlệ 1/500 Bãi đậu đỗ xe ngầm tại khu vực Trung tâm hành chính thành phố (Bạch Đằng - Trần Phú - Quang Trung - Lê Văn Duyệt) của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng.

2. Khu công nghệ thông tin tập trung Công viên phần mềm Đà Nng có chức năng tập trung các hoạt động nghiên cứu phát triển, đào tạo, sn xuất và kinh doanh sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin, cung cấp hạ tầng, cung ứng dịch vụ công nghệ thông tin cho các tổ chức, doanh nghiệp và các hoạt động khác liên quan đến công nghệ thông tin.

3. Chính sách ưu đãi và nguồn vốn đầu tư đối với Khu công nghệ thông tin tập trung Công viên phần mềm Đà Nng:

a) Khu công nghệ thông tin tập trung Công viên phần mềm Đà Nng được hưng các chính sách ưu đãi đối với khu công nghệ thông tin tập trung quy định tại Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về khu công nghệ thông tin tập trung và các chính sách ưu đãi khác áp dụng đối với khu công nghệ thông tin tập trung theo quy định của pháp luật;

b) Ngân sách nhà nước (của trung ương và địa phương) hỗ trợ đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng hạ tầng Khu công nghệ thông tin tp trung Công viên phần mềm Đà Nng theo quy định của pháp luật về đầu tư công, phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ thông tin tập trung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Được ưu tiên vay vốn tín dụng ưu đãi đầu tư tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố Đà Nng và các tổ chức tín dụng khác để đầu tư xây dựng, mrộng, nâng cấp hạ tầng Khu công nghệ thông tin tập trung Công viên phần mềm Đà Nng.

4. Cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Tổ chức quản lý Khu công nghệ thông tin tập trung Công viên phần mềm Đà Nng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng quyết định; phù hợp theo quy định của Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về khu công nghệ thông tin tập trung và các quy định khác của pháp luật.

5. Tổ chức thực hiện:

a) Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng và các đơn vị liên quan hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định này;

b) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các thủ tục, áp dụng chính sách ưu đãi đối với khu công nghệ thông tin tập trung Công viên phần mềm Đà Nng;

c) Ủy ban nhân thành phố Đà Nng chịu trách nhiệm quản lý và phát triển Khu công nghệ thông tin tập trung Công viên phần mềm Đà Nng. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng chỉ đạo các cấp chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của thành phố phối hợp với Tổ chức quản lý Khu công nghệ thông tin tập trung Công viên phần mềm Đà Nng thực hiện việc đầu tư, xây dựng mở rộng Khu công nghệ thông tin tập trung Công viên phần mềm Đà Nng đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh và bền vững.

Điều 2. Bổ sung Khu công nghệ thông tin tập trung Công viên phần mềm Đà Nng vào Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ thông tin tập trung đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc trung ương và cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các t
nh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ: CN, KTTH, QHĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KGVX (2b).
KN

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1967/QĐ-TTg năm 2017 về công nhận Công viên phần mềm Đà Nẵng là khu công nghệ thông tin tập trung do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.350

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.42.98