Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1936/QĐ-BKHCN về phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2015 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 1936/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Trần Quốc Khánh
Ngày ban hành: 28/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1936/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA ĐẶT HÀNG ĐỂ TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;

Trên cơ sở kết quả làm việc và kiến nghị của Hội đồng KH&CN tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thực hiện năm 2015;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành Kinh tế - Kỹ thuật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục 03 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2015 (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành Kinh tế - Kỹ thuật và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tổng hợp:

- Thông báo danh mục nhiệm vụ nêu tại Điều 1 trên cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định đcác tổ chức, cá nhân biết và đăng ký tham gia tuyển chọn.

- Tổ chức các Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá các hồ sơ nhiệm vụ đăng ký tham gia tuyn chọn theo quy định hiện hành và báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghvề kết quả thực hiện.

Điều 3. Các ông Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành Kinh tế - Kỹ thuật, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Vụ KHTH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Quốc Khánh

 

DANH MỤC

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA ĐỂ TUYN CHỌN THỰC HIỆN TRONG KHOẠCH NĂM 2015
(Kèm theo Quy định số 1936/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

TT

Tên nhiệm vụ

Định hướng mục tiêu

Yêu cầu đối với kết quả

Phương thức tổ chức thực hiện

1

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và tích hợp máy chuẩn đầu mô men lực độ chính xác cao sử dụng cho lĩnh vực đo lường

- Làm chủ thiết kế, công nghệ chế tạo máy chuẩn đầu mô men lực độ chính xác cao sử dụng cho lĩnh vực đo lường;

- Chế tạo thành công máy chuẩn đầu mô men lực độ chính xác cao, chỉ tiêu chất lượng tương đương sản phẩm cùng loại của Hàn Quốc.

1. Bộ tài liệu tính toán thiết kế máy chuẩn đầu mô men lực.

2. Quy trình công nghệ chế tạo, lắp ráp, hiệu chỉnh, kiểm chuẩn và vận hành máy chuẩn đầu mô men lực đáp ứng các tiêu chuẩn hiện hành.

3. 01 máy chuẩn đầu mô men lực có các chỉ tiêu sau:

- Dải đo từ 20 N.m đến 2kN.m;

- Độ không đảm bảo đo 5.10-4;

- Sản phẩm có các chỉ tiêu chất lượng tương đương sản phẩm cùng loại của Hàn Quốc.

Tuyển chọn

2

Nghiên cứu, tính toán các đặc trưng neutron, thủy nhiệt và phân tích an toàn lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu do Liên bang Nga đề xuất cho Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân Việt Nam

- Làm chủ việc tính toán các đặc trưng neutron, thủy nhiệt và phân tích an toàn lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu mới.

- Đề xuất, lựa chọn được thiết kế tối ưu cho lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu cho Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân Việt Nam.

1. Bộ tài liệu tính toán các đặc trưng neutron, thủy nhiệt và phân tích an toàn của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu do Liên bang Nga đề xuất sử dụng nhiên liệu VVR (Water Water Reactor) với vành phản xạ berili.

2. Bộ tài liệu tính toán các đặc trưng neutron, thủy nhiệt của lò phản ứng nghiên cứu do Liên bang Nga đề xuất sử dụng nhiên liệu MTR (Material Testing Reactor) với vành phản xạ berili và vành phản xạ nước nặng.

3. Báo cáo đề xuất về thiết kế tối ưu cho lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu mới của Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận sử dụng.

Tuyển chọn

3

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bức xạ tạo chất mang để sản xuất phân vi sinh chức năng và phân bón lá có hiệu quả cao

- Làm chủ việc ng dụng công nghệ bức xạ tạo chất mang từ tinh bột nhằm bọc và bảo vệ các tế bào vi sinh;

- Làm chủ việc ứng dụng công nghệ bức xạ tạo phân đoạn xanthan, chitosan có hoạt tính sinh học;

- Chế tạo được 01 loại phân vi sinh và 01 phân bón lá đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định hiện hành với giá thành cạnh tranh.

1. Bộ tài liệu quy trình công nghệ chiếu xạ tinh bột tạo chất mang đáp ứng yêu cầu sản xuất phân vi sinh.

2. Bộ tài liệu quy trình chiếu xạ cắt mạch tạo các sản phẩm chitosan, xanthan phân đoạn có hoạt tính sinh học đáp ứng yêu cầu sản xuất phân bón lá.

3. Bộ tài liệu quy trình công nghệ sản xuất phân vi sinh chức năng đáp ứng các tiêu chuẩn phân vi sinh hiện hành.

4. Bộ tài liệu quy trình công nghệ sản xuất phân bón lá đáp ứng các tiêu chuẩn phân bón lá hiện hành.

5. 01 dây chuyền pilot sản xuất phân vi sinh chức năng 30 kg/mẻ.

6. 500 lít phân bón lá đáp ứng các tiêu chuẩn phân bón lá hiện hành, có hiệu quả cao, trong đó tăng năng suất rau > 30% so với các loại phân bón thông thường.

7. 1.000kg phân vi sinh chức năng, đáp ứng các tiêu chuẩn phân vi sinh hiện hành, trong đó có ít nhất 01 chủng vi sinh có ích với hàm lượng vi sinh > 108 CFU/g, thời gian bảo quản > 6 tháng.

8. Các loại phân bón nêu trên có giá thành cạnh tranh với phân bón cùng loại nhập khẩu và được thử nghiệm trên 02 mô hình cụ thể để đánh giá hiệu quả.

Tuyển chọn

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1936/QĐ-BKHCN về phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2015 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


140
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.245.76