Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1865/QĐ-BTTTT năm 2010 phê duyệt kế hoạch cho vay ưu đãi của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam (đợt 3) do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu: 1865/QĐ-BTTTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Trần Đức Lai
Ngày ban hành: 03/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1865/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CHO VAY ƯU ĐÃI CỦA QUỸ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH VIỆT NAM (ĐỢT 3)

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Thông tư số 67/2006/TT-BTC ngày 18/07/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 191/2004/QĐ-TTg ngày 08/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 74/2006/QĐ-TTg ngày 7/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010;

Xét đề nghị của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam tại Văn bản số 437/VTF-TCKT ngày 25/11/2010 về việc phê duyệt danh mục dự án cho vay đợt 3;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch cho vay của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam (đợt 3) để doanh nghiệp viễn thông thực hiện các dự án đầu tư, xây dựng mới, nâng cấp, mở rộng hạ tầng viễn thông nhằm cung ứng dịch vụ viễn thông công ích, như sau:

1. Doanh nghiệp viễn thông được vay vốn: Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam.

2. Số dự án được vay vốn: 65 dự án (Danh mục dự án kèm theo).

3. Tổng số vốn cho vay: 91.744 triệu đồng (Bằng chữ: Chín mươi mốt tỷ bảy trăm bốn mươi bốn triệu đồng).

Điều 2. Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam tổ chức cho vay và quản lý vốn vay theo quy định hiện hành và định kỳ hàng quý báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông tiến độ thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính; Hội đồng quản lý, Trưởng ban Kiểm soát, Giám đốc Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Tài chính;
- VNPT;
- Lưu VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Đức Lai

 

DANH MỤC

DỰ ÁN CHO VAY ƯU ĐÃI CỦA QUỸ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH VIỆT NAM
DOANH NGHIỆP ĐƯỢC VAY VỐN: TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số 1865/QĐ-BTTTT ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

STT

Tên dự án

1

Xây dựng các tuyến cống bể, hệ thống kỹ thuật qua đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai qua địa bàn huyện Tam Đảo

2

Xây dựng các tuyến cáp quang mạng ODN - VNPT Hòa Bình. Khu vực Tân Lạc, Cao Phong

3

Xây dựng các tuyến cáp quang mạng ODN - VNPT Hòa Bình. Khu vực Mai Châu

4

Xây dựng các tuyến cáp quang mạng ODN - VNPT Hòa Bình. Khu vực Lạc Sơn, Yên Thủy

5

Xây dựng các tuyến cáp quang mạng ODN - VNPT Hòa Bình. Khu vực Kỳ Sơn, Đà Bắc

6

Xây dựng các tuyến cáp quang mạng ODN - VNPT Hòa Bình. Khu vực Thành lập, Chợ Bến và Lương Sơn

7

Xây dựng các tuyến cáp quang mạng ODN - VNPT Hòa Bình. Khu vực Kim Bôi

8

Xây dựng các tuyến cáp quang mạng ODN - VNPT Hòa Bình. Khu vực Ba Hàng Đồi, Lạc Thủy

9

Xây dựng các tuyến cáp quang mạng ODN - VNPT Hòa Bình. Khu vực Bãi Chạo

10

Trạm viễn thông Ma Quai huyện Sỉn Hồ tỉnh Lai Châu

11

Nâng cấp điểm văn hoá xã Nậm Cha huyện Sỉn Hồ tỉnh Lai Châu

12

Xây dựng tuyến cáp quang Lai Châu – Phìn Hồ - Hồng Thu – Sìn Hồ Công ty viễn thông Điện Biên Lai Châu giai đoạn 2007 - 2008

13

Xây dựng các tuyến cáp quang FTTX Tuần Giáo, Mường Chà, Mường Nhé, Điện Biên Đông và huyện Điện Biên- VNPT Điện Biên Lai Châu năm 2010

14

Xây dựng các tuyến cáp quang FTTX Than Uyên, Tân Uyên Sìn Hồ, Mường Tè và Phong Thổ - VNPT Điện Biên Lai Châu năm 2010

15

Tối ưu hóa mạng ngoại vi các điểm MSAN huyện Điện Biên mới, Noọng Hẹt, Cơ Động, Quài Cang, Chà Cang và Ẳng Tở tỉnh Điện Biên - VNPT Điện Biên Lai Châu năm 2010

16

Tối ưu hóa mạng ngoại vi các điểm MSAN huyện Tam Đường mới, Mường Tè và Bản Lang tỉnh Lai Châu - VNPT Điện Biên Lai Châu năm 2010

17

Nâng cấp tuyến truyền dẫn cáp quang khu vực huyện Bảo Thắng

18

Nâng cấp tuyến truyền dẫn cáp quang khu vực huyện Văn Bàn, Bảo Yên

19

Nâng cấp tuyến truyền dẫn cáp quang khu vực huyện Bắc Hà, Si Ma Cai, Mường Khương

20

Nâng cấp tuyến truyền dẫn cáp quang khu vực huyện Bát Xát, Sa Pa

21

Xây dựng các tuyến cáp quang ODN khu vực huyện Sơn Dương và huyện Yên Sơn năm 2010

22

Xây dựng các tuyến cáp quang ODN khu vực huyện Chiêm Hóa và huyện Na Hang năm 2010

23

Xây dựng mạng cáp ngọn và tối ưu hóa mạng ngoại vi để phát triển thuê bao xDSL ở các huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa, Yên Sơn, Sơn Dương, và Na Hang

24

Tuyến truyền dẫn cáp quang Sông Mã- Sốp Cộp

25

Tuyến truyền dẫn cáp quang Km64- Tô Múa- Mường Tè

26

Tuyến truyền dẫn cáp quang Thuận Châu - Cò Mạ

27

Tuyến cáp quang Hà giang Thanh Thủy

28

Mạng cáp quang các huyện phục vụ FTTx

29

Cống bể trung tâm khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy

30

Mặt bằng Trạm Viễn thông Thanh Thủy

31

Tuyến CQ Hà Giang - Bắc Mê

32

Tuyến CQ Bằng Hành đi Thượng Bình

33

Thay thế các tuyến cáp đồng tại các khu vực Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Thanh Thủy để phục vụ phát triển băng rộng

34

Mua thiết bị MSAN (96 POTS 32 ADSL) lắp đặt tại Kênh Giang, Chí Linh Hải Dương

35

Mua cột, cáp quang kép phục vụ VTCI Kênh Giang, Chí Linh - HDương

36

XD mạng ngoại vi cho mạng VTCI xã Kênh Giang, huyện Chí Linh - Hải Dương

37

Lắp đặt thiết bị MSAN, mua sắm thiệt bị phụ trợ, thiết bị đầu cuối cho mạng VTCI xã Kênh Giang - Chí Linh - Hài Dương

38

Cải tạo nâng cấp nhà trạm Viễn thông Bình Phú-TTVT Dung Quất

39

Xây dựng các tuyến cáp quang ODN khu vực Trà Bồng, Tây Trà, Viễn thông Quảng Ngãi năm 2010

40

Xây dựng các tuyến cáp quang ODN khu vực Sơn Tịnh, Sơn Hà, Sơn Tây, Viễn thông Quảng Ngãi năm 2010

41

Xây dựng các tuyến cáp quang ODN khu vực Đức Phổ, Ba Tơ, Bình Sơn, Dung Quất, Viễn thông Quảng Ngãi năm 2010

42

Tuyến truyền dẫn quang Nhơn Hội 1 - Nhơn Hải phục vụ khu công nghiệp, làng nghề năm 2007

43

XD tuyến cống, cáp quang phục vụ tuyến truyền dẫn từ Host Qui Nhơn đến Bưu điện Nhơn Hội 2 Khu kinh tế Nhơn Hội, Bưu điện Nhơn Hội 1, khu khoáng sản, VT Bình Định năm 2008

44

Tách cáp viễn thông từ cột điện lực khu vực các TTVT Đồng Xuân và Sơn Hòa - VTPY năm 2010

45

Xây dựng các tuyến cáp quang FTTx khu vực TTVT Tuy Hòa- VTPY năm 2010

46

XD tuyến cột để thay thế cột điện lực - TTVT LA Gi - Hàm tân

47

Xây dựng phòng trưng bày sản phẩm Viễn thông và giao dịch khách hàng TTVT Ninh Sơn-Bác Ái

48

XD các tuyến quang ODN khu vực OLT Thạnh Quới - VNPT Cần Thơ - Hậu Giang GĐ 2010-2011

49

XD các tuyến quang ODN khu vực OLT Nhơn Ái - VNPT Cần Thơ - Hậu Giang GĐ 2010-2011

50

XD các tuyến quang ODN khu vực OLT Đông Phước - VNPT Cần Thơ - Hậu Giang GĐ 2010-2011

51

XD các tuyến quang ODN khu vực OLT Long Mỹ - VNPT Cần Thơ - Hậu Giang GĐ 2010-2011

52

XD hệ thống cống bể và kéo cáp, lắp đặt thiết bị phụ trợ cho trạm VT Thạnh Mỹ - TTVT Vĩnh Thạnh - VNPT Cần Thơ - Hậu Giang năm 2009

53

XD hàng rào bảo vệ trạm VT Thạnh An - TTVT Vĩnh Thạnh - VNPT Cần thơ - Hậu giang

54

XD nhà lắp đặt thiết bị TTVT Châu Thành - VNPT Cần thơ - Hậu giang

55

Cột anten dây co 36m trạm VT Hòa Tân TTVT Cầu kè - VT Trà Vinh năm 2009

56

Lắp đặt thiết bị phụ trợ cho các trạm BTS Vinaphone đợt 2 - VNPT Tà Vinh năm 2009

57

Đường dây trung hạ áp và trạm biến áp 1 pha 25KVA trạm Viễn thông Ô Romg, xã châu Điền, huyện Cầu Kè - Trà Vinh

58

Xây dựng tuyến truyền dẫn quang cho các trạm BTS Vinaphone mới năm 2010

59

Cột an ten dây co 36m và vỏ nhà trạm, trạm BTS Huyền Đức, huyện Cầu Ngang - Trà Vinh

60

Cột an ten dây co 36m và vỏ nhà trạm, trạm BTS Ba Sát, huyện Trà Cú - Trà Vinh

61

Cột an ten dây co 36m và vỏ nhà trạm, trạm BTS Sóc Tràm, huyện Tiểu Cần - Trà Vinh

62

Cột an ten dây co 36m và vỏ nhà trạm, trạm BTS Sóc Cầu, huyện Tiểu Cần - Trà Vinh

63

Cột an ten dây co 36m và vỏ nhà trạm, trạm BTS Ông Rùm, huyện Tiểu Cần - Trà Vinh

64

XD hệ thống cáp gốc cho các trạm - TTVT trực thuộc VNPT Trà Vinh năm 2010

65

XD mạng truy nhập quang ODN của VNPT Trà Vinh GĐ 2010-2011

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1865/QĐ-BTTTT năm 2010 phê duyệt kế hoạch cho vay ưu đãi của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam (đợt 3) do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.300

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144