Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1854/2004/QĐ-BGD&ĐT-TCCB quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm tin học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 1854/2004/QĐ-BGD&ĐT-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Minh Hiển
Ngày ban hành: 15/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1854/2004/QĐ-BGD&ĐT-TCCB

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 6115/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 05/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trung tâm Tin học;
Theo đề nghị của ông Giám đốc Trung tâm Tin học và ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tin học thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định số 1359/QĐ-CB ngày 9-7-1992, số 5783/GD-ĐT ngày 27-12-1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 3: Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ và Giám đốc Trung tâm Tin học chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 
Nơi nhận:
- Như điều 3.
- VPCP, Bộ Nội vụ
(báo cáo).
- Lưu VP. TCCB.

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Nguyễn Minh Hiển

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC.
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1854 /QĐ-BGD&ĐT-TCCBngày 15 tháng 4 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

1/ Chức năng:

1.1- Trung tâm Tin học là tổ chức sự nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu, được hưởng kinh phí từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật, được mở tài khoản tại kho bạc và ngân hàng Nhà nước, có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.

1.2- Giúp Bộ trưởng tổ chức, quản lý hệ thống thông tin chuyên ngành và hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục đào tạo; tích hợp, lưu trữ, xử lý, phân tích và phổ biến thông tin, tư liệu về giáo dục đào tạo và các vấn đề khác có liên quan.

1.3- Tổ chức các hoạt động dịch vụ công về công nghệ thông tin và truyền thông ứng dụng trong giáo dục và đào tạo.

2/ Nhiệm vụ:

2.1- Chủ trì xây dựng và triển khai Đề án tin học hoá quản lý hành chính nhà nước, phục vụ quản lý, điều hành của Bộ trưởng.

2.2- Chủ trì xây dựng phương án phát triển, chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm về ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2.3- Xây dựng, quản lý và thực hiện hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục đào tạo, các hệ thống thông tin quản lý giáo dục, các phần mềm quản lí giáo dục. Quản lý và điều hành Trung tâm tích hợp dữ liệu của Bộ theo hướng dẫn của Chính phủ.

2.4- Chủ trì xây dựng, triển khai đề án mạng giáo dục. Duy trì kết nối mạng nội bộ với mạng diện rộng của Chính phủ. Quản trị mạng tin học cục bộ và kết nối Internet của Bộ. Triển khai, duy trì việc kết nối giữa các cơ quan đơn vị trong ngành giáo dục đào tạo với Bộ.

2.5- Xây dựng, điều hành và quản lý Website (trang thông tin điện tử) của Bộ đảm bảo cập nhật thông tin. Xây dựng Quy chế cung cấp và cập nhật thông tin từ cơ sở lên Website của Bộ.

2.6- Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào các hoạt động thu thập, xử lý, lưu trữ và cung cấp thông tin; phân tích số liệu về giáo dục đào tạo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước của Bộ. Phối hợp với các cơ quan chức năng xuất bản và phát hành các ấn phẩm về thông tin tư liệu, số liệu về lĩnh vực giáo dục đào tạo.

2.7- Thực hiện các hoạt động hợp tác trao đổi với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước về công tác công nghệ thông tin, thông tin tư liệu theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ.

2.8- Phối hợp đề xuất những nội dung nghiên cứu khoa học về lĩnh vực thông tin, phát triển công nghệ thông tin trong giáo dục đào tạo; ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Tham gia Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin của Bộ. Tham gia thẩm định các dự án công nghệ thông tin do Bộ quản lý. Phối hợp thực hiện các chương trình, dự án về thông tin tư liệu, công nghệ thông tin thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo; tiếp nhận, quản lý, vận hành các hệ thống công nghệ thông tin được bàn giao cho Bộ thông qua các dự án công nghệ thông tin của Chính phủ hoặc các tổ chức ở trong và ngoài nước.

2.9- Tổ chức thực hiện các dịch vụ về chuyển giao công nghệ, tư vấn và xử lý thông tin; xây dựng, tuyển chọn, khai thác, phổ biến phần mềm quản lý giáo dục, phần mềm dạy học cho các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục đào tạo.

2.10- Hỗ trợ trong việc chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ và hỗ trợ hoạt động cho các Trung tâm Thông tin, Trung tâm Tin học của các đơn vị và các cơ sở giáo dục đào tạo thuộc Bộ.

2.11- Phối hợp với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hướng dẫn nghiệp vụ về thông tin tư liệu, công nghệ thông tin và truyền thông trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo cho cán bộ, công chức và những người làm công tác giáo dục đào tạo.

2.12- Thực hiện nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

3/ Cơ cấu tổ chức:

3.1- Giám đốc Trung tâm do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về tổ chức, quản lý, chỉ đạo toàn bộ các hoạt động của Trung tâm.

3.2- Giúp việc Giám đốc Trung tâm có các Phó Giám đốc. Phó Giám đốc do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và Bộ trưởng về từng mặt công tác được phân công, được Giám đốc uỷ nhiệm thay mặt quản lý Trung tâm khi Giám đốc đi vắng.

3.3- Các đơn vị thuộc Trung tâm:

1- Phòng Thông tin quản lý và tích hợp dữ liệu giáo dục.

2- Phòng Quản trị mạng giáo dục.

3- Phòng Công nghệ phần mềm giáo dục.

4- Phòng Hành chính - Tổng hợp.

4/ Quyền hạn và trách nhiệm của Giám đốc Trung tâm:

4.1- Giám đốc được uỷ quyền quyết định bổ nhiệm các chức vụ của các tổ chức trực thuộc Trung tâm.

4.2- Quản lý công tác cán bộ, tài chính và tài sản cuả Trung tâm theo các quy định hiện hành.

4.3- Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm quy định nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc Trung tâm, xây dựng và ban hành các quy định để quản lý, chỉ đạo toàn bộ các hoạt động của Trung tâm.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1854/2004/QĐ-BGD&ĐT-TCCB quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm tin học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.618

DMCA.com Protection Status
IP: 3.216.79.60